ОБЩИНА ЛУКОВИТ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ РУТОС ЗА ЗАЕМАНЕ ОТ ЛИЦЕ С ТРАЙНО УВРЕЖДАНЕ

понеделник, 01 април 2024 120

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Луковит, гр. Луковит, ул. „Възраждане“ №73, тел. 0697 52464,

на основание чл. 14 от НПКДС и Заповед № 169/ 27.03.2024 г. на кмета на Община Луковит

обявява конкурс

за длъжността Главен експерт в Отдел „Развитие, устройство на територията и общинска собственост”, Дирекция „Проекти, развитие и устройство на територията”, за заемане по служебно правоотношение от лице с трайно увреждане.

1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за
заемане на длъжността са:

1.1. Минимални изисквания:

Образователна степен – Бакалавър;

Професионална област – Строителство;

Професионален опит – 2 години;

Ранг – IV-ти младши.

1.2. Специфични изисквания:

- съгл. чл.10а, ал. 3 от ЗДСл длъжността е определена за заемане от лице с трайно увреждане.

2. Начин за провеждане на конкурса

Съгласно чл. 33, ал. 1, т. 1 и чл. 34, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители:

- Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност;

  Интервю.

3. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:

- писмено заявление за участие в конкурс /по образец съгл. Приложение №3 от НПКПМДС/;

- декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

- копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит;

- други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността - / ТЕЛК/.

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл.59, ал.1 от Закона за резерва на въоръжените сили на РБ, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Документите може да се подават по електронен път чрез посочената в обявлението електронна поща, като в този случай заявлението и декларацията по ал. 3, т. 1 следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

Представените копия от документи следва да бъдат заверени от кандидатите „ Вярно с оригинала! ” и подпис.

4. Кратко описание на длъжността  Главен експерт: 

Съгласува и одобрява инвестиционни проекти за нуждите на общината. Контролира изпълнението на строителството. Води общински регистри и участва в комисии /ДПК и на граждани по жалби/.

5. Минимален размер на основната месечна заплата за длъжността:

 - 933 лв. / Деветстотин тридесет и три/ лв.,  съгласно Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация.

6. Място и срок за подаване на документите:

Документите следва да бъдат представени в Деловодството на Община Луковит ул. „ Възраждане” №73 в работно време от 08.00 до 17.00 часа.

Срокът за подаване на документите е от 02.04.2024 г. до 17.00 часа на 11.04.2024 г.

За информация : Йорданка Димитрова – Гл. експерт в Дирекция АПИОФСД, тел. 0697 52464.

7. Обявяване на обстоятелствата, свързани с конкурса:

Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на информационното табло в сградата на Община Луковит – партер.   

Мястото за изнасяне на информацията не е свързано с пропускателен режим.

 

ИВАН ГРЪНЧАРОВ
Кмет на Община Луковит

 

Файлове:

1 - Заявление за участие в конкурса

1 - Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1


Споделете:

Свалете в PDF
https://www.livechatalternative.com/