Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Луковит


 

Раздел І

Общи положения

Чл. 1 (1). С тази Наредба се определят условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Луковит,  сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства, както и взаимоотношенията с централните ведомства, второстепенните разпоредители с бюджет, други общини, финансови институции и местната общност.

(2) Наредбата регламентира управлението на бюджетните средства,  средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства при спазване на следните принципи:

1. всеобхватност – управлението се осъществява чрез бюджета и сметките на бюджетните разпоредители, включени в Сборния бюджет на Община Луковит;

2. отчетност и отговорност – общинският бюджет се управлява по начин, който гарантира отчетността и отговорността на разпоредителите с бюджета;

3. адекватност – съответствие на фискалната политика с макроикономическите показатели и социално-икономическите цели на Община Луковит;

4. икономичност – придобиването с най-малки разходи на необходимите ресурси за осъществяване дейността на Община Луковит, при спазване на изискванията за качество на ресурсите;

5. ефикасност – постигането на максимални резултати от използваните ресурси при осъществяване дейността на Община Луковит;

6. ефективност – степента на постигане целите на Община Луковит при съпоставяне на действителните и очакваните резултати от тяхната дейност;

7. прозрачност – създаване на възможност за информираност на обществото чрез осигуряване на публичен достъп до информация за бюджетните прогнози и проектобюджетите на Община Луковит;

8. устойчивост – поддържане на текущи нива на приходите и разходите без риск за платежоспособността на Община Луковит или за способността за покриване на задължения в дългосрочен план;

9. законосъобразност – спазване на приложимото законодателство, на вътрешните актове и на договорите.

Чл. 2. (1) Общинският бюджет е:

 1. Годишен финансов план, който се съставя, приема, променя, изпълнява и отчита съгласно Закона за публичните финанси. Бюджетът на Община Луковит включва всички постъпления и плащания за дейността на общината за съответната бюджетна година, с изключение на постъпленията и плащанията, за които се прилагат сметки за средства от Европейския съюз и на операциите с чужди средства, за които са обособени сметки за чужди средства съгласно изискванията на Закона за публичните финанси.
 1. Документ за финансовата политика на общината.
 1. Ръководство за оперативната дейност.

(2) В състава на общинския бюджет влизат: бюджетът на първостепенния разпоредител с бюджет (собствен бюджет на Община Луковит); делегираните бюджети и бюджетните сметки на определените с решение на Общински съвет Луковит второстепенни разпоредители.

(3) С общинския бюджет се осигуряват парични средства за финансиране на местни и делегирани от държавата дейности в интерес на местната общност.

(4) Кметът на Община Луковит организира и ръководи съставянето, внасянето в Общинския съвет и изпълнението на бюджета на общината.

(5) Първостепенният разпоредител с бюджет разработва и утвърждава вътрешни  правила за организация на бюджетния процес.

Чл. 3. (1) Бюджетът се съставя и изпълнява за една бюджетна година.

(2) Бюджетната година започва на 1 януари и приключва на 31 декември на съответната година.

(3) Бюджетът се съставя в български левове.

Чл. 4. (1) Разпоредител с бюджет е съответният ръководител на бюджетната организация.

(2) Първостепенни разпоредители с бюджет са разпоредителите, които съставят, изпълняват и отчитат бюджет и са определени като такива със закон. Първостепенен разпоредител с бюджет по бюджета на Община Луковит е кметът на общината.

(3) Правомощия на първостепенен разпоредител с бюджет може да се делегират от първостепенния разпоредител с бюджет на лица от ръководния състав на Община Луковит за определен период от време. Конкретните права и задължения по делегирането се определят със заповед. Делегирането не освобождава съответния първостепенен разпоредител с бюджет от отговорност за изпълнението на делегираните правомощия.

(4) Разпоредители с бюджет от по-ниска степен са тези, чиито бюджети се включват в бюджета на съответния разпоредител с бюджет от по-висока степен.

(5) Разпоредителите с бюджет от втора степен по бюджета на Община Луковит се определят от Общински съвет Луковит по предложение на кмета на общината.

(6) За разпоредител с бюджет от по-ниска степен може да бъде определен и ръководителят на структурно звено на бюджетна организация, което не е юридическо лице.

(7) Второстепенни и от по-ниска степен разпоредители с бюджет прилагат делегиран бюджет в случаите, когато това е определено със закон, както и когато въз основа на закон са определени от първостепенния разпоредител с бюджет да прилагат делегиран бюджет.

(8) Първостепенният разпоредител с бюджет упражнява контрол върху процесите по планирането, съставянето, изпълнението и отчитането на бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.

Чл. 5. Бюджетът на Община Луковит се приема от Общинския съвет по реда на Закона за публичните финанси.

Чл. 6. Основните показатели за бюджетите и сметките за средства от Европейския съюз са приходите, помощите и даренията, разходите, бюджетните взаимоотношения, бюджетното салдо и финансирането на бюджетното салдо.

Чл. 7. (1) Постъпленията не са целеви и служат за покриване на плащанията.

(2) Средствата от помощи и дарения по международни програми и договори се разходват съгласно изискванията и клаузите на съответните програми и договори.

(3) Средствата с източник инвестиционен заем се разходват съгласно клаузите на сключените договори.

Чл. 8. (1) Разходите по бюджетите на разпоредителите с бюджет се класифицират по показатели въз основа на икономически и функционален признак.

(2) В разходната част на общинския бюджет се предвиждат средства за финансиране на местни и делегирани от държавата дейности, както и дофинансиране за делегираните от държавата дейности.

(3) Общински съвет Луковит определя в разходната част на общинския бюджет средства за финансиране на текущи и капиталови разходи, както и разходите за лихви, такси и комисионни по обслужването на общинския дълг.

(4) Постъпленията от приватизация може да се разходват само за придобиване и основен ремонт на дълготрайни активи, за разходи, свързани с приватизационния процес, както иза погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура.

Чл. 9. (1) Бюджетният процес включва дейностите по съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, по съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета.

        

         (2) Бюджетният процес се управлява от Общински съвет Луковит и Кмета на Община Луковит.

Раздел ІІ

Фискални правила

Чл. 10. Общински съвет Луковит и кметът на Община Луковит при съставянето, приемането и изпълнението на бюджета на общината спазват съответните фискални правила по Закона за публичните финанси.

Чл. 11. Средносрочната цел за бюджетното салдо по бюджета на Община Луковит, изчислено на касова основа, е придържане към балансирано бюджетно салдо.

Чл. 12. (1) Средният темп на нарастване на разходите за местни дейности по бюджета на Община Луковит за прогнозирания средносрочен период не следва да надхвърля средния темп на нарастване на отчетените разходи за местни дейности за последните четири години.

(2) По-висок темп на нарастване на разходите спрямо този по ал. 1 се допуска само при компенсиране с допълнителни мерки, водещи до увеличаване на бюджетните приходи. Допълнителните мерки следва да водят до устойчиво нарастване на собствените общински приходи и да нямат еднократен характер.

(3) Мерки, водещи до трайно намаляване на бюджетните приходи по бюджета на общината, се компенсират с мерки за трайно намаляване на разходите.

Чл. 13. (1) Годишният размер на плащанията по общинския дълг за Община Луковит във всяка отделна година не може да надвишава 15 на сто от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години, изчислен на базата на данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на общината.

(2) Номиналът на издадените през текущата бюджетна година общински гаранции не може да надвишава 5 на сто от общата сума на приходите и общата изравнителна субсидия по последния годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община Луковит.

(3) Годишният размер на плащанията по дълга включва дължимите главница, лихви, такси, комисионни и други плащания по поетия общински дълг.

(4) Когато предстоящо плащане по съществуващ дълг, който е предмет на рефинансиране, е дължимо на дата, предхождаща датата на поемане на рефинансиращия дълг, Община Луковит задължително заделя паричен резерв за предстоящото плащане по съществуващия дълг в рамките на размера, определен с ал. 1.

(5) В ограничението по ал. 1 не се включва дългът на Община Луковит по временни безлихвени заеми и по предоставени й заемиот други лица от сектор „Държавно управление”.

(6) Със Закона за държавния бюджет за съответната година може да се определя максимален размер на дълга, който може да бъде поет от общината през бюджетната година извън ограниченията по ал. 1 и извън случаите по ал. 5 за авансово финансиране на плащанията по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз.

Чл. 14. Община Луковит представя в Министерство на финансите информация за състоянието и движението на дълга на общината, включително за намеренията за поемане на дълг, както и издаване на гаранции, по ред и в срокове, определени от министъра на финансите.

Чл. 15. С Решението за приемане на общинския бюджет за съответната година Общински съвет Луковит  определя:

 1. максималния размер на новия общински дълг;
 2. общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през годината;
 3. максималния размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на бюджетната година.

Чл. 16. Дължимите суми за лихви и погашения по главниците по общинския дълг съставляват приоритетно задължение на общинския бюджет.

Раздел ІІІ

Структура на общинския бюджет

Чл. 17. (1) Общинският бюджет включва:

 1. Приходи от:

         а) местни данъци – при условия, по ред и в граници, установени със закон;

         б) такси – при условия и по ред, установени със закон;

         в) услуги и права, предоставяни от общината;

         г) разпореждане с общинска собственост;

         д) глоби и имуществени санкции;

         е) лихви и неустойки;

         ж) други постъпления;

         з) помощи и дарения.

 1. Разходи за делегирани от държавата и за местни дейности, както и във функционален разрез, съгласно единната бюджетна класификация за:

     а) персонал;

     б) издръжка;

     в) лихви;

     г) помощи и обезщетения за домакинства;

     д) текущи субсидии;

     е) капиталови разходи.

 1. Бюджетни взаимоотношения с централния бюджет и с други бюджети и сметки за средства от Европейския съюз;
 1. Бюджетно салдо;
 1. Финансиране.

Чл. 18. (1) По бюджетите  на второстепенните и от по-ниска степен разпоредители с бюджет не се предвиждат приходи, с изключение на помощи и дарения.

         (2) Алинея 1 не се прилага за делегираните бюджети.

        

Чл. 19. Общинският бюджет е публичен и се контролира от местната общност по ред, определен от общинския съвет и от определените със закон компетентни органи. /Приложение №1/

Раздел ІV

Взаимоотношения на общинския бюджет с държавния бюджет и с други бюджети и сметки

        Чл. 20. (1) Бюджетните взаимоотношения, включително размерът им по видове между общинските бюджети и държавния бюджет, се определят със Закона за държавния бюджет за съответната година.

         (2) Бюджетните взаимоотношения по ал. 1 може да се променят по реда на Закона за публичните финанси, въз основа на друг закон или акт на Министерския съвет.

         Чл. 21. (1) Бюджетните взаимоотношения на общинския бюджет с централния бюджет включват:

 1. Трансфери за:

         а) обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности;

         б) местни дейности, включително обща изравнителна субсидия;

         в) целева субсидия за капиталови разходи;

         г) други целеви разходи;

         д) финансови компенсации от държавата;

 1. Временни безлихвени заеми.

(2) В общинския бюджет се включват и бюджетните взаимоотношения с други бюджети и сметки за средства от Европейския съюз. 

(3)  Средствата по ал. 1, т. 1, се предоставят въз основа на Закона за държавния бюджет за съответната година и/или с акт на Министерския съвет.

(4)  Средствата по ал. 1, т. 1, букви „а”, „б” и „в” се предоставят в срокове, определени със Закона за държавния бюджет за съответната година.

Чл. 22. (1) Държавата финансира делегираните на общините държавни дейности с обща субсидия за тези дейности.

(2) Общата субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности се определя въз основа на приети от Министерския съвет стандарти за финансиране и натурални показатели за съответната дейност.

Чл. 23. Общата изравнителна субсидия за местни дейности е предназначена да осигури минимално равнище на местните услуги в общините. Механизмът за разпределението на общата изравнителна субсидия по общини се определя със Закона за държавния бюджет за съответната година.

Чл. 24. (1) Размерът на целевата субсидия за капиталови разходи и Механизмът за неговото разпределение по общини се определят със Закона за държавния бюджет за съответната година.

(2) Проектът на Механизма по ал. 1 се съгласува с Националното сдружение на общините в Република България.

Чл. 25. (1) При извършване на промени по реда на Закона за публичните финанси, размерът на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет се смята за изменен от датата, посочена в писменото уведомление на министъра на финансите.

(2) Промените по показателите на общинския бюджет в резултат на получени като трансфер или временен безлихвен заем средства от държавния бюджет и от други бюджети и сметки се извършват, без да е необходимо решение на общинския съвет.

Раздел V

Съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и на общинския бюджет

 

 

Чл. 26. (1) Кметът на Община Луковит  организира съставянето на бюджетната прогноза и на бюджета на Община Луковит при спазване на указанията на Министъра на финансите по изпълнение на бюджетната процедура.

(2) В бюджетната прогноза за местните дейности се включват и прогнози за:

1. общинските сметки за средствата от Европейския съюз – по основни показатели;

2. динамиката и състоянието на общинския дълг и на дълга, гарантиран от общината;

3.  приходите, разходите и останалите показатели по чл. 6 от настоящата Наредба за контролираните от общината лица, които попадат в подсектор „Местно управление” и чиито операции и средства не са включени в общинския бюджет;

4. финансите за контролираните от общината дружества и други лица, включително информация за прогнозните приходи, разходи и инвестиции, очакваната динамика и състоянието на техния дълг, финансови резултати, очакван размер на дивидента за общината, прогнозни стойности за субсидии, капиталови трансфери и други предоставяни от общината средства, изпълнение на проекти по програми на Европейския съюз;

5. очаквания ефект върху показателите на общинските финанси, включително за лицата по т. 3 и 4 от публично-частни партньорства и концесии за срока на прогнозата и до края на действието на съответните договори, както и от други съществени, извършени или планирани сделки и операции на общината и нейните подведомствени разпоредители, които нямат пряк касов ефект върху бюджета на общината за периода на прогнозата.

Чл. 27. (1) Кметът на Община Луковит разработва бюджетната прогноза на общината със съдействието на  кметовете на кметства  и на ръководителите на дейностите и заведенията, финансирани от общинския бюджет, на базата на:

1. указанията на Министъра на финансите по чл. 67, ал. 6 и по чл. 82, ал. 4 от Закона за публичните финанси;

2. допусканията за развитието на региона;

3. приетите от Общински съвет Луковит стратегия, прогнози за развитие на общината и общинския план на развитие;

4. фискалните правила и ограничения, определени в Закона за публичните финанси;

5.предложенията на местната общност;

6.предложенията на второстепенните и разпоредители с бюджет от по-ниска степен, както и на бюджетните организации с общинска собственост.

(2) Общински съвет Луковит одобрява бюджетната прогноза по предложение на кмета на общината.

(3) Кметът на Община Луковит представя в Министерството на финансите бюджетната прогноза в сроковете, определени с бюджетната процедура.

Чл. 28. (1) Кметът на Община Луковит разработва проекта на общинския бюджет по показателите по чл. 17, ал.1 от настоящата Наредба, със съдействието на  кметовете на райони  и на ръководителите на дейностите и заведенията, финансирани от общинския бюджет  на базата на:

 1. Одобрената от Министерския съвет средносрочна бюджетна прогноза, включително размера на бюджетните взаимоотношения на държавния бюджет с общините, както и одобрената по реда на чл.27, ал.2 от настоящата Наредба бюджетна прогноза;
 2. Указанията на Министъра на финансите по чл.67, ал.6 и чл.82, ал.4 от Закона за публичните финанси.
 3. Разделението на дейностите и определените натурални и стойностни показатели за делегираните от държавата дейности, съобразно съответните специални закони;
 4. Задълженията по предявени вземания по влезли в сила съдебни решения;
 5. Прогноза за очаквания размер на нови задължения за разходи и за поемане на ангажименти за разходи;
 6. Задълженията по финансиране на общинския дълг и намеренията за поемане на нов общински дълг, както и максималния размер на общинския дълг и на общинските гаранции към края на бюджетната година;
 7. Задълженията по национални и регионални програми и проекти;
 8. Други бюджетни, отчетни и статистически показатели на касова и начислена основа;
 9. Разчитане на средства за съфинансиране и/или авансово финансиране на проекти по Европейски програми;

10.Други оценки и прогнози.

        Чл. 29. (1) Проектът на общинския бюджет се публикува на страницата на Община Луковит.

         (2) Кметът на Община Луковит организира изготвянето на материал, представляващ основните показатели на документа, в достъпен за гражданите формат и вид, който се предоставя на участващите в обсъждането.

         (3) На публично място се поставя обява,съдържаща датата, мястото и дневния ред за публичното обсъждане на проекта на общинския бюджет.

         (4) Обявата за публичното обсъждане се публикува най-малко седем дни преди провеждането му.

         Чл.30 (1) Кметът на Община Луковит отправя писмени покани за участие в обсъждането до заинтересовани страни – синдикати, бизнес организации, неправителствени организации и други лица.

         (2) Становища и предложения по проекта за общински бюджет могат да се предоставят в деловодството на Община Луковит не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.

         (3) За постъпилите становища и предложения направени по време на публичното обсъждане на проекта за общинския бюджет, се съставя протокол, който е неразделна част от проекта за общинския бюджет при разглеждането му на заседание на Общински съвет Луковит.

                  

        Чл. 31. Срокът за провеждане на публичното обсъждане на проекта за бюджет за съответната година е до 20 работни дни от обнародването на Закона за държавния бюджет на съответната година.

        

        Чл. 32. Проектът на бюджета се придружава от разчети по показатели по единната бюджетна класификация, определени с указанията по чл. 67, ал. 6 от Закона за публичните финанси, от индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и от прогнозите по чл. 26, ал. 2 от настоящата Наредба.

        Чл. 32а. (нов, с Решение №197 Протокол №22/22.12.2016г.) Кметът на Община Луковит изпраща проекта на бюджет на общината са съгласуване от министъра на финансите, ако общината е в процедура по финансово оздравяване.

        Чл. 33. Кметът на Община Луковит внася в Общинския съвет окончателния проект на бюджета на общината, индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и прогнозите по чл. 26, ал. 2 от настоящата Наредба в срок до 20 работни дни от обнародването на Закона за държавния бюджет за съответната година.

Раздел VІ

Приемане на бюджета на общината

Чл. 34. (1) Проектът на бюджет се разглежда от Общински съвет Луковит. Разглеждането започва от Постоянните комисии на Общински съвет Луковит, които дават становище по него в съответствие с Правилника за организация и дейността на Общински съвет Луковит.

(2) Общинският съвет приема с решение бюджета на Общината по показателите по чл. 17, ал. 1 от настоящата Наредба, в срок до 15 работни дни от внасянето му от кмета. Размерите на бюджетните взаимоотношения с държавния бюджет трябва да съответстват на приетите със Закона за държавния бюджет за съответната година, както и на други, относими за Община Луковит показатели и разпоредби.

(3) С решението по ал. 2 Общинският съвет одобрява и:

 1. максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината, като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения;
 2. максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения;
 3. размера на просрочените задължения от предходната година, които ще бъдат разплатени от бюджета за текущата година;
 4. размера на просроченитевземания, които се предвижда да бъдат събрани през бюджетната година;
 5. лимита за поемане на нов общински дълг, максималния размер на общинския дълг и на общинските гаранции към края на бюджетната година;
 6. разчетите за разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, определена със закона за държавния бюджет за съответната година, по обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, включително за съфинансиране и за плащания по заеми за капиталови разходи;
 7. други показатели, включително такива, определени в закона за държавния бюджет за съответната година;
 8. индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз;
 9. актуализирана бюджетна прогноза.

(4) Целевата субсидия за капиталови разходи по ал. 3, т.6, определена със Закона за държавния бюджет за съответната година, може да се разпределя за делегирани от държавата дейности и/или за местни дейности. За сметка на тази субсидия могат да се предвиждат капиталови разходи и за делегираните бюджети. Разпределението й се одобрява с решение на Общинския съвет.

(5) Със Закона за държавния бюджет за съответната година може да се определи:

 1. Друг размер на ограниченията по ал. 3, т. 1 и 2;
 1. Общинските бюджети да включват и други показатели.

(6) Бюджетът на общината се разпределя по тримесечия и разпределението се утвърждава от кмета на Община Луковит.

Чл. 35. С общинския бюджет може да се предвиди резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер до 10 на сто от общия размер на разходите по бюджета на общината.

Чл. 36. По решение на общинския съвет делегираните от държавата дейности могат да се финансират допълнително със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия на общината.

Чл. 36а. (нов, с Решение №197 Протокол №22/22.12.2016г.) При разглеждането от Общинския съвет на бюджета на община в процедура по финансово оздравяване се обсъжда и становището на министъра на финансите по проекта на бюджет на общината.

Чл. 37. Бюджетът на Община Луковит се публикува на интернет страницата на общината в срок до 10 работни дни след приемането му от Общинския съвет. Бюджетът на общината се предоставя на Сметната палата и на Министерството на финансите в срок до един месец след приемането му. На Министерството на финансите и на Сметната палата се предоставя и информация за одобрените показатели по чл. 94, ал. 3 от Закона за публичните финанси по ред, определен от Министъра на финансите.

Чл. 38. (1) В случай, че до началото на бюджетната година държавният бюджет не бъде приет от Народното събрание, приходите по бюджета на общината се събират в съответствие с действащите закони, а разходите се извършват в размери не по-големи от размера на разходите за същия период на предходната година, и при спазване на фискалните правила по Закона за публичните финанси.

(2) В случай, че до началото на бюджетната година държавният бюджет е приет от Народното събрание, за периода до приемането на бюджета на Община Луковит от Общински съвет Луковит месечните разходи за делегираните от държавата дейности се извършват в размери не по-големи от утвърдените със закона за държавния бюджет за съответната година бюджетни взаимоотношения на общината, а разходите за местни дейности се извършват в размери не по-големи от размера на разходите за същия период на предходната година.

Раздел VІІ

Изпълнение на общинския бюджет

Чл. 39. (1) Изпълнението на бюджета на Община Луковит се организира от Кмета на общината чрез кметовете на райони и чрез ръководителите на дейностите и заведенията, финансирани от и чрез общинския бюджет.

(2) В рамките на своята компетентност през бюджетната година Общинският съвет може да открива, закрива или преструктурира бюджетни звена в общината, финансирани със собствени приходи.

(3) Финансовите последици от решенията на Общинския съвет по ал. 2, както и тези, свързани с освобождаване на отделни категории лица от заплащане на определени публични задължения към общината, са за сметка на собствените приходи и/или на разходите за местни дейности по бюджета на общината.

Чл. 40.(1) Приходите по бюджета на Община Луковит се събират от общинската администрация, освен когато със закон е предвидено друго.

(2) Приходите от приватизация постъпват по бюджета на общината, като наличните остатъци по сметките за постъпления от общинската приватизация към 31.12.2013 г се прехвълят като трансфер по бюджета на общината до 31.01.2014 г.

(3) Прехвърлените по бюджета на общината налични остатъци от закритите извънбюджетни сметки за приватизация, както и постъпленията от приватизация могат да се разходват чрез общинския бюджет, включително и за финансиране на общинските органи, дейности и структури, свързани с приватизационния процес по прилаганетие до влизането в сила на Закона за публичните финанси ред и правила за съответните общински извъбюджетни сметки, органи, дейности и структури /§ 12, ал.4 от ПЗР на ЗПФ/

Чл. 41. (1) Промени по бюджета на Община Луковит през бюджетната година и в размера на бюджетните взаимоотношения на общината с държавния бюджет се извършват при условията и по реда на Закона за публичните финанси и на Закона за държавния бюджет за съответната година.

(2)  Промените по бюджета на Община Луковит, извън тези по чл. 56, ал. 2 от Закона за публичните финанси, се одобряват от Общинския съвет. Промените, засягащи делегираните от държавата дейности, се одобряват при спазване на ограниченията по чл. 42, ал. 1, т.1 от настоящата Наредба. 

(3) Общински съвет Луковит може да одобрява компенсирани промени между показатели на капиталовите разходи, както и между отделни обекти, финансирани със средства от целевата субсидия, определена със закона за държавния бюджет за съответната година, като промените се одобряват само в рамките на бюджетната година.

(4) Кметът на Община Луковит отразява промените по бюджета на общината, съответно по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към него.

(5) С настоящата Наредба (Приложение № 1) са определени условията и редът за извършване на промени, наблюдение, оценка и контрол на показателите по чл. 94, ал. 3, т.1 и 2 и ал. 5 от Закона за публичните финанси.

Чл. 42. (1) Общинският съвет може да оправомощи кмета на Община Луковит да извършва компенсирани промени:

 1. в частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.
 1. в частта на местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

(2) В изпълнение на правомощията си по ал. 1 кметът на Община Луковит издава заповеди.

(3) Кметът извършва съответните промени по бюджета на общината, включително по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към него, в рамките на промените по ал. 1.

(4) След извършване на промени по реда на ал. 1, както и на тези по чл. 112, ал. 5 от Закона за публичните финанси, кметът представя в общинския съвет актуализирано разпределение на променените бюджети тримесечно под формата на приложения за приходната и разходната част на бюджета.

Чл. 43. Временно свободните средства по бюджета на Община Луковит могат да се ползват за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по Закона за публичните финанси, като не се променя предназначението на средствата в края на годината.

Чл. 44. (1) Капиталови разходи, извън тези, финансирани за сметка на целевата субсидия за капиталови разходи и други трансфери от държавния бюджет, може да се извършват за сметка на приходи по бюджета на общината, както и чрез поемането на дълг по реда на Закона за общинския дълг, при спазване на приложимите за общините фискални правила и ограничения по Закона за публичните финанси.

(2) Постъпления от продажба на общински нефинансови активи се разходват само за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социална и техническа  инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура.

(3) Текущи разходи за местни дейности не може да се финансират за сметка на поемането на дългосрочен дълг от общината.

Чл. 45. Не се допуска извършването на разходи, натрупването на нови задължения за разходи и/или поемането на ангажименти за разходи, както и започването на програми или проекти, които не са предвидени в годишния бюджет на общината.

Чл. 46. (1) Общината възстановява в държавния бюджет неусвоените средства от целеви трансфери в срок до 31 януари на следващата бюджетна година.

(2) Постъпилите по бюджета на общината средства от целеви субсидии за капиталови разходи, които не са усвоени към края на текущата бюджетна година, се разходват за същата цел през следващата бюджетна година, като при остатък той се възстановява в държавния бюджет в срок до 20 декември.

(3) Алинея 1 и 2 не се прилагат, когато със закона за държавния бюджет за съответната година или с акт на Министерския съвет е определено друго.

     Чл. 47. Първостепенният разпоредител и разпоредителите от по-ниска степен с бюджет не могат да извършват разходи и да поемат задължения за разходи за текущата година, надхвърлящи общия размер на утвърдените разходи и задължения за разходи по бюджетите им.

Чл. 48. (1) Кметът на Община Луковит може да ограничава или да спира финансирането на бюджетни организации, звена и субсидирани дейности по бюджета на общината при нарушение на бюджетната дисциплина до неговото преустановяване.

(2) Прилагането на ал. 1 не може да води да преустановяване дейността на засегнатата бюджетна организация, звено или субсидирана дейност или до неизпълнение на произтичащи от нормативен акт или от международен договор задължения.

Чл. 48а. (1) (нов, с Решение №197 Протокол №22/22.12.2016г.) Ежегодно, до края на месецфевруари, директорът на дирекция „Местни данъци, такси и бюджет", въз основа на данни, получени от ръководената от него Дирекция, изготвя и представя на кмета доклад с проект за извършена оценка за наличие или липса на условията, предвидени в чл.130 а, ал.1 от Закона за публичните финанси.

(2) В случаите, когато се установи, че Общината се намира във финансово затруднение по смисъла на чл. 130а, ал. 1 от ЗПФ, се прилагат разпоредбите на Глава осма „а" от Закона за публичните финанси.

Раздел VІІІ

Отчет на общинския бюджет

         Чл. 49. (1) Кметът на Община Луковит изготвя годишния отчет за изпълнението на бюджета по показатели, по които е приет, придружен с доклад и до 31 август на следващата бюджетна година го внася за приемане от Общински съвет Луковит.

         (2) Отчетът по ал. 1 се придружава и от:

 1. отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз;
 1. отчетната информация по чл. 137, ал. 1, т.2 и 3 от Закона за публичните финанси;
 1. друга отчетна информация.

(3) В доклада по ал.1 се включва и информация за изпълнението на фискалните цели, както и за изпълнението на прогнозите по чл. 82, ал. 3 от Закона за публичните финанси.

Чл. 50. (1) Отчетът за изпълнението и приключването на годишния общински бюджет се публикува на страницата на Община Луковит.

(2) Кметът на Община Луковит организира изготвянето на материал, представляващ основните показатели в документа, в достъпен за гражданите формат и вид, който се предоставя на участниците в обсъждането.

(3) В седемдневен срок от внасяне на отчета за изпълнението и приключването на общинския бюджет за разглеждане от Общински съвет Луковит, Председателят на Общинския съвет публикува обява в местен ежедневник, съдържаща датата, мястото и дневния ред за провеждане на обсъждане на годишния отчет.

(4) Обявата за публичното обсъждане се публикува най-малко седем дни преди датата на провеждането му.

Чл. 51. (1) Председателят на Общински съвет Луковит отправя писмени покани за участие в обсъждането до заинтересовани страни – синдикати, бизнес организации, неправителствени организации и други лица.

(2) Становища по годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета могат да се предоставят в деловодството на Общински съвет Луковит не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.

(3) За постъпилите становища, както и за изразените мнения по време на публичното обсъждане  се съставя протокол, който се разглежда от Постоянните комисии на Общински съвет Луковит заедно с разглеждането на отчета.

Чл. 52.(1) Общински съвет Луковит, след публичното обсъждане, приема годишния отчет за изпълнението и приключването на общинския бюджет не по-късно от 30 септември на годината, следваща отчетната година.

(2)  Приетият отчет по ал.1 и отчетът за сметките за средства от Европейския съюз по ал.2, т.1 се публикуват на интернет страницата на общината.

Чл. 53. Разчетите за сметките за средства от Европейския съюз на Община Луковит се изготвят от кмета на общината и се утвърждават от Общински съвет Луковит. Редът за изготвяне, утвърждаване и актуализиране на разчетите е определен в Раздел ІХ от настоящата Наредба.

Чл. 54. (1) Кметът на Община Луковит осъществява текущо наблюдение на:

 1. изпълнението на общинския бюджет и общинските сметки за средства от Европейския съюз;
 1. показателите по чл. 14 от Закона за публичните финанси за всички контролирани от общината лица, които попадат в подсектор „Местно управление” и не са разпоредители с бюджет по бюджета на общината, както и на динамиката и текущото състояние на техния дълг;
 1. съществени сделки и операции на общината и на разпоредителите с бюджет по бюджета на общината, които нямат пряк касов ефект върху бюджета на общината, като ефектът от такива сделки и операции се измерва и представя по показателите по чл. 14 от Закона за публичните финанси.

(2) Кметът представя в Общинския съвет информация за изпълнението на бюджета на общината, сметките за средства от Европейския съюз, както и за останалите показатели, сделки и операции по ал. 1, т.2 и 3 за полугодието в срок до 30 септември.

(3) Информацията по ал. 1, т.2 и 3 се представя обособено от информацията по ал. 1, т.1.

(4) Министърът на финансите може да дава указания относно прилагането на ал. 1, т.2 и 3, включително за обема, формата и съдържанието на информацията, както и за идентифицирането, измерването и класифицирането на ефектите върху общинските финанси.

(5) Кметът на Община Луковит представя информацията по ал. 1, т.2 и 3 в Министерство на финансите.

(6) Кметът на Община Луковит информира местната общност за изпълнението на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз, като след приемане от Общински съвет Луковит на отчетите към полугодието и към края на бюджетната година, същите се правят достъпни за обществеността на страницата на общината.

Раздел ІХ

Средства от Европейския съюз и чужди средства

 

         Чл. 55. (1) Средствата от Европейския съюз и свързаното с тях съфинансиране се администрират и управляват от Община Луковит и нейните разпоредители с бюджет чрез сметки за средства от Европейския съюз.

         (2) Сметките за средства от Европейския съюз са финансово-правна форма за получаване, разпределяне и разходване от Община Луковит и нейните разпоредители с бюджет на средства от Европейския съюз и свързаното с тях съфинансиране. 

         (3) Средствата от Европейския съюз и свързаното с тях съфинансиране може да постъпват и да се разходват чрез бюджета на Община Луковит, когато това е предвидено със закон или с акт на Министерския съвет.

         (4) Министърът на финансите може да определи режимът на сметките за средства от Европейския съюз да се прилага и за средства по други международни програми и договори, доколкото с нормативен акт не е предвидено друго.

         (5) Община Луковит и нейните разпоредители с бюджетни средства имат самостоятелни сметки за отчитане на средствата от Европейския съюз, за които се изготвя обобщен касов и счетоводен отчет.

         Чл. 56. (1) Чуждите средства се администрират и управляват от бюджетните организации чрез сметки за чужди средства.

         (2) Сметките за чужди средства са финансово-правна форма за получаване, съхраняване, разпределяне и разходване от бюджетните организации на чужди средства.

         (3) Сметките за чужди средства се прилагат, доколкото операции с чужди средства не се извършват чрез съответните бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз.

         Чл. 57. (1) Сметките за средства от Европейския съюз се съставят в български левове.

         (2) Разчетите за сметката за средствата от Европейския съюз на Община Луковит се изготвят и актуализират от кмета на общината и се утвърждават от общинския съвет.

         (3) За авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз може да се отпускат временни безлихвени заеми от бюджета на Община Луковит с решение на Общинския съвет.

         (4) Срокът за погасяване на заемите се обвързва със сроковете на ползването на съответното финансиране със средства от Европейския съюз и свързаното с тях национално съфинансиране и може да превишава края на бюджетната година.

         (5) В случаите на отказ на финансиращия орган да верифицира разходите, извършени с ползван заем същият се трансформира в трансфер в съответствие с ДДС № 7/2008 г. на Министерство на финансите.

         (6) При съставяне на индикативен годишен разчет за сметката за средства от Европейския съюз, следва да се включи следната информация:

         Информация за преходни инвестиционни проекти:

 1. Проект (наименование);
 2. Източник на финансиране;
 3. Година начало-край;
 4. Сметна стойност, в т.ч. по източници безвъзмездна финансова помощ и собствен принос на Община Луковит;
 5. Усвояване на средства по проекта за съответната година, в т.ч. по източници безвъзмездна финансова помощ и собствен принос на Община Луковит.

     Информация за инвестиционни проект в процес на подготовка и в процес на оценка, за които е нужно задължително съфинансиране от Община Луковит:

 1. Проект (наименование);
 2. Източник на финансиране;
 3. Година начало-край;
 4. Сметна стойност, в т.ч. по източници безвъзмездна финансова помощ и собствен принос на Община Луковит;
 5. Усвояване на средства по проекта за съответната година, в т.ч. по източници безвъзмездна финансова помощ и собствен принос на Община Луковит.

Чл. 58. Разпоредители със сметки за средства от Европейския съюз са ръководителите на бюджетни организации.

Чл. 59. (1)Средствата за плащания по бюджетите и сметките за средства от Европейския съюз, както и допустимите и приложими форми на финансиране по реда на Закона за публичните финанси могат да се използват за финансиране на плащания по съответните програми и проекти, включително в случаите, когато не е постъпило или не е разполагаемо за плащания полагащото се финансиране от Европейския съюз или от съответния донор или кредитор по други международни програми и договори.

(2) Разпоредбата на ал. 1 се прилага, при условие че не противоречи на съответното законодателство на Европейския съюз, на договорите, условията и изискванията на програмите и проектите.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

     § 1. Наредбата се приема от Общинския съвет Луковит на основание чл. 82, ал. 1 от Закона за публичните финанси и влиза в сила от 01.01.2014. В частта за бюджетния процес влиза в сила от датата на приемането й.

     §2. Настоящата наредба отменя  Наредба за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Луковит, приета с Решение № ........, взето с Протокол № .......... от .................. г., изм. с Р. №..........., Пр. № ............ от ..................... г.

     §3. Наредбата е изменена и допълнена с Решение №197, взето с Протокол №22/22.12.2016г. Изменението и допълнението влизат в сила от 01.01.2017г.

 

Приложение № 1  към чл.41, ал.5 от Наредбаза условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Луковит

Правила за условията и реда за извършване на промени, наблюдение, оценка и контрол на показателите по чл.94, ал.3, т.1 и 2 от Закона за публичните финанси

/свързан с поетите ангажименти и възникналите задължения/

 1. Община Луковит изготвя консолидирана справка за поетите ангажименти и възникнали задължения.
 2. Общински съвет Луковит одобрява с тригодишната бюджетна прогноза на Община Луковит индикативни стойности за максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през съответната година по бюджета на Община Луковит и за максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през съответния период.
 3. Второстепенните разпоредители изготвят и представят в Община Луковит справка за поетите ангажименти заедно с Отчета за касово изпълнение на бюджета.
 4. Разпоредителите с бюджет изготвят справката като се съобразяват с условията за поет ангажимент, дадени с указание ДДС № 04/01.04.2010 год. на Министерство на финансите. Поемане на ангажимент е налице, когато в резултат на сключен договор, международно споразумение, нормативен акт, решение на държавен, общински или съдебен орган или въз основа на друг документ се ангажира (обвързва) бюджет, извънбюджетна сметка или фонд на бюджетното предприятие с бъдещо плащане (плащания) на конкретно определима сума (суми) към конкретно определено лице (лица) при бъдещо изпълнение или наличие на определени условия и обстоятелства, засягащи съответното лице-получател на сумата (например насрещно изпълнение на задълженията по договор и др.)
 5. Разчитането на разходите при съставяне на бюджета за съответната бюджетна година включват остатъка от поетите ангажименти, отразени в Годишния финансов отчет (ГФО) на Община Луковит за предходната година, които ще се реализират през текущата година, неразплатени задължения от предходната година и новите задължения, които ще бъдат поети.
 6. Наличният ангажимент по сключен договор с доставчици на активи и услуги, в края на всеки отчетен период е размера на определената сума по договора, намален с фактурираните задължения.
 7. Разходите за консумативи (вода, ел.енергия, топлоенергия) и договори с единични цени на разплащане се отчитат като текущ ангажимент и текущ разход за бюджетната година.
 8. За спазване на изискването на чл.94, ал.3, т.2 от закона за публичните финанси, наличните ангажименти към края на годината да не надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години, не следва да се поемат ангажименти без осигурено финансиране.
 9. При отразяване на ангажиментите и задълженията да се прилагат указанията на Министерство на финансите.