ОБЩИНА ЛУКОВИТ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА УПРАВИТЕЛ НА МБАЛ-ЛУКОВИТ

понеделник, 23 декември 2019 375

ОБЩИНА ЛУКОВИТ в изпълнение на Решение №21 от Протокол №3/29.11.2019 г. на Общински съвет Луковит , при условията на Наредба №9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения и Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост на Община Луковит върху общинската част от капитала на търговските дружества

ОБЯВЯВА

Конкурс за възлагане на управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение Луковит“ ЕООД

при следните условия:

 1. Предмет на конкурса- управление на „МБАЛ- Луковит“ ЕООД.
 2. Срок на договора за управление – 3 години.

3. Изисквания към кандидатите:

- Да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен „магистър“ по икономика и  управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност .

- Да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен „магистьр“ по медицина да имат придобита специалност.  

- Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.  

 1. Необходими документи:
 • Заявление за участие в конкурса, съдържащо името и адреса на участника и наименованието на лечебното заведение;
 •  Дипломи за образователно- квалификационна степен, съгласно изискванията – заверено копие;
 • Копие от документи, удостоверяващи трудовия стаж;  
 • Автобиография;
 • Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период.

 

 1. Срок за подаване на документи за участие: до 17:00 ч. на 29.01.2020 г. в Деловодството на Община Луковит, ул. „Възраждане“ №73
 2. Етапи на конкурса:

     І етап – проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания към кандидатите .

    ІІ етап – представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период. 

ІІІ етап – събеседване с кандидатите.

 1. Теми, предмет на събеседване с кандидатите:
 • Място и роля на лечебното заведение в системата на здравеопазването и обхват на медицинските услуги, съобразени с потребностите на населението;
 • Стратегически и оперативни мерки за подобряване на финансовото състояние на лечебното заведение;
 • Методи и подходи за подобряван на качеството на медицинското обслужване;
 • Мотиви за кандидатстване за управител на лечебното заведение.

По време на събеседването комисията по провеждане на конкурса има право на други допълнителни въпроси от областта на здравния мениджмънт и действащата нормативна уредба, прилагана при управлението на общинските лечебни заведения.

 1. Дата, час и място на провеждане на конкурса:
  1. На 30.01.2020 г. от 10:00 ч. отваряне на подадените документи за проверка съответствието с предварително обявените изисквания за участие в конкурса, в присъствието на кандидатите, подали заявление. 
  2. На 30.01.2020 г. от 11:00 ч. отваряне на Програмата за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период и оценяване на разработките въз основа на критериите, определени в чл.8, ал.3 от Наредба №9/26.06.2000 г. До трети етап на конкурса – събеседване, се допускат кандидатите, получили оценка най-малко 4,50 по шестобалната система.
  3. На 30.01.2020 г. от 14:00 ч. събеседване с допуснатите до трети етап на конкурса кандидати.

Споделете:

Свалете в PDF