Наредба за за управление на общинските пътища


 

/Изм. с Решение №329 от 28.11.2017г., изменено с Решение №2, от 12.01.2018г. на АС-Ловеч/

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл.1./1/. С тази Наредба се определят условията и реда за придобиване в собственост, управлението, ползването и изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на пътища от общинската пътна мрежа на Община гр.Луковит, както и на селскостопанските пътища, осигуряващи достъп до земеделски земи.
/2/ Наредбата не се прилага за :

 1. горските пътища ;
 2. частните пътища, неотворени за обществено ползване

Чл.2./1/. Пътищата от общинската пътна мрежа на територията на Общината образуват единна пътна мрежа и служат предимно за превоз на пътници и товари.
/2/ Пътната мрежа се развива съобразно транспортните и социалните 
потребности на обществото, инфраструктурата на населените места и изискванията на нормативните актове, свързани с националната сигурност, опазването на околната среда и безопасността на движението.
/3/ Общинските пътища са свързани с републиканските пътища или с улиците в 
населените места.
Чл. 2а. /1/ Селскостопанските пътища служат за осигуряване достъп до земеделските земи в даденото землище на собствениците и ползвателите на земеделските земи, както и на лицата, осигуряващи услуги или извършващи дейности по повод ползването на земеделските земи от техните собственици, арендатори или наематели.
/2/ Селскостопанските пътища се поддържат, развиват и управляват от Община Луковит за задоволяване потребностите на собствениците и ползвателите на земеделски земи на територията на Община Луковит, като оказва съдействие на компетентните правоохранителни органи за осигуряване сигурността на дейността и неприкосновеността на селскостопанската продукция на земеделските производители, извършващи дейност на територията на Община Луковит.
/3/ Селскостопанските пътища са свързани с републиканската и общинската пътна мрежа и осигуряват достъп до земеделските земи на лица, извършващи правно регламентирани дейности в тях.
Чл.3./1/ Общинските пътища от общинската пътна мрежа са част от местната пътна мрежа, в която се включват и частните пътища.
/2/ Общинските и частните пътища са отворени за обществено ползване, осигуряват транспортни връзки от местно значение и са свързани с републиканските пътища.
/3/ Списъците на общинските пътища и промените в тях се утвърждават от 
Министерския съвет по предложение на Министъра на регионалното развитие и благоустройството ,съгласувано с кмета на общината след решение на общинския съвет.
/4/ Областната администрация издава списък на общинските пътища.
Чл. 3а /1/ Селскостопанските пътища са отворени за ползване от лица, извършващи дейност при и по повод използването на земеделските земи за селскостопански цели и имащи правно регламентирано законно основание за това.
/2/ Списъците и трасетата на селскостопанските пътища на територията на Община Луковит и промените в тях се утвърждават с решение на Общинския съвет след предложение от кмета на Община Луковит. 
Чл.4. Пътищата имат следните основни елементи:
1.обхват
2. пътни съоръжения
3. пътни принадлежности.
Чл.5./1/ Ограничителната линия от двете страни на общинските пътища е с ширина 
един метър.
/2/ Ограничителната строителна линия при общинските пътища е 10 м., измерена хоризонтално и перпендикулярно на оста на пътя от края на платното за движение или на лентата за аварийно спиране.
Чл.6./1/ Техническите параметри на местните пътища извън границите на населените места, трябва да отговарят на граничните нормативни стойности, установени с нормите за проектиране на пътища, определени в Наредба №1/26.05.2000г. на МРРБ.
/2/ Общинските пътища могат да бъдат с по-висока степен на техническа 
изграденост от нормативната при доказана техническа и икономическа целесъобразност. В този случай по-високата степен на техническа изграденост на пътя води до промяна на неговите функции и значение в транспортната система.
ГЛАВА ВТОРА
СОБСТВЕНОСТ И ПОЛЗВАНЕ НА ПЪТИЩАТА

Раздел І
Собственост

Чл.7./1/ Общинска собственост са местните пътища на територията на общината, които осигуряват маршрути от общински интерес.
/2/ Маршрути от общински интерес са тези, които отговарят на едно от следните условия:
1. свързват населените места в общината помежду им или с общински или с областния център;
2. осигуряват транспортни връзки с други общински пътища, като образуват с тях непрекъсната пътна мрежа, свързана с републиканските пътища;
3. осигуряват транспортни връзки с местности, курорти, жп гари, културно-исторически паметници и други обекти от местно значение;
4. свързват населени места с обходни пътища от републиканската пътна мрежа.
/3/ Общинска собственост са и селскостопанските пътища на територията на Община Луковит, осигуряващи достъп до земеделски земи на собствениците им или на техните ползватели на законно правно основание, както и на лица, извършващи правно регламентирани дейности в тях.
Чл.8. Дължината на местната пътна мрежа се променя в следните случаи:

 1. при промяна на характера на собствеността на съществуващите пътища-публична 
  собственост на държавата или на общината – по предложение на кмета на общината или на Фонд “Републиканска пътна инфраструктура”;
 2. при промяна на собствеността на съществуващите общински и частни пътища- по 
  силата на съществуващата нормативна уредба и взаимна договореност между общината и съответните физически или юридически лица;
 3.  при промяна на характера на съответния маршрут, което води и до промяна на 
  функциите на пътя в транспортната система на страната;
 4. при изграждане от общината на нови общински пътища.
 5.  При промяна на кадастралната карта в дадено землище, налагащо промяна на трасето на селскостопанските пътища, осигуряващи достъпа до земеделските земи.

Чл.9./1/ Собствеността на общината се разпростира върху всички основни елементи на 
пътищата- обхват, пътни съоръжения и пътни принадлежности, както и върху всички изоставени при реконструкцията пътни участъци, които са запазени и не е възстановено първоначалното предназначение на земята.
/2/ Общинските пътища са публична общинска собственост.
Чл.10. Собствеността на пътищата се променя при следните случаи:

 1. при промяна на функциите и значението на пътя, чрез обявяването му по 
  съответния ред за публична държавна собственост, съответно- за публична 
  общинска собственост;
 2. при отчуждаване на частни пътища при условията и по реда на Закона за 
  общинската собственост;
 3. въз основа на подадено писмено заявление от физически или юридически лица за 
  прехвърляне на собствеността на общински път и на решение на общинския съвет 
  за промяна на публичната собственост на пътя с частна.

Чл.11./1/ Промяната на собствеността на пътя се извършва с решение на Министерския 
съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
/2/ Предложенията за промяна на собствеността на пътищата се подготвят и представят 
в МРРБ от :

 1. изпълнителния директор на Фонд “Републиканска пътна инфраструктура” след съгласуване с кмета на общината – за промяна в публична държавна собственост на пътища, публична общинска собственост;
 2. от кмета на общината след съгласуване с Фонд “Републиканска пътна инфраструктура” - за промяна в публична общинска собственост на пътища ,публична държавна собственост или на пътища , частна собственост и обратно / или на общинските пътища в частни /.
 3. Преписката по ал.2 съдържа:
 4. решение на общинския съвет за промяна на публична собственост между държавата и общината или за промяна на собствеността на частни пътища в собственост на общината или обратно;
 5. обяснителна записка с мотиви и обосновка за необходимостта от промяна на собствеността на пътя;
 6.  съгласувателни писма и писмено съгласие на заинтересуваните лица и организации;

4. проект на доклад на министъра на регионалното развитие и благоустройството

Раздел ІІ
Обществено ползване на пътищата. Концесии

Чл.12./1/ Общинските пътища са отворени за обществено ползване при спазване на правилата, установени със Закона за общинската собственост и Закона за движението по пътищата.
/2/ Частните пътища могат да бъдат отворени за обществено ползване , когато това се налага от обществен интерес по решение на общинския съвет и със съгласието на собственика при договаряне на взаимоотношенията.
/3/ В договора по ал.2 се определя вида и размера на дължимото обезщетение и задълженията на страните по поддържането и ремонта на пътя.
/4/ Договора по ал.2 се сключва от Кмета на общината.
Чл.13/1/ За отделни общински и частни пътища или отделни участъци от тях могат да се въвеждат временни забрани за обществено ползване при извършване на ремонтни работи, при природни бедствия и аварии, при неблагоприятен водотоплинен режим на настилката, при възникване на опасност за сигурността на движението и при провеждане на масови спортни мероприятия.
/2/ Забраната или разрешенията за въвеждане на забрани по ал.1 по искане на трети лица се издават от кмета на общината, по предложение на сектор “КАТ-Пътна полиция” при РДВР-Ловеч.
/3/ Когато с разрешенията по ал.2 се въвеждат забрани за обществено ползване за повече от 8 часа, задължително се сигнализира и указва обходен маршрут. 
Чл. 13а. /1/ Селскостопанските пътища на територията на Община Луковит са отворени за ползване от лица, извършващи правно регламентирани дейности в земеделските земи, които тези пътища обслужват. 
/2/ Позволява се ползването на селскостопанските пътища и от лица извън тези по чл. 13а, ал. 1 в случаи на обоснована необходимост и след подаване уведомление до администрацията на Община Луковит с изложение на необходимостта, която налага използването на селскостопанските пътища, трасето, по което се планира преминаването, вида пътно-превозни средства, както и графика на преминаванията. 
/3/ В тридневен срок от подаване на уведомлението кметът на Община Луковит издава заповед, с която разрешава използването на селскостопанските пътища за целите, посочени в уведомлението. В заповедта се посочва графикът на преминаване, видът на пътните превозни средства, които ще се използват, маршрутът на преминаване, както и мерките, които следва да бъдат предприети от молителя за възстановяване на използваните селскостопански пътища в случай, че състоянието и им бъде променено в следствие от използването им. 
/4/ За разрешенията за ползване на селскостопанските пътища по реда на ал. 3 се събират такси , определени от общинския съвет. 
Чл. 13б. Кметът на общината отказва издаване на разрешение за ползване на селскостопански пътища по реда на чл. 13а, ал. 3 , когато:

 1. ползването предполага увреждане на собствеността на други лица или затруднява ползването на пътя от лицата по чл. 13а, ал. 1;
 2.  специалното ползване изисква трайна промяна на предназначението и характеристиките на пътя;

/2/ Отказите по ал.1 се мотивират писмено. 
Чл.13в. Разрешенията за ползване на селскостопанските пътища по чл. 13а, ал. 3 се отнемат при неспазване на условията, предвидени в тях, при неспазване и при нанасяне на повреди и щети на пътищата или на земеделски земи в даденото землище. 
Чл.14/1/ Концесия върху общински пътища, включително и върху такива,които ще бъдат изградени със средства на концесионера се предоставя при условията и реда на Закона за общинската собственост и Закона за концесиите. 
/2/ Концесията може да се предоставя за изграждане ,експлоатация или/и поддържане на конкретен общински път или на отделни негови участъци. 
/3/ Концесионната територия обхваща обектите по ал.2 и съответстващите им площи от основните елементи на пътя – обхват,пътни съоръжения и пътни принадлежности.
Раздел ІІІ
Отчуждаване . Ограничения на собствеността

Чл.15/1/ Недвижими имоти- собственост на физически и юридически лица ,необходими за изграждане и реконструкция на общински пътища се отчуждават при условията и по реда на ЗОС.
/2/ Когато за изграждането или реконструкцията на общински пътища се засягат земеделски земи или гори и земи от горския фонд , промяната на предназначението им се извършва при условията и по реда на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ,респективно ЗГ и ППЗГ.
Чл.16 /1/ Земи извън границите на урбанизираните територии-собственост на Държавата , на физически или юридически лица , могат да се използват временно за нужди ,свързани с изграждането ,ремонта ,поддържането на общински пътища при условията и по реда на Закона за задълженията и договорите.
/2/ Промяната на предназначението на земеделските земи или на горите и земите от горския фонд , както и ползването им се осъществяват при спазване на разпоредбите на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ ,респективно ЗГ и ППЗГ.
/3/ В случаите по ал.1 договорите се сключват от кмета на общината.
/4/ В договорите по ал.3 се определят условията и срока за ползване на земята , размера на наема или на правото на ползване и дължимото обезщетение , ако такова е предвидено.
/5/ Временното ползване се допуска за срок не по-дълъг от пет години , след което земите се възстановяват съобразно тяхното предназначение от общината и се връщат на собственика.
Чл.17./1/ При стихийни бедствия и аварии , при които се прекъсва движението по пътя и за неговото възстановяване се налага да се построи обходен път , земите за временно ползване могат да се завземат преди да се извършат процедурите по чл. 16.
/2/ Завземането на земите в случаите по ал.1 се извършва със Заповед на Кмета на общината.

ГЛАВА ТРЕТА
СПЕЦИАЛНО ПОЛЗВАНЕ НА ПЪТИЩАТА

Раздел І
Общи положения
Чл. 18 / 1 / Разрешенията за специално ползване на пътищата се издават по искане на заинтересуваните лица при условията и по реда на Чл. 26 от Закона за пътищата и тази Наредба.
/2/ Разрешенията за специално ползване на общински пътища се издават от кмета на общината.
/3/ При промяна на заинтересуваното лице разрешението за специално ползване се преиздава.
/4/ Разрешението за специално ползване на общински пътища се издава по образец ,утвърден с тази Наредба
/5/ За разрешенията за специално ползване на пътищата се събират такси , определени от общинския съвет ;
Чл.19/1/ Кметът на общината отказва издаване на разрешение за специално ползване на пътя , когато:
1. не са на лице условията по чл. 26 , ал.7 от Закона за пътищата
2. специалното ползване предполага увреждане на собствеността на други лица или прави невъзможно ползването на пътя за дейности от обществен интерес;
3. специалното ползване изисква трайна промяна на предназначението и характеристиките на пътя;
4. предстои преустройство на пътя , предвидено с влязъл в сила подробен усторйствен план;
/2/ Отказите по ал.1 се мотивират писмено.
Чл.20 Разрешенията за специално ползване на пътищата се отнемат при неспазване на условията ,предвидени в тях , при неспазване и при нанасяне на повреди и щети на пътищата.

Раздел ІІ 
Изграждане и експлоатация на крайпътна инфраструктура

Чл.21/1/ Търговски крайпътни обекти са всички сгради и съоръжения за обслужване на пътуващите и на пътните превозни средства заедно с прилежащия им терен като: къмпинги, мотели, бензиностанции, газостанции ,заведения за хранене, магазини, гаражи и паркинги, пунктове за техническо обслужване на автомобили и пунктове за ремонт на аварирали по пътя автомобили и др. , в които се осъществява търговска дейност по смисъла на Търговския закон.
/2/ Търговски крайпътни обекти са и други крайпътни обслужващи комплекси по смисъла на § 1,т.9 от Закона за пътищата. 
/3/ Разрешението за специално ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него е задължително условие за издаване на разрешение за строеж по смисъла на глава осма, Раздел ІІІ от Закона за устройство на територията. 
/4/ Отм. с Решение №2 от 12.01.2018г. - дело 256 на АС-Ловеч.
Чл.22. Към искането за издаване на разрешение за специално ползване заинтересуваното лице прилага:

 1. Отм. с Решение №2 от 12.01.2018г. - дело 256 на АС-Ловеч.
 2.  копие от документа за платена такса за издаване на разрешението
 3.  копие от скицата / визата/ за проектиране, с която се определят местоположението на обекта и пътната връзка към него , включително спрямо съседните поземлени имоти;
 4.  Отм. с Решение №2 от 12.01.2018г. - дело 256 на АС-Ловеч.


Чл. 23 /1/ Разрешението по чл. 18,ал.1 от ЗП/Закона за пътищата/ се издава, когато:

 1. не са на лице основанията за отказ по чл. 19 , ал.1 от настоящата Наредба
 2. са спазени изискванията на Наредба № 1 от 2000 г. за проектиране на пътища и на нормите за проектиране към нея;
 3. отстоянието на търговския крайпътен обект от възли и кръстовища дава възможност за изграждане на пътни връзки към него при спазване на изискванията на наредбата по т.2 като се осигури зона за преплитане преди връзките за главните направления
 4.  съседни търговски крайпътни обекти са проектирани като крайпътни обслужващи комплекси, задължително отделени от платното за движение с разпределителна ивица и локално пътно платно с общи вход и изход;
 5.  проектът за сигнализация на обекта отговаря на изискванията на наредбите по чл. 14 от Закона за движение на пътищата
 6.  проектът предвижда повърхностните и отпадъчните води от площадката на крайпътния търговски обект да се отвеждат по начин, който не застрашава целостта на пътното платно.

Чл.24/1/ Разрешението за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него се издава по искане на заинтересуваното лице при изпълнени условия в разрешението за специално ползване чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него и е задължително условие за издаване на разрешение за ползване по смисъла на глава единадесета от ЗУТ.
/2/ Отм. с Решение №2 от 12.01.2018г. - дело 256 на АС-Ловеч.
/3/ Разрешението за специално ползване по ал.1 е валидно от датата на издаване на разрешението за ползване на строежа по смисъла на чл. 177 от ЗУТ , от която дата се дължи и таксата по чл. 18, ал.2 от Закона за пътищата
Чл. 25. Дължимата такса за специално ползване чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него се определя от общинския съвет и се заплаща в едномесечен срок от датата на издаване на разрешението за ползване на строежа.


Раздел ІІІ
Изграждане и експлоатация на рекламни съоръжения в обхвата на пътя

Чл.26 / 1 / Разрешението за специално ползване на пътя чрез изграждане на рекламно съоръжение е задължително условие за издаване на разрешение за поставяне по смисъла на глава трета,раздел IХ от ЗУТ или разрешение за строеж по смисъла на глава осма, раздел ІІІ от ЗУТ.
/2/ Отм. с Решение №2 от 12.01.2018г. - дело 256 на АС-Ловеч.
Чл.27 .Към искането за специално ползване по чл. 26 заинтересуваното лице прилага:

 1. Отм. с Решение №2 от 12.01.2018г. - дело 256 на АС-Ловеч.
 2.  копие от документа за платена такса за издаване на разрешението
 3. Отм. с Решение №2 от 12.01.2018г. - дело 256 на АС-Ловеч.

Чл.28 /1/ Разрешение за изграждане на рекламни съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона се издава, когато:

 1. не са на лице основанията за отказ по чл. 19, ал.1 от Наредбата
 2.  Отм. с Решение №2 от 12.01.2018г. - дело 256 на АС-Ловеч.
 3.  рекламното съоръжение не ограничава видимостта на сигнализацията с пътни знаци
 4.  Отм. с Решение №2 от 12.01.2018г. - дело 256 на АС-Ловеч.
 5.  Отм. с Решение №2 от 12.01.2018г. - дело 256 на АС-Ловеч.

/2/ Отказва се издаването на разрешение за изграждане на рекламни съоръжения:

 1. в зони с ограничена видимост
 2.  в средната разделителна линия
 3.  наподобяващи пътните знаци и указателните табели по форма, цвят, съдържание и символи
 4.  изградени като преместващи конструкции над общинските пътища.

Чл. 29 / 1 / Разрешението за специално ползване на пътя чрез експлоатация на рекламно съоръжение се издава по искане на заинтересуваното лице при изпълнение на условията в разрешението за специално ползване чрез изграждане на рекламно съоръжение и е задължително условие за издаване на разрешение за ползване по смисъла на глава единадесета от ЗУТ.
/2/ Отм. с Решение №2 от 12.01.2018г. - дело 256 на АС-Ловеч.
/3/ Разрешението за специално ползване по ал.1 е валидно от датата на издаването на разрешението за ползване на строежа по смисъла на чл. 177 от ЗУТ , от която дата се дължи и таксата.
/4/ Всяко съчетание на пътни знаци с рекламен материал се счита за реклама.
Чл.30. Дължимата такса за специално ползване чрез експлоатация на рекламно съоръжение се заплаща в едномесечен срок от датата на издаване на разрешение за ползване на строежа.

Раздел ІV
Прокарване и ремонт на подземни проводи и съоръжения в обхвата на пътя

Чл.31. Отм. с Решение №2 от 12.01.2018г. - дело 256 на АС-Ловеч.
Чл.32. Отм. с Решение №2 от 12.01.2018г. - дело 256 на АС-Ловеч.

Чл.33. Отм. с Решение №2 от 12.01.2018г. - дело 256 на АС-Ловеч.

Чл.34. Отм. с Решение №2 от 12.01.2018г. - дело 256 на АС-Ловеч.

Раздел V
Временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя

Чл. 35. Разрешенията за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя се изисква при:

 1. провеждане на автомобилни ралита, състезания и други масови мероприятия, при които се налага спиране на движението на пътни превозни средства и отклоняването им по временни маршрути или въвеждане на ограничения при движението им;
 2.  ограничаване, прекъсване, отклоняване, спиране или въвеждане на ограничения на движениието при извършване на строителни, монтажни и ремонтни работи при изграждане на търговски крайпътни обекти и пътни връзки към тях, изграждане на рекламни съоръжения или прокарване и ремонт на подземни и надземни проводи и съоръжения;
 3.  извършване на други неупоменати дейности в чл. 26, ал1 и 2 от Закона за пътищата, които изискват ограничаване, прекъсване, отклоняване, спиране или въвеждане на други ограничения за движението.

Чл. 36. Към искането по чл.35 заинтересуваното лице прилага:

 1. проект или схема за временна организация на движението;
 2.  копие от разрешението за строеж – в случаите, когато такова се изисква от ЗУТ;
 3.  копие от документа за платена такса за издаване на разрешението.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ

Чл.37./1/ Общинските пътища се управляват от кмета на общината, а частните пътища - от собствениците им.
/2/ Общините и собствениците на частни пътища съгласуват с Фонд “Републиканска пътна инфраструктура” проектите за изграждане и експлоатация на улиците, част от републиканската пътна мрежа и свързване на общинските пътища с републиканските.
Чл.38. Кметът на общината:
1.организира,ръководи и контролира дейностите,свързани с изграждането, ремонта, 
поддържането и управлението на общинската пътна мрежа. 
2.организира, възлага и контролира дейностите, свързани с непосредственото 
изграждане, ремонт и поддържане на общинските пътища.
3.организира и осъществява защита на общинските и селскостопанските пътища, включително на пътните съоръжения и принадлежностите на пътя.
4.осигурява общественото ползване на общинските пътища чрез регулиране и 
контрол, даване на разрешения или въвеждане на забрана за ползване.
5.издава и отнема разрешения за специално ползване на пътищата.
6.съставя актове за нарушения по тази наредба или упълномощава длъжностни лица в 
администрацията, кметове и кметски наместници на населени места на територията 
на общината да съставят актове за установяване на нарушенията и издава 
наказателни постановления.
Чл.39./1/ В зоната от оста на пътя до ограничителната строителна линия се забранява извършването на всякакво строителство, подобрения или разширения на съществуващите обекти, освен тези които са предназначени за обслужване на пътуващите, при условие,че е гарантирана безопасността на движението.
/2/ В обхвата на пътя се забранява:
1.извършването на каквито и да било работи по пътното платно, преди да бъдат 
поставени необходимите предупредителни и сигнални знаци;
2.поставянето и складирането на материали, които не са необходими за пътя или са 
резултат от битова или стопанска дейност в съседни имоти;
3.движение на верижни трактори и машини или коли с назъбени колела и гуми с 
шипове по асфалтови покрития, освен в случаите на снегопочистване;
4.превоз на мокри товари, които наводняват пътното платно;
5.влизането в пътищата с непочистени машини и замърсяването на пътното платно,
пътните съоръжения и пътните принадлежности с кал и други отпадъчни материали;
6.влаченето на дървета,слама и др. подобни по пътното платно;
7.косенето на трева и пашата на добитък.
/3/ По отношение на селскостопанските пътища се забранява:

 1. Нерегламентираното им ползване от лица извън тези по чл.13а, ал.1 без надлежно издадено разрешение по реда на чл.13а,ал.3.
 2. Използването им за цели, различни от предназначението им да осигуряват достъп до земеделските земи;
 3. Промяна на състоянието и характеристиките на селскостопанските пътища, водещо до изменение на тяхното трасе, площ или граници или до фактическото им премахване.

/4/ В случаите по чл. 39, ал.3, т. 4 отговорните лица са длъжни да възстановят засегнатия селскостопански път за своя сметка и в указания от общинската администрация срок.
Чл.40./1/За дейности извън специалното ползване на общинските пътища без разрешение се забранява: 
1.в обхвата на пътя без разрешение:
а/засаждане или изсичане и изкореняване на дървета или храсти;
б/поставяне на пътни знаци;
в/прекъсването, отклоняването или спирането на движението;
г/изграждането на рекламни съоръжения и поставянето на пътни знаци или рекламни материали;
д/поставяне на възпоменателни знаци и табели;
е/движението на тежки и извънгабаритни превозни средства.
2. в обхвата на пътя и в обслужващите зони без разрешение:
а/изграждането на сгради и съоръжения,както и реконструкцията и промяната на тяхното предназначение;
б/прокарването на нови и реконструкцията на подземни и надземни съоръжения на техническата инфраструктура;
в/добиването на кариерни и други строителни материали;
г/изграждането на пътни връзки към съседни имоти,включително земеделски земи и земи от горския фонд.
/2/ За дейности от специалното ползване на общинските пътища без разрешение се забраняват:
1. в обхвата на пътя и ограничителната строителна линия:
а/движението на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства;
б/изграждане и експлоатация на рекламни съоръжения;
в/изграждането,реконструкция и експлоатация на подземни или надземни линейни или отделно стоящи съоръжения на техническата инфраструктура;
г/временното ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя.
2. в обхвата на пътя и обслужващите зони:
а/изграждането на търговски крайпътни обекти;
б/експлоатацията на крайпътни обекти.
/3/Собственикът на подземни и надземни съоръжения на техническата инфраструктура, намираща се по обхвата на пътя и обслужващите зони при внезапно произлезли повреди, може да започне веднага възстановителни работи, като уведоми за това техническата служба на общината при условия, че е гарантирана безопасността на движението.

ГЛАВА ПЕТА
ИЗГРАЖДАНЕ,РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЪТИЩАТА

Раздел І
Общи положения

Чл.41.Общинската администрация планира ежегодно дейностите по изграждане,ремонт и поддържане на общинските пътища и улици.
Чл.42.Общината поддържа общинските пътища съобразно транспортното им значение,изискванията на движението и опазване на околната среда.
Чл.43.Фонд “Републиканска пътна инфраструктура” и общините осъществяват съвместно по взаимна договореност дейностите по изграждането, поддържането и ремонта на републиканските пътища в чертите на населените места при условията и по реда,определени в Закона за пътищата и ППЗП.
Чл.44./1/Изграждането, ремонтът и поддържането на общинските пътища се осъществява от общината.
/2/Въвеждането на организация на движението при строителство и ремонт по пътищата и улиците да се съгласува с РПУ и кмета на общината и да се извършва при условия и ред, определени с “Наредба №16 за временната организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците” от 23.07.2001 година на Министерство на регионалното развитие и благоустройство.
Чл.45./1/Поддържането включва полагането на системни грижи за осигуряване на целогодишна нормална експлоатация на пътя и осъществяване на мерките за защита на неговите съоръжения и принадлежности.
/2/Организирането на дейностите по поддържане на общинските пътища е задължение на общината.
Раздел ІІ
Съгласуване на проекти
Чл.46./1/ На задължително съгласуване подлежат:
1.проектите за изграждане или реконструкция на общинските пътища;
2.проектите за изграждане или реконструкция на пътни кръстовища,възли и пътни 
връзки за свързване на:
а/общински и републикански пътища;
б/частни пътища с общински;
в/прилежащи територии с общинските пътища.
3.инвестиционни проекти,които засягат общинските пътища.
/2/Съгласуването на проектите по т.1 и т.2 буква “а” се извършва от Директора на Областно пътно управление-гр.Ловеч
/3/Съгласуването на проектите по т.2 букви “б” и “в” и т.3 се извършва от главния архитект на общината.
/4/Съгласуването се извършва служебно от органите,одобряващи проектите по ЗУТ, в 14-дневен срок след представянето на проекта.
Чл.47./1/При съгласуването главният архитект може да постави допълнителни изисквания към проектите,когато това е от значение за осигуряване на безопасността на движението.
/2/Главният архитект на общината може да откаже съгласуване на проектите по ал.1 в следните случаи:
1.ако нанасят повреди на публична собственост или пречат на нейното използване за 
дейности от обществен характер;
2.при промяна предназначението и характеристиките на пътя или на пътната връзка;
3.когато това е наложително поради преустройство на пътищата и пътните връзки;
4.когато се изисква промяна на пътните връзки в съответствие с проекта на пътя или с 
действащия устройствен план.
/3/При несъгласуване на проекта,гл.архитект на общината представя писмена обосновка с мотивите на това свое решение.

Раздел ІІІ
Зимно поддържане

Чл.48.Зимното поддържане включва комплекс от мероприятия,насочени към поддръжка на общинските пътища в зимни условия.
Чл.49.При зимно поддържане на пътищата се изпълняват следните видове работа:
1.снегозащита на пътищата;
2.събиране и предаване на информация за състоянието на пътната мрежа;
3.снегопочистване;
4.разпръскване на минерални материали /опесъчаване/ за стопяване на снега и леда;
5.организиране на работа при влошени метеорологични условия.
Чл.50./1/За зимното поддържане на пътищата общината открива процедура за възлагане на обществена поръчка.Предмета на обществената поръчка е зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа,включваща почистване от сняг и лед и третиране против заледяване на пътната настилка и съоръжения.
/2/Възлагането на обществената поръчка за зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа се извършва при условия и ред,определени със Закона за обществените поръчки и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки. 
Чл.51./1/В земи,съседни на пътните участъци с интензивни снегонавявания през зимния период,могат да се разполагат временно снегозащитни огради и съоръжения по реда на чл.16,ал.1.
/2/Собственици или наематели на имоти,намиращи се по-ниско от земното платно,са длъжни да осигуряват нормално функциониране на водоотводните съоръжения.

Раздел ІV
Планиране на изграждането,ремонта и поддържането на пътищата

Чл.52.Дейностите по планирането,изграждането,ремонта и поддържането на общинските пътища се осъществяват от специализирано звено към общинската администрация.
Чл.53.За общинските пътища се създава и поддържа информационна база,която съдържа: 
1.Списък на пътните отсечки и дължината им;
2.вид,основа;
3.широчина на пътните платна;
4.вид на покритието /конструкцията/;
5.банкети,канавки;
6. водоотводни съоръжения; 
7.участъци с концентрация на ПТП;
8.други данни.
Чл.54.За състоянието на пътищата се извършва периодично обследване и за отделните участъци се прави следната категоризация:
1.категория “А”- неотложна нужда от ремонтно-възстановителни работи;
2.категория “Б” - необходимост от ремонтно-възстановителни работи;
3.категория “В” - не е необходим ремонт;
4.категория “Г” - не е възможно да се поддържа,за основен ремонт.
Чл. 54а За селскостопанските пътища се съставя и поддържа отделна информационна база, която съдържа:

 1. списък на селскостопанските пътища и данни за земеделските имоти, които обслужват;
 2. . вид, основа;
 3.  широчина и дължина на пътя;
 4. .други данни.

/2/ За състоянието на селскостопанските пътища се извършва периодично обследване и за отделните участъци се прави следната категоризация:
1.категория “А”- неотложна нужда от възстановителни работи;
2.категория “Б” - необходимост от възстановителни работи;
3.категория “В” - не е необходим ремонт;
4.категория “Г” – изгубен път, необходимост от възстановяване.
/3/ Критерий за приоритетните за възстановяване селскостопански пътища е необходимостта от осигуряване на достъп до земеделските земи от техните ползватели. 
/4/ След определянето на приоритетните землища и участъци за възстановяване на селскостопанските пътища се изготвя списък на пътните участъци за включване в годишната инвестиционна програма на общината.
Чл.55./1/Критериите за приоритетите за ремонт на пътни участъци са:
1.връзка с други селища;
2.население на селищата,които обслужва;
3.среднодневна интензивност на движението;
4.осигурено допълнително финансиране;период от време от последен ремонт;
5.период от време от последно преасфалтиране;
6.квадратура на участъците за ремонт. 
/2/След определянето на приоритетите по категории и ползване на критериите от ал.1 се изготвя поименен списък на пътните участъци за включване в годишната инвестиционна програма на общината.


Раздел V
Програма за развитие на пътната мрежа

Чл.56.Програмата за развитие на общинската пътна мрежа се разработва, като секторна
част от раздел “Инфраструктура и опазване на околната среда” в съдържанието на общинските планове за развитие,съгласно Закона за регионалното развитие.
Чл.57./1/Програмата се изготвят на база анализираната информация от раздел ІV.
/2/ Критериите по чл.55 имат различна степен на важност и за всеки един се въвеждат коефициенти, които определят тяхното относително тегло в общата сума.
/3/ Сумата от тези критерии, коригирана с тяхното относително тегло дава величината на коефициента на пътя.
Чл.58./1/Всички участъци по категории се подреждат в низходящ ред,съответстващ на определените приоритетни участъци за финансиране.
/2/ Постигнатите резултати се оценяват ежегодно с цел изготвяне на програма за следващата година.
Чл.59.Дългосрочната програма за финансиране и развитие на пътната мрежа се изготвя за период от 15 години, като в първите 5 години се разчита достигане на нормално ниво за експлоатация на всички участъци, а следващия 10 годишен период- за реконструкция /рехабилитация/ на всички общински пътища.
Чл.60./1/ Годишната програма за изграждането,ремонта и поддържането на пътищата се разработва, като оперативен документ за реализация на основните приоритети и цели съобразно на ресурсното осигуряване на предвидените мерки.
/2/ В Програмата за реализация се посочват пътните участъци за строителство, ремонт и поддържане, тяхната проектна готовност, както и източниците за финансиране.
/3/Според приоритетите на включените обекти се съставя Индикативна финансова таблица, в която се посочват източниците за финансиране.
Чл.61.Годишната програма се изпраща до Областния управител, Регионалния съвет за развитие и МРРБ съобразно определените срокове.
Чл.62.След приемането на Програмата, кметът на Общината организира конкурс за изпълнител на обектите съобразно със Закона за обществените поръчки, за които е осигурена финансиране.

Раздел VІ
Финансиране

Чл.63./1/Изграждането, реконструкцията, ремонтът и поддържането на общински пътища се финансират със средства от държавния бюджет, от бюджета на общината, с безвъзмездно предоставени средства, със заеми от международни финансови институции и чрез проекти.
/2/Средствата за финансиране на дейностите по ал.1 се определят със Закона за държавния бюджет и бюджета на общината за съответната година.
Чл.64./1/Предложенията за годишното финансиране и обосновката към него се представят от кмета на общината за разглеждане и одобрение от общинския съвет.
/2/С Решение на общинския съвет за финансиране на Програма за рехабилитация на уличната мрежа,могат да се емитират общински облигации,тип “публична емисия”, чрез подписки за записване на облигациите.
/3/Необходимите средства за погасяване на задълженията на емисията по обем и източници се осигуряват ежегодни с приемането на общинския бюджет.
/4/Кметът на общината се упълномощава да извършва необходимите действия във връзка с емисията на общинските облигации.

ГЛАВА ШЕСТА
АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.65 - (отменен с Решение №329 от 28.11.2017г.)
Чл.66 - (отменен с Решение №329 от 28.11.2017г.)
Чл.67 - (отменен с Решение №329 от 28.11.2017г.)
Чл.68.Установяването на нарушенията,издаването,обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
/2/Нарушенията се установяват с актове,съставени от длъжностни лица,определени от кмета на общината-за нарушения по общинските пътища и по молба на собственика-за частните пътища.
/3/Наказателни постановления се издават за общински и частни пътища от кмета на общината 
/4/Когато деянието съдържа признаци на престъпление, преписката се изпраща на компетентната прокуратура.
Чл.69.За нарушенията по чл.65,ал.1, чл.66, чл. 66а, чл. 66б и чл. 66в освен наложените санкции нарушителят се задължава да отстрани последиците от нарушението в срока,определен в наказателното постановление.
/2/При неизпълнение на изискванията по ал.1 последиците се отстраняват от общината,за сметка на нарушителя като стойността на извършените работи се събира въз основа на изпълнителен лист,издаден по реда на чл.237,буква”з” от Гражданско процесуален кодекс.
/3/При извършване на дейности,определени като специално ползване на пътищата,без разрешение на администрацията,управляваща пътя ,или на собственика на пътя,се налагат санкциите,предвидени в чл.57,ал.4,т.1,2,3,4 от Закона за пътищата.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§1.За неуредените въпроси в тази Наредба се прилагат разпоредбите на Закона за пътищата и подзаконовите актове по неговото прилагане.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§2.Специалното ползване на пътищата чрез превозване на тежки и извънгабаритни товари се извършва при условията и по реда на наредбата по Чл.139 от Закона за движение по пътищата.
§3.Заинтересуваните лица,които към датата на влизане в сила на наредбата извършват специално ползване на пътищата по смисъла на §1,т.8 от допълнителните разпоредби на Закона за пътищата,са длъжни в тримесечен срок от тази дата да направят искане до кмета на общината за издаване на необходимото разрешение за специално ползване на пътищата.
§4.Указания по прилагане на наредбата се дават от кмета на общината.
§.5. Тази наредба се издава на основание чл.21,ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.18,ал.5 и чл.23 от Закона за пътищата.
§. 6. Наредбата влиза в сила седем дни след приемането й от Общински съвет – Луковит.
§. 7. Наредбата е изменена с Решение №329, прието с протокол №36 от 28.11.2017г. на Общински съвет Луковит.