РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ СПЕЦИАЛИСТИ – ГИНЕКОЛОГ, МЕДИЦИНСКА СЕСТРА И АКУШЕРКА

петък, 09 август 2019 212

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Резултати от проведен конкурс за избор на външни специалисти –

гинеколог, медицинска сестра и акушерка,

за изпълнение на проектна дейност „Център за обществена подкрепа в гр. Луковит и с изнесен Общностен център в ромския квартал“, в рамките на проект  BG05M9OP001-2.018-0002 „Социално-икономическа интеграция в Луковит“, процедура „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование – Компонент 1“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Община Луковит обявява резултатите от проведен конкурс по документи и интервю/събеседване /покана на сайта на Община Луковит www.Lukovit.bg – 17.07.2019 г./ на основание Протокол от заседание на 08.08.2019 г. на конкурсната комисия, за следните позиции:

  • Лекар-гинеколог – за извършване на поне 240 прегледа на здравнонеосигурени жени и майки от ромски произход;
  • Медицинска сестра – по график: 52 седмици по 6 часа седмично;
  • Акушерка – по график: 52 седмици по 6 часа седмично.

Класира по длъжности следните кандидати:

За длъжност „Лекар-гинеколог“

  1. Д-р Красимир Романов

За длъжност „медицинска сестра“

  1. Фани Асенова Цакова – Борисова
  2. Михаела Веселова Михайлова

 За длъжност „Акушерка“

  1. Светла Цветанова Банкова – Стоянова

С класираните на първите места ще бъдат сключени договори по ЗЗД.


Споделете:

Свалете в PDF