КМЕТЪТ ВЪВЕЖДА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА, СЧИТАНО ОТ 29 ОКТОМВРИ ДО 15 НОЕМВРИ 2020 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО

четвъртък, 29 октомври 2020 2709

На 28 октомври 2020 г. се състоя заседание на Временния оперативен щаб при Община Луковит. То беше свикано от председателя и зам.-кмет Георги Георгиев във връзка с усложнената епидемична обстановка и новите разпоредби на държавните органи. В него участва и председателят на Общинския съвет д-р Данаил Динков.

С оглед на взетите на заседанието решения, кметът Иван Грънчаров издаде Заповед №565/29.10.2020 г., с която въведе противоепидемични мерки на територията на община Луковит, влизащи в сила от днес – 29 октомври, със срок на действие до 15 ноември 2020 г. включително.

Мерките включват:

- Културните и развлекателни мероприятия (театри, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство) да се организират и провеждат при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет на закрито при спазване на физическа дистанция от 1,5 м и задължително поставяне на защитни маски за лице;

- Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи на закрито и открито се провеждат без публика;

- Преустановяване на организирани събития (празненства, семинари, конференции и др.) на закрито за посочения период;

- Преустановяване на масови мероприятия на открито и закрито за посочения период;

- В ритуалните зали за сватби, кръщенета и погребения се допускат до 10 души;

- Преустановява се организирането на екскурзии и групови посещения на туристически обекти;

- Преустановяват се посещенията в дискотеки, нощни клубове и други с нощен режим на работа на открито и закрито до второ нареждане.

- Всички места за хранене и развлечения на открито и закрито (в т.ч. ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници, барове с изключение на тези по т. 3) осигуряват физическа дистанция от 1,5 м между облегалките на най-близко разположените столове от две съседни маси, като не се допускат повече от 6 човека на една маса и заетост на местата не повече от 1 човек на 2 кв.м. Посещения в същите се допускат до 23 часа;

- Всички обекти като игрални зали и казина осигуряват дистанция от 1,5 м между столовете от две съседни игрални машини и игрални маси, при заетост не повече от 1 човек на 2 кв.м и при спазване на задължителни противоепидемични мерки, в т.ч. задължително дезинфекциране на игралните автомати след всеки клиент и недопускане на клиенти без предпазна маска на лицето.

- Преустановяват се посещенията в клубовете на инвалида и пенсионерските клубове;

- Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв.м;            

- Преустановяват се традиционните пазари и тържища на промишлени стоки, земеделска продукция и животни за гр. Луковит и всички населени места на територията на общината без изключение – за гр. Луковит в събота, за кметство Дерманци в четвъртък и за кметство Торос в понеделник. Кооперативният пазар продължава своята дейност при стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки;

- В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и услуги от резидентен тип за деца и възрастни се допускат посещения на външни лица по изключение и по преценка на директора на институцията при спазване на въведените противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя, че не е в контакт със заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените противоепидемични мерки на територията на институцията. Ограничението не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност;

- Задължително носене на защитни маски за лице в администрации, офиси, предприятия и др. при невъзможност за осигуряване на физическа дистанция от 1,5 м между служителите/работещите;

- Създаване на организация и контрол за недопускане в обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите на повече от 1 човек със защитна маска на лицето на 2 кв.м площ с цел недопускане струпване на евентуално асимптомни или болни лица;

- Въвеждане на учестена дезинфекция в обектите с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, минимум 4 пъти на ден по предварително изготвен график и определено контролно лице за дейността;

- Задължително носене на маски за лице от персонала в обектите с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, които да покриват устата и носа;

- Задължително носене на маски при струпване на чакащи граждани пред административни и банкови офиси, социални служби, автогари, при посещение на културни мероприятия и др., като за целта да се осигури контрол за спазване на мярката от съответната служба.

Съгласно заповедта директорите на учебни заведения трябва да преустановят достъпа на външни лица до физкултурните площадки и спортни зали за посочения период.

Всички контролни органи – звено „Инспекторат“ към администрацията на Община Луковит, кметове на кметства и кметските наместници, служителите на РУ на МВР-Луковит, в рамките на своята компетентност следва да осъществят засилен контрол в контролираните от тях обекти и дейности, както и да създадат организация за изпълнението на противоепидемичните мерки.

 

Заповед №565 от 29.10.2020 г. на Кмета на Община Луковит


Споделете:

Свалете в PDF