ОБЩИНА ЛУКОВИТ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СОЦИАЛНИ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ“

сряда, 08 септември 2021 354

ОБЯВЛЕНИЕ

 

ОБЩИНА  ЛУКОВИТ,  ГР. ЛУКОВИТ, УЛ. „ ВЪЗРАЖДАНЕ” №73, тел. 0697 52464

на основание чл. 14 от НПКДС и Заповед № 478 от 07.09.2021 г. на кмета на Община Луковит

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

За длъжността Началник Отдел „ Образование, култура, социални и младежки дейности“ , Дирекция „Проекти, развитие и устройство на територията” за заемане по служебно правоотношение.    

 

1. Минимални изисквания съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

 

1.1. Минимални изисквания:

 • Образователна степен – Бакалавър
 • Професионална област – Педагогика, Социални дейности, Икономика, Администрация и управление
 • Професионален опит – 4 години
 • Ранг – ІІІ-ти младши

 

1.2. Специфични изисквания:     

 • Кандидатите следва да отговарят на условията по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител.

 

2. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:

 • писмено заявление за участие в конкурс /по образец съгл. Приложение №3 от НПКПМДС/;
 • декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 • копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
 • копие от документи, удостоверяващи придобити допълнителни умения или специализации /ако има такива/;
 • други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността;
 • документите може да се подават по електронен път, чрез посочената в обявлението електронна поща, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

 

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на РБ, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

 

3. Кратко описание на длъжността  Началник отдел ОКСМД:

Организира, ръководи и координира общинската политика в областта на образованието, културата, социалните, здравните, спортните и младежките дейности на територията на община Луковит.

Изпълнява основни дейности по организиране и предоставяне на публични услуги в сферата на образованието, културата, здравеопазването и вероизповеданията в Община Луковит.

 

5. Минимален размер на основната месечна заплата за длъжността:

 • 750 лв. (Седемстотин и петдесет) лв.,  съгласно Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 от Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация.

 

6. Начинът за провеждане на конкурса е: решаване на тест и интервю.

 

7. Място и срок за подаване на документите:

Документите следва да бъдат представени в Деловодството на Община Луковит на ул. „Възраждане” №73 в работно време от 08:00 до 17:00 часа. или на електронна поща  [email protected].

Срокът за подаване на документите е от 08.09.2021 г. до 17.00 часа на 17.09.2021 г.

За информация : Йорданка Димитрова – гл. експерт, тел. 0697 52464.

 

8. Обявяване на обстоятелствата, свързани с конкурса:       

Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на информационното табло в сградата на Община Луковит – партер.    

Мястото за изнасяне на информацията не е свързано с пропускателен режим.

                                                                                  

ИВАН ГРЪНЧАРОВ
Кмет на Община Луковит                                                                              


Споделете:

Свалете в PDF