ПРОВЕДЕ СЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОБЩИНСКИЯ ПРОЕКТ ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА

сряда, 08 август 2018 468

Днес, 08.08.2018 г., от 11:00 часа, в ритуалната зала в сградата на Община Луковит (ет. 1) се проведе заключителна пресконференция във връзка с приключване на проект „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в гр. Луковит“,  финансиран от ОПРР 2014-2020, по Договор № BG16RFOP001-5.001–0007-С01от 01.12.2017 г. с Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

На пресконференцията присъстваха представители на Комплекса за социални услуги в Луковит, на общинската администрация, на местната медия „Луковитски новини“ и общински съветници.

Проектът следва цялостната политика на Община Луковит в областта на деинституционализация на децата, подчинена на основната цел на Националната стратегия "Визия за деинституционализация на децата в Република България" за гарантиране правото на децата на семейна среда.     

Закриването на Дома за деца с физически увреждания, изграждането и разкриването на услугите ЦНСТ и ЦСРИ са основните стъпки в тази посока, надградена с изпълнението на настоящия проект чрез осигуряване достъп на децата до качествена грижа и услуги според индивидуалните им потребности.

С реализирането на проекта е постигната основната цел на социалната услуга "Дневен център за деца с увреждания" – подкрепа на децата  с увреждания и семействата им, създаване на благоприятна среда за развитие на физическото и психическото им състояние и получаване от техните родители на професионална подкрепа в отглеждането им, задоволяване на  основни нужди от храна, почивка, организиране на свободното време според интересите и потребностите на потребителите и организиран транспорт.

Преструктурирането и обединяването на услугите в една – Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства и модернизираното обзавеждане и оборудване по настоящия проект, ще позволи предоставяне на подкрепа в зависимост от конкретната нужда на всяко дете, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на деца с различен вид и степен на увреждане и подкрепа на семействата чрез дейности за интеграция и превенция на социалното изключване.

По този начин се осъществява качествена промяна в живота на децата с физически увреждания и техните семействата, подобрявайки положението и благосъстоянието им, удовлетворявайки специфичните им нужди.

Община Луковит, осигурявайки подходяща инфраструктура в сградата на Дневния център  за деца с увреждания – ремонтирана сграда с изграден е асансьор до III етаж, нов подход от югозапад до първо ниво чрез рампа и облагородено дворното пространство, създава условия за реално предоставяне на социална услуга по нов модел, който е по-подходящ и е съобразен с индивидуалните нужди на всяко дете и семейство, гарантирайки сигурност и устойчивост на инвестицията.

Капацитетът на новата услуга ще бъде 30 места за дневна грижа и 60 места за консултативни услуги.

Приключилият проект е на обща стойност 46 215 лв., като в обхвата на основната дейност на проекта е закупено предвиденото обзавеждане и оборудване на стойност 42 450 лв.: вертикални легла (подходящи за почивка на децата с увреждания, като през останалото време помещенията ще са свободни за други занимания); матраци; маси; столове; етажерки; шкафове; бюра; кухненски инвентар: прибори за хранене, чинии, кухненски набори, пасатор; спални комплекти, олекотени завивки, възглавници, хавлиени кърпи; мемоигри за развитие на паметта, вниманието и концентрацията, пъзели, образователни и творчески комплекти; специализирани уреди за рехабилитация за залата за лечебна физкултура/рехабилитация/психомоторика:  вертикализатори и проходилки за деца с увреждания (голям и малък размер),  меки модули за игра и психомоторика, меки тухлички и пейки, гимнастически дюшеци, масажни кушетки, масажни топки, огледала
(вкл. и за логопедичен кабинет), пряко обслужващи деца, които са несамостоятелни и с проблеми в придвижването.


Споделете:

Свалете в PDF