Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл.4 и чл.5 от Закона за общинския дълг


 

              /изменена и допълнена с Решение № 448 от 29.09.2014 г./

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Настоящата Наредба определя условията и реда за провеждане на обсъждане от местната общност (наричано по-долу обществено обсъждане) на проекти, за финансирането на които предстои Общината да поеме дългосрочен или краткосрочен дълг, както и гаранциите към тях.

РАЗДЕЛ ІІ 

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ 

Чл.2. Поемането на дългосрочен дълг от Община Луковит се извършва при спазване на условията на Закона за Общинския дълг.

Чл.3. Условията за провеждане на обществено обсъждане на проект на Община Луковит са следните:

(1) Проектът, предлаган за обсъждане, да е в интерес на населението, живеещо на територията на Община Луковит.

(2) Проектът, който предстои да бъде обсъждан от местната общност, да бъде финансиран чрез поемане на дългосрочен Общински дълг при условията на Закона за Общинския дълг.

Чл.4. Общественото обсъждане трябва да се състои най-малко един месец преди разглеждане на проекта от Общинския съвет при условията на Глава Четвърта от Закона за Общинския дълг.

Чл.5. В общественото обсъждане могат да участват представители на общинската администрация, на държавни и обществени организации, обществеността и заинтересовани физически и юридически лица;

Чл.6. Обществено обсъждане на проект на Община Луковит се извършва при спазване на следния ред:

(1) Кметът на Община Луковит оповестява проекта, който ще се финансира чрез поемане от Общината на дългосрочен дълг чрез Покана за обсъждане, отправена до местната общност;

(2) Поканата за обсъждане по предходната алинея се публикува в регионален или местен  вестник най-малко седем дни преди насроченото обсъждане;

(3) Поканата за обсъждане по алинея (1) на този член трябва да съдържа общите параметри на проекта - предназначение, стойност, начин на финансиране и на обезпечаване, дата и място на провеждане на обсъждането, място за свободен достъп до материалите по проекта, както и време за обществен достъп до документацията и при необходимост лица за контакти;
(4) Обсъждането се провежда в достъпно място в сградата на Общината.
(5) За провеждане на конкретно обсъждане от местната общност Кметът назначава със Заповед Докладчик за обсъждането и лице което да изготви протокол на обсъждането;

(6) Обсъждането се открива с експозе от упълномощения от Кмета докладчик, който и ръководи срещата по общественото обсъждане, съдържащо описание на идеята на проекта, доказателства за обществената му значимост, икономически параметри на проекта, предлаган начин на финансиране, параметри на предлаганото финансиране. Докладчикът може да покани на обсъждането лица- експерти, взели участие в изготвянето на проекта, за отговор на въпроси на представителите на местната общност;

(7) След експозето по предходната алинея, докладчикът дава думата на представителите на местната общност за свободно изразяване на мнения, предложения и становища, както и за въпроси по проекта;

(8) Докладчикът и експертите записват всички въпроси след което отговарят на лицата, поставили въпросите:

(9) За протичането на обсъждането се води протокол от определеното лице в Заповедта на Кмета по алинея (5) от настоящия член;

(10) Когато в резултат на общественото обсъждане се налага промяна в проекта и се налага да бъдат разгледани и оценени други алтернативи, Кметът преценява необходимостта от допълване на проекта и от организиране на ново обществено обсъждане по реда на тази Наредба. По негова преценка може да бъде поискано от изготвилите проекта лица да актуализират проекта с приетите допълнения и забележки от общественото обсъждане,

(11) Протоколът от общественото обсъждане на дългосрочен дълг е неразделна част от предложението на Кмета по чл.13 от Закона за Общинския дълг.

РАЗДЕЛ ІІІ 

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЕМАНЕ НА КРАТКОСРОЧЕН ДЪЛГ 

Чл.7 Поемането на краткосрочен дълг от Община Луковит се извършва при спазване на условията на чл.5 от Закона за Общинския дълг.

Чл.8 Предложението за поемане на краткосрочен дълг трябва да е придружено с описание на финансовите параметри на дълга - размер на краткосрочния дълг, срокове за усвояването му, лихвени условия, погасителна схема, източници за погасяване, влияние на дълговото финансиране и на разходите по обслужването на дълга върху бюджета на общината. 

Чл.9. Общественото обсъждане трябва да се състои най-малко един месец преди разглеждане на проекта от Общинския съвет при условията на Глава Четвърта от Закона за Общинския дълг .

Чл.10. В общественото обсъждане могат да участват представители на общинската администрация, на държавни и обществени организации, обществеността и заинтересовани физически и юридически лица,;

Чл.11. Обществено обсъждане на проект на Община Луковит се извършва при спазване на следния ред:

(1) Кметът на Община Луковит оповестява проекта, който ще се финансира чрез поемане от Общината на краткосрочен дълг чрез Покана за обсъждане, отправена до местната общност;

(2) Поканата за обсъждане по предходната алинея се публикува в регионален или местен ежедневник най-малко седем дни преди насроченото обсъждане;

(3) Поканата за обсъждане по алинея (1) на този член трябва да съдържа общите параметри на проекта- предназначение, стойност, начин на финансиране и на обезпечаване, дата и място на провеждане на обсъждането, място за свободен достъп до материалите по проекта, както и време за обществен достъп до документацията и при необходимост лица за контакти;

(4) Обсъждането се провежда в достъпно място в сградата на Общината.

(5) За провеждане на конкретно обсъждане от местната общност Кметът назначава със Заповед Докладчик за обсъждането и лице което да изготви протокол на обсъждането;

(6) Обсъждането се открива с експозе от упълномощения от Кмета докладчик, който и ръководи срещата по общественото обсъждане, съдържащо описание на идеята на проекта, доказателства за обществената му значимост, икономически параметри на проекта, предлаган начин на финансиране, параметри на предлаганото финансиране. Докладчикът може да покани на обсъждането лица- експерти, взели участие в изготвянето на проекта, за отговор на въпроси на представителите на местната общност;

(7) След експозето по предходната алинея, докладчикът дава думата на представителите на местната общност за свободно изразяване на мнения, предложения и становища, както и за въпроси по проекта;

(8) Докладчикът и експертите записват всички въпроси след което отговарят на лицата, поставили въпросите.

(9) За протичането на обсъждането се води протокол от определеното лице в Заповедта на Кмета по алинея 5 от настоящия член;

(10) Когато в резултат на общественото обсъждане се налага промяна в проекта и се налага да бъдат разгледани и оценени други алтернативи, Кметът преценява необходимостта от допълване на проекта и от организиране на ново обществено обсъждане по реда на тази Наредба. По негова преценка може да бъде поискано от изготвилите проекта лица да актуализират проекта с приетите допълнения и забележки от общественото обсъждане,

(11) Протоколът от общественото обсъждане на краткосрочен дълг е неразделна част от предложението на Кмета по чл.13 от Закона за Общинския дълг.

(12) Краткосрочният дълг по чл.5 ал. 1 от Закона за общинския дълг, трябва да бъде погасен в рамките на бюджетната година, в която е поет, но не по-късно от 25 декември на съответната година.

 

РАЗДЕЛ ІV 

ОБЩИНСКИ ГАРАНЦИИ 

Чл.12 (1) Гарантиран от общината дълг са всички финансови задължения, за които с решение на общинския съвет са издадени гаранции от името и за сметка на общината при спазване изискванията на Закона за общинския дълг.

(2) Реда и условията за предложенията и вземането на решения за издаване на общински гаранции са посочени в Глава VІ от Закона за общинския дълг.

РАЗДЕЛ V 

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 13. Настоящата Наредба е изготвена на основание чл.15 ал.(3) от Закона за Общински дълг, Обн., ДВ, бр. 34 от 19.04.2005 г., в сила от 1.06.2005 г.

Чл.14. Наредбата е изменена и допълнена с Решение № 448 от 29.09.2014 г., взето с Протокол №38. Изменението и допълнението влизат в сила от 01.10.2014 г. след разгласяване от Общински съвет.