Наредба за управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на Община Луковит - 2019 г.


Приета с Решение № 498/26.02.2019 г. на Общински съвет Луковит

Глава първа

ОБЩИ положения

 

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда реда и условията за екологосъобразното управление на отпадъците (изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци) на територията на община Луковит в съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.

 (2) Наредбата регламентира задълженията на физическите и юридическите лица при управлението на следните видове отпадъци на територията на Община Луковит:

1. битови отпадъци, включително биоотпадъци;

2. строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията на общината;

3. опасни битови отпадъци – опаковки от бои, лакове, домакински почистващи препарати; газоразрядни лампи и електронно-лъчеви тръби; лекарства с изтекъл срок на годнаст както и други опасни отпадъци, образувани от физически лица.

4.масово разпространени отпадъци - опаковки, излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), отработени моторни масла и отпадъчни нефтопродукти, излезли от употреба гуми (ИУГ), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и др.;

5.отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ).

(3)С наредбата се урежда заплащането на съответните услуги за дейностите, свързани с битовите и строителните  отпадъци, предоставяни от общината,  във връзка с чл. 19 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

(4)Наредбата определя глобите и санкциите за нарушаване на фиксираните в нея норми.

(5)С наредбата се уреждат и изискванията към площадката и условията за предаване на отпадъци от хартия и картон, пластмаси и стъкло; условията за регистрация на площадките, както и за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други по чл. 19, ал. 3, т. 11 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

Чл. 2. Наредбата не се прилага за:

1.радиоактивни отпадъци;

2.отпадъчни газове, изпускани в атмосферния въздух;

3.земя (in situ), включително неизкопана замърсена почва и трайно свързани със земята сгради;

4.незамърсена почва и други материали в естествено състояние, изкопани по време на строителни дейности, когато е сигурно, че материалът ще бъде използван за целите на строителството в естественото си състояние на площадката, от която е изкопан;

5.излезли от употреба експлозиви;

6.фекална материя, слама и други естествени неопасни материали от селското или горското стопанство, използвани в земеделието и лесовъдството, или за производството на енергия от такава биомаса чрез процеси или методи, които не увреждат околната среда и не застрашават човешкото здраве, фекална материя, различна от класифицираната в т. 9;

7.отпадъчни води;

8.минни отпадъци;

9.трупове на умрели, но не заклани животни, включително такива, които са убити, за да се прекрати разпространението на епизоотични болести;

10.странични животински продукти, включително преработени продукти, по Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г., с изключение на предназначените за изгаряне, депониране или използване в съоръжение за биогаз или компост;

11.седименти, преместени в повърхностни води с цел управление на водите и водните обекти или предотвратяване на наводнения, или намаляване на последствията от наводнения и засушаване, или рекултивация на земи, ако е доказано, че това не противоречи на други закони и седиментите нямат опасни свойства.

Чл.3. Наредбата е задължителна за населените места на територията на Община Луковит и се отнася до всички физически лица, които живеят или временно пребивават на територията на Общината, както и до юридическите лица, едноличните търговци, организациите и учрежденията, осъществяващи дейност на нейна територия.

Чл.4. Лицата, при чиято дейност се образуват и/или третират отпадъци, прилагат следния приоритетен ред (йерархия) при управлението на отпадъците:

1.предотвратяване на образуването им;

2.подготовка за повторна употреба;

3.рециклиране;

 4.друго оползотворяване, например оползотворяване за получаване на енергия;

 5.обезвреждане.

 

Глава втора

ПРАВА  И  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА  КМЕТА  НА  ОБЩИНАТА

Чл.5. Кметът на общината:

(1) Разработва и изпълнява Общинската програма за управление на отпадъците в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО обн. ДВ, бр.53 / 13.07.2012 г.).

(2) Представлява общината в Регионалното сружение за управление на отпадъците Луковит и изпълнява решенията на общото му събрание.

(3) По отношение на строителните отпадъци:

1.Одобрява планове за управление на строителни отпадъци на възложители на строежи, определени в чл.11 на ЗУО.

2.Отговаря за предаване за оползотворяване на отделените по видове строителни отпадъци при принудително премахване на строежи и за влагане на рециклираните строителни материали.

3. Възлага разработване на планове за упровление на строителните отпадъци, когато са необходими такива за обекти общинска собственост.

4. Организира събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията на общината.

 (4). Определя границите на районите, включени в системата на организирано поддържане на чистотата, вида на услугите, които ще се извършват в съответния район и честотата на сметоизвозване.

 (5) Отговаря за почистване  на  уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

(6) Отговаря  за осигуряването на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други.

(7) Oтговаря  за събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депото или други инсталации и съоръжения за оползотворяването им.

 (8) Oтговаря  за избора на площадка, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване, рекултивация и мониторинг на депото за битови отпадъци или на други инсталации или съоръжения за оползотворяването на битови отпадъци.

 (9) Отговаря за разделното събиране на битови отпадъци, най-малко за отпадъчни материали от хартия, картон, метали, пластмаси и стъкло.

(10) Организира осигуряването на информация на обществеността за местата за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и сортиране на отпадъци и предаването им за рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане, в т.ч. площадките за:

- събиране на ИУМПС;

- смяна на отработени моторни масла, включително за сервизите и бензиностанциите, извършващи смяна на отработени масла на територията на общината;

- събиране на ИУГ;

- поставяне на съдове за НУБА;

- поставяне на съдове за разделно събиране и временно съхраняване на ИУЕЕО;

безвъзмездно предаване на разделно събрани от домакинствата отпадъци от хартия и картон, пластмаси и стъкло, както и условията за предаването им.

 (11) Отговаря  за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или създаването на незаконни сметища и организира почистването им.

 (12) Организира почистването от отпадъци на общинските пътища.

(13) Осигурява площадка за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата в гр.Луковит ( едроразмерни, опасни битови отпадъци и др.).

 (14) Организира разделното събиране и оползотворяване чрез компостиране или анаеробно разграждане на битови биоразградими отпадъци.

(15) Организира дни за почистване на населените места с участието на гражданите, фирмите, обществените организации и други, като осигурява необходимите транспортни и технически средства.

(16) Контролира дейностите по депониране на производствени отпадъци на регионално депо за неопасни отпадъци Луковит.

(17) Контролира спазването на усовията и реда за извършване на дейности с отпадъци от черни и цветни метали.

(18) Обявява телефон, на който гражданите могат да сигнализират за нарушения и да правят предложения, свързани с дейностите по третиране на отпадъците и чистотата на населените места.

(19) Организира дни за почистване на населените места с участие на доброволци, като осигурява необходимите транспортни средства.

(20) Кметът на общината може да оправомощава длъжностни лица от общинската администрация с правомощията  по тази наредба.

(21) Отговаря за организирането на разделно събиране на опасните битови отпадъци извън обхвата на наредбите по чл. 13, ал. 1 от ЗУО и предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане;

Глава трета

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

Чл. 6. (1) Общинският съвет Луковит:

1. Определя изискванията към площадките за предаване на отпадъци от хартия и картон, пластмаси и стъкло, в т.ч. условията за регистрация на площадките, както и условията за предаване на отпадъци на площадките за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други.

2.Определя заплащането за предоставяните услуги за дейностите, свързани с битовите и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци и масово разпространените отпадъци, на своята територия. За целта, в срок до 6 месеца, считано от датата на приемане на настоящата наредба, Общинският съвет приема такси и цени на услуги по реда на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) (обн. ДВ бр. 17 от 1997 г.).

3.Приема решение за участие в регионално сдружение по чл. 24 на ЗУО.

4. Приема Общинска програма за управление на отпадъците на територията на община Луковит, разработена по чл. 5, ал. 1 от тази наредба , и контролира изпълнението ѝ.

5.Определя годишния размер на таксата за битови отпадъци за всяко населено място и за всяка дейност поотделно (сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения, чистота на териториите за обществено ползване), въз основа на одобрена план-сметка, включваща необходимите разходи за:

а) осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други;

б) събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им;

в) проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от ЗУО;

г) почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

 

Глава четвърта

ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ
И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

 

Чл. 7. (1) Лицата, при чиято дейност се образуват отпадъци, и притежателите на отпадъци ги третират самостоятелно или ги предоставят за събиране, транспортиране и третиране на лица, които имат право да извършват тези дейности в съответствие с изискванията на ЗУО.

(2) Когато отпадъците са предадени за подготовка преди оползотворяване или обезвреждане на лицата, притежаващи разрешително по чл.35 от ЗУО, не отпада отговорността на първоначалния причинител или притежател за извършване на цялостното оползотворяване или обезвреждане на отпадъците.

(3) Лицата, които събират и транспортират отпадъци, ги предават за третиране в подходящи инсталации, като спазват разпоредбите на ЗУО, наредбите към него  и настоящата наредба.

(4) Отговорността за организиране управлението на масово разпространени отпадъци се поема от производителя на продукта, в резултат, на чиято употреба се образуват те, при условията на ЗУО и специализираните наредби.

Чл. 8. Физическите и юридическите лица и едноличните търговци имат право:

1.Да правят предложения за подобряване на организацията и изпълнението на дейностите по третиране на отпадъците и поддържането на чистотата на територията на общината;

2.Да сигнализират на общинската администрация за нарушения на разпоредбите на ЗУО и настоящата наредба;

3.Да сигнализират общинската администрация за неизпълнение или за некачествено изпълнение на задълженията от лицата, извършващи дейностите по третиране на отпадъците и поддържането на чистотата на територията на общината;

4.Да съдействат на контролните органи при констатиране на нарушения.

 

Чл.9.Физическите и юридическите лица и едноличните търговци са длъжни:

1.Да изхвърлят различните видове отпадъци само в определените за целта специализирани съдове, като ги опазват и не допускат разпиляване на отпадъците извън тях;

2.Да опазват и поддържат чистотата на територията на имотите, на които са собственици, ползватели или наематели;

3.Да почистват, в т.ч. от сняг и лед, и поддържат чистотата на съответните прилежащи терени към сградите, дворните места и др., в които живеят или стопанисват;

4.Да спазват регламентирания със ЗУО, подзаконовите актове и настоящата наредба ред за третиране на всеки конкретен вид отпадъци.

5.(изм. с Решение № 154 от 24.09.2020 г. на ОбС - Луковит)Юридическите лица, ЕТ и други организации, образуващи отпадъци от производствената си дейност, различни от битовите са длъжни да организират сами съхраняването и предаването им в инсталация и/или съоръжение за оползотворяване и/или обезвреждане, притежаващи съответния документ по чл.35 от ЗУО и при спазване на изискванията му.

6.Отпадъците от хартия и картон, стъкло, пластмаси и метал, образувани от търговските обекти, производствени, стопански и административни сгради задължително се събират разделно.

7.Всички лица, живущи на територията на община Луковит или временно пребиваващи в селищата от Общината, следва да изхвърлят отпадъците разделно, съгласно установената на територията на община Луковит система за разделно събиране на отпадъците;

Чл. 10. Забранява се:

(1) Изхвърлянето на отпадъци извън предназначените за целта съдове и площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци.

(2) Смесването на различни фракции оползотворими компоненти, както и смесването на оползотворими и неоползотворими компоненти в съдовете и площадките за разделно събиране на отпадъци;

(3) Изхвърлянето на отпадъци от производствени и от търговски обекти, заведения за обществено хранене, административни и жилищни сгради, в уличните кошчета за смет.

(4) Изхвърляне на едрогабаритни отпадъци извън определената площадка за гр. Луковит и дни от определения график за съставните на общината села.

(5) Изхвърляне в съдовете за битови отпадъци на отпадъци от промишлеността, строителството, селското стопанство и животноводството.

(6) Изхвърлянето в съдовете за неопасни отпадъци на отпадъци с потенциално висок екологичен и/или здравен риск и отпадъци, които биха могли да доведат до увреждане на самите съдове, сметоизвозващата и сметообработваща техника (в т.ч. строителни, едрогабаритни, лесно запалими, взривоопасни, разяждащи, токсични, медицински и др.).

(7) Паленето и изгарянето на отпадъци в съдовете за отпадъци или повреждането им по друг начин и изхвърлянето на незагасена жар;

(8) Изваждане на отпадъци от съдовете за отпадъци, в т.ч. и от специализираните (за разделно събиране).

(9) Изгарянето на всякакви видове отпадъци, освен в случаите, когато изгарянето се извършва в специализирани съоръжения, на които са издадени съответните разрешителни.

(10) Изхвърлянето на отработени масла, отпадъчни нефтопродукти и течни опасни вещества в повърхностните води и в канализационните системи.

(11) Извършване на смяна на отработени масла на места, без издадено разрешително по чл. 35 от ЗУО.

(12) Миенето, гресирането и ремонтирането на моторни превозни средства на улиците, тротоарите, паркингите, площадите, зелените площи, местата за отдих.

(13) Изхвърлянето и натрупването на земни маси, отпадъци от строителна и селскостопанска дейност, оборска тор, трупове на животни и птици в съдовете за битови отпадъци, около тях и на местата за обществено ползване, а също и край пътища, пътеки, граници между имоти, кариери, речни корита и дерета, и всички комуникации, свързващи отделните имоти.

(14) Транспортиране на материали, продукция, стоки и отпадъци по улиците на населените места и по републиканската и общинска пътна мрежа с транспортни средства, допускащи разпиляване и замърсяване на пътя.

(15) Предаването на производствени и опасни отпадъци на лица, които не притежават съответното разрешение по  реда на чл. 35 от ЗУО.

(16) Разместването на съдовете за отпадъци, находящи се на общински терени.

(17) Паркирането на пътни превозни средства по начин, който би попречил на събирането и извозването на отпадъците.

(18) Смесване с друг вид отпадъци и разреждане на опасни вещества.

 (19) Изоставянето на ИУМПС върху имоти – държавна или общинска собственост, както и освобождаването от тях или от техните компоненти или материали по начини, различни от предвидените в настоящата наредба.

(20) (изм. с Решение № 154 от 24.09.2020 г.  на ОбС - Луковит)Извършване на дейностите по събиране, транспортиране, временно съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС и оползотворяване и/или обезвреждане на образуваните отпадъци от МПС от лица, които не притежават съответния документ по чл.35 от ЗУО.

(21)Разкомплектоването на ИУМПС на площадки за временно съхраняване, предаването на ИУМПС, техните компоненти или материали на лица, които не притежават разрешение по чл.35 от ЗУО.

(22)Неконтролираното освобождаване и/или изхвърляне на НУБА, както и неконтролираното освобождаване, изхвърляне и/или изливане на електролит от негодни за употреба акумулатори.

(23)Изхвърлянето на опасни отпадъци от лечебните заведения на нерегламентирани места.

(24)Съхраняването на опасни отпадъци от лечебните заведения на открито или по начин, който води до замърсяване на компонентите на околната среда или разпространение на зарази, болести и създава предпоставки за възникване от епидемии.

(25)Натрупването на отпадъчни материали от хартия и картон, пластмаси, стъкло и метали на площадки, за които няма издадено разрешение по чл.35 от ЗУО.

(26)Оставянето на непочистени тротоари и улични площи след прибиране на стоварените строителни материали от собственикът им.

(27)Изхвърлянето на масово разпространени отпадъци, обозначени с маркировка за разделно събиране, в контейнерите за битови отпадъци и в съдовете за събиране на отпадъци, поставени в имоти – публична държавна и общинска собственост, или смесването им с други материали или отпадъци по начин, затрудняващ тяхното последващо рециклиране или оползотворяване, при създадена система за разделно събиране на съответните масово разпространени отпадъци.

(28)Изхвърляне на битови, строителни, производствени, масово разпространени и опасни отпадъци по улиците, площадите, парковете, градините, поречията на реките, деретата и други.

Чл. 11. (1) Притежатели на отпадъци са причинителите на отпадъци, както и лицата, в чието владение се намират те.

(2) Предаването и приемането на производствените, строителните и опасните отпадъци се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО за отпадъци със съответния код съгласно Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците  (обн. ДВ бр. 66 от 2014 г.) за съответната дейност и площадка.

(3) Притежателите на отпадъци са длъжни:

1. да изпълняват разпоредбите за третиране на различните по вид, произход и свойства отпадъци;

2.да поддържат в постоянна изправност и нормално действие съоръженията си за третиране на отпадъци;

3.да организират безопасно съхраняване на отпадъците, за които не може да бъде осигурено третиране в съответствие с изискванията на ЗУО, на територията на Република България;

4.при наличие на опасни отпадъци да определят отговорно лице и да организират безопасното им управление;

5.да водят отчетност за отпадъците по реда, определен със ЗУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;

6.в момента на поискването да осигуряват достъп на контролните органи до съоръженията, в които се образуват отпадъци, до съоръженията за съхраняване и третиране на отпадъците и до документацията по отпадъците;

7.да осигурят инструктаж и периодично обучение на персонала, който работи с опасни отпадъци;

8.да предвидят и осъществят необходимите мерки за неразпространяване на замърсяване след закриване на обектите и дейностите, както и на инсталациите или съоръженията за третиране на отпадъци;

9.да предвидят необходимите финансови средства за:

а) изпълнение на плана за мониторинг;

б) закриване на инсталациите или на съоръженията за третиране на отпадъци;

в) следоперативен мониторинг и контрол;

10.да уведомяват компетентните органи за предстоящи промени на суровините и технологичните процеси, които биха довели до изменение в количеството или вида на образуваните отпадъци и техните опасни свойства.

(4) При възникване на замърсяване лицата, при чиято дейност се образуват и/или третират отпадъци, предприемат незабавно действия за ограничаване на последиците от него върху здравето на хората и околната среда.

Чл. 12. (1) За смесени отпадъци, образувани от домакинствата, не се прилагат изискванията на ЗУО относно:

1.контрол на опасни отпадъци;

2.забрана за смесване на опасни отпадъци;

3.етикетиране на опасни отпадъци;

4.водене на документация за опасни отпадъци по глава четвърта, раздел I от ЗУО.

(2) Разпоредбите на ЗУО относно етикетиране и документация за опасни отпадъци не се прилагат за отделни фракции от опасни отпадъци, образувани от домакинства, до приемането им за събиране, обезвреждане или оползотворяване от лице, притежаващо съответното разрешение.

 

 

Глава пета

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА СЪБИРАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ, ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ  И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ

 

РАЗДЕЛ I

 ТреТИРАНЕ на битовите отпадъци И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Чл.13. (изм. с Решение № 154 от 24.09.2020 г. на ОбС - Луковит)Дейности по събиране, съхранение, транспортиране, оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци могат да извършват лица, притежаващи съответния документ по чл.35 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/.

Чл.14. Отговорни за организираното събиране, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци и поддържането на чистотата на местата за обществено ползване на територията на община Луковит, са лицата, на които общината е възложила   изпълнението на съответните дейности.

Чл.15. Лицата по чл.13 са длъжни :

1.Да изпълняват дейностите, предмет на сключения договор, качествено, в съответствие с утвърдените графици, организационни и технологични схеми и стриктно спазване на санитарно-хигиенните и екологични изисквания.

2.Да изготвят и съгласуват с общинска администрация цялостна технологична и организационна схема на работа, в т.ч. местоположение на съдовете за ТБО и маршрути за обслужването им, използваната техника за всеки конкретен район и дейност, графици за извършване на дейностите по почистване на обществените места, събиране и транспортиране на ТБО, измиване и дезинфекция на съдовете за ТБО, схема за организацията за обезвреждане на отпадъците на депото.

3.Да съгласуват с общинска администрация всякакви промени в технологичната и организационна схема на работа.

4.В случаи на аварии и/или обстоятелства,  възпрепятстващи изпълнението на дейността, незабавно да уведомят общинска администрация и да предприемат необходимите действия за максимално бързото възстановяване на нормалния цикъл на работа.

5.Да осигуряват, поддържат и подновяват необходимата за изпълнение на възложените дейности материално-техническа база (машини, съоръжения, съдове за ТБО и др.).

6.Да не допускат замърсявания в процеса на извършваните от тях дейности.

7.Да измиват и дезинфекцират използваните съдове за ТБО, съгласно утвърдения график.

8.Да водят отчет съгласно изискванията на Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (обн. ДВ, бр.51 / 20.06.2014 г.).

Чл.16. Лицата по чл.13 имат право:

1.Да предлагат промени в технологичната и организационна схема на работа, целящи подобряване качеството на извършваните дейности.

2.Да сигнализират общинска администрация за нарушения по смисъла на тази наредба и ЗУО извършени от граждани, фирми и др. организации.

3.Да упражняват вътрешен контрол при изпълнение на дейностите, които извършват.

Чл.17. (1) Почистването на пазарите, местата за улична търговия, автогарата, ж.п. гарата, административните, производствените, складовите помещения и др. подобни, прилежащите им тротоари, дъждоприемни шахти, зелени площи, се осигурява от лицата, които ги стопанисват и експлоатират.

(2) Почистването и поддържането на чистотата (вкл. обезпечаването с необходимия брой кошчета) на части от тротоари, площади, улични платна и др. терени - общинска собственост, отдадени за търговска дейност на открито, е задължение на ползвателите.

Чл.18. Отговорни за почистването и поддържането на чистотата на прилежащите терени, към сградите, дворовете и др., са лицата, които ги обитават или стопанисват.

Чл.19. (1) Отговорен за дейностите по обезвреждане (депониране) на битовите отпадъци и стопанисването на съоръжението (депото) по време на неговата експлоатация и след това е операторът на съоръжението за обезвреждане (депото).

 (2) Операторът на депото трябва да притежава разрешение по чл.35 от ЗУО за дейността.

(3) Операторът на съоръжението за обезвреждане (депото) води отчет на постъпилите количества отпадъци, съгласно изискванията на Наредба № 1 за реда и образците, по които е предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (обн. ДВ, бр.51 / 20.06.2014 г.).

Чл.20. (1) Юридическите лица, които образуват отпадъци извън битовите, са длъжни да организират сами обезвреждането или извозването им до инсталации за обезвреждане или Регионалното депо за неопасни отпадъци, ако депонирането им е разрешено от РИОСВ, след провеждане на процедурата за приемане на отпадъци на депа, предвидена в Приложение №1 на Наредба № 6 / 27.08.2013 г. за условията и изискванията на изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (обн. в ДВ бр.80 / 13.09.2013 г.) и сключен договор с Община Луковит.   

 (2) На Регионалното депо за неопасни отпадъци могат да бъдат депонирани само такива видове според Наредба № 2 за класификация на отпадъците (обн. в ДВ бр.66 / 2014 г.), изрично посочени в Комплексно разрешително на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Луковит №518-Н0/2015 г.

 (3) За депониране на неопасни производствини отпадъци в случаите по ал.1 се заплаща за ползване на депото по цени, определени с решение на общото събрание на членовете на Регионално сдружение за управление на отпадъците – регион Луковит.

(4) Извозването на отпадъците може да се извършва и от фирмите, осъществяващи дейностите по третиране на битовите отпадъци въз основа на сключен договор за заплащане на услугата по транспортиране на неопасни производствени отпадъци.

 

РАЗДЕЛ II

РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ

Чл.21. (1) Отпадъците от хартия и картон, стъкло, пластмаси и метали, образувани от търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради, се събират разделно.

(2) Изграждането на площадки за разделно събиране на отпадъци от хартия, картон, метали, пластмаси и стъкло се осъществява с разрешение от РИОСВ-Плевен и община Луковит при спазване изискванията на ЗУТ и ЗУО.

Чл.22. (изм. с Решение № 154 от 24.09.2020 г. на ОбС - Луковит)Притежателите на разделно събрани отпадъци от видовете по предходния член могат да сключват самостоятелно договор за предаването им с лица, притежаващи съответния документ по чл.35 от ЗУО.

Чл.23. (1)Общината осигурява в гр. Луковит площадка за безвъзмездно предаване на разделно събраните от домакинствата едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци от бита и отпадъци, годни за повторна употреба.

 (2) Едрогабаритните отпадъци, опасни отпадъци от бита и отпадъци, годни за повторна употреба могат да се предават за оползотворяване и/или обезвреждане и на лица, притежаващи разрешение по чл. 35 от ЗУО или комплексно разрешително, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда.

Чл.24. (1) Площадката по предходния член се устройва в имот, общинска собственост, за който съгласно устройствения план на Общината, са допустими производствени и складови дейности.

 (2) Площадката е с трайна ограда и е разделена на сектори за различните по вид отпадъци.

(3) Дейностите по събиране и предаване за последващо оползотворяване на отпадъците се осъществява от оператор – ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци Луковит“.

(4) Работното време на площадката се определя от оператора с вътрешния правилник за работа и се обявява на обществеността.

 

РАЗДЕЛ III

ТРЕТИРАНЕ НА БИООТПАДЪЦИ

Чл.25. (1) Биоотпадъците от поддържане на обществени площи, паркове и градини, стопански и административни сгради се събират разделно (съгласно чл. 34 от ЗУО).

(2) Биоотпадъците от паркове и градини (независимо от собствеността) в гр.Луковит се събират и извозват на определената от общината площадка, за аеробно разграждане (компостиране).

(3) Биоотпадъците (треви, шума, клони) се изхвърлят в кафяви контейнери с надпис „зелени отпадъци“.

(4) Биоотпадъците в съставните села на общината се третират чрез домашно компостиране от собствениците на поземлените имоти.

 (5) Отпадъците от животни (животинска тор), зелени отпадъци (листна маса, клони и др.) не се изхвърлят в съдовете за битови отпадъци, както и не се складират на тротоари, улични платна и др.

чл.26. Забранява се изгарянето на биоразградими отпадъци (листна маса, сухи треви, клони и т.н).

 

ГЛАВА ШЕСТА

ТРЕТИРАНЕ НА МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ

 

Раздел I

Общи положения

Чл.27. (1) Масово разпространени отпадъци са :

- отпадъци от опаковки;

- отпадъци от батерии и акумулатори;

- отпадъци от моторни превозни средства;

- излезли от употреба пневматични гуми;

- излязло от употреба електрическо и електронно оборудване;

- отработени масла и отпадъчни нефтопродукти;

(2) Лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, определени с наредбите по чл.13, ал.1 от ЗУО  отговарят за разделното им събиране и постигане на съответните цели за рециклиране и оползотворяване.

Чл.28. (1) Лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, отговарят за разделното им събиране и постигане на съответните цели за рециклиране и оползотворяване.

            (2)Лицата по ал. 1 изпълняват задълженията си:

1. индивидуално, или

2. чрез колективни системи, представляващи от организация по оползотворяване.

(3)  Масово разпространените отпадъци се събират разделно от другите отпадъци и не се изхвърлят в съдовете за битови отпадъци.

Чл.29. (1) Общината отговаря за организиране на  система за разделно събиране на битови отпадъци, най-малко за отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси, стъкло, като определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране и сортиране на отпадъците от опаковки.

(2) Кметът на общината организира изпълнението на задълженията за участие в системите за разделно събиране на масово разпространени отпадъци като съдейства на организациите за оползотворяването им и определя местата за предаването им, в съответствие с чл. 19, ал.3, т.7 от ЗУО.

(3) Кметът на общината  изпълнява изискванията чл. 19, ал.3, т.6 и т.7 от ЗУО като може да сключва договори с:

1.Организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки, притежаваща разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел III от ЗУО;

2.Други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден по реда на глава пета, раздел I и II от ЗУО, за извършване на дейности по събиране, съхраняване, транспортиране и сортиране на отпадъците от опаковки на територията на съответната община, или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от ЗООС.

(4) С договорите по ал. 1 се организира разделното събиране и сортиране на отпадъци от опаковки от домакинствата, административните, социалните и обществените сгради, заведенията за обществено хранене, търговските обекти и обектите за отдих, забавления и туризъм.   

(5) Забранява се:

  1. Изхвърляне на отпадъци от опаковки в съдовете за битови отпадъци;
  2. Повреждане на съдовете за разделно събиране на отпадъците от опаковки;
  3. Кражбата на отпадъци от съдовете за разделно събиране;
  4. Изгаряне или друг вид нерегламентиран начин на третиране на отпадъци от опаковки;

Раздел II

Негодни за употреба батерии и акумулатори

 

Чл.30. (1) Производителите и/или вносителите на батерии и акумулатори отговарят за:

1. разделното събиране на негодните за употреба батерии и акумулатори;

2. рециклирането и оползотворяването на разделно събраните негодни за употреба батерии и акумулатори по т.1;

3.екологосъобразното обезвреждане на негодните за употреба батерии и акумулатори и отпадъците от тях, които не могат да бъдат рециклирани и/или оползотворени.

(2) (изм. с Решение № 154 от 24.09.2020 г. на ОбС - Луковит)Дейности по събиране, съхраняване, преработване и/или обезвреждане на негодни за употреба батерии и акумулатори имат право да извършват само лица, притежаващи съответния документ по чл.35 от ЗУО. Лицата по ал.1 са длъжни да осъществяват конкретната дейност, в съответствие с разпоредбите на Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори (ДВ. бр.2 / 2013 г.) и Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци (ДВ. бр.29 / 1999 г.).

 (3) Местата за разполагане на съдове за събиране на негодни за употреба портативни и/или автомобилни батерии и акумулатори, включват и местата за продажба на батерии и акумулатори. Лицата, предлагащи батерии за продажба на крайни потребители, задължително предвиждат места за поставяне на съдове за събиране и за приемане на негодните за употреба батерии и акумулатори от същия вид.

 Лицата по ал. 2 в рамките на работното време са длъжни да осигурят достъп до съдовете за събиране, разположени на тяхна територия, на крайните потребители.

(4) Събирането и временното съхраняване на негодни за употреба портативни и/или автомобилни батерии и акумулатори се извършват в затворени специализирани съдове, отговарящи на следните изисквания:

1. Да бъдат устойчиви спрямо веществата, съдържащи се в батериите и акумулаторите, и материалът, от който са изработени, да не взаимодействат с тях;

2. Да осигуряват вентилация на въздух;

3. Да бъдат обозначени с надпис „Негодни за употреба батерии и акумулатори".

            (5) Забранява се:

  1. Изхвърлянето на негодни за употреба батерии и акумулатори в съдовете за битови отпадъци, както и смесването им с други отпадъци;
  2.  Временното съхраняване в открити складове на НУБА.

 

 

 

 

Раздел III

Излезли от употреба моторни превозни средства

 

Чл.31. (изм. с Решение № 154 от 24.09.2020 г. на ОбС - Луковит) (1) Дейности по събиране, транспортиране, съхранение, разкомплектуване, преработване и/или обезвреждане на излезли от употреба моторни превозни средства (МПС), компоненти и материали от тях имат право да извършват само лица, притежаващи съответния документ по  чл.35 от ЗУО.

(2) Лицата по ал. 1 са длъжни да осъществяват конкретната дейност в съответствие с изискванията на Наредбата за излезли от употреба моторни превозни средства (ДВ.бр.7 / 2013 г.) и Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци (ДВ.бр.29 / 1999 г.).

(3) Собствениците на излезли от употреба моторни превозни средства (МПС) ги съхраняват в частни имоти или ги предават на площадки за събиране и съхраняване или в центрове за разкомплектуване от лица по ал.1.

(4) Местата за предаване на излезли от употреба МПС в гр.Луковит са площадките, собственост на лицата по ал.1 или с договор за наем  .

 (5) Изоставени МПС, по смисъла на §1, т.2 от допълнителните разпоредби на Наредбата за излезли от употреба моторни превозни средства (ДВ бр.7/25.01.2013 г.), се предават от общината на център за разкомплектуване.

 

Раздел IV

Излезли от употреба гуми

 

Чл.32. (1) (изм. с Решение № 154 от 24.09.2020 г. на ОбС - Луковит) Дейности по събиране, съхраняване, преработване и/или обезвреждане на излезли от употреба пневматични гуми имат право да извършват само лица, притежаващи съответния документ по чл.35 от ЗУО при спазване на Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми (ДВ.бр.73 / 2012 г.).

(2) (изм. с Решение № 154 от 24.09.2020 г. на ОбС - Луковит)Изграждането на събирателни пунктове за излезли от употреба пневматични гуми е задължение на лицата, получили необходимия документ по чл.35 от ЗУО за съответната дейност.

(3) Местата на събирателните пунктове се определят от общината, която информира обществеността за местоположението им.

(4) Събирането и/или съхраняването на ИУГ се извършва на площадки за събиране и/или съхраняване на ИУГ обособени самостоятелно или като част от площадките, на които са разположени съоръжения и инсталации за оползотворяване или обезвреждане на ИУГ. Събирането и/или съхраняването на ИУГ може да се извършва и в местата, където те се образуват, включително в:

1. местата за смяна на гуми;

2. местата за продажба на гуми.

 

Чл.33. (1)Гражданите, едноличните търговци и юридическите лица са длъжни да предават излезлите от употреба пневматични гуми само на определените събирателни пунктове.

(2) Забранява се:

1. изоставянето, нерегламентираното изхвърляне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на ИУГ;

2. изгарянето на ИУГ с изключение на случаите, в които лицата, притежават съответното разрешение по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО);

3. депонирането на цели и нарязани ИУГ с изключение на велосипедни гуми и гуми с външен диаметър, по-голям от 1400 мм;

4. (изм. с Решение № 154 от 24.09.2020 г. на ОбС - Луковит) предаването на ИУГ за третиране и транспортиране на лица, които не притежават съответния документ по чл.35 от ЗУО.

 

Раздел V

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

 

Чл.34. (1) Дейности по разделно събиране, съхраняване, оползотворяване, в т.ч. рециклиране и повторното използване  и/или обезвреждане на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване имат право да извършват само лица, притежаващи съответно разрешително по издадени по реда на глава пета, раздел ІІІ от ЗУО.     

(2) Лицата по ал. 1 са длъжни да осъществяват конкретната дейност в съответствие с изискванията на Наредбата за излязлото от употреба  електрическо и електронно оборудване.

 (3) Забранява се чупенето на излезли от употреба газоразрядни лампи и електроннолъчеви тръби и с цел предотвратяване на случайното им счупване се  предприемат съответните мерки. Забраната не се отнася за лицата, притежаващи съответното разрешение по чл. 35, ал. 1 ЗУО, когато чупенето е част от технологията за оползотворяване или обезвреждане.

(4) Забранява се депонирането на ИУЕЕО, в т.ч. на разделно събраното ИУЕЕО.

 

 

Раздел VI

Отработени масла и отпадъчни нефтопродукти

 

Чл.35. (1) (изм. с Решение № 154 от 24.09.2020 г. на ОбС - Луковит) Дейности по събиране, съхраняване, преработване, транспортиране и/или обезвреждане на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти имат право да извършват само лица, притежаващи съответния документ по ЗУО.

(2) Лицата по ал.1 са длъжни да осъществяват конкретната дейност в съответствие с изискванията на Наредбата за отработени масла и отпадъчните нефтопродукти (ДВ.бр.2 / 2013 г.) и Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци.

(3) Лицата, при чиято дейност се образуват отпадъчни нефтопродукти ги предават за оползотворяване и/или обезвреждане на лицата по ал. 1 или ги оползотворяват и/или обезвреждат в собствени съоръжения в съответствие с разпоредбите на ЗУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

 

Глава седма

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА СЪБИРАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ, ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ  И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ

Чл.36. (1) Управлението на строителните отпадъци (СО) е задължение и отговорност на възложителите на строителните дейности.

(2) Лицата при чиято дейност се образуват СО, прилагат следния йерархичен ред за третиране на отпадъците:

1.предотвратяване;

2.подготовка за повторна употреба;

3.рециклиране на СО, които не могат да бъдат повторно употребени;

4.оползотворяване в обратни насипи;

5.оползотворяване за получаване на енергия от СО, които не могат да бъдат рециклирани и/или материално оползотворени;

6.обезвреждане на СО, които не могат да бъдат повторно употребени, оползотворени и/или рециклирани по начините, упоменати в предходните точки.

(3) Преди започване на СМР и/или разрушаване на строеж, възложителят е отговорен за изготвянето на план за управление на СО, съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗУО.

(4) Изискванията на ал.3 не се прилагат за:

1. (изм. с Решение № 154 от 24.09.2020 г. на ОбС - Луковит) премахване на сгради с РЗП, по-малка от 300 м2.

2. (изм. с Решение № 154 от 24.09.2020 г. на ОбС - Луковит) реконструкция и основен ремонт на строежи с РЗП, по-малка от 700 м2.

3. (изм. с Решение № 154 от 24.09.2020 г. на ОбС - Луковит) промяна предназначението на строежи с РЗП, по-малка от 700 м2.

4. (изм. с Решение № 154 от 24.09.2020 г. на ОбС - Луковит) строеж на сгради с РЗП, по-малка от 700 м2.

(5) Възложителите на СМР и на дейности по премахване на строежи, с изключение на случаите по ал.4, изготвят транспортен дневник на СО по време на СМР и премахването съгласно изискванията на Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (обн. в ДВ бр.98 / 08.12.2017 г.).

(6) Възложителите на СМР и на дейности по премахване на строежи, с изключение на случаите по ал.4, изготвят отчет за изпълнение на плана за управление на СО, съгласно Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (обн. в ДВ бр.98 / 08.12.2017 г.).

Чл.37. (1) Строителните работи на обекта се извършват в съответствие с разработения проект, като околните терени се опазват от замърсяване със строителни отпадъци.

(2) Дейностите по събиране (съхраняване), както и по материално оползотворяване на СО се извършват на строителната площадка / площадката, на която се извършва премахването или специализирани площадки за събиране, рециклиране, подготовка за оползотворяване, подготовка за повторна употреба и/или подготовка за обезвреждане.

(3) Предаването и приемането на СО се извършват само въз основа на писмен договор между притежателите им и лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 за съответната дейност и площадка за отпадъци със съответния код съгласно Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците  (обн. ДВ бр. 66 от 2014 г.).

(4) Транспортирането на отпадъците от строителни площадки и от премахването на строежите се извършват от възложителя на строежа или от собственика на строителните отпадъци или от друго лице, отговарящо на изискванията по чл. 35, въз основа на писмен договор.

 

Чл.38. (1) Забранява се нерегламентираното изхвърляне, изгаряне, както и всяка друга форма на нерегламентирано третиране на строителни отпадъци, в т.ч. изхвърлянето им в контейнерите за събиране на БО или отпадъци от опаковки.

(2)Изпълнителят на строителството е длъжен:

1.да не допуска по време на строителството замърсяване със строителни материали, СО и ЗМ на тангиращите с обекта тротоари, улични платна, зелени площи и др.терени;

2.да не допуска при транспортиране на СО и ЗМ замърсяване на уличните платна;

3.да не допуска транспортиране на СО и ЗМ в камиони без покривала;

4.след приключване на строителството да възстанови първоначалния вид на тротоара, уличното платно, зелените площи и др. терени, които са били включени в строителната площадка на обекта.

5.да не допуска приготвяне на варови и циментови разтвори върху тротоари и улични платна. Приготвянето на същите да става върху добре уплътнени плоскости (полиетилен) върху настилката.

Чл.39. (1) Строителните отпадъци, образувани при текущи ремонти в домакинствата се събират и третират от Община Луковит чрез ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци Луковит“, срещу заплащане на такса, определена в глава осма от тази наредба.

(2) Преди започване на текущия ремонт, възложителят заявява в ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци Луковит“ съд за събиране и транспорт.

Чл.40. (1) Не се допуска депониране на строителни материали, строителни отпадъци и изкопни земни маси извън границите на строителните площадки и/или извън границите на имота.

(2)Опазването на хумусния пласт и използването му се определят със Закона за почвите (ДВ бр.89 /2007 г.) и в Наредба №26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт (ДВ. бр.89/1996 г.)

 

 

 

Глава осма

СЪБИРАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ, ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ  И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ПРоизводствени отпадъци

 

РАЗДЕЛ І

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЦИ

Чл. 41. Производствените отпадъци, които нямат характер на опасни се третират от притежателите им самостоятелно или ги предоставят на лицата, които имат право да извършват събиране, транспортиране и третиране на тези видове отпадъци по реда на ЗУО;

Чл.42. (1)Третирането на опасни отпадъци се извършва от лица, притежаващи разрешение по чл. 35 от ЗУО или комплексно разрешително, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда.

(2) Събирането и временното съхраняване на опасните отпадъци се извършват разделно в специализирани съдове на територията, върху която притежателят упражнява вещно право.

Чл.43. Лицата, чиято дейност е свързана с образуване и/или третиране на производствени и/или опасни отпадъци, както и лицата, притежаващи разрешение по чл.35 от ЗУО са длъжни да водят отчетни книги, заверени в РИОСВ – Плевен.

Чл.44. Всички разходи за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци са за сметка на притежателя им.

 

РАЗДЕЛ ІІ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА УТАЙКИ ОТ ПРЕЧИСТВАНЕТО НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

Чл.45. Производителите на утайки от изгребни ями и други подобни съоръжения за пречистване на отпадъчни води, ги предават на лицензирани оператори за третиране в градската пречиствателна станция за отпадъчни води.

Чл.46. Дейностите по третиране и оползотворяване на утайките от пречиствателните станции на територията на общината се разрешават от органите на Министерството на околната среда и водите и Министерството на земеделието и храните.

 

Глава девета

ТАКСИ и цени на услуги

Чл.47.(1) Община Луковит предоставя услуги за събиране, извозване, оползотворяване и обезвреждане чрез депониране на битови отпадъци на физически и юридически лица, за които се заплащат такси.

(2) За услугите по събирането, извозването, обезвреждането на твърдите битови отпадъци (ТБО) в депа или други съоръжения и поддържането на чистотата на местата за обществено ползване, извършвани на територията на общината, данъчно задължените лица заплащат такса за битови отпадъци по реда, определен в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Луковит.

(3) Таксата за битови отпадъци се определя в годишен размер за всяко населено място и всяка услуга поотделно с решение на Общинския съвет, въз основа на одобрена план-сметка.

(4) Местните такси се събират от общинската администрация.

Чл.48. (1) Цената за депониране на тон отпадък на Регионалното депо за неопасни отпадъци се определя ежегодно с решение на общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците – регион Луковит.

(2) Цената се формера от три елемента – експлоатационни разходи за депото, отчисления за закриване, рекултивация и следексплоатационни грижи и отчисления с цел намаляване на количеството на депонираните отпадъци и насърчаване на тяхното рециклиране и оползотворяване.

(3) За транспортиране на СО от текущи ремонти в домакинствата, притежателите им заплащат транспортни разходи на изминат километър, цената на които е определена в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Луковит.

 

Глава десета

КОНТРОЛ

Чл.49. (1) Контролната дейност по тази Наредба се възлага на кметовете и кметските наместници на населените места, упълномощени от кмета на Община Луковит служители от общинска администрация и служители от Районно управление Луковит на Министерство на вътрешните работи.

 

 

Глава единадесета

АДМИНИСТРАТИВНО - НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл.50. (1) (изм. с Решение №219 от 25.03.2021г.  на ОбС - Луковит)“ За деяния, които представляват нарушения на Закона за управление на отпадъците, се налагат санкциите предвидени в него.

(2) (отм. с Решение №219 от 25.03.2021г. на ОбС - Луковит)

(3) (отм. с Решение №219 от 25.03.2021г. на ОбС - Луковит)

Чл.51. (изм. с Решение № 154 от 24.09.2020 г. на ОбС - Луковит) (1) (отм. с Решение №219 от 25.03.2021г. на ОбС - Луковит)

(2) (отм. с Решение №219 от 25.03.2021г. на ОбС - Луковит)

(3) (отм. с Решение №219 от 25.03.2021г. на ОбС - Луковит)

Чл.52. (отм. с Решение №219 от 25.03.2021г. на ОбС - Луковит)

Чл.53. (отм. с Решение №219 от 25.03.2021г. на ОбС - Луковит)

Чл.54. (отм. с Решение № 154 от 24.09.2020 г. на ОбС Луковит)

 Чл.55. На физическите и юридическите лица, които причиняват увреждане или замърсяване на земната повърхност, изхвърлят или обезвреждат отпадъци върху почвената повърхност, включително на селскостопански отпадъци, извън обхвата на ЗУО, се налагат санкции по Закона за почвите.

Чл.56. (отм. с Решение №219 от 25.03.2021г. на ОбС - Луковит)

Чл.57. (отм. с Решение №219 от 25.03.2021г. на ОбС - Луковит)

 

Глава дванадесета

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1.Битови отпадъци” са отпадъците, които се получават в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, в дворни места, в административни, социални и обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъци от търговски обекти и съпътстващи производството занаятчийски обекти за отдих и забавления, които по своя характер и състав са сравними с отпадъците от домакинствата, нямат характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното количество или състав няма да попречи на третирането им съвместно с битовите, с изключение на производствени отпадъци и отпадъци от селското и горското стопанство.

2.„Биоотпадъци“ са биоразградими отпадъци от парковете и градините, хранителни и кухненски отпадъци от домакинствата, ресторантите, заведенията за обществено хранене и търговските обекти, както и подобни отпадъци от предприятията на хранително-вкусовата промишленост

3.„Депо”  е съоръжение за обезвреждане на отпадъци, което се намира на земята или под земята, вкл. тези на територията на предприятията /депа, в които причинителят на отпадъци ги обезврежда  непосредствено до мястото на образуването им/. Към депата не се включват съоръженията за временно съхранение на отпадъци и тези, в които отпадъците се претоварват или третират преди по-нататъшната им обработка или рециклиране. Депото за отпадъци е комплексен обект, който включва:

а) инженерно съоръжение, предназначено за организирано складиране на отпадъци за повече от шест месеца по начин, който не представлява опасност за човешкото здраве и околната среда и, за което не се предвижда последващо третиране на отпадъците;

б) спомагателни и обслужващи сгради, съоръжения и инсталации, в съответствие с неговата специфика, технология на депониране и вида на депонираните отпадъци.

4.„Депониране на отпадъци” е метод, при който не се предвижда последващо третиране на отпадъците и представлява складиране на отпадъци за срок, по-дълъг от три години за отпадъци, предназначени за оползотворяване и една година за отпадъци предназначени за обезвреждане по начин, който не представлява опасност за човешкото здраве и околната среда.

5.„Едрогабаритни отпадъци” са битови отпадъци, различни от ИУЕЕО, които поради своите размери и тегло не могат да се поставят в съдовете за твърди битови отпадъци и създават затруднения при товаренето им;

6.„Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване” е електрическо и електронно оборудване, което е отпадък по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на ЗУО, включително всички компоненти, части и консумативи, които са част от ЕЕО в момента, в който притежателят му се освобождава от него.

7.„Изоставено регистрирано моторно превозно средство” е излязло от употреба моторно превозно средство, което се намира върху имот - държавна или общинска собственост, изоставено е от собственика си и той не се яви пред компетентните органи в тримесечен срок от уведомяването му по надлежния ред.

8. „Излязло от употреба МПС” е отпадък по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на ЗУО, отговарящ на едно или повече от следните условия:

а) моторно превозно средство с прекратена регистрация, за което има изрично писмено уведомление от лицензиран застраховател, съгласно чл. 18а, ал. 2, т. 1 от Наредба № I-45 от 2000 г.;

б) моторно превозно средство, на което не е заверен знакът за технически преглед съгласно чл. 32д от Наредба № I-45 от 2000 г. или съгласно чл. 38 от Наредба № Н-32 от 2011 г. за повече от две години от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост;

в) изоставено регистрирано МПС.

9. „Краен потребител на батерии и акумулатори" е физическо или юридическо лице, което придобива батерии и акумулатори за свои нужди, а не за пускане на пазара.

10. „Масла" са продукти, получени от базови минерални и/или синтетични масла и добавки и предназначени за използване в качеството им на смазочни материали, среда за предаване на усилие и топлина, диелектрични и технологични течности, в т. ч.: моторни, компресорни, турбинни масла, течности за хидравлични трансмисии, масла за зъбни предавки, масла за обработка на метали, формовъчни и антикорозионни масла, електроизолационни масла.

11. „Масово разпространени отпадъци” (МРО) са отпадъци, които се образуват след употреба на продукти от многобройни източници на територията на цялата страна и поради своите характеристики изискват специално управление.

12. „Моторни масла" са масла за бензинови и дизелови двигатели, както и за газотурбинни двигатели, в т. ч. за:

а) товарни и лекотоварни автомобили;

б) леки автомобили;

в) авиационни бутални двигатели;

г) корабни двигатели.

13. „Негодни за употреба батерии и акумулатори" (НУБА)  са батерии или акумулатори, които не могат да бъдат използвани за целите, за които са произведени, и са отпадък по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на ЗУО.

14. „Обезвреждане на отпадъците”  е всяка дейност върху отпадъците /депониране, преработване, изгаряне и др./, различно от оползотворяване, дори когато дейността има като вторична последица възстановяването на вещества или енергия.

15. „Обществени места” са всички места, които са обществено достъпни и/или предназначени за обществено ползване, без оглед на собствеността или правото на достъп, включително уличните платна, площади, пешеходни алеи, паркове, квартални градинки, спирки на градския транспорт, части от тротоари и други подобни, които не са определени като прилежащи части.

16. Опасни отпадъци" са отпадъците, чийто състав, количество и свойства създават риск за човешкото здраве и околната среда, притежават едно или повече свойства, които ги определят като опасни, и/или съдържат компоненти, които ги превръщат в опасни, съгласно Наредбата за реда и начина за класифициране, етикетиране и опаковане на химични вещества и смеси, приета с Постановление № 182 на Министерския съвет от 2010 г. (ДВ, бр. 68 от 2010 г.), или всяко вещество или смес, които попадат поне в една от  класовете или категории на опасност, установени в Приложение I на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (OB, L 353, 31 декември 2008 г.)

17. „Оператор” е  всяко физическо или юридическо лице, по отношение на което е налице една от следните характеристики:

1. експлоатира определено собствено предприятие, съоръжение и/или инсталация;

2. контролира експлоатацията на определено предприятие, съоръжение и/или инсталация;

3. разпорежда се и взема решения относно настоящото или бъдещото функциониране на предприятието, съоръжението и/или инсталацията.

           

18.„Оползотворяване" е всяка дейност, която има като основен резултат използването на отпадъка за полезна цел чрез замяна на други материали, които иначе биха били използвани за изпълнението на конкретна функция, или подготовката на отпадъка да изпълнява тази функция в производствено предприятие или в икономиката като цяло.

 

19. "Оползотворяване на материали от строителни отпадъци" са всички дейности по оползотворяване на строителни отпадъци с изключение на изгаряне с оползотворяване на енергия и преработването в материали, които се използват като гориво. Оползотворяването включва и дейностите по подготовка за повторна употреба, рециклирането или друго материално оползотворяване.

20.„Организация по оползотворяване" е юридическо лице, регистрирано по Търговския закон или съгласно националното му законодателство, което не разпределя печалба и което управлява и/или самостоятелно извършва дейностите по разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на масово разпространени отпадъци.

21. „Отпадък” е вещество, предмет или част от предмет, от който притежателят се освобождава, възнамерява да се освободи, или е длъжен да се освободи по смисъла на § 1, т. 17 от ЗУО.

22. „Отпадъци от МПС“ са отпадъци по смисъла на § 1, т.17 от допълнителните разпоредби на ЗУО и включват:

а) излезли от употреба моторни превозни средства;

б) материали и компоненти от МПС и от ИУМПС.

23. „Отпадъци от електрическо и електронно оборудване“ е електрическо и електронно оборудване, което е отпадък по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на ЗУО, включително всички компоненти, части и консумативи, които са част от ЕЕО в момента, в който притежателят му се освобождава от него.

24. „Отпадъци от черни и цветни метали" са технологичните отпадъци, получени от добива, преработката или механичната обработка на цветни и черни метали и сплавите им, бракуваните машини, съоръжения, детайли и конструкции от производствен, строителен или битов характер с изключение на опасните отпадъци.

25. „Отпадъци от черни и цветни метали с битов характер" са отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), получени в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, в административни, социални и обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъците от черни и цветни метали, получени от търговски обекти, занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления.

26. „отработени масла " са всички смазочни или индустриални масла на минерална или синтетична основа, негодни за употреба по първоначалното им предназначение, като отработени моторни и трансмисионни масла, смазочни масла, турбинни и хидравлични масла по смисъла на § 1, т. 21 от допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците 

27. „Отпадъчни нефтопродукти" са всички течни, полутечни или твърди отпадъци на нефтена основа или техни смеси:

а) които се отделят при съхраняването на нефт и течни горива;

б) отпадъци от почистване на транспортни резервоари и резервоари за съхраняване на нефт и течни горива;

в) отпадъци от маслено-водна сепарация;

г) отпадъци от течни горива;

д) отпадъци от преработка на нефт;

е) утайки и емулсии, получени от различни производства;

ж) нефтосъдържащи отпадъци - резултат от нормалната експлоатация на кораби.

28. „Повторно нарушение” е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизане в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия вид.    

29. Преработване на отпадъци” е дейност, която променя свойствата или състава на отпадъците, като ги превръща в суровини за производство на крайни продукти или в крайни продукти.

30. „Причинител на отпадъци” е физическо или юридическо лице, при чиято дейност се образуват отпадъци(първичен причинител) и/или всеки, който осъществява предварителна обработка, смесване или други дейности и операции, водещи до промяна на свойствата или състава на отпадъка.

31. „Притежател на отпадъци” е причинителят на отпадъци, физическо или юридическо лице, в чието владение се намират отпадъците до момента на предаването им на оправомощено за следващо третиране лице.

32. „Прилежащи площи” са терени за обществено ползване около сгради, павилиони, имоти/дворни места, паркинги, гаражи, които са необходими за функционирането им, но не по-малко от 3 м.,

33. „Производствени отпадъци” са отпадъците, образувани в резултат на производствената дейност на физическите и юридическите лица.

34. „Разделно събиране”е събирането, при което поток от отпадъци се разделя по вид и естество на отпадъците с оглед улесняване на специфично третиране по смисъла на § 1, т. 34 от допълнителните разпоредби на ЗУО.

35. „Рециклиране” е всяка дейност по оползотворяване, чрез която отпадъчните материали се преработват в продукти, материали или вещества за първоначалната им цел или за други цели.

36. „Строителни отпадъци” са отпадъците, получени в резултат на строителната дейност на строителни площадки, както и отпадъци от разрушаване или реконструкция на сгради и съоръжения по смисъла на § 1, т. 39 от допълнителните разпоредби на ЗУО.

37. Съдове за битови отпадъци” са контейнери, кофи, кошчета и други съоръжения предназначени за събиране на битови отпадъци или на отделни фракции от тях.

38. „Строителни и монтажни" са работите, чрез които строежите се изграждат, ремонтират, реконструират, преустройват, поддържат или възстановяват./т.40 ЗУТ/

39. „Третиране на отпадъците” са дейности по оползотворяване или обезвреждане, включително подготовката /събиране, съхранение и сортиране/ преди оползотворяване или обезвреждане

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Настоящата Наредба се издава на основание и чл.22, ал.1 от ЗМСМА и чл.22 от Закона за управление на отпадъците.

§2. Настоящата Наредба е приета с Решение № 498/26.02.2019 г. на Общински съвет Луковит и отменя досега действащата Наредба по управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на Община Луковит

§3. Наредбата е изменена с Решение № 154 , прието с протокол № 18  от   24.09.2020 г. на Общински съвет Луковит.

§4. Наредбата е изменена с Решение №219, прието с протокол №26 от   25.03.2021г. на Общински съвет  Луковит.