Покана за заключителна пресконференция по проект „Младежка гаранция в Луковит“

понеделник, 04 декември 2017 345

На 5 декември 2017 г., вторник от 11. 00 ч., ще се проведе заключителна пресконференция по проект „Младежка гаранция в Луковит“. Събитието ще е в сградата на Община Луковит. Проект „Младежка гаранция в Луковит" е финансиран по сключен Административен договор № BG05M9OP001-1.002-0038C01/19.04.2016 г. между МТСП чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ и Община Луковит по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, приоритетна ос 1, процедура BG05M9OP001-1.002„Активни».

Проектът е на стойност 389 586,06 лв., от които 389 586,06 лв. БФП и 0,00 лв. собствен принос, в това число разходи по линия на ИМЗ в размер на 389 586,06 лв. Периодът на изпълнение е от 19 април 2016 г. до 31 декември 2017 г. Бенефициент е Община Луковит, а партньор Сдружение „Научно технологичен съюз – Плевен“, гр. Плевен.

При изпълнението на проекта за първи път беше приложен принципа на „младежка гаранция" на територията на общината с конкретни възможности за младежи от 15 до 29 г., които не са ангажирани в заетост, образование и обучение. В основата е комплексен подход – от издирване и идентифициране на младежите до предоставянето на качествено конкретно предложение (образование, обучение или заетост). Общата цел на проекта е в съответствие с основната цел на процедурата BG05M9OP001-1.002 „Активни за идентифициране и мотивиране за активно поведение на пазара на труда на неактивни младежи от целевата група, с последващи дейности за включване в заетост, обучение или връщане в образование», и целите на ОП „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 в областта на трудовата заетост и борбата с бедността и социалното изключване.

По време на заключителната пресконференция ще бъдат представени основните дейности по проекта и резултатите от тях.

 

Договор № BG05M9OP001-1.002-0038-С01, по процедура BG05M9OP001-1.002 „АКТИВНИ”, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, „Една посока, много възможности“, съфинансирана от Европейския съюз  по линия на Инициативата за младежка.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“  2014 – 2020.

 


Споделете:

Свалете в PDF