ДИРЕКТОРЪТ НА ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ОПРЕДЕЛИ КОМИСИИТЕ В ОБЩИНА ЛУКОВИТ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ЗА 2021 Г.

петък, 30 октомври 2020 1502

Директорът на Областна дирекция „Земеделие“ Ловеч със своя заповед от 26.10.2020 г. определи комисиите за землищата на община Луковит, които да ръководят сключване на споразумения между собственици и /или ползватели за създаване на масиви за ползване на земеделски земи – пасища, мери и ливади, за 2021 г.

Пълният текст на заповедта гласи:

ЗАПОВЕД

№ РД-04-153

Гр. Ловеч, 26.10.2020 г.

На основание чл. 3, ал. 4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие“, чл. 37ж, ал. 4 във връзка с чл. 37в, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и чл. 72б, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/

ОПРЕДЕЛЯМ:

КОМИСИИ за землищата на община Луковит, област Ловеч със задача: да ръководи сключване на споразумения между собственици и/или ползватели за създаване на масиви за ползване на земеделски земи – пасища, мери и ливади за 2021 година и изготви доклад до Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Ловеч при постигнати такива.

СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЛИЩА:

ЗЕМЛИЩЕ

КОМИСИЯ  по чл. 37ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ

Бежаново

Председател: Тони Петров

Член: Калоян Димов

Член Габриела Борисова

Член: Васил Кръстев

Началник ОСЗ Луковит

Кмет

Гл. експерт ОДЗ Ловеч

Ст. експерт СГКК Ловеч

Беленци

Председател: Тони Петров

Член: Ангел Ангелов

Член Габриела Борисова

Член: Васил Кръстев

Началник ОСЗ Луковит

Кмет

Гл. експерт ОДЗ Ловеч

Ст. експерт СГКК Ловеч

Дерманци

Председател: Тони Петров

Член: Галина Спасова

Член Габриела Борисова

Член: Васил Кръстев

Началник ОСЗ Луковит

Кмет

Гл. експерт ОДЗ Ловеч

Ст. експерт СГКК Ловеч

Дъбен

Председател: Тони Петров

Член: Преслав Петков

Член Габриела Борисова

Член: Васил Кръстев

Началник ОСЗ Луковит

Кметски наместник

Гл. експерт ОДЗ Ловеч

Ст. експерт СГКК Ловеч

Карлуково

Председател: Тони Петров

Член: Марияна Маринова

Член Габриела Борисова

Член: Васил Кръстев

Началник ОСЗ Луковит

Кмет

Гл. експерт ОДЗ Ловеч

Ст. експерт СГКК Ловеч

Петревене

Председател: Тони Петров

Член: Николай Георгиев

Член Габриела Борисова

Член: Васил Кръстев

Началник ОСЗ Луковит

Кмет

Гл. експерт ОДЗ Ловеч

Ст. експерт СГКК Ловеч

Пещерна

Председател: Тони Петров

Член: Илка Петкова

Член Габриела Борисова

Член: Васил Кръстев

Началник ОСЗ Луковит

Кметски наместник

Гл. експерт ОДЗ Ловеч

Ст. експерт СГКК Ловеч

Румянцево

Председател: Тони Петров

Член: Нина Вацова

Член Габриела Борисова

Член: Васил Кръстев

Началник ОСЗ Луковит

Кмет

Гл. експерт ОДЗ Ловеч

Ст. експерт СГКК Ловеч

Тодоричене

Председател: Тони Петров

Член: Валентин Петков

Член Габриела Борисова

Член: Васил Кръстев

Началник ОСЗ Луковит

Кмет

Гл. експерт ОДЗ Ловеч

Ст. експерт СГКК Ловеч

Торос

Председател: Тони Петров

Член: Димо Тодоров

Член Габриела Борисова

Член: Васил Кръстев

Началник ОСЗ Луковит

Кмет

Гл. експерт ОДЗ Ловеч

Ст. експерт СГКК Ловеч

Ъглен

Председател: Тони Петров

Член: Красимир Кръстев

Член Габриела Борисова

Член: Васил Кръстев

Началник ОСЗ Луковит

Кмет

Гл. експерт ОДЗ Ловеч

Ст. експерт СГКК Ловеч

Луковит

Председател: Тони Петров

Член: Марияна Иванова

Член Габриела Борисова

Член: Васил Кръстев

Началник ОСЗ Луковит

Началник отдел РУТОС – Общ. Луковит

Гл. експерт ОДЗ Ловеч

Ст. експерт СГКК Ловеч

Резервни членове:

1. Теодор Иванов – Ст. експерт в Общинска служба по земеделие Луковит

2. Надежда Василева – Главен директор ГД „АР“ в Областна дирекция „Земеделие“ Ловеч

Комисиите имат следните задачи:

Да ръководят сключването на споразумения между собствениците и/или ползвателите на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в интегрираната система на Българската агенция за безопасност на храните за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади в съответните землища на община Луковит, област Ловеч за календарната 2021 година.

Комисията осъществява правомощията си в съответствие с разпоредбите на чл. 37ж от ЗСПЗЗ.

Съгласно чл. 37ж, ал. 10 от ЗСПЗЗ, в срок до 20 декември 2020 г. комисията да изготви доклад за работата си до Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Ловеч, който да съдържа данни за площите по чл. 37ж, ал. 5 от ЗСПЗЗ, техните собственици, дължимото рентно плащане, площите по чл. 37ж, ал. 7 от ЗСПЗЗ, както и данни дали са налице условията по чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ.

Към доклада следва да се приложат споразуменията и декларациите по чл. 37ж, ал. 8 от ЗСПЗЗ.

Заседанията на комисиите да се свикват по инициатива на техния председател и за всяко от тях да се състави протокол.

Заседанията са публични и на тях могат да присъстват представители на собствениците и на ползвателите и други заинтересовани лица.

Настоящата заповед да се обяви в кметствата, в сградата на Общинска служба по земеделие Луковит, да се публикува на интернет страницата на съответната община и на Областна дирекция „Земеделие“ Ловеч.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на включените в състава на комисията длъжностни лица за сведение и изпълнение.

 

ДИЯНА РУСКОВА

Директор ОД „Земеделие“ Ловеч

 

Файлове:

Покана - за сесия на 27.05.2020 г. Заповед.pdf


Споделете:

Свалете в PDF
https://www.livechatalternative.com/