ОБЩИНА ЛУКОВИТ ИЗПЪЛНЯВА ПРОЕКТ ЗА ОСЪВРЕМЕНЯВАНЕ И ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА В ГРАД ЛУКОВИТ

петък, 07 юни 2019 354

Кметът на Община Луковит Иван Грънчаров подписа Договор №BG06RDNP001-7.006-0041-C01 от 05.06.2019 г. с Държавен фонд „Земеделие“ за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по процедура №BG06RDNP001-7.006 ПЛОЩИ „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

В централната градска част ще бъде реализиран проект „Реконструкция и благоустрояване на Градската градина в град Луковит“.

Съществуващата градина ще бъде реконструирана и модернизирана, като се запази основната композиционна концепция и същевременно се добавят нови функционални зони, социализиращи парковата среда и привеждащи я в съответствие със съвременните тенденции за градски дизайн. Ще бъдат организирани нови пространства чрез изграждане на обществена зона за отдих, зони за спорт на открито, нова площадка за игра, нови зелени площи и цветни партери, водни площи и питейни чешми. Ще се оформят с нова растителност ботанически кът и алпинеум. Те ще бъдат ситуирани към зоните за разходка и ще са подходящи за провеждане на учебни часове по ботаника на открито.

Строително-монтажните работи включват още цялостна подмяна на парковата настилка, поставяне на нови бордюри към зелените площи, реконструкция на зелените площи около паметниците, преустройство на фонтана, реконструкция на съществуващите настилки, облицовки и декоративни елементи от естествен камък, водоснабдяване и отвеждане на водата за водната площ. В реконструираните зони ще бъде монтирано ново парково осветление, ще се подменят пейките и кошчетата. 

Конкретната цел на проекта е насърчаване на социалното приобщаване и създаване на предпоставки за оптимална жизнена среда в град Луковит чрез обновяване и осъвременяване на Градската градина, която се нуждае от нова зеленина и нова визия, за да стане социализиращ център за отдих и развлечения на малки и големи жители и гости на града.

Проектът е на стойност 765 705,75 лв. без ДДС, от които финансирането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони е в размер на  650 849,88 лв. и националното съфинансиране е 114 855,87 лв.

Срокът за изпълнение на проекта  е 36 месеца.


Споделете:

Свалете в PDF