ПОКАНА ДО МЕДИИТЕ ЗА ПУБЛИЧНО СЪБИТИЕ ПО ПОВОД РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПРОЕКТ "СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ В ЛУКОВИТ"

вторник, 28 септември 2021 152

ДО МЕДИИТЕ

 

 

П О К А Н А

 

ОТНОСНО: Публично събитие по Административен договор BG05M9OP001-2.018-0002-C01 и Административен договор BG05M9OP001-2.018-0002-2014BG05M2OP001-C01 за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.018-0002 „Социално-икономическа интеграция в Луковит“

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Уведомяваме Ви, че на 4 и 5 октомври 2021 г., в зала на хотел „Дипломат Плаза“ в гр. Луковит, ще се проведе публично събитие – заключителен двудневен семинар по проект „Социално-икономическа интеграция в Луковит“. Проектът е финансиран от две оперативни програми – ОП „Развитие на човешките ресурси“ и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ по интегрирана процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1“.

Главната цел на проекта е чрез взаимно допълващи се мерки по двете оперативни програми да бъде оказана подкрепа на най-бедните и уязвими семейства в община Луковит.

Бенефициент на проекта е Община Луковит, а партньори са училищата СУ „Алеко Константинов“ гр. Луковит, ПГСС „Сергей Румянцев“ гр. Луковит, ОУ „Христо Ботев“ с. Румянцево, НУ „Инж. Вълков“ гр. Луковит и Дружество „Знание“ гр. Ловеч.

В рамките на семинара ще бъде представено изследване с анализ по проблемите на социалната интеграция в град Луковит.

В дискусията ще се включат представители на Местната активна група, създадена в град Луковит по програма РОМАКТ, социални работници от Център за обществена подкрепа, създаден в рамките на проекта, представители на Дирекция „Бюро по труда“ и отдел „Закрила на детето“ в град Луковит, директори на училищата – партньори, както и участници в проекта от целевите групи.

За контакти – Цветинка Цолова, тел. 0879401351.

 

С уважение,

РЪКОВОДИТЕЛ ПРОЕКТ – ЦВЕТЕНКА ХАДЖИЕВА

 

- ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА

 


Споделете:

Свалете в PDF