НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНИК ОТ ОБЩИНА ЛУКОВИТ ВЪРХУ ОБЩИНСКАТА ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА


 

 

Р А З Д Е Л П Ъ Р В И

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 С тази наредба се определят условията и реда, по който Община Луковит упражнява правото си на собственост върху общинската част от капитала - акции или дялове в търговските дружества с нейно участие.

Чл. 2 Община Луковит упражнява правото си на собственост в търговските дружества чрез органите, посочени в тази наредба.

Чл. 3 С наредбата се определят:

 1. редът за образуване, преобразуване и прекратяване на общински търговски дружества;
  1. органите на общинските търговски дружества;
 2. правомощията на органите на общинските търговски дружества;
 3. правилата при сключване на договори за дълготрайни материални активи на общинските търговски дружества;
 4. задълженията на представителите на общината в търговските дружества, в които общината е акционер или съдружник;
  1. съставът на органите на общинските търговски дружества;
 5. възлагането на управлението и контрола на общинските търговски дружества.
 6. (нова, Решение № 285, Протокол № 31/19.08.2021 г.)  правилата за сключване на договори за наем и разпореждане с дълготрайни активи и за задължително застраховане на имуществото на общинските еднолични търговски дружества.

Чл. 4 Наредбата не се прилага за общинските предприятия по смисъла на чл. 52 от Закона за общинската собственост.

Р А З Д Е Л В Т О Р И

ОБРАЗУВАНЕ, ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ

Чл. 5 По реда на този раздел се образуват и преобразуват търговски дружества с общинско участие.

Чл. 6 (1) Дружествата по чл. 5 могат да бъдат:

 1. Еднолични дружества с ограничена отговорност - ЕООД;
 2. Еднолични акционерни дружества - ЕАД;
 3. Дружества с ограничена отговорност, в които общината е собственик на част от дяловете - ООД;
 4. Акционерни дружества, в които общината е собственик на част от акциите - АД;

(2) По изключение общината може да участва и в други търговски дружества, предвидени в чл. 64, ал. 1 на Търговския закон.

(3) Дружествата по тази наредба са юридически лица, чиято дейност се основава на Търговския закон и другите нормативни актове в Република България и Наредбите и Решенията на Общински съвет - Луковит.

Чл. 7 (1) В дружествата по чл. 6, ал.1, т.1 и т.2 общината е едноличен собственик на целия капитал.

(2) Дружествата по чл.6, ал.1, т.1 и т.2 не отговарят за задълженията на общината и дяловете и акциите им не могат да бъдат запорирани за задълженията на общината. Община Луковит отговаря за задълженията на дружествата до размера на техния капитал.

Чл. 8 Не са общинска собственост имотите и вещите на търговските дружества.

Чл. 9 Търговските дружества се образуват, преобразуват и прекратяват с решение на Общинския съвет.

Чл.10 С решението за образуване и преобразуване на търговско дружество задължително се определят:

 1. фирмата, седалището и адреса на управление на дружеството;
 2. предмета на дейност и срока за който се учредява дружеството;
  1. капитала на дружеството;
 3. броя на акциите или дяловете, на които се разделя капитала и номиналната им стойност;
 4. органите на дружеството, управлението и начина на представителство.

Чл.11 При приемането на решение за образуване или преобразуване на търговско дружество Общинският съвет приема учредителен акт за дружествата с ограничена отговорност или устав на акционерното дружество.

Чл.12(1) Промяна на предмета на дейност на регистрирани търговски дружества става след решение на Общинския съвет.

(2) Промени в уставите или в учредителните актове на дружествата се извършват само въз основа на решение на Общинския съвет за конкретните промени.

Чл.13 (1) Предложенията по реда на този раздел могат да правят кмета на общината, заместник-кметовете и постоянните комисии на Общинския съвет.

(2)Предложения по чл. 11 и чл. 12 могат да правят общински съветници, кмета на Общината и органите за управление на търговските дружества.

Р А З Д Е Л Т Р Е Т И

ОРГАНИ НА ОБЩИНСКИТЕ ЕДНОЛИЧНИ

ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

Чл. 14 (1)Органите на общинските еднолични търговски дружества с ограничена отговорност са:

1. Община Луковит, като едноличен собственик на капитала чрез Общински съвет – Луковит;

2. Управителят (управителите);

(2)Управителят (управителите) се определят с решение на Общинския съвет по предложение на общински съветници, или на Кмета на Общината. Договорите за управление от името на Общината се подписват от Кмета.

Чл. 15(1) Органи на общинските еднолични акционерни дружества са:

1. Община Луковит, чрез Общински съвет - Луковит, като едноличен собственик на капитала;

2. Съветът на директорите.

(2) За Община Луковит се утвърждава едностепенна система на управление на едноличните акционерни дружества.

(3) Съставът на Съвета на директорите е от трима души.

(4) Съветът на директорите се определя с решение на Общинския съвет по предложение на общински съветници, или на Кмета на Общината. Договорите за управление от името на Общината се подписват от Кмета.

(5) Контролът върху дейността на дружествата се осъществява от Общиснкия съвет.

Чл.16 Органите на търговските дружества, в които общината е съдружник или акционер се формират по условията и реда на Търговския закон.

Чл.17Общинският съвет приема решения, когато упражнява правата на Община Луковит като собственик на капитала.

Р А З Д Е Л Ч Е Т В Ъ Р Т И

ПРАВОМОЩИЯ НА ОРГАНИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ

ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

Чл.18 Общински съвет - Луковит, когато упражнява правата на едноличен собственик на капитала в еднолични дружества с ограничена отговорност:

1.приема, изменя и допълва учредителния акт;

2. приема съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествени дялове;

3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

4. взема решение за намаляване и увеличаване на капитала;

5. освобождава от отговорност управителя (управителите), ликвидатора (ликвидаторите), в случай на открито ликвидационно производство и контрольора, ако такъв е избран от Общинския съвет. Назначените преди изменението контрольори се освобождават от отговорност по същия ред.

6. взема решения за преобразуване и прекратяване на дружеството, откриване и закриване на клонове и участие в дружества;

7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

8. взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителя /управителите/ и назначава представител за водене на процеси срещу него;

9. взема решения за допълнителни парични вноски;

10. взема решения за отпускане на краткосрочни безлихвени и нисколихвени кредити от свободните парични средства на общината и осъществява контрола върху тяхното изразходване и връщане;

11. дава съгласие за предоставяне на кредити на дружеството, както и при учредяване на ипотека или залог на дълготрайни активи на дружеството за обезпечаване на негови задължения по получени кредити;

12. дава съгласие за кредитиране на трети лица, както и за обезпечения в полза на трети лица;

13. (нова, Решение № 285, Протокол № 31/19.08.2021 г.)   одобрява избора на застраховател, преди сключване на договорите за  задължително застраховане на имуществото (движимо и недвижимо), и за задължителна застраховка „Професионална отговорност“;

Чл. 19.Кметът на общината, когато Община Луковит е едноличен собственик на капитала в едноличното дружество с ограничена отговорност, въз основа на решение на Общинския съвет:

1. сключва договор за управление или освобождава управител (управители);

2. сключва договор за управление на ликвидацията или освобождава ликвидатор (ликвидатори);

3. сключва договор за контрол или и освобождава контрольор (контрольори) и одитор.

Чл. 20Предложение за вземане на решение от Общинския съвет по чл. 18 могат да правят кмета на общината, постоянните комисии на Общинския съвет, общински съветници и управителите на търговските дружества.

Чл. 21 Управителите на Едноличните търговски дружества с ограничена отговорност организират и ръководят дейността им съобразно Търговския закон и другите действащи нормативни актове в Република България, приетия от едноличния собственик на капитала учредителен акт, решенията и наредбите на Общинския съвет и договора за управление.

Чл. 22. Управителите на ЕООД вземат решения по всички въпроси на управлението на дружеството с изключение на посочените в чл. 18 и чл.19 от Наредбата.

Чл. 23 (1)Управителите задължително съгласуват с кмета на общината решенията си по:

1. сключване на договори за предоставяне на кредити на дружеството;

2. осъществяване на инвестиционна политика;

3.сключване на договори за срок над 5 години; за наем на имоти, внесени от Общината като непарична вноска в капитала.

(2) Съгласуването става в писмена форма и се внася в Общинския съвет за решение по реда на чл. 18 от Наредбата.

Чл. 24 Община Луковит като едноличен собственик на капитала има право:

1.да участва в разпределението на печалбата на дружеството;

 1. да бъде осведомявана за хода на работата в дружеството;
 2. да има свободен достъп до документацията на дружеството;
 3. на ликвидационен дял;
 4. да се ползва с приоритет от дейността на дружеството.

Чл. 25 Общински съвет - Луковит, когато упражнява правата на едноличния собственик на капитала в еднолични акционерни дружества:

1. изменя и допълва устава на дружеството;

2. увеличава или намалява капитала на дружеството;

3. преобразува и прекратява дружеството;

4. избира и освобождава членовете на съвета на директорите и определя възнаграждението им;

5.назначава и освобождава регистриран одитор;

6.одобрява годишния финансов отчет, след заверка от назначения регистриран одитор;

7. решава издаването на облигации;

8. назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството;

9. освобождава от отговорност управителите, членовете на Съвета на директорите, ликвидаторите и контрольорите;

10. взема решение за закриване или прекратяване на еднолични дружества;

11. взема решения за отпускане на краткосрочни безлихвени или нисколихвени кредити от свободни парични средства на общината, без целевите субсидии от Държавния бюджет за подпомагане на основната дейност на дружеството;

12. дава съгласие за сключване на договори за задължително застраховане на имуществото;

13. дава съгласие за учредяване на ипотека или залог на дълготрайни активи на дружеството.

14. (нова, Решение № 285, Протокол № 31/19.08.2021 г.)   одобрява избора на застраховател, преди сключване на договорите за задължително застраховане на имуществото (движимо и недвижимо), и за задължителна застраховка „Професионална отговорност“;

Чл. 26 Решението по т. 11 от предходния член се изпълнява, ако средства в такъв размер и за такива цели са предвидени в бюджета на общината за съответната година.

Чл.27 (1)Съветите на директорите съгласуват с кмета на общината решенията си по:

1. сключване на договори за предоставяне на кредити на дружеството;

2. осъществяване на инвестиционна политика;

3. сключване на договори за срок над 5 години; за наемни отношения наем на имоти, внесени от Общината като непарична вноска в капитала.

(2) Съгласуването става в писмена форма и се внася в Общинския съвет за решение по реда на чл. 18 от Наредбата.

Чл. 28 Съветите на директорите вземат решения по всички въпроси на управлението на дружеството, без посочените в чл. 25, освен ако в устава на дружеството не е предвидено друго.

Р А З Д Е Л П Е Т И

ПРАВИЛА ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ НА ОБЩИНСКИТЕ ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА / ЕТД /

Чл. 29 (1)Сключването на договори за продажба, замяна и наем за срок, не по-дълъг от 10 (десет) години на дълготрайни материални активи на общински ЕТД се извършва след провеждане на процедура при условията и по реда на Закона за общинската собственост и на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Луковит.

(2) Алинея 1 не се прилага при сключването на договори с Община Луковит.

Чл. 30 (1) Договорите за продажба и замяна се сключват след вземане на решение от Общинския съвет, когато се отнасят за повече от пет процента от балансовата стойност на дълготрайните активи на едноличното търговско дружество към 31 декември на предходната година.

(2) Договорите за продажба и замяна на дълготрайни активи до 5 процента от балансовата стойност към 31 декември на предходната година, както и договорите за наем се съгласуват с кмета на общината в писмена форма.

Чл. 31 Договорите по чл. 29 се сключват от управителите на ЕООД или изпълнителните директори на ЕАД.

Чл.31а. (нов, Решение № 285, Протокол №31/19.08.2021 г.)    Застроените имоти – собственост на търговски дружества, чийто капитал е повече от 50 % общинска собственост, подлежат на задължително застраховане, включително срещу природни бедствия и земетресения, от застраховател, предложен от управителя, съответно изпълнителния директор на дружеството, одобрен с решение на Общински съвет  Луковит.

 

Р А З Д Е Л Ш Е С Т И

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ В ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА, В КОИТО ОБЩИНАТА Е АКЦИОНЕР ИЛИ СЪДРУЖНИК

Чл.32 Община Луковит може да участва в съвместни търговски дружества като акционер или съдружник със свои имоти или свободни парични средства, както и с дълготрайни активи или парични вноски на еднолични търговски дружества, в които тя е едноличен собственик на капитала.

Чл. 33 Решението за участие в смесени търговски дружества, както и за прекратяване на участието в тях се взема от Общинския съвет.

Чл. 34 Когато общината участва в смесени дружества с дълготрайни активи, които са част от дълготрайните активи на съществуващи еднолични дружества, последните се изваждат от капитала на дружествата с решение на Общинския съвет.

Чл. 35 Представителите на общината в търговските дружества, в които тя е акционер или съдружник, както и тяхната промяна се определят с решение на Общинския съвет.

Чл. 36 Представителите на общината в смесените търговски дружества защитават нейните интереси в осъществяването на дейността им.

Чл. 37 Представителите на общината и на общински еднолични търговски дружества в смесените дружества внасят информация за икономическите резултати и финансовото състояние на дружествата всяко шестмесечие в дирекцията, в чиито ресор са дейностите по отношение на търговските дружества с общинско участие и в Общинския съвет и отчет за участието си в общото събрание на дружеството, както и заверен препис от протокола на заседанието в тридневен срок след провеждането му.

Чл. 38(1) Когато се констатира умишлено нарушение на интересите на общината, Общинският съвет взема решение за освобождаване на представителя и.

(2) Предложението до Общинския съвет се прави от кмета на общината.

(3) В случаите по ал.1 Общинският съвет определя нов представител.

Чл. 39 В търговските дружества с ограничена отговорност, в които общината притежава над 50 % от дяловете, управителят се предлага от Общинския съвет или от кмета на общината, ако последният има делегирани права от Общинския съвет.

Чл. 40 В акционерните дружества, в които общината притежава над 50 % от акциите, изпълнителният директор и един от членовете на съвета на директорите се предлага от Общинския съвет или от кмета на общината, ако последният има делегирани права от Общинския съвет.

Чл. 41(1)В дружествата с ограничена отговорност и акционерните дружества, в които Община Луковит притежава по-малко от 50 % от капитала, лицата, които я представляват в общото събрание, гласуват по всички въпроси от дневния ред, съгласно пълномощно, издадено от кмета на общината. Пълномощното отразява становището по всички точки от предварително обявения дневен ред на Общински съвет – Луковит. Пълномощното се предава в началото на заседанието от представителя на председателя на заседанието.

(2) В дружествата с ограничена отговорност и акционерните дружества, в които съдружник е търговско дружество, в което Община Луковит е едноличен собственик на капитала, лицето, представляващо го в общото събрание на съдружниците, гласува по всички въпроси от дневния ред, съгласно пълномощно, издадено от кмета на общината. Пълномощното отразява становището по всички въпроси от дневния ред на Общинския съвет. Пълномощното се предава в началото на заседанието на неговия председател.

(3) В случаите, в които представител на общината по ал. 1 или на ЕТД по ал. 2 е кметът на общината, пълномощното се издава от председателя на Общинския съвет.

Р А З Д Е Л С Е Д М И

СЪСТАВ НА ОРГАНИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ

ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

 

Чл. 42(1) Управители и контрольори на дружествата с ограничена отговорност могат да бъдат дееспособни физически лица.

(2) Членове на изпълнителните органи на общински акционерни дружества могат да бъдат дееспособни физически лица. Ако уставът на общинското еднолично акционерно дружество допуска, член на органа на дружеството може да бъде и юридическо лице.

Чл. 43 (1) Не могат да бъдат управители на дружествата с ограничена отговорност физически лица, които:

1. имат регистрация и извършват дейност като еднолични търговци;

2. от свое или от чуждо име извършват търговски сделки, свързани с основната или сходна с тази на дружеството дейност;

3. извършват сделки с фирми или дружества, в които имат участие съпрузи или роднини по права линия;

4. заемат длъжности в ръководни органи на други дружества;

5. са лишени с присъда или административно наказание от правото да заемат материално-отчетническа длъжност до изтичане на срока на наказанието;

6. са управители, контрольори и членове на изпълнителни или контролни органи на друго дружество или общинско еднолично търговско дружество;

7 са били членове на изпълнителни или контролни органи или неограничено отговорни съдружници в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

8.кмет, зам.-кмет или секретар на общината, общински съветник;

9.са осъдени с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер.

Чл. 44Не могат да бъдат контрольори на еднолично търговско дружество с ограничена отговорност:

 1. управителите, техните заместници и наетите лица в дружеството;
 2. съпрузите, роднините по праваили съребрена линия до трета степен на лицата по т.1;
 3. лишените с присъда или административно наказание от правото да заемат материално-отчетническа длъжност;
 4. управителите и членовете на изпълнителни или контролни органи на друго общинско или държавно търговско дружество;
 5. кмет, зам.-кмет или секретар на общината, общински съветник;

6. са осъдени с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер.

Чл. 45(1) Не могат да бъдат членове на съветите на директорите на общински еднолични акционерни дружества физически или юридически лица, които:

 1. имат регистрация и извършват основна сходна дейност като еднолични търговци;
 2. от свое или от чуждо име извършват търговски сделки, свързани с основната или сходна с тази на дружеството дейност;
 3. извършват сделки с фирми или дружества, в които имат участие техните съпрузи или роднини по права линия;
 4. заемат длъжности в ръководни органи на други дружества, имащи сходна дейност;
 5. са лишени с присъда или административно наказание от правото да заемат материално-отчетническа длъжност до изтичане на срока на наказанието;
 6. са управители, контрольори и членове на изпълнителни или контролни органи на друго държавно или общинско предприятие - еднолично търговско дружество;
 7. са били членове на изпълнителни или контролни органи или неограничено отговорни съдружници в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
 8. са съпрузи или роднини по права или съребрена линия, включително по сватовство на друг член на органа на управление на дружествата;
 9. са кмет, зам.-кмет или секретар на общината, общински съветник.

10.са осъдени с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер.

(2)Не могат да бъдат изпълнителни членове на съветите на директорите лица, които работят на трудов договор.

Р А З Д Е Л О С М И

ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО И КОНТРОЛА НА ОБЩИНСКИТЕ ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

Чл. 46(1)Управлението на общинските еднолични търговски дружества се възлага с договори за управление, сключени между всеки от управителите или всеки член на Съвета на директорите и кмета на Община Луковит.

(2)Контролът на едноличните общински дружества се извършва от органите, посочени в чл. 15, ал. 5 от тази Наредба.

Чл. 47Управлението на общинските еднолични търговски дружества може да се възлага и след провеждане на конкурс по решение на Общинския съвет.

Чл. 48(1)Договорите за управление и контрол в общинските еднолични търговски дружества се сключва за срок до пет години.

(2) След изтичане срока на договора, по взаимно съгласие на двете страни, той може да бъде удължен за срок не по-дълъг от този по ал.1 след заповед на органа по чл.14, ал.2 или решение на органа по чл.15, ал.4 от тази наредба.

Чл. 49( 1)В договора за управление и контрол се определят:

 1. правата и задълженията на страните;
 2. размера на възнаграждението и начина на плащането му;
 3. отговорността на страните при неизпълнение на договора;
 4. основанията за прекратяване на договора.

(2) В договора могат да залегнат и други клаузи, непосочени в ал.1.

(3) В договора за управление с членовете на съвета на директорите се посочват вида и размера на гаранцията, която те дават за своето управление.

(4) Дадената гаранция се връща след прекратяването на договора за управление и след решение на Общински съвет - Луковит за освобождаване от отговорност. Когато гаранцията е била внесена в пари, на връщане подлежат и лихвите върху внесената сума.

Чл. 50 (1) В договора за управление кметът на общината може да определи постигането на определени задачи от едноличното търговско дружество за срока на договора за управление или поотделно за всяка година

Чл. 51(1) Управителите, членовете на съветите на директорите и контрольорите в общинските еднолични търговски дружества, се осигуряват за всички осигурителни случаи върху изплатеното възнаграждение за сметка на съответното дружество и в съотношението за собствено участие в осигуряването по КСО.

(2)Времето, пред което лицата са работили по договор за управление или контрол в общинските ЕТД и са били осигурени за всички осигурителни случаи съгласно тези договори се зачита за трудов стаж.

(3) По време на действието на договорите за управление и контрол на общинските ЕТД, управителите, членовете на съветите на директорите, и контрольорите се ползват с всички социални придобивки, предвидени в колективния трудов договор.

Чл. 52(1) За лицата работещи по договори за контрол или управление в общински ЕТД и осигурени съгласно тези договори за всички осигурителни случаи се правят вноски във фонд “Професионална квалификация и безработица” /ПКБ/ за сметка на съответното дружество. Вноските се определят на базата на изплатеното възнаграждение, върху което се правят вноски за ДОО.

(2) Лицата по ал.1 се ползват с всички права по ПМС 57 от 1989 година за ефективно използване на освобождаваната работна сила при прекратяването на договорите за управление или контрол не по тяхна инициатива и без виновно поведение от тяхна страна, когато тези договори са били осигурени за всички осигурителни случаи и са правени вноски във фонд “ПКБ”.

Чл. 53(1) Договорите с управителите, членовете на съветите на директорите и контрольорите се прекратяват преди изтичане на срока:

 1. по взаимно съгласие на страните;
 2. по искане на лицето с предизвестие, не по-малко от два месеца;
 3. при преобразуване или прекратяване на общинското предприятие - ЕТД, както и при промяна на собственика на капитала на дружеството;
 4. в случай на смърт или поставяне под запрещение на физическото лице;
 5. в случай на обявяване в несъстоятелност или прекратяване на юридическото лице;
 6. при възникване на някое от обстоятелствата, обуславящо забрана или ограничения на лицето за изпълнение на съответните функции, съгласно чл. 42-44 от настоящата Наредба;
 7. поради фактическа невъзможност на лицето да изпълнява задълженията си, продължила повече от 60 дни;
 8. при пенсиониране на лицето;
 9. при други условия, посочени в договора за управление.

(2) Договорите с управителите и членовете на съветите на директорите могат да бъдат прекратени преди изтичане на срока от кмета на общината без предизвестие:

 1. при действие извън предоставените им правомощия, от които са произтекли щети за дружеството;
 2. при неизпълнение на икономическите показатели, определени съгласно чл. 49, ал.2и чл. 50, ал.1от тази Наредба или при неизпълнение на бизнес-програмата, разработена съгласно чл. 49, ал.3 и чл. 50, ал.2 от Наредбата с повече от25 % по субективни причини;
 3. при нарушение на закона, извършено при или по повод изпълнение на задълженията по договора или по нарушение на тази наредба;
 4. при извършване на други закононарушения, установени с влязла в сила присъда;
 5. при представяне на Общинския съвет и кмета на общината невярна информация за състоянието на дружеството, както и при представяне на документи с невярно съдържание;
 6. при настъпване на трайно влошаване на финансовите резултати на дружеството, произтекли от действие или бездействие на лицето.

(3) Договорите с контрольорите могат да бъдат прекратени преди изтичане на срока от кмета на общината при условията на ал.2, т.3, 4 и 5.

(4)В случаите на прекратяване на договора по ал. 2 и ал. 3 лицето дължи обезщетение на дружеството в размер на три месечни възнаграждения.

Чл. 54(1)При прекратяване на еднолично общинско търговско дружество, Общинският съвет избира ликвидатор (ликвидатори). Договорът с ликвидаторът (ликвидаторите) се сключва от кмета на общината.

(2) Не могат да бъдат назначени за ликвидатори лица, които:

 1. от свое или от чуждо име извършват търговски сделки;
 2. участват в събирателни или командитни дружества и в ООД;
 3. са лишени с присъда или с административно наказание от правото да заемат материално-отчетническа длъжност;
 4. са общински съветници, кмет, зам.-кмет или секретар на общината

5. са осъдени с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер.

(3) Забраните по ал.2, т.2 и 3 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството.

(4) В договора с ликвидаторите се определят:

 1. правата и задълженията на страните;
 2. размерът на възнаграждението и начинът на плащането му;
 3. отговорността на страните при неизпълнение на договора;
 4. срокът за приключване на работата;
 5. други условия.

Р А З Д Е Л Д Е В Е Т И

РЕГИСТРИ НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, В КОИТО ОБЩИНА ЛУКОВИТ УЧАСТВА

Чл. 55 (1) В Община Луковит се създават и поддържат следните публични регистри:

 1. за търговските дружества с общинско участие в капитала;
 2. за общинските предприятия;
 3. за юридическите лица с нестопанска цел и
 4. за гражданските дружества, в които участва общината. /изм. с Решение №485/29.01.2019 г. на ОбС/

(2) /отм. с Решение №485/29.01.2019 г. на ОбС/

Чл. 56(1) Регистрите се водят по образци, съгласно Наредба № 8 от 17.12.2009 г. за утвърждаване на образците на актовете за общинска собственост, на досие на имот – общинска собственост, и на регистрите, предвидени в Закона за общинската собственост, и за определяне реда за съставянето, воденето и съхраняването им, издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на правосъдието.

Чл. 57 За всяко дружество в регистъра се отделя партида с необходимия брой двойни страници, на които се вписва наименованието му.

Чл. 58(1)Вписването се извършва от определено със заповед на кмета лице, съгласно изискванията на Наредба № 8 от 17.12.2009 г. за утвърждаване на образците на актовете за общинска собственост, на досие на имот – общинска собственост, и на регистрите, предвидени в Закона за общинската собственост, и за определяне реда за съставянето, воденето и съхраняването им.

(2) Длъжностното лице по ал.1 поставя дата след всяко вписване и се подписва.

(3) В регистъра не се допускат изтривания и зачертавания. Поправки се извършват по реда на вписването.

Чл. 59(1) Органите на управление на общинските еднолични търговски дружества и лицата, упълномощени да представляват общината в търговските дружества изпращат до длъжностното лице по чл. 58, ал.1 преписи от издадените от тях актове, удостоверяващи обстоятелствата, подлежащи на вписване в тридневен срок от издаването им.

(2)Лицата по ал.1 изпращат на длъжностното лице и копие от съдебното решение за вписване на обстоятелствата в търговския регистър.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. В двумесечен срок от влизане в сила на тази Наредба, кметът на общината издава заповед за определяне на длъжностното лице по чл. 58, ал.1.

§ 2. Регистрацията по раздел девети на тази наредба на съществуващите общински еднолични търговски дружества и дружества, в които общината е съдружник или акционер се извършва в срок до 90 дни от влизането в сила на наредбата от лицата по чл. 58, ал.1.

§ 3. При неспазване на срока по § 2 от ПЗР на тази Наредба на търговските дружества се налага санкция в размер на тридесет лева, съгласно чл. 22, ал.2 от ЗМСМА.

§ 4. При неспазване на сроковете по чл.59, ал.1 на търговските дружества се налага имуществена санкция в размер на тридисет лева на основание чл. 22, ал.2 от ЗМСМА.

§ 5. Актовете за нарушения по § 3 и 4 се съставят от дирекцията, в чийто ресор са дейностите по отношение на търговските дружества с общинско участие.

§ 6. Наказателните постановления се издават от кмета на общината.

§.7. Административно - наказателното производство се осъществява по реда на ЗАНН.

§ 8. Наредбата е изготвена на основание чл.21, ал.2 и чл. 22, ал.1 от ЗМСМА и чл.2, ал.4 от ЗОС.

§ 9. Наредбата е приета от Общински съвет - Луковит с Решение № 555/27.05.2015 г.

§ 10. Наредбата е изменена с Решение №485, прието с протокол № 55 от 29.01.2019 г. на Общински съвет- Луковит.

§ 11. Наредбата е изменена с Решение №285, прието с Протокол № 31 от 19.08.2021 г. на Общински съвет Луковит.