Наредби


НАРЕДБА ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ ОТ ОБЩИНА ЛУКОВИТ

вторник, 14 януари 2014 1263

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за принудително изпълнение от Община Луковит на влезли в сила заповеди на Кмета на общината, издадени на основание чл.225 а, ал. 1 от Закона за устройство…

Наредба за реда за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета и овладяване на популацията на бестопанствени кучета на територията на община Луковит

четвъртък, 29 август 2013 1291

  Раздел I. Общи положения Чл. 1. (1) Наредбата регламентира реда и начина на придобиване, регистрация, деклариране, притежаване, отглеждане и развъждане на кучета и овладяване популацията на безстопанствените кучета…

Наредба за реда и условията за гледане на животни - домашни любимци и селскостопански животни на територията на Община Луковит

четвъртък, 29 август 2013 2062

    РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. Тази Наредба регламентира реда и условията за отглеждане на домашни животни в жилищната територия на населените места в община Луковит. РАЗДЕЛ ІІ ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ – ДОМАШНИ…

Наредба за реда и условията, свързани с разкопаване на благоустроени общински терени и зелени площи при извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на Община Луковит

четвъртък, 29 август 2013 870

  Глава първаОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази Наредба се определят:1. Условията и реда за извършване на строителни и монтажни работи (СМР) по смисъла на § 5, т. 40 във вр. т. 38 от ДР на Закона за устройство на територията, свързани…

Наредба за за реда и начина на ползване на дървесина, добита извън горски фонд

четвъртък, 29 август 2013 1146

РАЗДЕЛ  І     Общи разпоредби: Чл. 1. С тази Наредба се урежда реда и начина за добиване на дървесина в земеделски земи, лични стопанства и в други, които не представляват гора по смисъла на Закона за горите…

Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл.4 и чл.5 от Закона за общинския дълг

четвъртък, 29 август 2013 850

                /изменена и допълнена с Решение № 448 от 29.09.2014 г./ ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. Настоящата Наредба определя условията и реда за провеждане на обсъждане от местната общност (наричано по-долу…

Наредба за за управление на общинските пътища

четвъртък, 29 август 2013 1803

  /Изм. с Решение №329 от 28.11.2017г., изменено с Решение №2, от 12.01.2018г. на АС-Ловеч/ ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  Чл.1./1/. С тази Наредба се определят условията и реда за придобиване в собственост, управлението, ползването и изграждането,…

Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Луковит

четвъртък, 29 август 2013 1184

  Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с планирането, изграждането, устойчивото поддържане, опазване и развитие на зелената система на територията на Община Луковит.…

Наредба за условията и реда за принудителното изпълнение на заповедите по чл. 196, ал. 3 от ЗУТ

четвъртък, 29 август 2013 868

Глава първаОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и реда за изпълнение на заповеди за премахване на строежи, които поради естественото си износване и други обстоятелства, са станали опасни за здравето…

Наредба за поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасността на движението и чистотата на територията на Община Луковит - ОТМЕНЕНА

четвъртък, 29 август 2013 2381

    О Б Щ И Н С К И     С Ъ В Е Т     -    Л У К О В И Т ____________________________________________ Н А Р Е Д Б А за поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасността на движението и чистотата на територията на…

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на ОБЩИНА ЛУКОВИТ

четвъртък, 29 август 2013 3219

  НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ /ИЗМ. С Решение №356/2014 г./   Глава първа Общи положения  Чл.1. С тази наредба се уреждат отношенията, свързани с определяне размерите на местните данъци на територията…

Наредба по управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на Община Луковит - ОТМЕНЕНА

четвъртък, 29 август 2013 1257

Отменена с Решение № 498/26.02.2019 г. на Общински съвет Луковит.