РАЙОНЕН СЪД ЛУКОВИТ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР“

сряда, 10 юли 2019 653

О Б Я В А  

Районен съд Луковит обявява конкурс за заемане на длъжността: „Системен администратор“ код по НКПД 2522 6001 – 1 (една) щатна бройка

 

I. Описание на длъжността:

 • подпомага административния ръководител на съда и административния секретар за въвеждането и поддържането на информационните и компютърните системи в съда;
 • отговаря за програмното и технологичното осигуряване на компютърната техника;
 • осигурява интегрирането на информационните системи на съда в информационните системи на други ведомства;
 • прави предложения за закупуване на нови и модернизиране на съществуващи програмни продукти, като извършва инсталирането и поддържането им;
 • провежда обучение на съдиите и съдебните служители за работа с програмни продукти;
 • организира публикуването на постановените съдебни актове на страницата на съда в интернет;
 • подпомага административния ръководител на съда и съдебния администратор в събирането и обобщаването на статистическата информация;
 • оказва помощ при отстраняване на констатирани грешки при отразяване на съдебната информация в електронното досие, електронните деловодни книги и регистри;
 • материално отговорно лице за компютърната техника;
 • отговаря за архивирането и съхраняването на натрупаната информация;
 • изпълнява и други функции, възложени от председателя на съда.

II. Минимален размер на основното възнаграждение за длъжността е 1161,00 лв.

III. Общи изисквания за заемане на длъжността:        

Съгласно чл. 340а, ал. 1 от Закона за съдебната власт, вр. чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда за системен администратор може да бъде назначено лице, което:

 1. е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
 2. е навършило пълнолетие;
 3. не е поставено под запрещение;
 4. не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
 5. не е лишено от правото да заема длъжността;
 6. има завършено висше образование, минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“;
 7. общ трудов стаж – 3 години.

IV. Специфични изисквания за заемане на длъжността, определени от административния ръководител:

–  квалификация  по специалност „Информатика и информационни технологии“, „Компютърни науки“, Информатика и компютърни науки“, „Компютърни системи и технологии“, „Софтуерно инженерство“, „Информационни системи“, „Информационни технологии“, „Комуникационна техника и компютърни мрежи“, „Комуникационна техника и технологии“, „Компютърни технологии“ и други специалности с компютърна насоченост;

– отлични познания по компютърната техника и деловодни автоматизирани системи;

– експертни познания в системната и мрежовата администрация;

– да притежава организационни умения;  способност за работа в екип; да познава Правилника за администрацията в съдилищата.

V. Предимства:

– професионален опит;

– владеене на английски език.

VI. Необходими документи:

1. Заявление за кандидатстване на работа – по образец /изтегли/;

2. Мотивационно писмо;

3. Декларация от кандидата по чл. 340а, ал. 2 от Закона за съдебната власт – по образец /изтегли/;

4. Декларация по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда – по образец /изтегли/;

5. Професионална автобиография (европейски образец);

6. Копие на диплом за завършено висше образование;

7. Копие на трудова и/или осигурителна книжка;

8. Свидетелство за съдимост – за съответната длъжност в РС Луковит, оригинал;

9. Медицинско свидетелство

10. Удостоверение след извършен преглед от специалист, че лицето не страда от психично заболяване, което представлява пречка за заемане на длъжността „системен администратор“ в Районен съд Луковит;

11. Декларация – съгласие за обработка на личните данни;

12. Други документи, удостоверяващи квалификации, свързани със заемане на конкурсната длъжност.

13. По желание на кандидата могат да бъдат представени и други документи като препоръки от предишни работодатели или организации, както и такива, удостоверяващи професионалните и нравствени качества на кандидата.

VII. Място и срок за подаване на документи: 

Кандидатите за участие в конкурса подават заявлението с приложените документи, лично или чрез пълномощник, в сградата на Районен съд Луковит, ул. „Раковски“ № 6, първи етаж, стая № 1 – всеки работен ден от 08:00 часа до 17:00 часа.

Копията на приложените към заявлението документи се заверява собственоръчно от кандидата, който представя оригиналите за сверка от приемащото ги длъжностното лице.

Крайният срок за подаване на документите – 30 дни, считано от датата на публикацията на обявата за конкурса в ел. издание на вестник „Луковитски новини“ – 01.07.2019 г., специализираната интернет платформа www.jobs.bg и на интернет страницата на Районен съд Луковит www.rs-lukovit.org.  

В същия срок кандидатите могат да се запознаят с длъжностна характеристика за длъжността „Системен администратор” от административния секретар – стая № 1 на Районен съд Луковит.

VIII. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът се провежда от Конкурсна комисия, назначена със заповед на председателя на Районен съд Луковит.

Комисията разглежда постъпилите заявления, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове и описани в обявата за заемане на длъжността.

До участие в конкурса се допускат единствено кандидатите, които напълно отговарят на посочените в обявата и предвидени в нормативните актове изисквания за длъжността и са представили изискуеми документи.

За решението си Комисията изготвя протокол и списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати.

В списъка на допуснатите кандидати се посочва датата, която не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка, началният час и мястото на провеждане на конкурса.

В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати Комисията посочва основанията за недопускането им.

Недопуснатите кандидати могат да подадат жалба до административния ръководител на съда в седемдневен срок от обявяването на списъците. Административният ръководител на съда се произнася с решение в тридневен срок. Решението е окончателно. Жалбата не спира конкурсната процедура.

Конкурсът да се проведе на три етапа:

1. Първи етап – разглеждане на постъпилите заявления и допускане до участие във втори етап на кандидатите, отговарящи на изискванията.

2. Втори етап – проверка на практическите знания и умения на кандидатите с поставяне на практически задачи.

3. Трети етап – събеседване с кандидатите, успешно издържали практическия изпит.

Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса ще бъдат обявени не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса.

Оценяването на кандидатите се извършва по шестобалната система, като се класират само кандидатите, получили оценка не по-ниска от „Много добър (4,50)“.

Крайната оценка се формира като средно аритметично от получените точки на всеки от етапите.

Всички съобщения и обявления, свързани с конкурса, ще се обявяват на информационното табло на Районен съд Луковит на ІI-ри етаж в сградата на съда и ще се публикуват на интернет страница на съда.

IХ. Класиране 

Въз основа на проведения конкурс по Кодекса на труда комисията оформя протокол с резултатите от проведения конкурс и класира успешно издържалите конкурса.

Протоколът от крайния резултат на конкурса се публикува на интернет страницата на съда и се съобщава на участниците в него в 3-дневен срок от провеждането му.

С класирания на първо място кандидат се сключва споразумение и му се връчва индивидуална длъжностна характеристика за длъжността „Системен администратор“ в Районен съд Луковит.

Изпълнението на заповедта е възложено на административния секретар. Допълнително информация може да получите на телефон: 0697/ 5 40 40.

 

ВЛАДИСЛАВА ЦАРИГРАДСКА: /п/
И.Ф.АДМИНИСТРАТИВЕН
РЪКОВОДИТЕЛ – ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

5770 гр. Луковит, обл. Ловеч, ул.“Раковска” № 6,
телефон: 0697/540-40, факс: 0697/540-40, e-mail: [email protected]


Споделете:

Свалете в PDF