Наредба за създаване и водене на регистър на общинските детски градини на територията на Община Луковит


            РАЗДЕЛ I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1  С тази наредба се определят обстоятелствата, които подлежат на вписване в Регистъра на общинските детски градини /наричан за по-кратко Регистър/, както и редът за водене, поддържане и ползване.

(1). На регистрация по реда на наредбата подлежат общинските детски градини в община Луковит

Чл.2. Регистърът се поддържа, като електронна база данни за подлежащите на вписване обстоятелства, както и на хартиен носител.

Чл.3. Достъпа до регистъра е публичен. Същият се осигурява чрез интернет страницата на община Луковит и се реализира по начин, който гарантира сигурността на съхранение на данните в него.

            РАЗДЕЛ II.  ПОДЛЕЖАЩИ НА ВПИСВАНЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл.4. Подлежащи на вписване в регистъра са следните обстоятелства:

1.   наименование  на детската градина ;

                        2.   заповед за откриване, преобразуване, промяна и закриване;

  1. име на директора;
  2. адрес на управление и на ползваните от детската градина и от изнесените групи към нея;
  3. код по БУЛСТАТ;
  4. наличие на почасови, съботни-неделни и сезоннидейности;
  5. телефон, електронен адрес и адрес в интернет;
  6. основание за заличаване на регистрацията;
  7. капацитет на институцията

РАЗДЕЛ III. ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪРА

   Чл. 5. В регистъра не се въвеждат данни, които представляват класифицирана информация.

Чл.6. За вписване в регистъра директорът на ДГ подава в Община Луковит заявление с приложени копия на документите, доказващи обстоятелствата, подлежащи на вписване.

 Чл.7. Действията по вписване и водене на регистъра се извършват от длъжностно лице, определено със заповед на кмета на Община Луковит.

       (1)  Длъжностното лице по чл.7 вписва и контролира данните, предоставени от общинските детски градини ;      

       (2) Лицето по чл.7 датира всяко ново вписване и се подписва на хартиения носител.

       (3) Заявленията за регистрация се входират в Информационния център на Община Луковит по реда на тяхното подаване.

        (4) В хартиения носител на регистъра не се допускат изтривания и зачертавания. Техническите грешки, допуснати при вписването, се поправят от длъжностното лице със забележка, подпис и дата.

         (5) Регистърът и заявлението за вписване с прилежащите му документи се съхраняват от длъжностното лице по чл.7.

Чл.8. Последващите вписвания на нови обстоятелства се извършват без да се засяга информацията, съдържаща се в предходните вписвания.

        (1) Всяко ново вписване на обстоятелство от даден тип отменя предишно вписано обстоятелство от същия тип. След извършване на вписването актуалното състояние на съответния информационен обект се обновява.

          (2) В регистъра се поддържа и съхранява информация за настъпилите промени във вписаните обстоятелства.

Чл.9. Достъпът до регистъра е публичен и се реализира по начин, който гарантира сигурността на съхранение на данните в него.

          (1) Достъпът до информация в регистъра се осигурява чрез страницата на Община Луковит в интернет www. lukovit.bg или от длъжностно лице по чл.7.

Чл.10. Обстоятелствата подлежащи на вписване в регистъра, както и промените в тях се отразяват в 7- дневен срок от влизането в сила на акта, от който произтичат.

Чл. 11. Информацията за всяка институция се въвежда в отделен файл.

Заключителни разпоредби

§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 346 от ЗПУО и е приета с Решение №179 /31.10.2016г. на Общински съвет Луковит

§ 2.   Наредбата влиза в сила от учебната 2016/2017 г. след влизане в сила на Решението на ОбС-Луковит.