ОБЯВЛЕНИЕ №01-2503/27.09.2023 г.

четвъртък, 28 септември 2023 92

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС съобщава, че с Решение №558, взето с Протокол №72/20.09.2023 г. на Общински съвет Луковит е разрешено изработването на проект за изменение на ОУП и изработването на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ и Парцеларни планова /ПП/ за елементи на техническата инфраструктура (при необходимост) за поземлен имот с  идентификатор 43058.97.46, м. “Могилите“ по Кадастрална карта на с. Торос, общ. Луковит, с цел  отреждане на имота „За обществено обслужване“ (Оо).

Заповедта, съгласно чл. 124б, ал. 4, не подлежи на оспорване.

https://www.livechatalternative.com/