Наредби


Наредба за общинския бюджет - ОТМЕНЕНА

четвъртък, 29 август 2013 1004

РАЗДЕЛ I Общи положения Чл.1.(1) С тази Наредба се определят условията и реда за съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните сметки, както и взаимоотношенията с централните ведомства,…

Наредба за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на община Луковит

четвъртък, 29 август 2013 1630

  Решение №86/03.05.2012 г. Раздел ІОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Тази Наредба се издава на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с Наредба № 2 от 21.04.2011 г. за здравните изисквания…

Наредба за рекламната дейност на територията на Община-Луковит - ОТМЕНЕНА

четвъртък, 29 август 2013 1057

Раздел I Общи положения Чл. 1. (1) Разпространяването на информация със средствата на външната реклама, надписите и информационно-указателните табели на територията на Община - Луковит, става при спазване изискванията…

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

четвъртък, 29 август 2013 1698

/Наредбата  е актуализирана на основание решение №344/19.11.2010 г./, изм. и доп. с решение №507 от 17.02.2015г., изм. и доп. с решение №33/2018г. на АС Ловеч, изм. и доп. с решение №39/12.03.2018г. по АД №406/2017г. Глава първа ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 1. …

Наредба за реда и условията за упражняване правата на община Луковит върху общинската част от капитала на търговските дружества - ОТМЕНЕНА!

четвъртък, 29 август 2013 824

ОТМЕНЕНА!   РАЗДЕЛ I: ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1 . С тази наредба се определят реда и условията за упражняване правата на Община Луковит като собственик върху общинската част от капитала на търговските дружества. Чл. 2 .…

Наредба за ред и условия за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Луковит - ОТМЕНЕНА

четвъртък, 29 август 2013 982

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл.1 (1) Тази наредба определя видовете, предназначението, изискванията към оформлението и поставянето на преместваеми обекти и правомощията на Община град Луковит относно реда за тяхното разрешаване и…

Наредба за реда и условията за управление, разпореждане с общински жилища на територията на Община Луковит

четвъртък, 29 август 2013 1014

  Глава първа Общи разпоредби Чл. 1.  (1) Тази Наредба определя условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища на територията на Община Луковит, както…

Наредба за организацията и дейността на клубовете на пенсионера и инвалида при Община Луковит

четвъртък, 29 август 2013 1185

Раздел І: ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  Чл.1.  Тази Наредба  урежда организацията и дейността на клубовете на пенсионера и инвалида,като форма на социална интеграция.    Чл.2.  Клубовете на пенсионера и инвалида имат…

Наредба за реда и условията за предоставяне на общински дейности и услуги на външни доставчици на територията на Община Луковит

четвъртък, 29 август 2013 804

Глава първаОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. С тази наредба се определя редът и условията за предоставяне на общински дейности и услуги на външни доставчици ( форми на партньорство; процедури по определяне на дейностите, обект на съвместна…

Наредба за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Луковит

четвъртък, 29 август 2013 1531

  Раздел І: ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1  С тази наредба се уреждат организацията на дейността на институциите за социални услуги, видовете социални услуги предоставяни  в тях  и социалните услуги предоставяни в общността…