Наредба за за реда и начина на ползване на дървесина, добита извън горски фонд


РАЗДЕЛ  І
   
  Общи разпоредби: 
Чл. 1. С тази Наредба се урежда реда и начина за добиване на дървесина в земеделски земи, лични стопанства и в други, които не представляват гора по смисъла на Закона за горите при условията и по реда на Закона за опазване на селскостопанското имущество, във връзка с прилагането на чл. 211, ал.4 от Закона за горите. 
Чл. 2. /1/Отсичането на дървета в земеделски земи до 5/пет/ броя се извършва с разрешение на кмета / кметски наместник на населеното място, съгласно чл. 32 , ал. 2 от Закона за опазване на селскостопанското имущество, въз основа на подадено писмено заявление /Приложение2/. 
/2/ Към заявлението се прилагат: документи за собственост на имота 
- решение за възстановяване или нотариален акт
- актуална скица на имота  
- удостоверение за наследници, когато имота е наследствен 
- изрично нотариално заверено пълномощно, когато заявителя не е собственик, наследник или съсобственик. 
Чл. 3 /1/ В случаите, когато заявлението / Приложение2/  за отсичане е за по-голям брой дървета или когато е заявено отсичане на орех, кестен, бадем, лешник и черница, както и други видове дървета, представляващи особена ценност за селското стопанство и се намират под режим на особена закрила, разрешението за отсичане на дърветата се издава от Кмета на Общината, въз основа на протокол за оглед на място и преценка на целесъобразността за отсичане. 
    /2/ Огледа на място и преценката за целесъобразност за отсичане се извършва от комисия, назначена със заповед на Кмета на общината, съгласно чл.32, ал. 3 от   Закона за опазване на селскостопанското имущество и чл. 10 и чл.11 от Наредба № 1 по опазване на селскостопанското имущество, издадена от Министъра на земеделието и горите, / ДВ бр. 52/1976 г./
Чл. 4 /1/ Имотът посочен в заявлението по чл.2 и чл.3 се трасира от съответната поддържаща фирма /за землища не включени в АГКК / или съответното правоспособно лице / за землища включени в АГКК / в случаите, когато границите на имота са неясни на терена. 
     /2/ Предписание за трасиране на имота се издава от комисията по чл.3 ал.2
/3/ Задължително трасиране се извършва в случаите, когато имотът граничи с горски фонд. 
/4/ За един имот се издава едно разрешително и се ползва само от собственика на имота или от изрично упълномощено от него лице, без право на преотстъпване на други лица.
Чл. 5 Срока за издаване на разрешителното за отсичане е 30/ тридесет/ дни от датата на подаване на заявлението.
Чл. 6  Маркирането на дървета, за които е издадено разрешение за отсичане се извършва с марка собственост на Община Луковит по образец, съгласно чл.53 ал.1,2 от НАРЕДБА № 1 ОТ 30 ЯНУАРИ 2012 Г. ЗА КОНТРОЛА И ОПАЗВАНЕТОНА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ". 
 Чл. 7 Общинските марки носят номер №!.
Чл. 8 Общинските марки се регистрират в регистър, заведени със съответния номер и данни за длъжностното лице, на което са зачислени и данни на длъжностните лица, които ще извършват маркирането, като за това се уведомява Държавното горско стопанство.
/1/ Изработването на общинските марки за маркиране на дървесина, добита извън горски територии, се организира и е за сметка на общината, като в общината се води списък на марките.
/2/ Кметът на общината определя със заповед реда за изваждане от употреба на марките по ал.1 и реда за уведомяване в случай на изгубване или кражба. 
/3/ Марките по ал. 1 се предоставят на длъжностни лица със заповед на кмета на общината. 
/4/  Копие от заповедта по ал. 2 и 3 се изпращат в 7-дневен срок от издаването й на директора на съответната РДГ. 
 Чл. 9 /1/Общинската марка ще се предоставя с протокол на кмет или кметски наместник в населеното място. 
            /2/ В регистъра по чл.8 срещу номера на марката се отразява  – населено място , длъжностно лице ползващо марката, срок за ползване, дата на получаване, дата на връщане, подпис.
  Чл. 10 Длъжностните лица, определени да съхраняват марките и да извършват маркирането носят персонална отговорност за зачислената им марка.
   Чл. 11./1/ При изгубване или нарушение целостта на марката, длъжностните лица незабавно информират Общинската администрация.
/2/ Загубена общинска марка се обезсилва със зповед на Кмета на Общината.
/3/ Длъжностното лице, допуснало изгубване на марката носи дисциплинарна отговорност.
   Чл. 12 Длъжностните лица извършващи действия по тази наредба, носят отговорност за законосъобразността и целесъобразността на сечта.
   Чл. 13  Заявителят носи отговорност за недопускане на отсичане на дървесина в чужд или спорен имот, като заявителя подписва декларация за това.

    РАЗДЕЛ  ІІ
   Маркиране и сортиментиране на дървесината на корен

   Чл. 14 След издаване на разрешително дърветата, подлежащи на отсичане се маркират с марка собственост на Общината.
   Чл. 15 Марката се поставя в основата на дърветата от долната страна на склона така, че след отсичането им марката да остане на дънера.
   Чл. 16 / 1 / След маркирането на корен се извършва сортиментиране. Когато това е невъзможно поради липса на специални измервателни уреди, определянето на обема се извършва след отсичането, в лежащо състояние.
/ 2 / Сортиментирането е категоризиране на дървесината като едра, средна, дребна и дървесина за огрев, което се определя по таблица, Приложение 1.
/ 3 / Пространствените кубически метри се получават, като измерените плътни кубически метри , се разделят с универсален коефицент 0,461 плътен куб.м. отговаря на 2,17 пространствен куб. м.
   Чл. 17 За маркиране и сортиментиране на дървесината на корен се заплащат такси, съгласно утвърдените в Наредба за администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Луковит.

   РАЗДЕЛ  ІІІ
   Измерване и кубиране на отсечената дървесина в лежащо състояние

   Чл. 18 Добитата дървесина, нарязана на по-малки секции, се измерва по дължина / в метри / и среден диаметър / дебелина в сантиметри по средата на дължината на секцията.
Чл. 19 / 1 / Когато дървесината е за огрев, обема се изчислява в пространствени кубически метри.
/ 2 / В случаите, когато отсечената дървесина е подредена на фигури, тогава обема на добитата дървесина се определя от размера на фигурата/дължината, височина и ширина / директно в пространствени кубически метри.
   Чл. 20 За измерване в лежащо състояние се заплаща такса, съгласно утвърдените в Наредба за администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Луковит.

   РАЗДЕЛ  ІV
   Маркиране на дървесината в лежащо състояние

   Чл. 21 При добиването на дърва за огрев, маркирането се извършва най- малко на 30% от общия обем добита дървесина.
   Чл. 22 Когато добитата дървесина е от ценни дървесни видове - орех, кестен, бадем, лешник и черница, както и други видове дървета, представляващи особена ценност за селското стопанство и се намират под режим на особена закрила или е за материал, добитото количество се маркира на 100% в челата на секциите.
   Чл. 23 Маркирането на дървесината в лежащо състояние се заплаща такса, съгласно утвърдените в Наредба за администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Луковит.

   РАЗДЕЛ   V 
   Заплащане и издаване на удостоверения за транспортиране

   Чл. 24 /1/  Таксите за заплащане на услугата за добиване на дървесина извън горски фонд включват:

  1. цената за маркиране и сортиментиране на дървесината на корен;
  2. цената за измерване и кубиране на дървесина в лежащо състояние;
  3. цената за маркиране на дървесина  в лежащо състояние;
  4. такса за издаване на превозен билет за транспортиране.

   /2/ За събраните такси се издава приходна квитанция. Оргиналът от квитанцията се дава на собственика / ползвателя /.
/3/ Приходите от събраните цени на услугата се внасят с седемдневен срок в касата на Общината.
   Чл. 25 /1/ Добитата дървесина се транспортира, придружена с превозен билет.
/2/ Превозният билет важи само за указания в него ден на транспортиране.
/3/ Превозният билет придружава дървесината до мястото на нейната доставка, посочено в него и се съхранява за срок от 5 години.     
/4/ Превозният билет се издава в два екземпляра, като оригинала се дава на собственика / ползвателя /.
   Чл. 26 В превозния билет се описва обема на превозваната дървесина по сортимент. За всяко превозно средство се издава отделно превозен билет.
   Чл. 27 Крайния срок за извозването на добитата дървесината се регламентира при издаване на разрешителното.

       
РАЗДЕЛ  VІ
Ползване на дървесина от имоти в урбанизираните територии

    Чл. 28 /1/ За видовете дървесина, в имотите в урбанизираните територии, разрешителното се издава по реда, определен с Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Луковит / по чл.62, ал.10 от ЗУТ /
/2/ За издаване на разрешително по ал.1 се заплаща такса съгласно Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги на територията на община Луковит.

   РАЗДЕЛ  VII 
  Административно-наказателни разпоредби.

   Чл.29 Наказва се с глоба от 100.00 до 500.00 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание, който отсече, унищожи или повреди без разрешение дърво или лозя, опазвани, съгласно Закона за опазване на селскостопанското имущество.
    Чл.30 Наказва се с глоба от 100.00 до 800.00 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание длъжностно лице, което нареди или допусне да се извърши нарушение съгласно настоящата наредба.

  ЗАКЛЮЧИТЕЛНА  РАЗПОРЕДБА

    Параграф единствен. Тази Наредба е приета от Общински съвет – Луковит с Решение № 87/03.05.2012 г.  във връзка с чл.32, ал.2 и ал.3 от Закона за опазване на селскостопанското имущество, чл.211, ал.4 от Закона за горите и съобразно чл. 10 , чл.11 от Наредба № 1 по опазване на селскостопанското имущество, издадена от Министъра на земеделието и горите, ДВ бр.52 / 1976 г.

              Приложение № 1 , към чл.16 ал.2

            Категория дървесина                                                          Размери

                                                                    Диаметър тънкия край/см/           Дължина /м/

            Едра дървесина                                        над 18                                        4,5

            Средна дървесина                                   от 8 до 17                                3; 4; 5

            Дребна дървесина                                   от 4 до 7                                     2; 3

            Дърва за огрев                                          под 3

                                                     З А Я В Л Е Н И Е

От ..............................................................................................................................................

Адрес: гр./с/.............................................ул. ...................................................тел....................

                Уважаеми г-н кмет,

             Моля на основание чл.32 ал.2 /ал.3/ от ЗОСИ и чл.2 / чл.3 / от „Наредбата за реда и начина за ползване на дървесина, добита извън горски фонд” на Община Луковит, да ми бъде издадено разрешително за сеч за ......................... бр.дървета в имот с номер ..... ......................................, находящ се в землището гр. /с./..............................................поради следните причини : .....................................................................................................................

Прилагам:

  1. Решение на ОС”Земеделие” гр. Луковит или нотариален акт №................... от .........................г. ,  
  2. Актуална скица на имота,
  3. Удостоверение за наследници,
  4. Нотариално заверено пълномощно

Декларирам че ми е известно, че не мога да извършвам сеч на дървесина преди да ми бъде издадено разрешително за сеч, маркиране и превозен билет.

Известно ми е че нося наказателна отговорност при отсичане на дървесина в чужд или спорен имот.

Дата:................................г.                                                      Подпис:..........................

Гр./с./....................................                                           ............................................................
Община Луковит                                                                     / име, фамилия/

                                                                                           Приложение №3

ПРЕВОЗЕН    БИЛЕТ
Серия ...............

На основание чл.32 от Закона за опазване на селскостопанското имущество, и РАЗРЕШИТЕЛНО за сеч №...................... .........................г. кметство/км.наместничество/ .........................................., община Луковит, УДОСТОВЕРЯВА, че лицето ..................................................................................................................................................... от гр./с./ ..........................................., ул......................................................... е придобило и заплатило с приходна квитанция №......................../.............................г. следните дървени материали ,/дърва за огрев/ добити в местност „....................................................................”, землище ..........................................., имот №............................................


по
ред

Категория
дървесина

Дървесен
вид

Общо
колич.
куб.м.

 Такса
на
корен
за куб.м

Обща 
стойност
лв.

Дата

Колич

Подпис

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Едра строит.
дървесина

             

2

Едра строит.
дървесина

             

3

Едра строит.
дървесина

             

4

Дърва за огрев

             

5

Вършина

             
 

ВСИЧКО:

             

    Материалите са измерени, описани и маркирани с общинска марка № ........................, собственост на Община Луковит, транспортират се с кола №....................................... и ще бъдат извозени до гр./с./ ........................................ ул..................................................................

Превозният билет  важи за дата .....................месец.....................20..........г.

Час на тръгване ......................................ч.

Собственик.......................................                     Длъжностно лице.......