Наредба за реда за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета и овладяване на популацията на бестопанствени кучета на територията на община Луковит


 

Раздел I. Общи положения

Чл. 1. (1) Наредбата регламентира реда и начина на придобиване, регистрация, деклариране, притежаване, отглеждане и развъждане на кучета и овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Луковит, и взаимоотношенията между общинската администрация, ветеринарномедицинските органи, организациите за защита на животните и собствениците на кучета.
(2) Разпоредбите на настоящата Наредба са задължителни за всички физически и юридически лица, които живеят, временно пребивават или управлението, на които е на територията на община Луковит.
Чл. 2. Според начина на отглеждане и предназначение, кучетата се класифицират на:

 1. Регистрирани - собственост на физически и юридически лица, организации, учреждения и други, записани в Регистъра на Общината.
 2. Нерегистрирани - собственост на обитателя на жилището, организацията или учреждението, в които домуват, но не са регистрирани.
 3. Безнадзорни - с определен собственик и регистрация, но се движат свободно без придружител.

4.  Безстопанствени - без собственик, регистрация и свободно движещи се.
Чл. 3. (1) Собствениците и лицата, под чийто надзор се намират кучетата носят гражданска и административнонаказателна отговорност за действията им.
(2) За вредите, произлезли от действията на животните, отговарят солидарно собственикът и лицето, под чийто надзор те се намират. Тези лица отговарят и когато животното е избягало или се е изгубило.

Раздел II 
Придобиване на кучета

Чл. 4. (1) Придобиването на кучета се удостоверява с:
1.  Договор за покупко-продажба от търговски обект, лицензиран развъдник, приют,
други физически и юридически лица;
2.Договор за дарение от лицензиран развъдник, приют, други физически и юридически
лица;
3. С ветеринарномедицински паспорт при придобиване от държава членка на
Европейския съюз, а при внос от трета страна със сертификат и ветеринарномедицински
паспорт;
4.      Придобиване   на   безстопанствено   куче   от  улицата   се   удостоверява   чрез
регистрационни документи, съгласно чл. 174 от Закона за ветеринарномедицинската дейност
(ЗВМД).
(2) Придобиване на куче от приют се допуска само за кастрирани кучета.
Чл. 5. Забранена е продажбата на кучета на лица под 18 години без съгласието на родител/настойник. /изм. с Решение №442 / 20.09.2018 г./

Раздел III Регистрация и такси

Чл. 6. (1) Собствениците на кучета, навършили 6-седмична възраст, ги представят на ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика, за издаване на паспорт по образец, ваксинация и обезпаразитяване.

 1. При навършване на 4-месечна възраст или в 7- дневен срок от придобиване на куче над тази възраст собственикът регистрира кучето при ветеринарен лекар, като представя документ за платена такса по чл. 47, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Луковит.
 2. При регистрацията на кучето, ветеринарният лекар поставя татуировка или микрочип, които съдържат идентификационен код по Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици на населеното място и индивидуален номер на животното.

(4)Ветеринарният лекар изпраща ежемесечно, до 5-то число, данните от ветеринарномедицинския паспорт на всяко регистрирано куче в Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) и в Община Луковит.
(5) Собствениците на кучета заплащат стойността на ветеринарномедицинския паспорт и на манипулацията поставяне на татуировката или микрочипа.
Чл.7. Всеки собственик на куче е длъжен в тримесечен срок от датата на придобиването му да подаде декларация по образец в Община Луковит, придружена от копие на ветеринарномедицински паспорт на кучето и квитанция за платена такса за притежаване на куче, съгласно чл.47, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Луковит.
Чл. 8. На база предоставената информация от ветеринарните лекари и предоставените данни от собствениците Община Луковит поддържа Регистър, съдържащ следните данни:

 1. номер и дата на въвеждане в регистъра;
 2. трите имена на собственика - физическо лице или наименование на собственика -юридическо лице/едноличен търговец;
 3. постоянен адрес на собственика - физическо лице или адрес на управлението на дейостта на собственика - юридическо лице/едноличен търговец;
 4. ЕГН за физически лица или код по Булстат, съответно ЕИК за юридически лица и еднолични търговци, собственици на куче;
 5. адрес, на който пребивава кучето;
 6. име на кучето, порода, външни белези и цел за използване;
 7. копие от ветеринарномедицински паспорт - номер и начин на трайно маркиране (татуировка или микрочип), дата на издаване, издател;
 8. дата на имунизация и кастрация (ако е извършена);
 9. номер на платежен документ, дата на транзакцията.

Чл. 9. (1) Годишната такса за притежаване на куче се заплаща ежегодно в срок до 31 март на годината или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито или родено след 31 март. За кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер на една дванадесета от годишния й размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването.

 1. Размера на годишната такса за притежаване на куче е определен в чл.47, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Луковит.
 2. При придобиване на куче с вече платена годишна такса за притежаване на куче, същата не се заплаща наново.
 3. Не се заплаща такса по чл.9, ал.1 от настоящата Наредба за куче с поставен микрочип за първата година от неговото регистриране.

Чл. 10. (1) Освобождават се от такса за притежаване на куче:

 1. кучета на инвалиди;
 2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
 3. кучета, използвани за опитни цели;
 4. кучета, използвани от Български червен кръст;
 5. кастрирани кучета;
 6. /отм. с Решение №442 / 20.09.2018 г./

Чл. 11. (1) Собствениците на кучета - домашни любимци, които ги използват за развъждане, ги регистрират на основание чл.137 от ЗВМД и освен таксата за притежаване на куче, заплащат в Община Луковит такса, съгласно чл.35, ал.5 от ЗЗЖ.
(2) Таксата по ал.1 на чл.11 не се заплаща от развъдчици и членове на киноложки клубове, членове на Българската републиканска федерация по кинология или на други български или международни киноложки федерации, които извършват развъдна дейност на чистопородни кучета.
Чл. 12 Приходите от събраните такси постъпват в общинския бюджет и се използват за мероприятия, свързани с Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета.
Чл. 13. В 7-дневен срок от промяната на адреса, на собствеността или при смърт на кучето собственикът уведомява ОДБХ и Община Луковит.
Чл. 14. Собствениците на кучета ги вписват в приложението към книгата на собствениците на етажната собственост и участват допълнително в разходите за почистване на общите части на сградите - етажна собственост.

Раздел IV 
Правила за отглеждане на кучета

Чл. 15. Принципи за отглеждане на кучета на територията на община Луковит:

 1. Всеки, който отглежда куче или се грижи за такова, е отговорен за неговото здравословно състояние.
 2. Всеки, който отглежда куче или се грижи за такова, е длъжен да му осигурява условията, грижите и вниманието, съобразени с естествените му нужди, според породата му.

(3)  Едно куче не може да бъде отглеждано, ако:
1.  условията, посочени в ал. 1 и ал. 2 от настоящия член, не са изпълнени.
2.  въпреки създадените условия по ал. 2 от настоящия член, кучето не може да се
приспособи към тях.
(4)  В случаите по ал. 3 и когато стопанинът не е успял да намери нов собственик на
кучето, то се настанява в регистриран „Приют за безстопанствени животни". Настаняването става доброволно и безвъзмездно от човека, който го отглежда.
Чл. 16. Всеки собственик на куче е длъжен:
1.   Да му осигурява необходимите количества храна и вода, съобразно неговите
физиологични нужди.

 1. Да му осигурява необходимото пространство и движение, съгласно чл. 34, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на животните (ЗЗЖ).
 2. Да го предпазва от болка и страдание.

4.     Да му осигурява ветеринарномедицинско обслужване и провеждането на
задължителните мероприятия.

 1. Да предотврати всяка проява на необоснована агресия на кучето, проявена на обществени места.
 2. Да го отглежда по начин, изключващ възможността за неконтролиран физически контакт с други лица.
 3. Да не го допуска в непосредствена близост до животни, с които има естествена или придобита нетърпимост.         
 4. Да го отглежда при условия, намаляващи до минимум възможността за агресивно поведение на кучето.
 5. Да осигури условия и поведение на кучето, ненарушаващи спокойствието на гражданите и хигиенните условия.
 6. Да осигури спазването на общите изисквания от Правилника за вътрешния ред на етажната собственост.
 7. Да не го оставя свободно движещо се в дворовете, с цел недопускането му до необезопасени сгради и входни врати на по-малко от 2 метра, както и да постави табела с текст "ЗЛО КУЧЕ" - за обучени кучета-пазачи и такива, проявяващи агресивност. Забраната не се отнася за еднофамилни жилища с оградени дворове.
 8. Когато собственикът на животно не може да полага грижи за него, го предава в приют, спасителен център, друг животновъден обект или на нов собственик, който да го отглежда в съответствие с физиологичните и поведенческите му особености.
 9. Не се допуска извеждането на кучета без повод, а на агресивни кучета и без намордник.

14.   Да почисти мястото след дефекация на кучето.

 1. Да не допуска контакт на болно куче или със съмнение за заболяване, с други животни и хора.
 2. Да съобщава на ветеринарномедицински органи за животни, показващи съмнителни признаци на заразни заболявания.

17.   Да носи със себе си регистрационните документи на кучето, когато го извежда извън дома.

 1. Да предоставя при поискване регистрационните документи на кучето за проверка от контролните общински и ветеринарномедицинските органи.
 2. На кучета, които се отглеждат на открито, се осигурява подслон или къщичка, които ги защитават от неблагоприятни атмосферни условия.
 3. На кучета, които се отглеждат предимно вързани, се осигурява 5 метра тел (въже) за свободно движение, както и ежедневна разходка.
 4. Собственикът на животно-компаньон взема мерки да не допуска животното само да напуска мястото на отглеждане, да навлиза в чужда собственост или на обществени места.

22.    Изключение по чл.16, т.21 се допуска за кучета - пазачи на стада, ловни,
следотърсачи, планински спасители и водачи на инвалиди, по ред, определен от Българската
агенция по безопасност на храните.
23. Собствениците на животни-компаньони ги отглеждат при спазване изискванията на ЗЗЖ и ЗВМД.
Чл. 17. (1) Забранява се:

 1. гледането на кучета на открити тераси, балкони и прилежащи части на сгради в режим на етажна собственост, както и в околоблоковите пространства.
 2. отглеждане и въвеждане на кучета в търговски обекти и обществени места, с изключение на кучета-водачи, придружаващи слепи хора и служебни кучета, съпровождащи органите на МО и МВР.
 3. разхождането на кучета на територията на учебните, детските, здравните заведения, детски и спортни площадки и на местата, обозначени със забранителни знаци от общината.
 4. отглеждането на кучета в жилищни сгради с търговска цел - продажба, пансионат и др.
 5. разхождането на кучета от едрите породи от малолетни лица.
 6. организирането и провеждането на борби с кучета и други животни.
 7. насъскването на кучета спрямо хора и животни на обществени места.
 8. отглеждането на кучета домашни любимци в жилищните сгради или .прилежащи

дворове, когато собствениците не полагат достатъчно грижи за хигиената на животните и с това замърсяват собственото жилище и частите на общата етажна собственост.
9.  проявата на особена жестокост към животните - умишленото причиняване на смърт, умишленото причиняване на тежко и трайно увреждане и стрелбата по безстопанствени животни.
10.   храненето на кучета в търговски обекти, обществени места и сгради, паркове,
околоблоковите пространства, както и на стълбищни площадки и на други места,
противоречащи на правилника за вътрешния ред на етажната собственост.

 1. Не се допуска естественото или изкуствено заплождане, което води до или създава опасност за увреждане здравето на кучето
 2. Собствениците на животни-компаньони следва да осигурят задължителна кастрация, при условие, че са допуснали веднъж размножаване и не са в състояние да отглеждат новородени.

РАЗДЕЛ V 
Безстопанствени и безнадзорни  кучета

Чл.18 (1) Кметът на Община Луковит организира мероприятия за овладяване популацията на безстопанствените кучета в изпълнение на приета от Общински съвет -Луковит Програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на Община Луковит и ежегодно внася отчет за нейното изпълнение в Общински съвет - гр. Луковит и пред изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).
(2)      Кметът на Община Луковит организира дейността по залавяне,
транспортиране и настаняване на безстопанствени и безнадзорни кучета във временни
приюти или в приюти, регистрирани по чл.137, ал.1 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност.
(3)   Дейността по ал.2 се извършва в съответствие с разпоредбите на ЗЗЖ и
ЗВМД и съобразно приетата от Община Луковит Програма за овладяване популацията
на безстопанствени кучета на територията на Община Луковит.
(4)       Ветеринарномедицинските манипулации на безстопанствените се
осъществяват в регистрирани подвижни или стационарни амбулатории, с които община
Луковит има сключен договор или такива, с които организациите за защита на
животните имат сключен договор.
Чл.19 (1) Всички уловени безстопанствени кучета, се кастрират, обезпаразитяват, ваксинират срещу бяс, регистрират и маркират.

 1. Залавянето на безстопанствени кучета се допуска по начин и при условия, които гарантират здравето им с минимално страдание, от лица със специална квалификация, инструктирани от ветеринарен лекар.
 2. Транспортирането до приюта на заловените кучета по ал. 1 се извършва със специално оборудвани и обозначени превозни средства с добра вентилация.
 3. Членовете на екипите за залавяне на безстопанствени кучета трябва да са преминали курс за обучение за защита и хуманно отношение към животните.
 4. Екипите за залавяне на безстопанствени кучета се ръководят и контролират от ветеринарен лекар.

(6)    След обработка на заловеното куче, ако не е агресивно се връща в
обичайната му среда на обитание, в която е уловено.
Чл. 20. Не се допуска връщането на обработени безстопанствени кучета в дворове на детски ясли и градини, училища, здравни заведения.

Раздел VI
Административнонаказателни разпоредби

Чл. 21. Контролни органи по смисъла на Наредбата са Кмета на община Луковит и упълномощените от него длъжностни лица, кметовете на кметства и кметските наместници в община Луковит.
Чл. 22. (1) Контролните органи по чл. 21 извършват:

 1. Проверки по заповед на кмета на община Луковит;
 2. Системни проверки;

3.    Проверки по постъпили писмени молби, жалби и сигнали за нарушения на
Наредбата, подадени от държавни органи, физически и юридически лица.
(2)  Контролните органи:

 1. Установяват самоличността на собственика на животното със съдействието на органите на МВР.
 2. Имат право да влизат след осигурен достъп от страна на собственика в недвижими имоти, където се отглеждат животни или се предполага, че се отглеждат или третират животни.
 3. Собствениците на кучета са длъжни да осигуряват достъп до всички обекти и цялата документация, необходима за осъществяване на проверката.

(3)  При констатиране на нарушения по тази Наредба контролните органи:
1.Съставят констативни протоколи и дават предписания със срокове и отговорници за отстраняването им;
2. Съставят актове за установяване на административни нарушения;
(4)   Въз основа на съставените актове за установени административни нарушения се издават наказателни постановления от кмета на Община Луковит. /изм. с Решение №442 / 20.09.2018 г./
Чл. 23. Санкции и глоби.

 1. Собственикът на куче, който наруши изискване по чл. 6, ал.2 и чл. 7 от настоящата Наредба се наказва с глоба или имуществена санкция в размер на 20 лв. и се дава писмено предписание за извършване на регистрация в едноседмичен срок. При неизпълнение на предписанието се налага глоба или имуществена санкция в размер от 250 лв. до 500 лева.
 2. При неспазване разпоредбите на чл.6, ал.4 от настоящата Наредба, на виновните лица се налага глоба или имуществена санкция в размер на 50 лева.
 3. За констатирани нарушения по чл. 16, т. 14 от настоящата Наредба, на нарушителите се налага глоба или имуществена санкция в размер на 20 лв., а при повторно нарушение до 150 лева.
 4. За констатирани нарушения на чл. 11, ал. 1 от настоящата Наредба, на нарушителя се налага глоба или имуществена санкция в размер на 50 лв., а при повторно нарушение се налага глоба или имуществена санкция в размер от 100 до 250 лв.
 5. За констатирани нарушения по чл. 16, т. 6, т. 11 и т. 13 от настоящата Наредба, кучето подлежи на изолация и се настанява с протокол в "Приют за безстопанствени животни", а на собственика се налага глоба или имуществена санкция в размер от 50 до 100 лева.
 6. За констатирани нарушения по чл. 17, ал. 1, т. 6 и т. 9 се налага глоба или имуществена санкция от 500 до 1 000 лева.                  
 7. Наказанията по предходните алинеи се налагат, ако за извършеното нарушение не се предвижда по-тежко наказание по друг нормативен акт.
 8. За констатирани нарушения по настоящата Наредба, различни от описаните в предходните алинеи, на нарушителите се налага глоба или имуществена санкция от 50 лв. до 150 лв., а при установено повторно нарушение - глоба или имуществена санкция от 150 лв. до 500 лева.

Чл. 24. Мерки при агресивно поведение от страна на домашен любимец:

 1. В случай на нападение от домашно куче с известен собственик и/или адрес на отглеждане, се извършва проверка на място от комисия, която включва контролните и ветеринарномедицинските органи, агресивното куче се настанява в регистриран приют и се изготвя констативен протокол.
 2. При наличие на нанесени от кучето телесни повреди, на собственика се налага глоба или имуществена санкция от 1000 лв. до 2000 лв., освен ако за извършеното нарушение не се предвижда по-тежко наказание по друг нормативен акт.

Чл. 25. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. Настоящата Наредба се издава на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.40, ал.5 от Закона за защита на животните и във връзка с чл.117 и 118 от Закона за местните данъци и такси, чл.178 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, чл.59, ал.З и чл.60 от Закона за защита на животните.
§ 2. Контролът по изпълнението на Наредбата се възлага на кмета на община Луковит
§ 3. Наредбата е приета с решение № 184/21.12.2012 г. на Общинския съвет - Луковит
§ 4. Наредбата е изменена с Решение № 442, прието с протокол № 49 от 20.09.2018 г. на Общински съвет – Луковит.