ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТ НА ДЕЦАТА – 2024

понеделник, 01 април 2024 148

Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавна агенция за закрила на детето, който работи от 2003 г. в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за деца и вземане на решения. Съветът на децата включва представители на младите хора от всяка административна област и на децата от уязвими групи като им дава възможност да обменят знания, умения и ценности и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.

Председателят на Държавна агенция за закрила на детето е утвърдил процедура за избор на членове на Съвета на децата. Съгласно процедурата, кметът на всяка община извършва избор на кандидатури за членове на Съвета на децата на територията на общината и ги предлага на областния управител. От своя страна областният управител извършва подбор на кандидатурите, подадени от всички общини и представя трите номинирани за областта кандидатури във всяко направление, съществуващо на територията на областта до Председателя на ДАЗД.

Комисията, определена от Председателя на ДАЗД, извършва класиране на постъпилите кандидатури от областите съгласно критериите, описани в чл. 5 в процедурата. Първият класиран е титуляр за съответната област, а вторият класиран е заместник на титуляря в Съвета. Заместниците участват в заседанията на Съвета, когато титулярят е възпрепятстван и подпомагат дейността му на местно ниво.

Община Луковит стартира процедура за избор на членове на Съвета на децата. Процедурата цели подобряване на механизма за детско участие на национално ниво чрез гарантиране на широка представителност на децата и ангажиране на органите на местното самоуправление, гражданското общество, медиите и бизнеса в популяризирането и подбора на кандидатите. За членове на Съвета на децата могат да бъдат предлагани кандидатури на деца на възраст от 13 до 16 години.

По този начин се дава увереност на младите хора и децата от община Луковит, че тяхното мнение е важно и то ще бъде взето предвид от всички ангажирани страни, гарантиращи правата на децата.

Община Луковит отправя покана за представяне на кандидатури в направленията, съгласно чл. 3 от Процедурата за избор на членове на Съвета на децата, както следва:

А. членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.;

Б. представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;

В. представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/ доброволци в социални услуги за деца;

Г. индивидуални кандидатури.

Кандидатите за членовете на Съвета трябва да отговарят на критериите по чл. 5 от Процедурата за избор на членове на Съвета на децата, а именно:

 • активност;
 • креативност;
 • толерантност;
 • ангажираност към обща кауза;
 • умение за водене на преговори и участие в групови дискусии
 • ориентираност към резултати;
 • организаторски умения;
 • доказани умения да работи, мотивира и обединява децата на областта;
 • умение за изказване на позиция от името на другите деца от областта;
 • възможност за пътуване без придружител.

Относно избора на деца бежанци да бъдат взети под внимание следните изисквания:

 • детето да е получило международна закрила;
 • детето трябва да владее достатъчно добре български език, за да може да общува с всички членове на съвета.

Ролята на детето е представителна. Всяко дете кандидатства по местоживеене и посочва настоящ адрес на територията на община Луковит.

Съгласно процедурата всяко дете може да кандидатства само в едно от посочените направления.

Всяко дете, кандидатстващо по направления:

A. членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл.171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.;

Б. представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;

B. представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/ доброволци в социални услуги за деца;

Г. индивидуални кандидатури;

Представя и решение на организацията (протокол или друг официален документ), от който е видно, че детето е официално номинирано.

Документите на кандидатите – формуляр и мотивационно писмо по образец, се подават в Община Луковит в срок от 8 април до 24 май 2024 г., всеки работен ден от 08:00 часа до 17:00 часа, в сградата на Общинска администрация - Луковит, ул. „Възраждане“ №73, или на официалната електронна поща на Община Луковит [email protected].

 • информация за кандидатстване по утвърдената Процедура, както и формулярите за кандидатстване за избор на членове на Съвета на децата са публикувани на официална интернет-страница на Община Луковит http://www.lukovit.bg.

За контакти:

Надя Иванова – мл. експерт ОКСМД, тел. 0697 52464, вътр. 111

 

Документи:

Процедура

Формуляр за кандидатстване

Мотивационно писмо


Споделете:

Свалете в PDF
https://www.livechatalternative.com/