ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ЛУКОВИТ“

понеделник, 09 януари 2023 627

 

Във връзка с изпълнение на Договор № BG05SFPR002-2.001-0053-С01 по проект BG05SFPR002-2.001-0053 „Грижа в дома в община Луковит“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, финансирана от Европейския социален фонд плюс чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027,

ОБЩИНА ЛУКОВИТ ОБЯВЯВА

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ, АНГАЖИРАН ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

 1. Домашен помощник – 27 бр., трудов договор, пълно или непълно работно време;
 2. Домашен помощник – 3 бр., допълнително обучени за работа с хора с психически увреждания и тежка умствена изостаналост, трудов договор, пълно или непълно работно време;
 3. Специалист „Здравни грижи“ – 3 бр., граждански договор - 40 ч. месечно;
 4. Рехабилитатор – 1 бр., граждански договор - 60 ч. месечно;
 5. Психолог – 2 бр., граждански договор - 40 ч. месечно;
 6. Психиатър – 1 бр., граждански договор - 20 ч. месечно;
 7. Социален работник – 2 бр., граждански договор - 12 ч. месечно;
 8. Шофьор – 2 бр., трудов договор, непълно работно време - 40 ч. месечно;
 9. Диспечер на услугите – 1 бр., трудов договор, непълно работно време - 45 ч. месечно.

I. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ:

1. “ДОМАШЕН ПОМОЩНИК“.

Основни дейности:

 • Извършване на социално-битови дейности в домовете на потребителите, включващи поддържане на лична хигиена в помещението, което потребителя обитава;
 • Закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост (със средства на потребителя);
 • Съдействие при приготвяне на храна, съобразно здравословното състояние на лицето  (при необходимост);
 • Оказване на помощ при хранене (при необходимост);
 • Съдействие за закупуване на лекарства;
 • Съдействие при настаняване в лечебно заведение за болнична помощ за активно лечение, рехабилитация и при грижи в болница (при необходимост);
 • Заплащане на битови сметки (със средства на потребителя);
 • Съдействие за осъществяване на дребни ремонти и грижа за дома (със средства на потребителя);
 • Административна помощ;
 • Оказване на помощ при придвижване в дома;
 • Оказване на помощ при прием на медикаменти и при извършване на домашна рехабилитация;
 • Оказване на помощ и съпровождане извън дома;
 • Оказване на съдействие за организиране на свободното време на потребителя и насърчаване на комуникацията и поддържането на социални контакти;
 • Подпомагане на специалиста по „Здравни грижи“ при извършване на дейности, свързани с удовлетворяване на основни жизнени потребности на потребителя и др.

Образование: не се изисква.

Трудов стаж: не се изисква, работата като „Личен асистент“ и „Домашен помощник“, по проекти и програми с европейско или национално финансиране, е предимство.

Други: Документ, удостоверяващ успешно преминат курс за обучение по проекти и програми с европейско или национално финансиране, е предимство.

Специфични изисквания: Умения и нагласи за работа с възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания.

Вид трудов договор: Основен или втори трудов, за определен срок, съгласно проекта - 12 месеца;

Работно време: непълно

Място на работа: в дома на потребителя, в населените места в община Луковит.

2. СПЕЦИАЛИСТ „ЗДРАВНИ ГРИЖИ“.

Основни дейности:

 • Предоставяне и събиране на здравна информация;
 • Промоция на здравето, превенция и профилактика на болестите, включващи: промоция, профилактика и консултиране на потребителите за социалнозначими заболявания; оказване на грижи за психичното, физическото, социално здраве на потребителите; извършване на профилактика в областта на хигиената и на индивидуалното здраве и др.;
 • Медицински и здравни грижи и дейности, включващи: контрол върху извършването на  специален тоалет; контрол върху подпомагане на дишането; контрол върху подпомагане при хранене и приемане на течности; контрол върху подпомагане на отделянето и др.

Образование: Лица с придобита професионална квалификация „Медицинска сестра“, „Фелдшер“ или „Акушерка“.

Професионална област: Медицина.

Трудов стаж: стаж в сферата на предоставянето на здравни услуги минимум 1 година.

Други: опит в областта на социалните дейности е предимство.

Специфични изисквания: гъвкавост, умения и нагласи за работа с възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания.

Вид договор: Граждански, съгласно проекта - 12 месеца.

Работно време: 40 часа месечно.

3. РЕХАБИЛИТАТОР

Основни дейности:

 • Осъществява прегледи и използва рехабилитационни методи за подобряване и възстановяване на увредените функции и засегнати части по тялото на потребителя;
 • Организиране и провеждане на общоукрепващи, мобилизационни и закалителни процедури;
 • Обучение в ползване на помощни средства, приспособления и съоръжения за придвижване;
 • Подпомагане укрепването и адаптирането на потребителите в семейството и социалната среда;
 • Съдействие за адаптирането на обществото към потребителя и др.

Образование: Висше – бакалавър или магистър.

Професионално направление: „Кинезитерапия“, „Рехабилитация“, „Ерготерапия“.

Трудов стаж: опит в областта на социалните дейности минимум 1 година.

Други: няма.

Специфични изисквания: умения и нагласи за работа с възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания.

Вид договор: Граждански, съгласно проекта - 12 месеца.

Работно време: 60 часа месечно.

4. ПСИХОЛОГ

Основни дейности:

 • Предоставяне на психологическа помощ и консултиране, в зависимост от индивидуалните нужди на лицата.

Образование: Висше – бакалавър или магистър.

Професионално направление: Психология и сходни.

Трудов стаж: минимум 1 година релевантен опит.

Други: Работата по проекти и дейности със сходен характер е предимство.

Специфични изисквания: гъвкавост и умения за работа с възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания.

Вид договор: Граждански, съгласно проекта - 12 месеца.

Работно време: 40 часа месечно.

5. ПСИХИАТЪР

Основни дейности:

 • Специалист по психично здраве, лекар – предоставяне на психиатрична помощ и консултиране в зависимост от индивидуалните нужди на лицата. Диагностика, профилактика и лечение на психични разстройства:
 • Нарушения на настроението, като депресия и биполярно разстройство;
 • Тревожни разстройства, като всякакъв вид фобия, паническо разстройство, посттравматично стресово разстройство и обсесивно-компулсивно разстройство;
 • Разстройства на личността, като асоциално разстройство на личността и гранично разстройство на личността;
 • Психотични разстройства, като шизофрения;
 • Хранителни разстройства, като анорексия нервоза и булимия.

Образование: Висше – бакалавър или магистър.

Професионално направление: образование по обща медицина и специализация по "Психиатрия";

Трудов стаж: минимум 1 година релевантен опит.

Други: Работата по проекти и дейности със сходен характер е предимство.

Специфични изисквания: гъвкавост и умения за работа с уязвими хора – психични заболявания и умствена изостаналост.

Вид договор: Граждански, съгласно проекта - 12 месеца.

Работно време: 20 часа месечно.

6. СОЦИАЛЕН РАБОТНИК

Основни дейности:

  • Предоставяне на специализирана грижа и консултиране в зависимост от индивидуалните нужди на лицата, включително на изключително уязвими хора – с психични заболявания, с Алцхаймер, с тежка умствена изостаналост, с поведенчески проблеми и др.

Образование: Висше – бакалавър или магистър.

Професионално направление: Социални дейности и сходни.

Трудов стаж: минимум 1 година релевантен опит.

Други: Работата по проекти и дейности със сходен характер е предимство.

Специфични изисквания: специализирани в работата с лица с психични увреждания, Алцхаймер и умствена изостаналост.

Вид договор: Граждански, съгласно проекта - 12 месеца.

Работно време: 12 часа месечно.

7. ШОФЬОР

Основни дейности:

  • Управлява закупеното средство за мобилна работа по проекта и др.

Образование: Средно.

Трудов стаж: Наличието на опит е предимство.

Други: Свидетелство за управление на МПС - категория В.

Специфични изисквания: да притежава умение за работа в екип.

Вид трудов договор: за определен срок, съгласно проекта - 12 месеца.

Работно време: 40 часа месечно, непълно.

8. ДИСПЕЧЕР НА УСЛУГИТЕ

Основни дейности:

  • Организира, контролира, координира и участва в социалната, здравната дейност като разработва графици и транспортни схеми;
  • Координиране на останалите наети по трудово и гражданско правоотношение служители, изготвяне на работни графици и контрол на тяхното изпълнение;
  • Запознаване на потребителя със структурата, организацията и работния график на специалиста;
  • Запознаване на потребителя с дейностите, които се осъществяват от специалиста в обхвата на услугата;
  • Следи и отговаря за правилното водене и съхраняване на досието на потребителя;
  • Поддържа връзка с потребителите и техните близки и приема заявки за предоставяне на подкрепа - според индивидуалната потребност и др.
  • Осъществяване контакт веднъж седмично с МБАЛ – Луковит относно изписани възрастни пациенти и хора с увреждания, нуждаещи се от следболнични медицински манипулации, рехабилитации, социални услуги, психиатрична и психологическа подкрепа – при  необходимост.

Образование: Висше – бакалавър или магистър;

Трудов стаж: опит в областта на социалните дейности е предимство.

Други: Компютърна грамотност – Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.

Специфични изисквания: гъвкавост и умения за работа с възрастни хора и лица с увреждания, да притежава умение за работа в екип.

Вид договор: трудов, съгласно проекта - 12 месеца.

Работно време: непълно работно време - 45 часа месечно.

II.        НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1.  Заявление за заемане на длъжността /по образец/;

2.  Автобиография (CV);

3.  Копия на документи, удостоверяващи придобитата образователно-квалификационна степен;

4.  Копия на удостоверения за придобита квалификация, сертификати и др., съотносими с длъжността, за която се кандидатства;

Кандидатите подават необходимите документи за участие в подбора – лично.

III.      НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА:

1.  Подбор на подадените документи.

Комисията извършва преглед на документите и изготвя списък на класираните кандидати. В списъка на некласираните кандидати се посочват основанията за некласирането им.

Информация се публикува на сайта на Община Луковит, както и на видни и достъпни места в общината.

IV.      МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

  • Подаването на заявления и приложените документи към него се извършва всеки работен ден от 08:30 часа до 17:00 часа, в деловодството на Община Луковит, гр. Луковит, област Ловеч, ул. „Възраждане“ № 73, до 31.01.2023 г., включително.
  • Разглеждане на документи – 03.02.2023 г.
  • Обявяване на резултатите – 07.02.2023 г.

Лице за контакти – Стела Любомирова, началник на отдел ОСМД, тел. 0877 017213.

 

Файлове:

doc - Образец на заявление за работа

doc - Образец на заявление за работа – Домашен помощник


Споделете:

Свалете в PDF