РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ СПЕЦИАЛИСТИ – ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЕКСПЕРТИ

петък, 09 август 2019 158

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Резултати от проведен конкурс за избор на  външни изпълнители  – образователни експерти, за изпълнение на проектни дейности по ОП НОИР

в рамките на проект  BG05M9OP001-2.018-0002 „Социално-икономическа интеграция в Луковит“, процедура „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование – Компонент 1“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Община Луковит обявява резултатите от проведен конкурс по документи и интервю/събеседване /покана на сайта на Община Луковит www.lukovit.bg – 17.07.2019 г./ на основание Протокол от заседание на 08.08.2019 г. на конкурсната комисия, за избор на  външни изпълнители – образователни експерти, за изпълнение на проектни дейности по ОП НОИР:

  • „Допълнително обучение по български език за ученици, за които българският език не е майчин“;
  • „Подкрепа на ученици от етническите малцинства за продължаване на образованието в гимназиалния етап и за успешно завършване на средно образование“;
  • „Работа с родителите“.

Класира по дейности следните кандидати:

  • Дейност „Допълнително обучение по български език за ученици, за които българският език не е майчин“ – общинско предизвикателство „Онлайн състезание по математика и БЕЛ“ – Генка Минчева Трифонова;
  • Дейност „Подкрепа на ученици от етническите малцинства за продължаване на образованието в гимназиалния етап и за успешно завършване на средно образование“ – общинско предизвикателство „Учебният предмет на практика“ – Йоана Славчева Славова;
  • Дейност „Работа с родителите“ – Йоана Славчева Славова.

С кандидатите ще бъдат сключени договори по ЗЗД.


Споделете:

Свалете в PDF