ДОКЛАД НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА ОКРЪЖЕН СЪД - ЛОВЕЧ

вторник, 05 септември 2023 359

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

 

 

ДОКЛАД

от инж. Владимир Даскалов – председател на Временна комисия за провеждане на процедура за избор на съдебни заседатели за Окръжен съд - Ловеч, създадена с Решение №540/25.07.2023 г. на Общински съвет Луковит

 

Относно: Предложение за определяне от Общински съвет Луковит на съдебни заседатели за Окръжен съд гр. Ловеч

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Решение №540/25.07.2023 г., взето с Протокол №68 от заседание проведено на 25.07.2023 г. Общински съвет Луковит откри процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд гр. Ловеч, определи правила за нейното провеждане, както и срок, в който да се подават документите на кандидатите, утвърди образци и създаде временна комисия за провеждане на процедурата.

На 27.07.2023 г. във вестник „24 часа“/ брой 176 от 27.07.2023 г., стр.26 и на интернет страницата на Община Луковит в Директория „Актуално“, секция „Новини“ и секция „Обявления“, беше публикувано обявление за откриването на процедурата за определяне на съдебни заседатели.

В определения срок, съгласно Решение №540/25.07.2023 г. на Общински съвет Луковит в деловодството на Община Луковит е подадено 1 /едно/ заявление от кандидат за съдебен заседател за Окръжен съд гр. Ловеч.

На 14.08.2023 г. от 11:00 часа в заседателната зала на Общински съвет се проведе закрито заседание на временната комисия, по време на което бяха разгледани подадените документи от кандидата за съдебен заседател. Обстоятелствата по чл. 67, ал. 1, т. 4 от Закона за съдебната власт се установиха служебно от комисията с писмо с изх. №ОбС-165/14.08.2023 г. до Дирекция Обща администрация - Община Луковит.

След като прегледа документите на кандидата, комисията установи, че същите са представени в съответствие с чл. 68, ал. З от Закона за съдебната власт, отговаря на изискванията на чл.67, ал. 1 от ЗСВ, не са налице ограниченията на чл. 67, ал. З от ЗСВ и го допуска до изслушване.

Комисията изготви списък на допуснатите до изслушване кандидати, който заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и документи по чл. 68, ал. З, т. 9 от ЗСВ бяха публикувани на интернет страницата на Община Луковит в Директория „Актуално“ и секция „Обявления“ на 14.08.2023 г., съгласно чл.68. ал. З от ЗСВ.

Комисията определи дата за публично изслушване на 28.08.2023 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет Луковит за кандидатите за съдебни  заседатели за Окръжен съд гр. Ловеч.   

Допуснатият до изслушването кандидат за съдебен заседател беше уведомен персонално чрез писмо с изх.№ О6С-169/14.08.2023 г. от председателя на ВК, за датата, часа и мястото на публичното изслушване.

Изслушването на кандидата за съдебен заседател за Окръжен съд гр. Ловеч се проведе на 28.08.2023 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Общински съвет. Не по-късно от три работни дни преди изслушването, на юридическите лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, бе дадена възможност да представят на Общински съвет становища за кандидатите, включващи и въпроси, които да им бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

До 25.08.2023 г. в деловодството на Община Луковит не постъпиха въпроси и становища. Изслушването е обективирано в Протокол №4/28.08.2023 г.

На кандидатът беше дадена възможност да се представи и да изложи мотиви за кандидатурата си за съдебен заседател, също така му бяха зададени въпроси свързани с функциите на съдебния заседател в наказателния процес.

След проведеното изслушване на допуснатият по документи кандидат за съдебен заседател за Окръжен съд гр. Ловеч, временната комисия продължи работата си в закрито заседание и констатира следното:

1. Комисията установи, че кандидатът за съдебен заседател е запознат с фигурата на съдебния заседател в наказателното съдопроизводство, с ролята на съдебния заседател на представител на гражданското общество в съдебния процес.

2. Кандидатът показа познаване на правната регламентация на участието на съдебни заседатели в разглеждането на наказателни дела, на техните права и задължения.

3. Кандидатът притежава образование и квалификация в областта на здравеопазването, което предполага работа с широк кръг хора.

4. Кандидатът е отговорен и заявява, че ще се стреми да осъществява задълженията си коректно, да бъде честен и безпристрастен.

Кандидатът за съдебен заседател към Окръжен съд гр. Ловеч има необходимия потенциал да бъде съдебен заседател, представил е всички изискуеми документи по чл. 68, ал. З от ЗСВ, отговаря на изискванията на закона и по отношение на него не са налице ограниченията на чл. 67, ал. З от ЗСВ.

Настоящият доклад е изготвен на основание чл. 68а, ал. З от Закона за съдебната власт и е публикуван на интернет страницата на Община Луковит на 05.09.2023 г.Предвид гореизложеното и след обсъждане предлагам следният


ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ

На основание чл. 21. ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 68а, ал. 4 и чл. 67а, ал. З от Закона за съдебната власт Общински съвет Луковит да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

1. Определя кандидатът за съдебен заседател за Окръжен съд гр. Ловеч – Радослав Руменов Иванов, който предлага за избиране от Общото събрание на съдиите от Апелативен съд гр. Велико Търново.

2. Прекратява дейността на Временната комисия за провеждане на процедура за подбор на съдебни заседатели, създадена с Решение №540/25.07.2023 г.

3. Възлага на Председателя на Общински съвет Луковит да изпрати на Председателя на Апелативен съд гр. Велико Търново списък на кандидатите за съдебни заседатели, заедно с копие от решенията и документите по чл. 68, ал. З от ЗСВ.

 

ИНЖ. ВЛАДИМИР ДАСКАЛОВ
Председател на Временна комисия за
провеждане на процедура за избор на
съдебни заседатели при Районен съд - Луковит
и Окръжен съд - Ловеч, създадена с
Решение №540/25.07.2023 г. на Общински съвет Луковит

 

 

Файлове:

1 - Доклад

1 - Протокол №4


Споделете:

Свалете в PDF
https://www.livechatalternative.com/