МЕРКИ НА РЗИ ЛОВЕЧ ЗА ПЕРИОДА 16-30 НОЕМВРИ 2020 Г. С ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

понеделник, 16 ноември 2020 362

Със Заповед № РД-01-204/13.11.2020 г. на РЗИ Ловеч се въвеждат противоепидемични мерки на територията на област Ловеч, считано от 16.11.2020 г. до 30.11.2020 г. включително, както следва:

 • Преустановяване на масови мероприятия (фирмени и семейни тържества, сватби, кръщенета, панаири, сборове и др. подобни) на открито и на закрито за посочения период;
 • В ритуалните зали за сватби, кръщенета и погребения се допускат до 10 души;
 • Задължително носене на защитни маски за лице в администрации, офиси, предприятия и др. при невъзможност за осигуряване на физическа дистанция от 1,5 метра между служителите/работещите;
 • Въвеждане на учестена дезинфекция в обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуга на гражданите, минимум 4 пъти на ден по предварително изготвен график;
 •  Задължително носене на защитни маски за лице от персонал в обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, които да покриват устата и носа, като не се допуска употребата на приспособления, неотговарящи на изискванията, напр. пластмасови приспособления за уста;
 • Задължително носене на маски при струпване на чакащи граждани пред административни и банкови офиси, социални служби и др., като за целта се осигури контрол за спазването на мярката от съответната служба;
 • Преустановяване на посещенията в клубовете на инвалида и пенсионерските клубове;
 • Преустановяване репетиции и изяви на танцови, музикални, певчески школи/клубове по йога, пилатес, аеробика и др. подобни аматьорски групови спортове и всички самодейни групи на читалищата за посочения период;
 • Определя се часови диапазон за посещение при лен лекар (ОПЛ) на лица с респираторни заболявания и съмнение за COVID-19 – от 08:00 до 10:00 часа за работещите преди обед ОПЛ и от 13:00 до 14:30 часа за работещите следобед ОПЛ;
 • Лечебните заведения за първична извънболнична помощ да организират дейността си така, че да осигурят прилагането на задължителните противоепидемични мерки, като създадат нужната организация и ред, с цел избягване струпване на пациенти. На местата, на които се очаква да се събират по-голям брой хора, да се поставят табели, указващи спазването на дистанция между гражданите. Чакащите пред кабинетите граждани/пациенти да спазват дистанция помежду си от минимум 2 метра. След приключване на работа в тези часови диапазони, ОПЛ да извършват почистване и дезинфекция на кабинети, манипулационни и общите части в коридори и санитарно-битови помещения, преди извършването на прегледи на останалите пациенти от пациентската си листа, в т.ч. детски и женски консултации.
 • Всички контролни органи (общини, МВР, ОДБХ, Дирекция „Инспекция по труда-Ловеч“, РЗИ), в рамките на своите компетентности да осъществяват засилен контрол в контролираните от тях обекти и дейности и да създадат организация за изпълнението на противоепидемичните мерки. На лицата, които нарушават въведените противоепидемични мерки, да се търси административно-наказателна отговорност по чл. 209а от Закона за здравето.
 • С цел създаване на алгоритъм за действие в образователната система на територията на област Ловеч да продължи ежедневното събиране, обработване и обобщаване от училищата на информация за броя на отсъстващите ученици и педагогически специалисти поради карантиниране като положителни за COVID-19, или като контактни на положителен случай, или отсъстващи по причини, свързани с поява на симптоми.
 • При постъпил доклад от директор на училище, началникът на РУО Ловеч да представя предложение до министъра на образованието и науката за преминаване на обучение от разстояние в електронна среда при условията и реда на Закона за предучилищното и училищно образование в училища, в които броят на ученици и/или преподаватели надхвърля 15% на ниво училище;
 • Директорите на учебни заведения да преустановят достъпа на външни лица до физкултурните площадки и спортни зали за посочения период.

 

Заповед №РД-01-204/13.11.2020 г. на директора на РЗИ Ловеч


Споделете:

Свалете в PDF