АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ НА ГОТОВНОСТТА НА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ БЕНЕФИЦИЕНТИ НА МИГ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

петък, 27 септември 2019 1185

Сдружение „МИГ Луковит-Роман” изпълнява Стратегия за Водено от общностите местно развитие (Стратегия за ВОМР) по Споразумение № РД 50-22/ 25.03.2019 г., сключено с Управляващия орган /УО/ на Програмата за развитие на селските райони, УО на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, УО на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и УО на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2014-2020 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, с финансовата подкрепа на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

В рамките на Стратегията за ВОМР МИГ извършва проучване и анализ на територията на МИГ Луковит-Роман на тема: "Готовност на потенциалните бенефициенти на МИГ за кандидатстване и подготовка на проектна документация".

Моля изберете един или повече отговори и напишете Вашето мнение по поставените въпроси съгласно указанията. Вашите отговори ще послужат за по-добра организация при изпълнението на дейностите по Стратегия за ВОМР на МИГ Луковит-Роман.

 


Споделете:

Свалете в PDF