ПО ПРОЕКТ ШЕСТ БЕЗРАБОТНИ МЛАДЕЖИ ПОЛУЧИХА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

четвъртък, 30 декември 2021 693

Шест безработни младежи от община Луковит получиха удостоверения за професионално обучение по професия „Помощник-възпитател“, специалност „Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца“.

В рамките на проект „Възможност за квалификация и заетост на безработни и неактивни лица в община Луковит“ и в продължение на почти пет календарни месеца младежите се обучаваха и усвояваха на теория и практика професията. Всички обучаеми лица успешно положиха изпит по теория и практика и от 1 януари 2022 г. започват работа по специалността за период от дванадесет месеца, на пълен 8-часов работен ден, с месторабота – детските градини и изнесените групи към тях в селата Румянцево, Торос, Дерманци, Ъглен и Бежаново.                                                 

Проектът „Възможност за квалификация и заетост на безработни и неактивни лица в община Луковит“ се осъществява от Община Луковит по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места", процедура BG05M9OP001-1.118 МИГ Луковит-Роман „Активиране на безработни и неактивни лица в общините Луковит и Роман" чрез Водено от общностите местно развитие, договор BG05M9OP001-1.118-0001.


Споделете:

Свалете в PDF
https://www.livechatalternative.com/