ОБЩИНА ЛУКОВИТ СТАРТИРА ПРОЕКТ „ВЪЗМОЖНОСТ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И ЗАЕТОСТ НА БЕЗРАБОТНИ И НЕАКТИВНИ ЛИЦА В ОБЩИНА ЛУКОВИТ“

сряда, 21 април 2021 90

От 01 май 2021 г. Община Луковит стартира изпълнението на проект BG05M9OP001-1.118-0001 „Възможност за квалификация и заетост на безработни и неактивни лица в община Луковит" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места", процедура BG05M9OP001-1.118 МИГ Луковит-Роман „Активиране на безработни и неактивни лица в общините Луковит и Роман" чрез Водено от общностите местно развитие.

Проектът е на стойност 180 275 лв., от които 153 233.75 лв. – европейско финансиране и 27 041.25 лв. – национално съфинансиране. Основните дейности по проекта включват: подготвителни дейности, обучение на помощник-възпитатели, заетост на помощник-възпитатели и обучение по време на работа – стажуване на длъжност „озеленител“.

През първите два месеца ще бъдат извършени подготвителни дейности: Издирване и мотивиране на безработни и неактивни лица за включване в проектните дейности.                                             

По дейност „Обучение на помощник-възпитатели“ ще бъдат обучени  6 безработни младежи, като за периода на обучение са предвидени стипендии за обучаващите се лица в размер на 10,00 лв. за всеки присъствен учебен ден в населеното място и по 15,00 лв. за всеки присъствен учебен ден извън населеното място (при минимум 6 учебни часа дневно). Успешно завършилите ще получат документ, доказващ завършеното обучение.                                                

Предвидено е сключване на трудови договори с 6 успешно завършили обучението младежи на длъжност "помощник-възпитател", за срок от 12 месеца, с място на работа - детски градини и подготвителни групи към училища на територията на общината. За половината от помощник-възпитателите ще бъде осигурена допълнителна заетост от три месеца след края на проекта.                                                                                                                                                                                   

По дейност „Обучение по време на работа - стажуване на длъжност "озеленител", проектът предвижда наемане на 14 безработни лица за срок от 8 месеца, от най-уязвимите целеви групи в неравностойно положение на пазара на труда: безработни младежи, продължително безработни на възраст от 30 до 54 г. и над 54 г., завършили курс за ограмотяване и последваща професионална квалификация със свидетелство за професионална квалификация, за стажуване на длъжност "Озеленител". По време на стажуването, през първите 3 месеца, наетите лица ще работят под ръководството на наставник на конкретно работно място.

Периодът за изпълнение на проекта е 20 месеца, като изпълнението на дейностите по договора започва от 01.05.2021 г.


Споделете:

Свалете в PDF