Наредба за реда и условията за гледане на животни - домашни любимци и селскостопански животни на територията на Община Луковит


 

 

РАЗДЕЛ І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Тази Наредба регламентира реда и условията за отглеждане на домашни животни в жилищната територия на населените места в община Луковит.

РАЗДЕЛ ІІ

ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ – ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ

Чл.2. Принципи на отглеждане на животни - домашни любимци:
(1) Всеки, който отглежда животно домашен любимец или се грижи за такъв, е отговорен за неговото здравословно състояние.
(2) Всеки, който отглежда животно - домашен любимец или се грижи за такъв, е длъжен да му осигурява, грижите и вниманието, съобразени с естествените му нужди според вида и породата му, а именно:
1. Да му осигурява необходимите количества храна и вода, съобразно неговите физиологични нужди; 
2. Да му осигурява необходимото пространство и движение;
3. Да осигурява контрол върху поведението на животното, извън дома си;
4. Да му осигурява ветеринарномедицинско обслужване;
(3) Едно животно не може да бъде отглеждано като домашен любимец, ако:
1. Условията, посочени в ал.2 от този член, не са изпълнени.
2. Въпреки създадените условия по чл. 2, животното не може да се приспособи към тях.

Чл.3. (1) Придобиването на животно - домашен любимец се удостоверява посредством регистрационните документи.
(2) Забранена е продажбата на животни - домашни любимци на лица под 18-годишна възраст без съгласието на родител/настойник“. (изм. с Решение №429/27.08.2018 г.)
(3) Регистрация на животни домашни любимци:
1. Собственик на куче е длъжен да го регистрира при ветеринарен лекар при навършване на 4-месечна възраст или в 7-дневен срок от придобиване на куче над тази възраст. При регистрация на кучета се заверява ветеринарно-медицинския паспорт и се получава идентификационен жетон. (изм. с Решение №429/27.08.2018 г.)
2. В общинската администрация се води регистър на животните - домашни любимци. В тях се отбелязва име, ЕГН и адрес на собственика, вид и порода на животното - домашен любимец, както и неговите индивидуални идентификационни данни.
3. Собственик на куче е длъжен да подаде декларация в общината по постоянния му адрес/седалище в тримесечен срок от датата на придобиването му. (изм. с Решение №429/27.08.2018 г.)
4. Всеки собственик на животни домашни любимци, отглеждани групово, ги регистрира в общинския регистър по вид, порода, брой и пол.
5. Регистрацията на представители на редки и застрашени видове животни като домашни любимци се извършва и съгласно Закона за биологичното разнообразие и други нормативни актове, действащи в тази област.
6. Информация за регистрираните в общинския регистър животни домашни любимци се предоставя служебно от администрацията на директора на ОДБХ и се актуализира на всяко тримесечие.

Чл.4. Правила за отглеждане и развъждане на животни - домашни любимци.

  1. Всеки собственик е длъжен:

1. Да отглежда животното - домашен любимец по начин, изключващ възможността за неконтролиран физически контакт с други лица. 
2. Да не допуска в непосредствена близост животни, притежаващи естествена или придобита нетърпимост едно към друго.
3. Да отглежда животното домашен любимец при условия, намаляващи до минимум възможността за агресивно поведение на животното.
4. Да осигури условия и поведение на домашния любимец, не нарушаващи спокойствието на гражданите.
(2) Забранява се отглеждането на животни домашни любимци:
1. На открити тераси и балкони в сгради в режим на етажна собственост.
2. В общите и прилежащи части на сградите в режим на етажна собственост без писменото съгласие на живеещите на адреса, удостоверено с протокол от Общото събрание.
(3) При отглеждане на кучета на открито задължително се осигурява колиба, която се оразмерява така, че кучето да може да се движи изправено вътре в нея без затруднения и да ляга с цялата си дължина.
Ако движението на кучето е ограничено от клетка или ограден вътрешен двор, размерите на ограденото пространство задължително са:

  1. за кучета с височина до 50 см. – 6 кв.м.
  2. за кучета с височина над 50 см. – 9 кв.м.

И в двата случая късата страна на ограденото пространство не трябва да е по-малка от две дължини на кучето или два метра.
За всяко друго допълнително куче, държано в същото оградено пространство, се осигурява допълнително подова повърхност, съгласно горните изисквания.
Височината на ограждението се оразмерява така, че изправеното куче да не достига горното ограничение с предните лапи или да не е по-малка от:

  1. за кучета с височина до 50 см. – 1,6 м.
  2. За кучета с височина над 50 см. – 2,0 м.
  3. Собствениците на животни домашни любимци, които ги използват за размножаване, са длъжни:

1. Да се съобразяват с физиологичните, анатомичните и поведенческите им характеристики и да не допускат застрашаване на здравето и благосъстоянието на потомството или на майката.
2. Да не допуска естествено или изкуствено заплождане, което води до или създава опасност за увреждане здравето на животното.
3. При раждане и отглеждане на приплоди да им се осигури оптималните условия за физическо и психическо развитие, специфични за вида и породата.
4. Да осигури на новородени животни - домашни любимци дом и стопанин след навършване но видово-специфичната възраст за отделяне от родителите.
5. При отглеждане на новородените да не се извършват действия, насочени към развиване или повишаване на природно заложеното ниво на агресия и склонност към нападение. 
6. Да предаде в изолатор или приют за животни новоотгледани животни -домашни любимци, на които не са осигурени дом и собственик.
Чл.5. (1) При присъствие на животно - домашен любимец на обществено място собственикът е длъжен:
1. Да не оставя животното - домашен любимец без надзор и да осигурява постоянен и непосредствен контрол върху поведението му.
2. Да не допуска контакт на потенциално болно, опасно или отровно животно -домашен любимец с други животни и хора.
3. Да не допуска нарушаване на обществения ред от животното - домашен любимец.
4. Да не използва животното - домашен любимец за комерсиална цел – професия, фотография, игри на късмета, хазарт, платени демонстрации на дресура и др.
5. Да носи със себе си регистрационните документи – ветеринарно-медицински паспорт за бозайниците, а за кучетата и идентификационен жетон.
6. Да почисти мястото след дефекация на животното домашен любимец по начин, незамърсяващ съдовете за смет и околната среда.
(2) Забранено е разхождането на животни:
1. На територията на детски градини и училища.
2. На територията на здравни заведения.
3. На територията на детски площадки.
4. На територията на градски паркове и градини.
(3) Собственикът на куче е длъжен:
1. Да го води винаги на повод не по-дълъг от 2 метра. Свободно пускане на кучето е разрешено само на специално предвидени за целта места.
2. Да води кучето винаги и навсякъде само на повод и с намордник.
3. Да не подтиква към нападение кучето срещу хора и животни, освен в условията на неизбежна самоотбрана.
4. При пътуване със средствата на обществения транспорт да води кучето на къс повод и с намордник или в транспортен кафез.
(4) На лица под 14 год. не се разрешава да водят кучета от едри породи на обществени места.

Чл.6. Собствениците на умрели животни са длъжни да уведомят незабавно органите на Областна дирекция по безопасност на храните.

РАЗДЕЛ ІІІ
СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ

Чл.7. На територията на общината при стриктно спазване на санитарно-хигиенни изисквания могат да се отглеждат (затворено) домашни животни и птици върху собствения имот.
(1) Стопанските постройки със селскостопанско предназначение да се изграждат съгласно определените норми както следва:
1. На три метра от дворищно-регулационната линия, при условие, че отпадните води се отвеждат в собствения парцел и за целта има изградена септична яма.
2.На шест метра от жилищните сгради, находящи се в дворното място, както и от сградите от съседните имоти.
(2) При невъзможност за спазване на разстоянията по ал.1 т.1 и т.2 е необходима нотариално заверена декларация за съгласие от съседите.
(3) Стопанските сгради трябва да се изграждат, разполагат и оборудват така че да отговарят на условията съгласно чл.44 и чл.45 от ЗУТ.

Чл.8. Допуска се отглеждане на пчелни семейства в индивидуални имоти, намиращи се във вилни зони, населени места и квартали, предвидени за малоетажно строителство, както и други имоти извън регулационните граници на населените места.

Чл.9. Собствениците на животни и птици са длъжни да изградят и поддържат септични ями и торища.
(1) Домакинствата, които отглеждат селскостопански животни, следва да имат в дворовете си изградени места за временно съхраняване на тора.
(2) Ежедневно да се изнася от селскостопанските сгради торовата маса на определеното за целта място в рамките на собствения парцел.
(3) Торовата маса да се извозва извън границите на парцела на собственика на животните на определените за целта торища след превишаване на 0,2 куб.м.
(4) Задължението за изграждане и поддържане на септични ями и торища в собствените имоти се отнася и за лицата, които отглеждат животни и птици извън регулацията на населените места на общината.

Чл.10. Броят на отглежданите животни в населените места на общината се определя конкретно за всеки случай на базата на необходимата площ за съответния вид, съгласно ветеринарните и санитарно-хигиенни изисквания.
(1) Отглеждане на впрегатен добитък /коне, магарета/ до 1 бр. и с приплодите им до 1 годишна възраст.
(2) Едър рогат добитък до 1 брой и с приплодите им до 3 месечна възраст:
- за говеда с тегло до 150 кг.- най-малко- 1,5 кв.м.
- за говеда с тегло от 150 до 220 кг.- 1,7 кв.м.
- за говеда над 220 кг.- 2,0 кв.м.
(3) Дребен рогат добитък /овце, кози/ до 7 броя и приплодите им до 2 броя.
(4) Свине майки до 1 брой заедно с приплодите им до 2 месечна възраст – по 2,25 кв.м. за всяка свиня майка.
(5) Свине за угояване до 3 броя:
- 0,15 кв.м. за прасета с тегло до 10 кг.
- 0,20 кв.м. за прасета с тегло от 10 до 20 кг.
- 0,30 кв.м. за прасета с тегло от 20 до 30 кг.
- 0,40 кв.м. за прасета с тегло от 30 до 50 кг.
- 0,55 кв.м. за прасета с тегло от 50 до 80 кг.
- 0,75 кв.м. за прасета с тегло от 80 до 110 кг.
-1,00 кв.м. за прасета с тегло над 110 кг.
(6) Птици на открито до 20 бр.
(7) Птици в клетки до 30 бр.
(8) Зайци-майки до 5 бр. и приплодите им.

Чл.11. Забранява се отглеждането за лични нужди на:
1. Птици, зайци, овце, кози, крави, коне, свине, пчелни семейства, кучета и др. в изградените жилищни блокове. 
2. Домашни животни в имоти, граничещи с представителни обществени места и сгради.
3. Животни в действащите санитарно-охранителни зони на водоизточници и водоснабдителни съоръжения.
4. Птици, зайци, пчелни семейства и др. В жилищните сгради, сервизни помещения, тавани, балкони, мазета и гаражи.
5. Движение и паша на животни и птици по улици, паркове, площади и други обществени места, с изключение на определените със заповед на кмета на общината.
6. Животни и птици до 1000 метра от границите на депо за твърди битови отпадъци.

Чл.12. Кметът на общината и кметовете на населените места:  
1. Определят местата за пашуване на животни.
2. Определят, съвместно с КАТ, улиците за движение на животни и събирателните пунктове в покрайнините на населените места.

Чл.13. Собствениците, които притежават селскостопански животни и птици, са длъжни да ги регистрират в кметствата и в ОДБХ  вида, пола и броя на притежаваните от тях животни, съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност.

РАЗДЕЛ ІІІ
УСТАНОВЯВАНЕ НА НАРУШЕНИЯТА, ПРОИЗВОДСТВО ПО НАЛАГАНЕ НА НАКАЗАНИЯТА

Чл.14.(1) За констатирано нарушение по тази Наредба на нарушителя се налага   наказателна глоба в размер от 50 до 200 лева.
(2) Лице, наказано за нарушение по тази наредба, което до една година от влизане в сила на наказателното постановление извърши ново нарушение, се наказва с глоба от 200 до 1000 лв.
(3) Конкретният размер на глобата за всяко отделно нарушение се определя от Кмета на общината, съобразно тежестта на нарушението, подбудите за извършването му, използваните начини и средства, степента на вината на нарушителя и имотното му състояние.
(4) Наказанията по предходните алинеи се налагат, ако за извършеното нарушение не се предвижда по-тежко наказание по друг нормативен акт.

Чл.15.(1) Нарушенията по Наредбата се установяват с акт от лицата, определени със заповед на кмета.
(2) Наказателните постановления се издават от кмета на общината. (изм. с Решение №429/27.08.2018 г.)
(3) Административно-наказателното производство се осъществява по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Чл.16. Изпълнението на Наредбата се възлага на: кмета на общината, кметовете на кметства, РУП и ОДБХ.

РАЗДЕЛ ІV
 ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. По смисъла на наредбата:
- „Идентификация на животното” е характеризирането му по неговата маркеровка, паспортни и регистрационни данни;
- „Приют за животни домашни любимци” е обект с нетърговска цел, където могат да бъдат държани голям брой животни.Когато това не противоречи на нормативните документи, в обекта могат да бъдат настанявани и скитащи животни.
- „Скитащо животно” е всяко животно домашен любимец, което няма дом или се намира извън границите на дома на своя собственик, или гледач и не е под контрола или под прекия надзор на собственик или гледач.

РАЗДЕЛ V 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§2. Наредбата се издава на основание чл.21 ал.2 и чл.22 от ЗМСМА.
§3. Наредбата да се сведе до знанието на населението на община Луковит, чрез публикуването й на интернет – страницата на Община Луковит.
§4. Наредбата влиза в сила от деня на  приемането й от ОбС Луковит. 
§5. Привеждането на личните стопанства в съответствие с изискванията на тази Наредба да се извърши в тримесечен срок от влизането й в сила.

§6. Наредбата е изменена с Решение № 429 , прието с протокол № 48 от 27.08.2018г. на Общински съвет – Луковит.“