НА ФИНАЛЕН ЕТАП Е ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА ГРАДИНА В ЛУКОВИТ

петък, 25 ноември 2022 953

На финален етап е реализирането на проект „Реконструкция и благоустрояване на Градската градина в град Луковит“, изпълняван от Община Луковит съгласно Договор №BG06RDNP001-7.006-0041-C01 от 05.06.2019 г. с Държавен фонд „Земеделие“ за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ №BG06RDNP001-7.006 ПЛОЩИ „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“, от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Строително-монтажните работи приключиха и бяха насочени към изграждане на социализирана и модерна паркова среда, с достъп за хора с двигателни увреждания, за удовлетворяване на социалните потребности на жителите на града за отдих и развлечения край река Златна Панега.

Разширен и реконструиран е главният вход, като е оформена цветна площ и място за скулптурна композиция. Монтирано е ново парково осветление и парково обзавеждане. Разширена е пешеходната площ в централната зона, изграден е подиум, реконструиран е фонтанът и е почистена скулптурната композиция „Луковитски моми“. Разширен е второстепенният южен вход и е изградена нова второстепенна алея с нова питейна чешма. Обособени са ботанически кът и зона за спорт на открито с монтирани фитнес уреди и изградени места за сядане, разположени амфитеатрално. Устроени са шест нови места за отдих край река Златна Панега и е изградена нова детска площадка за игра с обезопасена настилка и със съвременни детски съоръжения. Осигурен е достъп на хора с двигателни увреждания, а увеличаването на зеленината ще допринесе за намаляване на замърсеността на въздуха с фини прахови частици (ФПЧ10), което отговаря на действителните нужди на града за подобряване качеството на атмосферния въздух.

Проектът е на стойност 762 545,18 лв., от които финансирането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони е в размер на 648 163,40 лв. и националното съфинансиране е 114 381,78 лв., с краен срок за изпълнение 22 декември 2022 г.

Предстои назначаване на Държавна приемателна комисия за въвеждане на обекта в редовна експлоатация.


Споделете:

Свалете в PDF
https://www.livechatalternative.com/