ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ЖЕЛАЕЩИ ДА ПОЛЗВАТ ИНТЕГРИРАНА ЗДАРВНО-СОЦИАЛНО УСЛУГА „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ЛУКОВИТ“

понеделник, 09 януари 2023 202

Община Луковит в качеството си на бенефициент по проект BG05SFPR002-2.001-0053 „Грижа в дома в община Луковит“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, финансирана от Европейския социален фонд плюс,чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, обявява набиране на документи от кандидати за потребители на интегрирана здравно-социална услуга „Грижа в дома в община Луковит“.

Право да кандидатстват имат:

  • Лица  с увреждания;
  • Възрастни лица в невъзможност за самообслужване.

Интегрираната здравно-социална услуга „Грижа в дома в община Луковит” ще се предоставя за срок от 12 месеца.

Интегрираната здравно-социална услуга „Грижа в дома в община Луковит” ще се предоставя в дома на потребителя от мобилен екип специалисти, включващ медицински сестри, психолози, рехабилитатор, домашни помощници, съобразно определените му в индивидуалната оценка потребности.

Необходими документи за кандидатстване:

  • Заявление за кандидатстване /по образец/;
  • Документ за самоличност /за справка/;
  • Документ за самоличност на законния представител /ако е приложимо/;
  • Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК /копие/, протокол от ЛКК, актуална епикриза, етапна епикриза или друг медицински документ, доказващ, че кандидатът е с ограничения или в невъзможност за самообслужване.

Място и срок за подаване на документи:

Документите могат да се подават всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:00 ч. в деловодството на Община Луковит (гр. Луковит, ул. „Възраждане” №73, ет. 1) или в кметствата по населените места в срок до 31.01.2023 г. След представяне на необходимите документи, на всеки кандидат за потребител ще бъде изготвяна и индивидуалната социална оценка на потребностите.

Лице за контакти – Стела Любомирова, началник на отдел ОСМД, тел. 0877 017213.

 

Файлове:

doc - Образец на заявление за кандидатстване


Споделете:

Свалете в PDF