ПОКАНА ДО МЕДИИТЕ И ОБЩЕСТВЕНОСТТА ЗА ПЪРВА КОПКА ПО ДОГОВОР ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СРЕДА НА УЧИЛИЩЕТО В ДЕРМАНЦИ, ФИНАНСИРАНА ПО НПВУ

понеделник, 10 юни 2024 80

ДО МЕДИИТЕ
И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

 

 

П О К А Н А

 

ОТНОСНО: Публично събитие „Първа копка“ по договор BG-RRP-1.007-0091 за инвестиция „Модернизация на образователната среда на ОбУ „Неофит Рилски“ – с. Дерманци“,  финансирана по Националния план за възстановяване и устойчивост

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме, че в изпълнение на договор BG-RRP-1.007-0091 за инвестиция „Модернизация на образователната среда на ОбУ „Неофит Рилски“ – с. Дерманци“, финансирана по НПВУ, на 17 юни 2024 г. (понеделник), от 09:30 часа, Община Луковит – краен получател, ще проведе публично събитие „Първа копка“ на територията на Обединено училище „Неофит Рилски“ в с. Дерманци.

Събитието е по повод начало на физическото изпълнение на дейностите, включени в инвестицията, и е с цел информиране на обществеността за получената подкрепа.

Инвестицията се финансира по процедура за предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда“, стълб „Иновативна България“, компонент „Образование и умения“, със Структура за наблюдение и докладване на инвестицията – Изпълнителна агенция „Програма за образование“. Средствата са в размер на 2 483 655,38 лв.

Целта на инвестицията е модернизация на образователната среда и осигуряване на условия за качествено образование на учениците, чрез комплекс мерки и изпълнение на Наредба № 24 за нов тип училищна среда.

Инвестицията ще осъвремени училищната сграда чрез изграждане на STEM център и оформяне на многофункционални пространства за учене и комуникация. Проектът предвижда и осигуряване на достъп за хора с увреждания до всички части на сградата, както и въвеждане на мерки за енергийна ефективност, сред които е и мярка за оползотворяване на ВЕИ, с изграждане на хибридна фотоволтаична система за производство на електроенергия за собствени нужди – 100 kW.

Инвестицията се изпълнява чрез инженеринг, като срокът за изпълнение на дейностите е до 31.05.2026 г.

 

С уважение,

ЦВЕТЕНКА ХАДЖИЕВА
РЪКОВОДИТЕЛ ЕКИП
ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА


Споделете:

Свалете в PDF
https://www.livechatalternative.com/