ПОКАНА ПО ЧЛ. 75, АЛ. 1 ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВА НА ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ /ОИК/ ЛУКОВИТ

понеделник, 12 август 2019 301

ДО
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ГЕРБ“
КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“
КОАЛИЦИЯ „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ“
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ДПС“
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ВОЛЯ“
КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ- ОБЕДИНЕНИЕ“

 

П О К А Н А

Относно: Провеждане на консултации за определяне състава на Общинска избирателна комисия /ОИК/ Луковит във връзка с предстоящите избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл.75, ал.1 от Изборния кодекс /ИК/ и Решение № 600- МИ от 09.08.2019 г. на Централната избирателна комисия /ЦИК/, отправям настоящата ПОКАНА към ръководствата на политическите партии и коалиции за участие в консултации за определяне на състава на Общинска избирателна комисия Луковит. Консултациите ще се проведат на 16.08.2019 г. (петък) от 16.00 часа в Заседателната зала на Община Луковит, ул. „Възраждане“ №73, ет.2 .

В консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени. В консултациите може да участват и други партии и коалиции.

При консултациите партиите и коалициите да подготвят и представят необходимите документи съгласно чл. 75, ал. 3 и ал. 4 от Изборния кодекс, както следва:

  1. Писмено предложение за състава на общинската избирателна комисия, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партия или коалиция, която ги предлага.
  2. Заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 16.07.2019 г. (датата на насрочване на изборите),  или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията.
  3. Пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица.
  4. Копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че все още няма издадена диплома), удостоверение за правоспособност (в случай, че са юристи).
  5. Към предложението си партиите и коалициите представят и списък на резервните членове, които да заместят предложените от тях лица, в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК  или когато член на общинската избирателна комисия  не участва в заседанията й повече от 10 дни.
  6. Декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на ОИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (Приложение №1).

За резултатите от проведените консултации се съставя протокол, който се подписва от всички участници в тях. При отказ да се подпише протоколът от участник в консултациите, както и когато протоколът се подписва с особено мнение, към него се прилагат мотивите на отказалите да го подпишат, особените мнения, както и писмените възражения на партиите и коалициите, ако има такива.

 

ИВАН ГРЪНЧАРОВ
Кмет на Община Луковит


Споделете:

Свалете в PDF