РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ДВАМА ВЪНШНИ СПЕЦИАЛИСТИ – ФАСИЛИТАТОРИ

петък, 09 август 2019 193

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Резултати от проведен конкурс за избор на двама външни експерти  – фасилитатори за изпълнение на проектна дейност „Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи“

в рамките на проект BG05M9OP001-2.018-0002 „Социално-икономическа интеграция в Луковит“, процедура „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование – Компонент 1“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Община Луковит обявява резултатите от проведен конкурс по документи и интервю/събеседване /покана на сайта на Община Луковит www.lukovit.bg – 17.07.2019 г./ на основание Протокол от заседание на 08.08.2019 г. на конкурсната комисия, както следва:

Класира  допуснатите кандидати

  • Цвета Петкова – гр. София,
  • Дора Петкова – гр. София,

за позиция „Фасилитатори“ за изпълнение на проектна дейност „Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи“ в рамките на проект „Социално-икономическа интеграция в Луковит“.

С кандидатите ще бъдат сключени договори по ЗЗД.


Споделете:

Свалете в PDF