НАРЕДБА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПАСИЩА И МЕРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ


(Приета с Решение№ 332/ 17.12.2013 г.  на ОбС-Луковит/)

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

         Чл.1. Настоящата Наредба определя начина за стопанисване, управление и реда за предоставяне за ползване на общинските мери и пасища в Община Луковит.

         Чл.2. Предмет на Наредбата са общинските имоти с начин на трайно ползване „Пасище и мера” от ОПФ, както и тези по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ на територията на Общината, наричани по-долу за краткост – пасища и мери.

         Чл.3. Наредбата определя конкретни правомощия на Общински съвет Луковит, кмета на община Луковит и кметовете и кметските наместници на населените места в община Луковит.

ІІ. СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ

 

         Чл.4. Стопанисването и управлението  на пасищата и мерите обхваща:

 1. поддържането на съществуващите пасища и мери  в съответствие с условията за поддържането на земята в добро земеделско и екологично състояние  и прилагането на националните стандарти;
 2. създаването на нови пасища и мери;
 3. рекултивация на пасища и мери;
 4. извършване на агротехнически и растителнозащитни  мероприятия;
 5. предоставяне за ползване.

         Чл.5. Предоставянето за ползване на общинските  пасища и мери се извършва с решение на общинския съвет.

         Чл.6. Общинският съвет приема:

 1. правила за ползване на общинските пасища и мери;
 2. годишен експлоатационен план за ползване на пасищата от ОПФ и чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ
 3. решение за предоставяне на общинските мери и пасища за общо ползване от земеделски стопани и/или техни сдружения, придружено с поименен списък на земеделските стопани от съответните населени места;
 4. цена за индивидуално ползване на декар общински пасища и мери във връзка с подпомагането им по СЕПП / Схема за единно плащане на площ /
 5. образец на Декларация, че ползвателят е запознат с Правилата                                 / Приложение № 1 от настоящата наредба /.
 6. образец на Декларация, че при промяна на броя на животните за срока на договора за ползване, ще уведоми Община Луковит за настъпилите промени / Приложение     № 2 от настоящата наредба /.
 7. образец на удостоверение, че лицето няма стари финансови задължения към общината за предходни години / Приложение № 3 от настоящата наредба /.
 8. образец на заявление за ползване на пасища и мери от ОПФ и чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ   / Приложение № 4 от настоящата наредба /.

         Чл.7. Забранява се строителство в общинските пасища и мери, без промяна на предназначението им.

         Чл.8. Кметът на общината предприема процедура по промяна предназначението на пасищата и мерите след  решение на  Общинския съвет и в съответствие с нормативната база.

         Чл.9. Забранява се превръщането на пасища и мери от ОПФ в обработваема земя – нива без предварително положително становище от РИОСВ съгласно изискванията на ЗООС

         Чл.10.(1)Кметовете и кметските наместници и специализираните органи осъществяват контрол за провеждане на мероприятия по осигуряване на пожарна безопасност  в общинските мери и пасища.

(2) Провеждане на мероприятията по осигуряване на пожарна безопасност в общинските мери и пасища, се извършва от и за сметка на ползвателите – сключили договор за ползването им.

(3) Провеждане на мероприятията по осигуряване на пожарна безопасност в общинските мери и пасища,  които не са предоставени за ползване, се извършва от кметовете и кметските наместници за сметка на Общината.

         Чл.11. (1) Ползването на общинските мери и пасища, включва следните начини за въздействие върху тяхното общо състояние, касаещо продуктивността, качеството и ботаническия състав на тревостоя:

      1. почистване от нежелана храстовидна растителност и битови отпадъци;

      2. регулиране на водния режим;

      3. борба с плевелите;

      4. торене;

      5. посяване;

      6. режим  на ползване;

      7. противоерозионни мероприятия.

(2) При ползване на пасища и мери трябва да се прилагат минималните национални стандарти за прилагане на добри селскостопански  условия, както следва:

 1. За опазване на почвата от ерозия - национален стандарт 1.2 – задължително е опазването  и поддържането на съществуващите трайни тераси в масивите;
 2. За запазване на структурата на почвата - национален стандарт 3.1 – задължително е чрез правилен подбор  на земеделска техника и подходящи технологии за растително защитни мероприятия, да не се допуска вторично уплътняване на почвата;
 3. Осигуряване на минимално ниво на поддръжка на естествените местообитания:

-    национален стандарт 4.1 – при пасищно и оборно-пасищно отглеждане на животни от рода на едър рогат добитък /ЕРД/, дребен рогат добитък /ДРД/ и еднокопитни е задължително наличие на постоянно затревени площи (пасища и мери) в съотношение минимум:

0,5 ха – за   възрастно животно от рода на ЕРД (над 24 месеца);

0,1 ха – за  младо животно от рода на ЕРД ( 2 - 8 месеца);

0,2 ха - за  подрастващо животно от рода на ЕРД ( 8 - 24 месеца);

0,05 ха - за  животно от рода на ДРД ; 

0,5 ха - за  животно от рода на еднокопитните;

- национален стандарт 4.2 – задължително е постоянните пасища да се   почистват от нежелана храстовидна  растителност и да се провежда борба с агресивните и устойчиви растителни видове;

-     национален стандарт 4.3 – задължително е да се запазват съществуващите граници (синори) на масива/земеделския парцел;

-    национален стандарт 4.4 – задължително е опазването на земеделските

     площи в близост до гори от навлизането на дървесна и храстовидна

     растителност в тях.

         Чл.12. Ползванията от общинските мери и пасища като сено, семена, събиране на гъби, билки, горски плодове и други извън паша на селскостопански животни, представляват странични ползвания и се уреждат по допълнителен ред.

         Чл.13. Провеждането на сеч на отделно стоящи и групи дървета в общинските пасища и мери, се извършва, съгласно Закона за опазване на селскостопанското имущество и Наредбата за реда и начина на ползване на дървесина извън горски фонд на Община Луковит.

                  ІІІ. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИ МЕРИ И ПАСИЩА

 

         Чл.14. Организацията по предоставяне за ползване на общинските пасища и мери се осъществява от кмета на общината, кметовете на съответните населени места и кметските наместници.

         Чл.15. (1)  Общински пасища и мери, предвидени  за предоставяне за общо и индивидуално ползване от стопаните, отглеждащи животни от вида ЕРД, ДРД и еднокопитни на територията на общината за регистрацията им в СЕПП, се одобряват от Общинския съвет за всяко землище поотделно.

          (2)Одобрението по ал.1 съдържа информация за имотите относно местоположение,  номер и площ по картата на възстановената собственост /КВС/ или физически блок /ФБ/.

         Чл.16. (1) Общински пасища и мери в землището на дадено населено място в общината се предоставят за общо и индивидуално ползване от стопаните, отглеждащи животни от вида ЕРД, ДРД и еднокопитни на територията на същото населено място.

(2) След удовлетворяване на нуждите от общински пасища и мери, съгласно определения в чл.11, ал.2, т.3 минимум площи на лицата по чл. 16, ал. 1 и при наличие на излишък, същият се преразпределя от кмета на общината и се предоставят за ползване по реда на чл. 17.

          Чл.17. (1) Мерите и пасищата – общинска собственост, могат да се отдават под наем или под аренда за ползване само след удовлетворяване нуждите на лицата по чл. 16, ал. 1, съгласно определения в чл.11, ал.2, т.3 минимум площи.

            (2) Предоставянето на мерите и пасищата по ал. 1 под наем или под аренда се извършва на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни, или на лица, които са поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние за срок до 5 години. По искане на арендатора или наемателя договрът може да се сключи и за по-кратък срок.

             (3). Отдаването на мерите и пасища по ал. 1 се извършва при спазване на изискванията на чл.37и – чл.37о от ЗСПЗЗ.

           Чл.18. (1) Мерите и пасищата от ОПФ по чл. 17, ал. 1 се отдават под наем или аренда чрез публично оповестен търг от общинската администрация, при спазване на разпоредбите на по чл. 37и и чл.37п от ЗСПЗЗ.

             (2) Участниците в търговете за ползване на мери и пасища, могат да бъдат земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни в съответното населено място и/или в съседни землища на територията на общината, които :

                     1.Отглеждат животни регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти.

                     2. Да са регистрирани земеделски производители по Наредба 3 за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители

                     3. Да нямат прекратени договори за ползване на земи и пасища и мери от ОПФ поради неиздължаване на парични задължения по тях.

             (3) На основание чл.37м, ал.1 от ЗСПЗЗ, мери и пасища, останали свободни след провеждането процедурата по чл.16 ал.1и на търговете между участниците по чл.18 ал.2 от настоящата наредба се предлагат чрез публично оповестен търг под наем или аренда на лица, поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние .

              (4) Наемната цена за индивидуално ползването на мерите и пасищата от ОПФ не може да бъде по-ниска от определената цена в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Луковит. 

       Чл.19.Кандидати за ползване на общински пасища и мери  могат да бъдат:

1.собственици, отглеждащи животни на територията на Общината;

2.юридически лица, осъществяващи дейност в областта на животновъдството на територията на Общината.

3.формални сдружения, създадени по населени места за оползотворяване максимално на площите с НТП / начин на трайно ползване / – пасища и мери.

4.лица, развиващи дейност на територията на общината и изявяват желание да се грижат и поддържат пасищата в добро екологично състояние.

                       Чл.20. (1) Правилата за ползване на общинските мери и пасища  се определят от общинския съвет.

(2) Решението на общинския съвет съдържа:

                  1.  годишен план за паша

                  2. съгласие за предоставяне на общинските пасища и мери за общо и индивидуално ползване от земеделски стопани и/или техни сдружения;

                  3. задълженията на общината и на ползвателите за поддържането на пасищата и мерите.

(3) Към решението за общо ползване се прилага списък с данни за земеделските стопани или техни сдружения, регистрирани като юридически лица, отглежданите от тях животни, данни за количеството на общинските мери и пасища, както и други данни, изискващи се за кандидатстване за подпомагане по схемата за единно плащане на площ.

(4) Кметът на общината, кметът на кметство и кметски наместник съгласуват списъка с местната ветеринарномедицинска служба.

(5) Решението на общинския съвет е правно основание за общо ползване на мерите и пасищата по чл.41 от Закона за подпомагане на земеделските производители

(6) Земеделски производител включен в списъка по ал.3, може да получи заверено копие от кмета на общината, района, кметството копие на решението за определяне на ползването на мерите и пасищата.

(7) Отдел „Развитие и устройство на територията” в общинска администрация гр.Луковит, подготвя договорите за ползване със земеделския стопанин.

         Чл.21. Общинските пасища и мери се предоставят за ползване след сключен договор между кмета на община Луковит и ползвателя.

         Чл.22.  За да се ползват общински пасища и мери, земеделският стопанин трябва да представи в общинската администрация:

 1. заявление за ползване;
 2. документ, удостоверяващ броя и вида на животните – копие на актуална анкетна карта, служебна бележка или декларация, заверена от ветеринарен лекар;
 3. декларация, че ще запази броя на животните за срока на договора;
 4. декларация, че е запознат с Правилата за ползване на общински пасища и мери на територията на община Луковит;
 5. удостоверение, че няма непогасени финансови задължения към община Луковит.

         Чл.23. (1) Създава се регистър на лицата, ползващи общинските мери и пасища

(2) Регистъра по ал.1 съдържа:

     1.  лицата, ползващи  общинските мери и пасища;

     2.  данни за ползваните имоти;

     3.  вписвания на промяна в обстоятелствата на ползвателите;

     4. договори за ползване;

     5. данни за извършени плащания;

(3) Регистърът по ал.1 се води от упълномощено със заповед на кмета на общината длъжностно лице от Общинска администрация гр. Луковит.

(4)За всеки земеделски производител се създава досие, в което се съхранява цялата документация по ползването и плащането на таксите, както и данни за предприетите действия за почистване на имота.

                   ІV.Задължения на общината и  ползвателите на общинските мери и пасища

  

         Чл.24.Задължения на общината:

(1)Да осигури безпрепятствено ползване на предоставените общински мери и пасища от местното население за паша на притежаваните от тях животни.

(2) Да осигури достъп на пасищните животни чрез създаването на прокъри с необходимата ширина за безпрепятствено преминаване до общинските мери и пасища, наети от животновъдите.

(3)Да предоставя периодична информация и методически указания на ползвателите относно необходимите мероприятия по поддържане и опазване на мерите и пасищата.

(4) Да съдейства на съответните ползватели при организация на почистването на пасищата и мерите и поддържането им в добро екологично състояние.

       Чл.25. Задължения на ползвателите е да осигуряват стриктното прилагане на технологични и организационни мероприятия относно:

 1. Повърхностно подобряване на терена;
 2. Подобряване на мерите и пасищата от ОПФ, чрез  оптимизиране  на минералното торене;
 3. Органично торене на мерите и пасищата;
 4. Борба с плевелите и вредната растителност;
 5. Подсяване на деградирали мери и пасища;
 6. Основно подобряване на мери и пасища при нископродуктивни естествени тревостои със силно влошен тревен състав;
 7. Поддържане на мерите и пасищата, чрез традиционните земеделски практики; 
 8. Рационално и щадящо използване на мерите и пасищата.

 

                           V. ТАКСИ   И ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ

         Чл.26. (1)Ползвателите са длъжни да заплащат наемни вноски за ползване на общински пасища и мери.

(2) Таксите по ал.1 се приемат от общински съвет- Луковит.

         Чл.27.  Всички плащания се извършват в сградата на Община Луковит на адрес: гр. Луковит, ул. „Възраждане“ №73.

         Чл.28.  Кметът на общината може да прекрати договора, когато ползвателят  ползва предоставените пасища и мери от ОПФ по начин, който не отговаря на приетите правила или не заплаща необходимите такси, както и да търси обезщетение за нанесените вреди.

         Чл.29. (1) Ползвателите на общински пасища и мери, сключили договори с Общината са длъжни:

 1. да заплатят наемни вноски за ползване на общински пасища и мери в деня на подписване на договора за текущата стопанска година, а за всяка следваща стопанска година наемната вноска се заплаща авансово не по-късно от 30-ти септември на предходната стопанска година.
 2. да използват предоставените им пасища и мери от ОПФ, съгласно предназначението им;
 3. да спазват приетите от общинския съвет правила за ползване;
 4. да спазват установените ветеринарно-санитарни и хигиенни, както и екологични норми и противопожарни правила;
 5. да спазват фитосанитарните изисквания при поддържането на пасищата и мерите;
 6. да опазват електро-преносните  и други съоръжения и инсталации, както и водоемите;
 7. да изпълняват указанията на специализираните органи;
 8. да предпазват пасищата и мерите от ерозия, заблатяване и замърсяване, да не употребяват неразрешени химически препарати и торове;
 9. да не унищожават единични и групи дървета в нарушение на чл.13;

(2) Ползвателите нямат право да преотстъпват ползваните от тях пасища и мери на трети лица.

         Чл.30. Приходите от внесените такси за ползване на общинските мери и пасища се изразходват за поддържане на същите.

 

        VІ.  АДМИНИСТРАТИВНО - НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

         Чл.31  (1) Наказва се с глоба в размер от 100 до 500 лева лице което:

 1. ползва общински мери и пасища, извън установения в тази Наредба ред.
 2. извършва паша на селскостопански животни, извън указаните места, численост или вид животни.
 3. създава пчелин в общински мери и пасища.
 4. преотстъпва предоставените му за ползване общински мери и пасища на трети лица;

(2) Наказва се с глоба в размер от 100 до 500 лева физическо лице и от 500 да 2000 лева едноличен търговец или юридическо лице, което унищожи общински мери и пасища от ОПФ и/или ги превърне в обработваема площ нива без предварително съгласие на Кмета на община Луковит и наличие на надлежни разрешителни съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда.

(3)Лице, което унищожи, повреди, извади или премести траен знак за обозначаване на границите на общинските пасища и мери, се наказва с глоба от 250 до 500 лв.

(4) Наказва се с глоба от 10 до 200 лева лице, което не изпълни разпорежданията на служител на общинска администрация, дадени му в кръга на служебните му правомощия.

(5) Забранява се паленето на растителност в пасищата, а нарушителите се наказват с глоба от 100 до 500 лева.

(6)Нарушенията се установяват с актове на служители от общинска администрация, определени от кмета на общината.

(7) Наказателните постановления се издават от кмета на общината.

         Чл.32. Административно-наказателното производство се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

 

VІІ.  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Договорът за ползване на общински пасища и мери, влиза в сила от деня на подписването му.

            §2. Контролът по изпълнението на настоящата наредба се възлага на кмета наобщината.

§3. Кметът на общината назначава комисия, която да проверява състоянието на наличните общински пасища и мери, да прави оглед, съставя протоколи и предложения за различия между документалните данни и установеното на терена. За дейността си комисията се отчита пред кмета на общината.

§4 Кметовете на населени места проверяват състоянието на наличните общински пасища и мери,  правят оглед, съставят протоколи и предложения за различия между документалните данни и установеното на терена. За дейността  се отчитат пред кмета на общината.

§5 Кмета на общината внася информация в Общинския съвет за състоянието на наличните общински мери и пасища до месец ноември на текущата година.

§6. В наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество се създава точка 11 в чл.1 ал.4, със следния текст:

„ Чл.1 ал.4 т.11. Реда за ползването на общински пасища и мери”.

§7. Настоящата наредба е приета на основание чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация с Решение №322/17.12.2013 г. на Общински съвет – Луковит.