Наредби


Наредба за реда за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета и овладяване на популацията на бестопанствени кучета на територията на община Луковит

четвъртък, 29 август 2013 522

  Раздел I. Общи положения Чл. 1. (1) Наредбата регламентира реда и начина на придобиване, регистрация, деклариране, притежаване, отглеждане и развъждане на кучета и овладяване популацията на безстопанствените кучета…

Наредба за реда и условията за гледане на животни - домашни любимци и селскостопански животни на територията на Община Луковит

четвъртък, 29 август 2013 792

    РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. Тази Наредба регламентира реда и условията за отглеждане на домашни животни в жилищната територия на населените места в община Луковит. РАЗДЕЛ ІІ ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ – ДОМАШНИ…

Наредба за реда и условията, свързани с разкопаване на благоустроени общински терени и зелени площи при извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на Община Луковит

четвъртък, 29 август 2013 287

  Глава първаОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази Наредба се определят:1. Условията и реда за извършване на строителни и монтажни работи (СМР) по смисъла на § 5, т. 40 във вр. т. 38 от ДР на Закона за устройство на територията, свързани…

Наредба за за реда и начина на ползване на дървесина, добита извън горски фонд

четвъртък, 29 август 2013 415

РАЗДЕЛ  І     Общи разпоредби: Чл. 1. С тази Наредба се урежда реда и начина за добиване на дървесина в земеделски земи, лични стопанства и в други, които не представляват гора по смисъла на Закона за горите…

Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл.4 и чл.5 от Закона за общинския дълг

четвъртък, 29 август 2013 290

                /изменена и допълнена с Решение № 448 от 29.09.2014 г./ ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. Настоящата Наредба определя условията и реда за провеждане на обсъждане от местната общност (наричано по-долу…

Наредба за за управление на общинските пътища

четвъртък, 29 август 2013 371

  /Изм. с Решение №329 от 28.11.2017г., изменено с Решение №2, от 12.01.2018г. на АС-Ловеч/ ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  Чл.1./1/. С тази Наредба се определят условията и реда за придобиване в собственост, управлението, ползването и изграждането,…

Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Луковит

четвъртък, 29 август 2013 457

  Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с планирането, изграждането, устойчивото поддържане, опазване и развитие на зелената система на територията на Община Луковит.…

Наредба за условията и реда за принудителното изпълнение на заповедите по чл. 196, ал. 3 от ЗУТ

четвъртък, 29 август 2013 302

Глава първаОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и реда за изпълнение на заповеди за премахване на строежи, които поради естественото си износване и други обстоятелства, са станали опасни за здравето…

Наредба за поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасността на движението и чистотата на територията на Община Луковит

четвъртък, 29 август 2013 1300

    О Б Щ И Н С К И     С Ъ В Е Т     -    Л У К О В И Т ____________________________________________ Н А Р Е Д Б А за поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасността на движението и чистотата на територията на…

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на ОБЩИНА ЛУКОВИТ

четвъртък, 29 август 2013 1160

  НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ /ИЗМ. С Решение №356/2014 г./   Глава първа Общи положения  Чл.1. С тази наредба се уреждат отношенията, свързани с определяне размерите на местните данъци на територията…

Наредба по управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на Община Луковит - ОТМЕНЕНА

четвъртък, 29 август 2013 540

Отменена с Решение № 498/26.02.2019 г. на Общински съвет Луковит.

Наредба за общинския бюджет - ОТМЕНЕНА

четвъртък, 29 август 2013 310

РАЗДЕЛ I Общи положения Чл.1.(1) С тази Наредба се определят условията и реда за съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните сметки, както и взаимоотношенията с централните ведомства,…