ДО 7 АВГУСТ СЕ ЗАБРАНЯВА КОСЕНЕТО И МУЛЧИРАНЕТО В ПОСТОЯННО ЗАТРЕВЕНИТЕ ПЛОЩИ И ОБРАБОТВАЕМИТЕ ЗЕМИ

понеделник, 25 юли 2022 542

Със Заповед №РД 09-847/22.07.2022 г. на министъра на земеделието е забранено косенето на тревата, машинното почистване (мулчиране) и почистването на храсти в постоянно затревените площи и обработваемите земи в цялата страна за периода от 25 юли до 7 август 2022 г.

Изброените дейности се забраняват с цел отстраняване на източниците за причиняване на пожари в посочения период. Забраната се отнася за всички земеделски стопани (собственици или ползватели на правно основание), включително наети от тях лица, при поддържане на постоянно затревените площи и обработваемите земи в състояние, годно за производство.

При неспазване на предписанието на нарушителите ще се налагат глоби или имуществени санкции, съгласно чл. 92, ал. 1, във връзка с чл. 34, т. 9 и чл. 38а, т. 6 от Закона за защита при бедствия. Директорите на областните дирекции „Земеделие“ са оправомощени да съставят актовете за установяване на административните нарушения по чл. 34 и 38а от Закона за защита при бедствия.

На интернет страницата на ОД „Земеделие“ Ловеч може да се запознаете с пълния текст на Заповед №РД 09-847/22.07.2022 г. на министъра на земеделието.


Споделете:

Свалете в PDF