НАРЕДБА ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ ОТ ОБЩИНА ЛУКОВИТ


Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за принудително изпълнение от Община Луковит на влезли в сила заповеди на Кмета на общината, издадени на основание чл.225 а, ал. 1 от Закона за устройство на територията, за премахване на незаконни строежиили части от тях.

(2) По реда на тази наредба принудително се изпълняват и разпореждания за поправяне или възстановяване на незаконно премахнати строежи, части от тях или отделни видове строителни работи.

Чл. 2. (1) Тази наредба се прилагаза строежи четвърта, пета и шеста категория – незаконни по смисъла на чл. 225, ал.2 от ЗУТ.

(2) Тази наредба не се прилага за  строежи с поверителен характер.

Чл. 3. Към принудително изпълнение на заповеди по чл. 225а, ал. 1 ЗУТ за премахване на незаконни строежи или части от тях се пристъпва, когато същите не са изпълнени доброволно от адресата/адресатите на заповедта в определения с нея срок за доброволно изпълнение.

Глава втора

РЕД И НАЧИН ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИТЕ СТРОЕЖИ

Чл. 4. (1) В тридневен срок след изтичане на срока за доброволно изпълнение, определен със заповедта за премахване, се извършва проверка по изпълнението на местостроежа от служителите за контрол по строителството вОбщинска администрация  Луковит, за което се съставя констативен протокол (приложение № 1).

(2) При констатирано неизпълнение на заповедта се пристъпва към действия по принудителното й изпълнение.

  Чл. 5. (1) В едномесечен срок от съставяне на протокола по чл. 4, ал. 1 упълномощени от Кмета на Община Луковит длъжностни лица провеждат предварително проучване  относно начина на изпълнение на премахването, срока за изпълнение и необходимите средства (по количествено-стойностна сметка), резултатите от което се оформят в протокол (приложение № 2), който се представя на Кмета на общината.

(2) При необходимост от представяне на конструктивно становище или конструктивен проект за премахване, одобряване на проект, проект за укрепване на сградата (когато е необходимо) и др. това изрично се посочва в протокола по чл. 5, ал. 1.

Чл. 6. В едномесечен срок от съставянето на протокола по чл. 5, ал. 1 се пристъпва към откриване на процедура за избор на изпълнител, в случаите когато такъв не е избран предварително.

 

Чл. 7. След определяне на изпълнител на обществената поръчка Кметът на Община Луковит или упълномощено от него длъжностно лице, определя датата и часа на принудителното изпълнение, за което уведомява всички заинтересувани лица, експлоатационните дружества и органите на Министерство на вътрешните работи.

Чл. 8. Преди започване на действията по принудителното премахване с цел обезопасяване на района, строителната площадка на незаконния строеж се огражда със сигнални ленти.

Чл. 9. При принудителното изпълнение на заповедта за премахване на незаконния строеж служителите за контрол по строителството вОбщинска администрация  Луковит могат да използват специалните средства, посочени в чл. 223, ал. 3 от ЗУТ.

Чл. 10. На определената дата и час служителите по чл.223 от ЗУТ от Общинска администрация Луковит, съвместно с изпълнителя и в присъствието на представители на експлоатационните дружества и органите на МВР, съставят протокол за състоянието на незаконния строеж преди започването на принудителното изпълнение на заповедта за премахване (приложение № 3).

  Чл. 11. (1) В случаите, когато строежът не е освободен доброволно от наличните малотрайни, пожаро- и взривоопасни материали, продукти, химически вещества, съоръжения, обзавеждане, оборудване и друго движимо имущество, се пристъпва към принудително освобождаване на строежа.

(2) Изнесеното движимо имущество по ал. 1 се оставя на отговорно съхранение в помещение, определено от Кмета на ОбщинаЛуковит, като за наличността му служителите за контрол по строителствотов Община Луковит и в присъствие на представители на органите на МВР съставят опис за вида, количеството и състоянието му при изнасянето.

(3) Извършените разходи по ал. 1 са за сметка на адресата/адресатите/ на заповедта и се събират по реда на чл. 15 от Настоящата наредба.

  Чл. 12. (1) Премахването на незаконния строеж се ръководи от представител на изпълнителя, който е технически правоспособно лице, и се извършва съгласно становище на инженер-конструктор и представен конструктивен проект, в случаите когато такъв е необходим, както и след преустановено захранване с вода, електрическа енергия, топлинна енергия, отвеждане на отпадъчните води и др.

(2) В процеса на премахване изпълнителят е длъжен да спазва нормите по противопожарна безопасност, хигиена и безопасност на труда, като носи отговорност за причинени материални щети и увреждане на трети лица.

Чл. 13. След принудителното изпълнение на заповедта за премахване на незаконния строеж се съставя протокол (приложение № 4) от служителите по чл. 223 от ЗУТвОбщинска администрация Луковит и изпълнителя, в присъствието на представители на експлоатационните дружества и органите на Министерството на вътрешните работи, екземпляр от който се изпраща на Агенцията по кадастъра, картография и геодезия/ Службата по агенция, картография, кадастър и геодезия.

  Чл. 14. Окончателното почистване на строителната площадка от строителните отпадъци, получени при премахването на незаконен строеж, и възстановяването на терена се извършва от общината по местонахождение на строежа за сметка на адресата/адресатите на заповедта.

Глава трета

РЕД ЗА ВЗЕМАНИЯ ПО НАПРАВЕНИТЕ РАЗХОДИ

  Чл. 15. (1) За извършените разходи по премахването,от представители на Общинската администрация  и изпълнителя се съставя протокол  (приложение № 5), въз основа на който и влязлата в сила заповед за премахване на строежа се издава заповед за незабавно изпълнение по реда на чл.418 от Гражданския процесуален кодекс.

(2) Когато извършителят на незаконния строеж е неизвестен, разходите по премахването са за сметка на общинския бюджет.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. "Премахване на незаконен строеж" представлява разрушаването му до кота терен и/или до състояние негоден за ползване при спазване нормите по противопожарна безопасност, хигиена и безопасност на труда.

§2. "Премахване на промяна предназначението на сгради, съоръжения или части от тях" представлява възстановяване на първоначалното предназначение съгласно одобрените строителни книжа.

  §3. (1) "Адресат/адресати на заповедта" са физически или юридически лица, които могат да бъдат собственикът на терена, лице с ограничено вещно право или извършителят на незаконния строеж, спрямо които се създава задължение за премахване на незаконния строеж със заповедта по чл. 225а, ал. 1 или 2 ЗУТ и се определя срок за доброволно изпълнение.

(2) В случаите, в които собственикът на терена и извършителят на незаконния строеж са различни физически и/или юридически лица, те отговарят солидарно за направените разходи по принудителното изпълнение на заповедта за премахване.

§4. При частично премахване на незаконен строеж, се изготвя становище от правоспособен инженер-конструктор за укрепване на строежа, придружено (при необходимост) от конструктивен проект.

§5. "Изпълнител" по смисъла на тази наредба е лице, на което е възложено изпълнението на премахването на незаконния строеж.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§6. Наредбата се издава на основание чл. 225а, ал. 3 ЗУТ .

§7. Наредбата влиза в сила от деня на влизането в сила на решението на общинския съвет за приемането й.

§ 8. Указания по прилагането на тази наредба се дават от Общинска администрация Луковит.

                                Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1

ПРОТОКОЛ

№ ..................

Днес, ...........201 ... г., работна група в състав:

1. ................................................................................................................................................

длъжностно лице ...... “.....” при Общинска администрация – Луковит;

2. .................................................................................................................................................

длъжностно лице ...... “.....” при Общинска администрация - Луковит;

3. .............................................................................................................................................

длъжностно лице ...... “.....” при Общинска администрация - Луковит;

в присъствието/отсъствието на адресата/адресатите на заповедта: ............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

извърши проверка относно изпълнението на Заповед № .............../.......... 201 ... г. на Кмета на Община Луковит за премахване на незаконен строеж:

....................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................,

изграден в ...............................................................................................................................

..................................................................................................................................................

................................................................................................................................................,

с административен адрес: ....................................................................................................

................................................................................................................................................

При проверката се установи: ................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Съставили:

1. ................... (............)

2. ................... (............)

3. ................... (............)

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             Приложение № 2 към чл. 5, ал. 1

ПРОТОКОЛ

за предварително проучване на принудителното изпълнение на премахването на незаконния строеж

Днес, .......... 201 ... г., работна група в състав:

1. .............................................................................................................................................

........................................................................................... при Общинска администрация;

2. ..............................................................................................................................................

........................................................................................... при Общинска администрация;

3. ...............................................................................................................................................

.......................................................................................... при Общинска администрация;

след като се събра и обсъди резултатите от извършеното проучване относно начина на принудителното изпълнение, срока за изпълнение и необходимите средства и други, относно незаконен строеж: “..........................................................................................................

...............................................................................................................................”, изграден

в ............................................................................................................................................,

с административен адрес: ..................................................................................................

...........................................................................................................................................,

излага следното становище:

I. Начин на изпълнение на премахването:

.......................................................................................................................................

........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

II. Срок за изпълнение на принудителното премахване:

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

III. Стойност на премахването: ................. лв.,

в която не е включен ДДС.

Работна група:

1. ................... (............)

2. ................... (............)

3. ................... (............)

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 към чл. 10

ПРОТОКОЛ

за установяване състоянието на строежа и строителната площадка преди започване на принудителното изпълнение

Днес, ......... 201 ... г., работна група в състав:

1. ................................................................................................................................

........................ при Общинска администрация – Луковит;

2. .......................................................................................................................................

........................ при Общинска администрация – Луковит;

3. ....................................................................................................................................

........................ при Общинска администрация – Луковит;

4. ...........................................................................................................................................

................. - в качеството си на изпълнител по

Заповед № ................./.......... 200 ... г.,

в присъствието на:

1. .................................................

при Община Луковит - ........... гр. ...............;

2. .................................................;

3. .................................................;

4. .................................................;

в ............ ч. се събра за привеждане в изпълнение Заповед № ......../.......... 201 ... г. на Кмета на Община Луковит за премахване на незаконен строеж: .........,

находящ се в ...............................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

         с административен адрес: ........................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

         изграден от ................................................................................................................................

         Във връзка с изискванията на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Луковит работната група установи, че строежът е/не е опразнен от строителна механизация, хора, пожаро- и взривоопасни материали, горива и смазочни материали, вещества с абразивно действие и други общоопасни средства, малотрайни продукти и материали, оборудване на собственика на строежа и др. в срока за доброволно изпълнение.

В .......... ч. се пристъпи към принудително изпълнение на заповедта за премахване на незаконния строеж.

Присъствали:

Съставили:

1. ........... (......)

1. ........... (......)

2. ........... (......)

2. ........... (......)

3. ........... (......)

3. ........... (......)

4. ........... (......)

4. ........... (......)

                                                

Приложение № 4 към чл. 13

ПРОТОКОЛ

за установяване състоянието на строежа и строителната площадка след започване на принудителното

изпълнение

Днес, ......... 201 ... г., работна група в състав:

1. ...........................................................................................................................................

........................ при Общинска администрация – Луковит;

2. .........................................................................................................................................

........................ при Общинска администрация – Луковит;

3. ...........................................................................................................................................

........................ при Общинска администрация – Луковит;

4. .............................................................................................................................................

..................................................................................... - в качеството си на изпълнител по

Заповед № ................./.......... 201 ... г.,

в присъствието на:

5. .......................................................................................................................................

при Община Луковит - ............. гр. ............;

6. .....................................................................................................................................;

7. ..................................................................................................................................;

8. ..............................................................................................................................,

в .......................................................................................................................................,

в ..... ч. приключи премахването на незаконен строеж: ....................................................,

находящ се в ........................................

....................................................,

с административен адрес: ............................

....................................................,

изграден от ........................................

Заповед № ........../................ г. на Кмета на Община Луковит е изпълнена.

Строежът е приведен в състояние - негоден за ползване. Строителната площадка е в следното състояние:

.....................................................

Присъствали:

Съставили:

1. ........... (......)

1. ........... (......)

2. ........... (......)

2. ........... (......)

3. ........... (......)

3. ........... (......)

4. ........... (......)

4. ........... (......)

                                        

 

                                                                                           Приложение № 5 към чл. 15, ал. 1

ПРОТОКОЛ

за извършените разходи по премахването на незаконен

строеж: ............................................

Днес, .............201 ... г.,

1. .............................................................................................................................................

.................................................................................. - в качеството си на изпълнител по

Заповед №......../.......... 201 ... г. за премахване на незаконен строеж: ...............................,

находящ се в .............................................................................................................., и

2. .....................................................................................................................................

длъжностно лице ........ “.....” при Общинска администрация – Луковит;

3. ......................................................................................................................................

длъжностно лице ........ “.....” при Общинска администрация – Луковит;

след извършена проверка установиха, че при премахването на незаконния строеж са изпълнени следните видове работи (по предварителната количествено-стойностна сметка):

№ по ред

Вид

Ед. мярка

Количество

Ед. цена

Обща стойност

 
 
 

Всичко:

 
 

ДДС:

 
 

_________

 

Общо:

 

Съставили:

1. ......... (.........)

2. ......... (.........)

3. ......... (.........)

Проверил:

Кмет на Община Луковит - ............:

(................)