ПОКАНА ПО ЧЛ. 91 ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС

петък, 12 април 2019 273

ДО

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ГЕРБ“

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ВОЛЯ“

КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

КОАЛИЦИЯ „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ“

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

КОАЛИЦИЯ „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“

КОАЛИЦИЯ „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО-БНД, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН“

 

 

П О К А Н А

Относно: Провеждане на консултации за определяне състава на Секционните избирателни комисии /СИК/ на територията на община Луковит за провеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл.91 от Изборния кодекс /ИК/ и Решение № 19-ЕП от 11.04.2019 г. на РИК Ловеч, отправям настоящата ПОКАНА към ръководствата на политическите партии и коалиции за участие в консултации за определяне на съставите на СИК на територията на община Луковит на 16.04.2019 г. (вторник) от 14.00 часа. Консултациите ще се проведат в Заседателната зала в сградата на Община Луковит, ул. „Възраждане“ №73, ет.2.

Поканените партии и коалиции да подготвят и представят необходимите документи съгласно чл.91, ал.4 и ал.5 от Изборния кодекс, както следва:

  1. Писмено предложение за състава на секционните избирателни комисии, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партия или коалиция, която ги предлага; телефон за връзка  с предложеното за член на СИК лице.
  2. Към предложението си партиите и коалициите представят и списък на резервните членове, които да заместят предложените от тях лица, в случаите по чл.51, ал.2 от ИК  или когато член на секционната избирателна комисия не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на районната избирателна комисия.
  3. Копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията към датата на насрочване на изборите /19.03.2019 г./ или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията от партии, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията.
  4. Пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица.

За резултатите от проведените консултации се съставя протокол, който се подписва от участниците в тях. При отказ да се подпише протоколът, както и когато протоколът е подписан с особено мнение се прилагат мотивите на участниците. Прилагат се и писмените възражения на партиите и коалициите, ако има такива.

Последната дата, до която следва да представите окончателния вариант на предложенията, е 19.04.2019 г. /понеделник/ - 17.00 часа.

 

 

ИВАН ГРЪНЧАРОВ

Кмет на Община Луковит


Споделете:

Свалете в PDF