Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община Луковит


ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1. Тази Наредба се създава във връзка с чл.59.(1) от Закона за предучилищното и училищното образование(ЗПУО), обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 01.08.2016 г.

Чл.2. С тази Наредба се регламентират условията и редът за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и общинските училища на територията на Община Луковит.

Чл.3.(1) Община Луковит гарантира реализирането на националната образователна политика в частта й за предучилищното образование на територията си при спазване на принципите за:

1. Осигуряване правото на предучилищно образование;

2. Ориентираност към интереса и към мотивацията на детето, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика;

3. Равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете;

4. Равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на предучилищното образование;

5. Запазване и развитие на българската образователна традиция;

6. Хуманизъм и толерантност;

7. Съхраняване на културното многообразие и приобщаване чрез българския език;

8. Иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията на образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на резултатите от иновациите;

9. Прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на предучилищното образование;

10. Автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и децентрализация;

11. Ангажираност на общината по въпросите на предучилищното образование.

ГЛАВА ВТОРА

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ

 

Чл.4.(1) В съответствие с чл.56 от ЗПУО предучилищното образование се осъществява от детските градини на територията на Община Луковит, а задължителното предучилищно образование – и от общинските училища, които могат да осигурят условия за това, при условията и по реда на държавния образователен стандарт за предучилищното образование и на държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.

(2) Детската градина е институция в системата на предучилищното и училищното образование, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от тригодишна възраст до постъпването им в I клас в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищното образование.

(3) В съответствие с чл.57 от ЗПУО децата постъпват в детска градина на територията на Община Луковит не по-рано от учебната година, която започва в годината на навършване на тригодишната им възраст.

(4) В детските градини на територията на Община Луковит могат да се приемат за отглеждане, възпитание, социализация и обучение и деца на двегодишна възраст – по преценка на родителя и/или при липса на яслена група в съответното населено място и при наличие на свободни места. Предучилищното образование в тези случаи се осъществява при условията и по реда на Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование (обн. ДВ, бр. 46 от 17.06.2016 г., в сила от 01.08.2016 г., издадена от министъра на образованието и науката), като се вземат предвид възрастовите характеристики на детето.

(5) В детските градини на територията на Община Луковит могат да се разкриват яслени групи за отглеждане на деца от 10-месечна до тригодишна възраст с решение на Общински съвет Луковит.

(6) Децата, постъпили в яслени групи в детските градини, се отглеждат, възпитават, социализират и обучават по стандарти за ранно детско развитие, приети с Наредба на министъра на здравеопазването и министъра на образованието и науката.

Чл.5.(1) В съответствие с чл.25 ал(2) и чл.56 от ЗПУО в общинските училища на територията на Община Луковит може да се извършва и задължителното предучилищно образование на децата при условията и по реда на държавния образователен стандарт за предучилищното образование и на държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.

(2) Записването, отписването и преместването на деца за задължително предучилищно образование в общинските училища се осъществяват при условията и по реда на ГЛАВА ТРЕТА от тази Наредба.

Чл.6.(1) Предучилищното образование се организира във възрастови групи, както следва:

1. първа възрастова група – 3-4 годишни, а в случаите на чл. 4, ал. (3) и (4) – 2- 4 години;

2. втора възрастова група – 4-5 годишни;

3. трета подготвителна възрастова група – 5-6 годишни;

4. четвърта подготвителна възрастова група – 6-7 годишни.

(2) Продължителността на предучилищното образование във всяка от възрастовите групи по ал.1 е една учебна година.

(3) (доп. с Решение №327 от 29.12.2021 г. на Общински съвет Луковит) Задължителното предучилищно образование се осъществява във втора, трета и четвърта подготвителна възрастова група.

(4) (изм. с Решение №327 от 29.12.2021 г. на Общински съвет Луковит) Предучилищното образование е задължително от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 4- годишна възраст на детето, като родителите избират вида на организацията на предучилищното образование.

Чл.7.(1) Децата от възрастовите групи по чл.6.(1) в зависимост от броя им се разпределят в групи.

(2) При недостатъчен брой за сформиране на отделна група от деца в съответната възрастова група по ал.1 може да се сформира разновъзрастова група.

(3) Броят на групите по ал.1 в рамките на отделните възрастови групи, както и броят на децата в тях се определят при условията на чл.60 от Закона за предучилищното и училищното образование и Държавния образователен стандарт за физическа среда и информационно и библиотечно осигуряване на детските градини, училища и центрове за подкрепа на личностното развитие.

(4) Свободни места в детската градина са местата в рамките на определения брой по чл.60 от ЗПУО, които са останали незаети след записване на всички желаещи деца към определен момент.

(5) Разпоредбите на предходните ал.(3) и ал.(4) се прилагат съответно и в случаите, в които задължителното предучилищно образование се осъществява от училище.

Чл.8.(1) Предучилищното образование в Община Луковит се осъществява при целодневна, полудневна, почасова или самостоятелна организация.

(2) Целодневната и полудневната организация се осъществява в отделни групи в съответствие с чл.6.(1) на тази Наредба.

(3) Почасовата организация се осъществява за отделно дете в групите за целодневна или полудневна организация, а самостоятелната – за отделно дете извън групите по чл.6.(1) на тази Наредба.

Чл.9. Видът на организацията на всяка група в детската градина или за отделно дете (в случаите на почасова и самостоятелна организация) се определя от директора на детската градина в съответствие с желанието на родителите след съгласуване с финансиращия орган.

Чл.10. Постъпването на децата за предучилищно образование в Община Луковит се осъществява целогодишно при спазване на условията по чл.4. от тази Наредба.

ГЛАВА ТРЕТА

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ

 

РАЗДЕЛ І. (изм. с Решение №327 от 29.12.2021 г. на Общински съвет Луковит)

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРИЕМ, ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В I-ва ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

 

Чл.11. На видно място в детската градина се публикуват сроковете за организиране и провеждане на приема за първа възрастова група.

Чл.12. Отговорност на родителите/настойниците е да следят информацията за прием на децата и да спазват сроковете за кандидатстване.

Чл.13. Кандидатите подават заявление по образец съгл. Приложение 1 от настоящата Наредба. Кандидатстването се осъществява от родител/настойник на детето или упълномощено от него лице, по надлежния за целта ред, който носи отговорност за коректността на подадената информация. При подаване на документите, се носят и оригиналите на съответните документи, необходими за сверяване на данните. Към заявлението в детската градина се прилагат техни копия.

Чл.14.(1) Към заявлението по чл.13 се прилагат:

1. Копие от акта за раждане на детето;

2. Документ за здравния и имунизационния статус на детето;

3. Документ за здравния статус на детето, издаден от съответния здравен орган, доказващ наличието на специални образователни потребности, ако има такива;

4. Документи, доказващи семейно положение (ако има основание за предимство) по чл.20.

Чл.15. Приемът на документите за кандидатстване се извършва от директора на детската градина или от упълномощено със заповед от него лице, които сверяват данните от оригиналите на акта за раждане на детето и документ за самоличност на родителя/настойника. Издава се пореден входящ номер от деловодната система на детската градина.

Чл.16. Срокът за подаване на заявление за прием на деца, навършващи 3 години в годината на приема за първа възрастова група, е в периода от 1 май до 31 август на съответната календарна година.

Чл.17. Списъкът на приетите деца в първа възрастова група се обявява в срок до 1 септември на съответната календарна година.

Чл.18. Неподадени в срок заявления за прием в първа възрастова група могат да се представят в детската градина и след тази дата, като приемът се осъществява в зависимост от свободните места в съответната детска градина.

Чл.19.(1) По силата на чл.192 от ЗПУО в група в детска градина и в училище може да се обучават до три деца със специални образователни потребности.

(2) В случаите, когато на територията на населеното място няма друга група или паралелка, която да осигурява същото по вид образование, броят на децата със специални образователни потребности в конкретна група или паралелка може да бъде по-голям от посочения в ал.2 след разрешение на Началника на Регионално управление на образованието – Ловеч. Предложенията за увеличаване на броя на децата или учениците се правят от екипа по чл. 188 от ЗПУО, а когато не е формиран – по предложение на екипа по чл. 190 от ЗПУО.

Чл.20.(1) На първото заседание на педагогическия съвет, проведено в началото на всяка учебна година, директорът предоставя информация, свързана със списъчния състав на новоприетите деца, както и обособяването им в група.

(2) Когато в детската градина са приети деца с различна етническа принадлежност от една и съща възраст, не се допуска обособяването им в групи въз основа на етническата им принадлежност.

(3) Общественият съвет на детската градина/училището дава становище по приема на децата.

Чл.21. Директорите на детските градини до 1 септември представят информация в отдел „Образование, култура, социални и младежки дейности” на Община Луковит за приетите деца в първа възрастова група.

Чл.22. Приетите в първа възрастова група деца постъпват в детската градина на 15 септември на съответната година. В случай че 15 септември е почивен ден, те постъпват в детската градина на първия следващ работен ден.

Чл.23. При съществуваща възможност на съответната детска градина, децата от първа възрастова група и яслена група се приемат и преди посочения срок.

чл.24 (отм. с Решение №327 от 29.12.2021 г. на Общински съвет Луковит).

Чл.25.(1) Детето постъпва в детска градина на територията на Община Луковит след представяне на изискуемите медицински документи съгласно чл.4, ал.2 от Наредба № 3/ 05.02.2007 г. на МЗ за здравните изисквания към детските градини:

1. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния му лекар;

2. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;

3. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина, ако не е постъпило в друго детско заведение;

4. Данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта;

5. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

(2) Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България, срещу документ, издаден от РЗИ Ловеч за това обстоятелство.

Чл.26. В началото на всяка учебна година, родителят/настойникът се запознава срещу подпис с Правилника за дейността на детската градина, като попълва Декларация /Приложение 2/.

Чл.27.(1) Децата в общинските детски градини може да се преместват в други детски градини на територията на Община Луковит през цялата учебна година при наличие на свободни места по реда на тази Наредба.

(2) Децата могат да бъдат премествани от една в друга детска градина след подаване на писмено заявление от родителите/настойниците им до директора на детската градина, който издава служебна бележка за посещение в същата. (изм. и доп. с Решение №362/26.03.2018 г. на ОбС)

(3) Директорът на приемащата детска градина на територията на Община Луковит изисква от родителите/настойниците на записаното дете, да представят служебна бележка за посещение, издадена от предходната детска градина. (изм. и доп. с Решение №362/26.03.2018 г. на ОбС)

(4) При липса на такъв документ детето не може да бъде записано в друга детска градина на територията на Община Луковит.

Чл.28. (1) Децата се отписват от детските градини:

1. ако не постъпят в детската градина по неуважителни причини до 30 септември на текущата година и не са подлежащи на задължително обучение;

2. по желание на родителите, след подадено заявление до директора на детската градина;

3. при отсъствие от детската градина повече от 30 дни без уважителни причини;

4. (отменена с Решение №362/26.03.2018 г. на ОбС)

РАЗДЕЛ ІІ. (доп. с Решение №327 от 29.12.2021 г. на Общински съвет Луковит)

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРИЕМ, ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ- II-ра, III-та И IV-та ПОДГОТВИТЕЛНИ ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

 

чл.29 (1) (доп. с Решение №327 от 29.12.2021 г. на Общински съвет Луковит) Децата във втора, трета и четвърта подготвителни възрастови групи се приемат в онези детски градини или  в училища, които организират задължително предучилищно образование, в които има свободни места.“

(2) (доп. с Решение №327 от 29.12.2021 г. на Общински съвет Луковит) Родителите на децата, посещавали детска градина, за постъпване във втора, трета и четвърта подготвителни възрастови групи, подават заявление (Приложение №3).“

(3) (доп. с Решение №327 от 29.12.2021 г. на Общински съвет Луковит) Родителите на новоприетите деца във втора, трета и четвърта подготвителни възрастови групи кандидатстват за прием по реда на чл.13-19 и заявление (Приложение №3) от настоящата Наредба.“

(4) (доп. с Решение №327 от 29.12.2021 г. на Общински съвет Луковит) На първото заседание на педагогическия съвет, проведено в началото на всяка учебна година, директорът предоставя информация, свързана със списъчния състав на децата от втора, трета и четвърта подготвителни възрастови групи, както и обособяването им в група.

(5) Общественият съвет на детската градина /училището дава становище по приема на децата в подготвителните групи .

Чл.30. Приетите в подготвителните групи деца постъпват в детската градина на 15 септември на съответната година. В случай че 15 септември е почивен ден, те постъпват в детската градина на първия следващ работен ден.

Чл.31. При съществуваща възможност на съответната детска градина, децата от подготвителните групи се приемат и преди посочения срок.

Чл.32. Новопостъпилите деца в подготвителните групи постъпват в детската градина на територията на Община Луковит, след представяне на изискуемите медицински документи съгласно чл.4, ал.2 от Наредба № 3/ 05.02.2007 г. на МЗ за здравните изисквания към детските градини и разписани в чл. 25 (ал.1) и (ал.2) от настоящата Наредба.

Чл.33. Децата постъпват в подготвителна група в училища на територията на община Луковит, по реда на чл.13 и чл.14, ал.1, т.1 и чл.25,ал.1 т.1от тази Наредба.

Чл.34. (1) Децата от подготвителните групи към общинските детски градини/ училища може да се преместват в друга подготвителна група към детска градина или към училище през цялата учебна година.

(2) Преместването на територията на Община Луковит е при наличие на свободни места по реда на тази Наредба.

(3) Преместването се извършва с Удостоверение за преместване. (изм. и доп. с Решение №362/26.03.2018 г. на ОбС)

(4) Децата от подготвителните групи могат да бъдат премествани след подаване на писмено заявление от родителите/настойниците им до директора на детската градина/училището.

(5) Директорът на приемащата детска градина на територията на Община Луковит изисква от родителите/настойниците на записаното дете, да представят удостоверение за преместване, издадено от предходната детска градина.

(6) При липса на такъв документ детето не може да бъде записано в друга детска градина/училище на територията на Община Луковит.

(7) За извършеното преместване писмено се информира отдел „Образование, култура, социални и младежки дейности” на Община Луковит.

(8) Промяната в списъчния състав на децата се утвърждава като промяна в Списък образец №1 или №2.

Чл.35. Завършването на подготвителна група и постъпването на дете в І клас се удостоверява с Удостоверение за завършена подготвителна група.

Чл.36. На основание чл.347 от ЗПУО родители, които не запишат или не осигуряват присъствието на децата си, подлежащи на задължително предучилищно или училищно образование, в детска градина или училище, се наказват с глоба в размер от 50 до 150 лв.

Чл.37. (1) (доп. с Решение №327 от 29.12.2021 г. на Общински съвет Луковит) Децата от втора, трета и четвърта подготвителни възрастови групи се отписват от детските градини:

  1. при смяна на местоживеенето;
  2. при завършване на Четвърта подготвителна възрастова група и постъпване в I-ви клас;

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§1 Настоящата Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община Луковит е разработена на основание чл.59, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 17, ал. 1, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.7, ал.1 от Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование (обн. ДВ, бр. 46 от 17.06.2016 г., в сила от 01.08.2016 г., издадена от министъра на образованието и науката), Държавен образователен стандарт за предучилищното образование, Държавен образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечно осигуряване на детските градини, училищата и центровете за личностно развитие.

§2 Контрол по спазване на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община Луковит се осъществява от Отдел „Образование, култура, социални и младежки дейности” в Община Луковит

§3 Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община Луковит се публикува в сайта на Община Луковит, местните медии и на видно място в детските градини и училищата с цел запознаване на всички заинтересовани лица и осигуряване публичност на дейността на детската градина и училището.

§4 Наредбата е приета на заседание на Общински съвет – Луковит с Решение № 131 по протокол № 14 от 23.08. 2016 г. и влиза в сила от 01.08.2016 г.

§5 При необходимост или промяна в нормативната уредба , наредбата подлежи на актуализация.

§6 Наредбата е изменена с Решение №362, прието с протокол № 41/26.03.2018 г. на Общински съвет Луковит

§7 Наредбата е изменена и допълнена с Решение №327, прието с Протокол №38 от 29.12.2021 г. на Общински съвет Луковит.