От 1 февруари 2012 г. СОУ “Ал. Константинов” гр. Луковит работи по проект BG051PO001-3.1.06 ”Подобряване на качеството на образованието в средищните училища...

сряда, 19 юни 2013 669

От 1 февруари 2012 г. СОУ “Ал. Константинов” гр. Луковит работи по проект BG051PO001-3.1.06 ”Подобряване на качеството на образованието в средищните училища, чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Проектът е с национален обхват и ще продължи до 31.10.2014 г. Неговата цел е да се подпомогне процеса на ефективно въвеждане на целодневната организация на учебния процес за ученици от I до VIII клас от средищните училища в страната. Целодневната органзация на учебния процес включва пълния образователен цикъл (задължителна подготовка, задължително– избираема подготовка, свободно-избираема подготовка, самоподготовка, отдих и игри, хранене) за постигане на общодостъпно, базисно знание основано на принципите на справедливост, толерантност и перспективност.
Проектните дейности са свързани с осигуряване и провеждане на целодневна организация на учебния процес за учениците от I до VIII клас, обучение на учители и служители за прилагане на новия модел „целодневна организация на учебния процес” и осигуряване на средства за целодневно обучение на учениците от средищните училища (в т.ч. ученици от етнически малцинствени групи). Целодневната организация на обучение се провежда в 7 групи, включващи ученици от I-VIII клас.


Споделете:

Свалете в PDF