ПОКАНА ДО МЕДИИТЕ ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПОВОД РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПРОЕКТ "СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ В ЛУКОВИТ"

четвъртък, 10 юни 2021 104

ДО МЕДИИТЕ

 

П О К А Н А

 

ОТНОСНО: Публично събитие по Административен договор BG05M9OP001-2.018-0002-C01 и Административен договор BG05M9OP001-2.018-0002-2014BG05M2OP001-C01 за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.018-0002 „Социално-икономическа интеграция в Луковит“

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Община Луковит има удоволствието да Ви покани на пресконференция за представяне напредъка на проект „Социално-икономическа интеграция в Луковит“ на 17 юни 2021 г. (четвъртък), от 11:00 часа, в Регионален пресклуб на БТА – Ловеч (гр. Ловеч, ул. „Търговска“ №43, етаж 12, офис 1203 – сградата на Областна администрация).

Участие ще вземат – Цветенка Хаджиева, заместник-кмет на Община Луковит и ръководител на проекта; инж. Надя Рабаджиева, началник на отдел „Планиране, проектиране и обществени поръчки“ в Община Луковит и координатор по проекта.

Проектът се изпълнява от Община Луковит и главната му цел е чрез взаимно допълващи се мерки да бъде оказана подкрепа на най-бедните и уязвими семейства в общината. Финансиран е от две оперативни програми – ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. по интегрирана процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1“.

Общата стойност на проекта е 1 022 011,10 лв., както следва: финансиране по ОП РЧР – 633 926,21 лв. (от които 538 837,28 лв. европейско и 95 088,93 лв. национално съфинансиране); финансиране по ОП НОИР – 388 084,89 лв. (от които 329 872,16 лв. европейско и 58 212,73  лв. национално съфинансиране).

Партньори на Община Луковит са СУ „Алеко Константинов“ гр. Луковит, ПГСС „Сергей Румянцев“ гр. Луковит, ОУ „Христо Ботев“ с. Румянцево, НУ „Инж. Вълков“ гр. Луковит и Сдружение „Знание“ гр. Ловеч.

Изпълняваните дейности по ОП РЧР обхващат включване в заетост, разкриване и функциониране на Център за обществена подкрепа /ЦОП/ в гр. Луковит с изнесен „Общностен център“ в ромския квартал на града, развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи.

Изпълняваните дейности по ОП НОИР включват: допълнително обучение по български език за ученици, за които българският език не е майчин; допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище ученици; подкрепа на ученици от етническите малцинства за продължаване на образованието в гимназиалния етап и за успешно завършване на средно образование; работа с родителите; преодоляване на негативни обществени нагласи.

Проектът стартира на 5 март 2019 г. и ще приключи на 31 октомври 2021 г.

 

С уважение,

РЪКОВОДИТЕЛ ПРОЕКТ – ЦВЕТЕНКА ХАДЖИЕВА


Споделете:

Свалете в PDF