РЕШЕНИЕ №ПН ЕО 13/2024 Г. НА РИОСВ-ПЛЕВЕН ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА ОТНОСНО ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ОУП НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ

четвъртък, 06 юни 2024 74

На основание чл. 15, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Община Луковит обявява Решение №ПН ЕО 13/2024 г. на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Плевен, за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка на план за: „Частично изменение на ОУП на Община Луковит в обхвата на ПИ с идентификатори 44327.70.55, 44327.70.56, 44327.74.8 в землището на гр. Луковит и ПИ с идентификатор 43058.97.46 в землището на с. Торос, общ. Луковит, както и изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатори 44327.70.55, 44327.70.56, 44327.74.8 гр. Луковит и ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 43058.97.46 с. Торос, общ. Луковит“.

 

Файлове:

1 - Решение №ПН ЕО 13/2024 г. на РИОСВ – Плевен


Споделете:

Свалете в PDF
https://www.livechatalternative.com/