ОТ 23 НОЕМВРИ СЕ ВЪЗОБНОВЯВА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ТРАДИЦИОННИТЕ ПАЗАРИ В ОБЩИНА ЛУКОВИТ

вторник, 23 ноември 2021 1435

Кметът на община Луковит Иван Грънчаров издаде Заповед № 622/23.11.2021 г. за допълнителни противоепидемични мерки на територията на общината, влизащи в сила от 23 ноември 2021 г. Съгласно новите разпоредби работата на традиционните пазари се възобновява при спазване на определени изисквания.

Мерките включват:

  • Провеждането на традиционния пазар в събота на територията на гр. Луковит –  на местата извън обособената пазарна покрита кооперативна част, да се ограничи до участници производители на земеделска продукция срещу представени документи, удостоверяващи правото им на земеделски производител. Щандовете да са разположени само и единствено от едната страна по посока на движение, като се организира еднопосочност на движение за посетителите. Търговците на промишлени и битови стоки да ползват само и единствено кооперативната покрита част на обособената пазарна зона в гр. Луковит при представяне на документ, удостоверяващ правото им на търговец.
  • В населените места – с. Дерманци с пазарен ден четвъртък и с. Торос с пазарен ден понеделник, да се определят места за търговци на земеделска продукция и на битови стоки, които да бъдат отделени с цел еднопосочно движение на посетители. Всеки търговец да представи съответно документ за земеделски производител или търговска дейност по смисъла на Търговския закон.
  • Кооперативният пазар в гр. Луковит през делничните дни да продължи своята дейност за всички търговци в закрити и открити обособени щандове, без ограничение на предлаганата стока, като всички физически и юридически лица собственици или управляващи обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, да организират дейността си по начин, който осигурява спазването на дистанция най-малко 1,5 метра между търговските щандове и 1,5 метра между обслужваните лица/клиенти.
  • Търговци, упражняващи на пазарите търговия тип „бързо хранене“ и непопадащи в нарежданията по т. 1, 2 и 3, да упражняват дейността си спрямо договора за заемана площ при създаване на условия за еднопосочност пред щанда и избягване струпването на посетители. При наличие на маси да се спазва 1,5 метра разстояние между облегалките на столовете на съседните маси и носене на защитни маски за лице от персонала.
  • На всеки щанд да има дезинфектант за ръце. На видно място на щандовете и магазините да се поставят информационни табели, указващи задължителната физическа дистанция от 1,5 метра на посетителите и носене на защитна маска за лице. Търговците следва да осъществят контрол относно задължителната дистанция пред щандовете и носенето на маски за лице от продавачите и клиентите.
  • Всички контролни органи (Звено „Инспекторат“ към администрацията на Община Луковит, кметове на кметства и кметските наместници, служители на РУ на МВР - Луковит) в рамките на своята компетентност да осъществят засилен контрол в контролираните от тях обекти и дейности и да създадат организация за изпълнението на противоепидемичните мерки.

 

Заповед № 622 от 21.11.2021 г. на кмета на Община Луковит


Споделете:

Свалете в PDF