РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЛУКОВИТ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЧИСТАЧ-ПРИЗОВКАР“

петък, 11 януари 2019 1320

ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЛУКОВИТ

гр. Луковит, ул. „Милин камък“ 2, тел. 0697/52025, факт: 0697/52125

 

ОБЯВЯВА

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ, СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА

ДЛЪЖНОСТТА

„ЧИСТАЧ-ПРИЗОВКАР“ В РП ЛУКОВИТ“ – 1 щ. бр.

 

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА И МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Грижи се за хигиената в Районна прокуратура гр. Луковит, относно почистване и дезинфекциране на стаи, коридори, санитарни възли и други помещения. Подготвя, организира, съхранява и осъществява пренасянето на постъпващата и изходяща документация /писма, пратки, кореспонденция, веществени доказателства, призовки и др./ от и до органа на съдебната власт и други органи и организации; своевременно връща в деловодството на РП Луковит обработената документация относно експедирането на пощата и връчването на призовките.

Основна заплата за длъжността: минимална работна заплата – 560 лв., минимален ранг за длъжността – 25 лв.

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

 • Българско гражданство;
 • Минимална степен на завършено образование – средно;
 • Минимален трудов стаж – не се изисква;
 • Да не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, независимо дали е реабилитирано, да притежава необходимите нравствени и професионални качества.

Специфични изисквания:

Умения за работа в екип и с гражданите. Опит при работа с документи и кореспонденция е предимство.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 • Писмено заявление за участие в подбора (свободен текст);
 • Подробна автобиография;
 • Заверени лично преписи от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и др., свързани с изискванията за заемане на длъжността (да се представи оригинал за сверяване);
 • Заверени преписи от документите, удостоверяващи професионален опит и трудов стаж – по преценка на кандидата;
 • Медицинско свидетелство за работа;
 • Декларация от кандидата по чл. 95, ал. 2, т. 1 от ПАПРБ (получава се от деловодството на РП или http://www.prb.bg/bg/oplovech);
 • Декларация от кандидата по чл. 95, ал. 2, т. 2 от ПАПРБ, връзка чл. 107а, ал. 1 от КТ (получава се от деловодството на РП или http://www.prb.bg/bg/oplovech);
 • Други документи по преценка на кандидата.

Свидетелство за съдимост ще се изисква служебно за нуждите на процедурата по подбора от Районна прокуратура - Луковит.

НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА

 1. Първи етап – Проверка относно представянето на всички необходими документи.

Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати се оповестяват на таблото в РП Луковит – IV етаж.

Кандидатите, които напълно отговарят на изискванията се поканват на събеседване, като писмено им се съобщава датата.

 1. Втори етап – Събеседване – в 3-дневен срок от приключването на подбора се оповестява на таблото в РП Луковит – IV етаж, класирането.

МЯСТО И СРОК НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

Документите се подават лично или чрез пълномощник всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа на адрес: Районна прокуратура гр. Луковит, ул. „Милин камък“ №2, ет. IV, в Деловодството, в 20-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявата за подбор на интернет страницата на ОП Ловеч – http://www.prb.bg/bg/oplovech, и на сайт: jobs.bg – ще бъде обявена датата на публикуване на таблото в РП Луковит.

Всички кандидати могат да се запознаят с характеристиката за длъжността в Районна прокуратура гр. Луковит, както и да получат необходимата им информация.

За справки – телефон: 0697/52025.


Споделете:

Свалете в PDF