Наредба за поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасността на движението и чистотата на територията на Община Луковит - ОТМЕНЕНА


 

 

 

О Б Щ И Н С К И     С Ъ В Е Т     -    Л У К О В И Т

____________________________________________

Н А Р Е Д Б А

за поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасността на

движението и чистотата на територията на Община Луковит

                                                           Г Л А В А   I

                                                     ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. /1/ Настоящата наредба има за цел поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасността на движението, опазване общественото и личното имущество и чистотата на територията на община Луковит.

 /2/ Наредбата е задължителна за:

$11.       Всички лица, които живеят постоянно или временно пребивават на територията на общината.

$12.       Собствениците и другите обитатели на жилищните сгради.

$13.        Председателите на домсъветите (управителите, домоуправителите) в етажната собственост.

$14.      Ръководствата на търговски дружества, фирми, предприятия, учреждения, организации и еднолични търговци.

Г Л А В А   II

Р А З Д Е Л  I

СПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СПОКОЙСТВИЕ И МОРАЛ

Чл. 2. Забранява се вдигането на шум, нарушаването спокойствието на обитателите в жилищните сгради за времето от 14.00 часа до 16.00 часа и от 23.00 часа до 06.00 часа /през зимния период от 22.00 до 06.00 часа/

Чл. 3. Забранява се вдигане на превишаващ нормите шум по улиците, площадите и други обществени места, вкл. при провеждане на манифестации, митинги, шествия и други подобни. Определените по законния ред отговорници осигуряват нормалното протичане на същите.

                                                  Р А З Д Е Л    II                         

ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СОБСТВЕНОСТТА

чл. 4. Забранява се:

    1. Писането и драскането по стените на сградите, по огради, рекламни пана, предпазни табели и други такива.

    2. Късането и повреждането на обяви, рекламни и нагледни агитационни материали.

    3. Хвърляне на ракети, бомбички и други взривоопасни материали, вкл. и в случаи на празници или провеждане на масови обществени прояви, които биха застрашили живота и здравето на други граждани.

    4. Внасянето, продажбата и употребата на алкохолни и спиртни напитки на места, където се провеждат масови прояви.

    5. Организирането и провеждането на събрания, митинги и манифестации, както и състезания, по улиците, площадите и парковете, без предварително разрешение от Община  - Луковит (или съответното кметство).

$16.            Употребата на самоделни или фабрични бомбички, газово и пневматично оръжие, както и на други взривни вещества и устройства, с които се застрашава живота, здравето и спокойствието на гражданите в заведения, дискотеки, училища и други обществени места.

7.Достъпът на лица, носещи пневматично и газово оръжие в заведения, дискотеки, училища и други обществени места.

   8. Производство, търговия, разпространението и съхранението на всякакъв вид взривни вещества, освен в обектите, притежаващи разрешение от МВР.

Чл. 5. При използване на обществения транспорт се забранява:

    1. Пушенето, пиенето и хвърлянето на хранителни и други отпадъци.

    2. Викането, свиренето, пеенето и други действия, нарушаващи спокойствието на останалите пътници и на водачите на МПС.

    3. Качването и слизането от МПС по време на движение.   

    4. Неспазване предимствата за инвалиди, възрастни, болни хора, бременни и майките с деца до седемгодишна възраст.

    5. Превоз на запалителни и газови бутилки и кучета без намордник.

Чл. 6. За опазване на парковете и зелените площи се забранява:

    1. Утъпкването на тревните площи, включително и чрез паша на животни.

    2. Късането на цветя, чупенето, отсичането и повреждането на дървета и храсти, както и изрязването на имена, думи, знаци и инициали върху дърветата.

    3. Разместването на пейки, стъпването и драскането по тях, или повреждането им по друг начин.

    4. Разместване без разрешение на общинските органи на различните съоръжения в детски и ученически спортни площадки.

Чл. 7. Не се разрешава ловенето на пойни птички, гълъби, гургулици и други, събиране на яйца от птичите гнезда, повреждане на изкуствени хранилки и птичи къщички в паркове, лесопаркове, градини и други обществени или частни места.

Чл. 8. /1/ Забранява се къпането в неохраняеми места по реките Златна Панега, Искър, Вит, Каменица, язовир Синдиката и другите водоеми.

/2/ Ежегодно кметът издава заповед за разрешението и забраната къпането по язовир Синдиката и другите водоеми и по цялостната органи-зация на водноспасителната дейност.

Чл. 9. Не се позволява качването на деца и други граждани по паметници от исторически и културен характер.

Чл. 10. Забранява се влизането в районите на гробищата в общината от 21 до 6 ч. през летния сезон и от 20 до 7 ч. през зимния сезон, както и оскверняването им.

 

Р А З Д Е Л   III

ОПАЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА

Чл.11. /1/ Опазването и поддържането на чистотата в община Луковит обхваща:

•  Отстраняване на битовата смет, сметта от тротоарите и уличните платна, третирането и обезвреждането и;

•  Миенето, метенето, оросяването и снегопочистването на улици и площади;

•  Поддържане и почистване на общинските и обществените тоалетни;

•  Почистването на канализационните шахти и отоци на клозетни и помийни ями;

•  Чистотата в жилищни и обществени сгради, селскостопански дворове и постройки, дворни места, производствени и търговски обекти, градини, паркове, стадиони, игрища, почивни станции, хижи, пазари, паркинги, превозни средства и други.

/2/ Дейностите по предходната алинея се осигуряват от:

•  Функции към Общината и фирми по комуналните дейности, както и граждани, съгласно сключени договори с Общината.

•  Ръководителите на учрежденията, стопанските и обществени организации и фирми – по отношение на административни, производствени и складови помещения, дворове, гаражи, паркинги, пазари и други имоти, които управляват и стопанисват, както и прилежащите им територии.

•  Домоуправителите на етажните собствености – по отношение на общите части на сградите, предназначени за общо ползване от обитателите и прилежащите територии.

•  Гражданите – по отношение на етажната собственост, индивидуалните дворове, сгради, постройки и съоръжения и прилежащите им територии.

•  Изпълнителите и производителите – относно строителни и производствени отпадъци при извършване на строежи, събаряне на сгради или от производствени и други дейности.

Чл.12. /1/ Общинската администрация контролира работата по ал.2, т.1.

•  Да се извозва домашната и уличната смет съобразно със сметонатрупването през отделните сезони на годината.

•  Редовно да се поддържа чистотата на улици, площади и други обществени терени.

•  Своевременно да се почистват снегът и поледиците за осигуряване безпрепятствено движение на пешеходци и превозни средства.

Чл.13. Ръководителите на фирми, учреждения и гражданите, в чиито имоти има водоизточници са длъжни да ги поддържат в добър вид и годни за ползване.

Чл.14. Гражданите са длъжни да почистват местата за отдих, почивка и туризъм преди напускането на съответните им райони.

Чл.15. За опазването и поддържането на чистотата, общинската администрация съвместно с органите на полицията и ХЕИ определят:

•  Улиците, по които не може да преминава добитък;

•  Местата за събиране на добитъка за извеждането му на паша в селищата на общината;

•  Местата за паркиране на превозни средства за пазари, панаир, сборове и др.;

•  Местата за лепене на афиши, обявления, реклами, заповеди, лозунги, некролози и други;

•  Площадки за депониране на пръст, твърди битови и промишлени отпадъци, съгласно действащите нормативи.

•  Местата за поставяне на съдовете за смет, като същите се нанасят и върху картата на съответното селище.

Чл.16. /1/ Сметищата  и местата  за  обезвреждането на  сметта се определят от общинската администрация, извън населените места , съгласувано с компетентните държавни органи.

/2/ Забранява се влизането в районите на  сметищата , освен в случаите за  изхвърляне на  отпадъци.

Чл.17. /1/ Каросериите на  транспортните средства , превозващи товари в насипно състояние /пръст, баластра, пясък, бетонов и варов разтвор, тухли, въглища , хартиени отпадъци и други подобни/ трябва  да  бъдат добре уплътнени, снабдени с предпазни покривала  или с контейнери, за  да  не се допуска  замърсяването на  улиците, пътищата  и прилежащите им територии.

/2/ Съхраняването на  строителни материали и отпадъци при строително-ремонтни работи на  сгради се извършва за  определен срок срещу заплащане на  такса, определена с Наредба на ОбС по ЗМДТ.

/3/ Строителните площадки в населените места  да  бъдат ограждани и осветявани по указания на  органите на  общинската   администрация, съгласувано с органите на полицията , с оглед да  не се замърсяват съседните им райони и да  не се затруднява  движението на  пещеходци и превозни средства .

Чл.18 . Спрените от движение лични МПС могат да  се паркират в гаражи, дворната  част на  индивидуални парцели, както и в обособени за  тази цел обществени паркинги.

Чл.19. ЗАБРАНЯВА СЕ:

/1/ Миенето, гресирането и ремонтирането на  моторни и други превозни средства  на  уличните платна , прощадите, парковете, детските и спортните площадки, вътрешно-квартални градини и други.

/2/ Пакирането на  МПС, което е катастрофирало със значителни повреди, негодно за  движение, разкомплектовано и снето от отчет или спряно от движение /без регистрационен номер, снети гуми/ по тротоари, улици, площади, озеленени площи и открити улични паркинги. Престоят и паркирането на  всякакъв вид ППС в озеленени площи.

/3/ Завземането, ползуването, ограждането и поставянето на съоръжения върху тротоари, улици, площади,  алеи, зелени площи и открити паркинги, както и нанасянето на маркировки за  каквито и да  било цели, създаващи пречки, изброените терени да  се използват по предназначение.

/4/ Замърсяването на  обществени места , улици, площади, тротоари, паркове, обработваема  земя, пасища , обществени превозни средства , спортни и детски обекти и съоръжения , хранителни заведения, пазари , читалища , спирки, паркинги, обществени тоалетни, чешми, паметници, скулптурни и декоративни елементи и предназначените за  общо ползуване части от сгради.

/5/ Пускането свободно на  птици и други домашни животни.

/6/ Изгарянето на  отпадъци и листна  маса  в дворове, улици, площади, паркове, градини и други подобни в населените места .

/7/ Разместването на  съдовете за  смет от определените им места .

/8/ Разпиляването на  смет.

/9/ Изгарянето на  сметта  и изхвърлянето на  незагасени отпадъци в съдовете за  смет.

/10/ Изливането на  вода  от балконите и прозорците на  сградите.(Поливането на  цветя на  балконите и прозорците може да  става без да  се допуска  изтичане на  вода  вън от тях.)

/11/ Отвеждането на  дим и газове през прозорците, витрините, стените и балконите.

/12/ Изтърсването, изтупването на  вещи в часовете от 10.00 до 16.00 ч. и от 22.00 до 8.00 ч.

/13/ Стоварването по тротоарите и уличните платна  на  строителни материали и съоръжения, строителни отпадъци, пръст и други подобни, без съответното разрешение на  общинската  администрация, както и изхвърлянето на  същите в съдовете, предназначени за  битови отпадъци.

/14/ Държането на  строителни материали, съоръжения и отпадъци на обществени места  повече от 7/седем/ дни след завършване на  строежа .

/15/ Разкопаването или повреждането на  тротоарните и уличните настилки за  каквито и да  било цели, без разрешението на  общинската   администрация.Сроковете за възстановяване целостта на тротоари и пътни настилки се определя от длъжностните лица в отдел “ТСУ”

/16/ Складирането, държането на  отоплителни материали и техни отпадъци по тротоарите повече от 3 денонощия / ако няма  друго разрешение от общинската   администрация/.

/17/ Превозни средства  с животинска  тяга  да  се движат без престилки и последните да  се почистват по начин, с който се замърсяват уличните платна  и околната  среда .

/18/ (изм. с Решение №198 Протокол №22/22.12.2016г.) Забранява се движението на ППС с животинска тяга по общинските пътища, по уличната мрежа и площади на територията на град Луковит, извън определените за целта общински пътища със заповед на кмета."

/19/ Изхвърлянето на  обемисти отпадъци като кашони от хранителни стоки, цигари и други в малките съдове за  смет, поставени по главните улици и площади, а  така  също и до контейнерите и кошчетата  за  смет.

/20/ Нарушаването нивото  /регулата / на  уличните платна чрез повдигането им с  асфалт, бетон или други материали към прилежащите тротоари с цел осигуряване на  удобен подход за  МПС към гаражите и дворовете на  сградите.

/21/ Писането и драскането по фасадите и стените на  сградите, оградите, пътните съоръжения, скулптури и други.

/22/ Изхвърлянето на  хранителни отпадъци извън определените места .

/23/ Хвърлянето и замърсяването след консумация на  тиквено и слънчогледово семе, фъстъци и други на  обществени места .

/24/ Складирането на  предмети, материали, дърва  за  огрев и други по терасите, козирките и покривите на  сградите.

/25/(нов, Решение №21/29.12.2011) Източването на септични ями от имоти на граждани по улични платна

  /26/  (нов, Решение №21/29.12.2011)Източване на   битови фекални води от жилищни сгради по уличнитеплатна,   без   да   са   преминали   през   утаителни   пречиствателни   съоръжения  /водоплътни изгребни ями/,  които отговарят на техническите  и санитарно-хигиенните изисквания.

 /27/ (нов, Решение №21/29.12.2011)Отвеждането на фекални и всякакви отпадъчни продукти от животинска и друга дейност към обществени места: улици, площади, тротоари, паркове , водни площи и др., без да са преминали през утаителни пречиствателни съоръжения, отговарящи на техническите и санитарно-хигиенните изисквания

/28/(нов, Решение №21/29.12.2011)Движението, спирането и паркирането на моторни превозни средства по тротоарите и други забранени с пътни знаци места

Чл.20 . Не се разрешава  извън определените за  целта  места :

1. хвърлянето на  угарки, кибритени, цигарени кутии и други книжни отпадъци, пластмасови чаши, отпадъци от семки, ядки,плодове и други битови отпадъци.

2. паленето на  огън и хвърлянето на  неугасени цигари и клечки кибрит.

3. изхвърлянето на  строителни, битови и други отпадъци.

4. разлепването на   афиши, реклами, съобщения, обяви, некролози, нагледни  агитационни материали и други подобни.

Чл.21 . Сметта , разпиляна  около съдовете за  смет при тяхното използване и обслужване, както и при извозването и, се почиства  от фирмите извършващи сметосъбиране и сметоизвозване на  територията на  общината .

Чл.22. /1 / В населените места  във всяко учреждение, предприятие, заведение, общежитие и домакинство трябва  да  има  достатъчно по брой стандартни съдове за  смет /кофи, качета , контейнери/.

/2/ Сметта  не трябва  да  съдържа : незагасена  сгурия, избухливи вещества , течности, твърди, тежки и обемисти предмети, като тухли, камъни и други строителни отпадъци, стъклени и метални отпадъци и други, които могат да  повредят сметосъбирачните съдове и машини.

Чл.23. /1/ За  поддържането и санитарно-хигиенното състояние на  общинските обществени тоалетни отговаря общинската  администрация.

/2/ За  поддържане хигиената  на  тооалетните в заведенията за хранене и развлечения, отговарят собствениците или ползвателите на  съответните сгради и дворове.

/3/ Всяко домакинство и стопанство в канализираните терени трябва  да  има  отходно място, а  в неканализираните и помийна  яма, изградени и поддържани, съобразно санитарно-хигиенните изисквания.

/4/ Стопанските сгради - обори, яхъри и други трябва да  се изграждат така , че да  не се замърсява околната  среда . Домакинствата , които отглеждат домашни животни и птици трябва  да имат в дворовете си изградени и добре поддържани торища .

/5/ Собствениците и наемателите на  търговски обекти, фирми, държавни и обществени сгради, индивидуални жилища  и такива в жилищните блокове са  задължени ежедневно сутрин и вечер,  а при необходимост и по-често да  измитат и почистват от сняг, лед и ледени висулки в собствените или наети недвижими имоти и прилежащите им тротоари и терени отредени от общинската  администрация.

Чл.24 . Извозването и загробването на  животинските трупове се извършва  в специално изградени извън населените места  трупни ями, отговарящи на  санитарно-техническите изисквания.

Чл.25 . Във всяка  етажна  собственост и жилищен блок трябва  да  има вътрешен правилник за  чистотата. Същият се поставя на  видно място във входовете на  сградите.

С Правилника  се определят задълженията  на  обитателите за опазване и поддържане чистотата  в жилищата , избените, таванските, общите помещения, стълбищата , дворовете, тротоарите, прилежащите територии и други, времето и реда  за  изтупване на  килими, одеала , дрехи и други.

Чл.26. Управителните съвети на  етажните собствености, домсъветите на  жилищните блокове, домоначалниците и управителите на общежития упражняват контрол по опазването и поддържането на  чистотата.

За  нарушения  те уведомяват съответната  служба  на  общин-ската  администрация.

Чл.27. /1/ Будки, павилиони, сергии и други за  нуждите на търговията , битовото обслужване, информацията  и други не могат да се поставят по тротоарите в градините, парковете и други свободни обществени пространства  без разрешение от техническите служби на общинската   администрация, съгласувано с органите по безопасностт на  движението.

/2/ За  чистотата  на  територията  около обектите по  ал.1 отговарят лицата , осъществяващи търговското и битово обслужване.

Чл.28 . Вторични суровини от организираните временни пунктове за  изкупуване се извозват и теренът се почиства  в деня на  изкупуването им от лицата, осъществили тази дейност.

Чл. 29. /1/ При снеговалеж и заледяване, всички административни ръководители на учреждения, еднолични фирми, търговски дружества и домоуправители да организират своевременно и постоянно почистване на прилежащите им тротоари и работни площадки в района на обектите, за осигуряване на нормален работен процес и безопасно движение.

 /2/ При почистване на сняг се забранява:

    1. Натрупването му върху тротоарите, без да се остави достатъчно място за движението на пешеходците, както и в обсега на автобусни спирки и срещу входове на гаражи.

    2. Натрупването на сняг в уличните платна и решетки на оттоците се почистват от сняг и лед, докато се осигури отичане на водата от разтопения сняг при затопляне на времето.

    3. Складирането на сняг, обработен с луга до 2 м. в диаметър от стволовете на дърветата и в разделителните ивици на улиците.

 /3/ За организацията на дейността по предходната алинея кметът издава заповед за режима и реда по снегопочистването.

 

Р А З Д Е Л   IV

Чл. 30. /1/ Собствениците на кучета и котки отглеждани на територията на общината, следва да ги регистрират до 6 месеца след раждането им в РВЛ или РВМС. Органите, извършващи регистрация на кучета са: отдел “УРЕИ” и определените със заповед на кметовете на селищата лица.

 /2/ Лица и организации, които искат да развъждат кучета с търговска цел се снабдяват с регистрация в РВЛ или РВМС.

 /3/ Притежателите на кучета, задължително ги ваксинират и обезпаразитяват съгласно чл.34, т.3 от ЗВМД.

/4/ Домашните кучета задължително да се извеждат на разходка с нашийник и повод, а злонравните и с намордник. Свободното им разхождане е допустимо, ако местата са специално оградени и определени за разходка. Собствениците им трябва да носят санитарни принадлежности /найлонов плик и лопатка/ и да събират отделените фекалии и ги изхвърлят в контейнери.

 /5/ При извеждането им на разходка, собствениците са длъжни да носят документи за собственост, както и такива, оказващи извършените ветеринарно-профилактични процедури и ги показват при поискване от правоимащите. На шията на всяко куче трябва да има специален иденти-фикационен знак, получен от органите, извършващи регистрацията.  

Р А З Д Е Л   V

ТЪРГОВИЯ  И УСЛУГИ

Чл. 31. /1/ При упражняване на търговска дейност в стационарен  обект физическите и юридически лица уведомяват за това общинската администрация.

/2/ Уведомлението по ал.1/по образец/ се подава в 2 екз. до кмета на общината в 7/ седем/ дневен срок от заверката в ТД на НАП на свидетелството за регистрация на фискалното устройство на обекта.

/3/ В уведомлението се посочва:

-предмет на дейност на търговския обект;

-извършва/не извършва/ продажба на вино и спиртни напитки;

-извършва/ не извършва/ продажба на тютюн и тютюневи изделия;

-адрес на търговския обект;

-вид на търговския обект;

-фирма, седалище и телефон на търговеца;

-работно време

-име на лицето, представляващо търговеца;

-името и телефона на лицето, отговорно за търговския обект.

/4/ Към уведомлението за упражняване на търговска дейност в стационарен обект се прилага  копие от  актуално състояние , за фирмите които не са пререгистрирани по ТЗ или декларация, за фирмите, вписани в Търговския Регистър към Агенцията по вписванията.

/5/ Информация за постъпилите уведомления се предоставя на техническа  служба на Общината за установяване на зоконността на обекта, в съответствие с изискванията на ЗУТ.

/6/ В 14 /Четиринадесет/ дневен срок  от постъпване на документите по чл 31 /1/ ,  уведомленията се вписват в информационен масив „ Акстър търговия” от упълномощено от кмета на общината лице.

/7/При промяна на обстоятелствата по чл.31 / ал.1/, търговецът е длъжен в 14 /Четиринадесет/ дневен срок  от настъпването  да информира кмета на общината .

Чл.32. /1/ Работното време на търговските обекти се определя, като се спазват следните изисквания:

1.Работното време е както следва:

- от 1 ноември до 31 март – от 6,00 часа до 22,00 часа / зимен период/;

- от 1 април до 31 октомври – от 6,00 до 23,00 часа/ летен период/

         2.Заведения за хранене и развлечения могат да работят с удължено работно време, след издаване на разрешение от кмета на общината.

/2/ Стопанисващият обекта подава в община Луковит заявление за удължено работно време за часовете след 22,00 респективно 23,00 часа. Към заявлението се прилагат :

1.Становище на РУ на МВР

2. Заведения за хранене и развлечения, находящи се  в жилищни сгради с режим на етажна собственост се изисква съгласие на 50%+1 от собствениците.

3.Съгласие от Кмета на Кметството

4. (нов, Решение №21/29.12.2011)Становище  от Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”

/3/ (отм., Решение №21/29.12.2011) - отменен

/4/ Срокът на разрешението за удължено работно  време е една календарна година от датата на издаването му.

/5/ Кметът може със заповед едностранно да промени работното време, ако в рамките на една година са констатирани:

1. Нарушения на обществения ред;

2.Два или повече случая на неспазване на работното време, установени по надлежния ред от служители на общинската администрация или органите на РУ на МВР.

/6/ Не се допуска озвучаване на откритите площи за часовете преди 7,00 часа и след 23,00 часа.

/7/ При провеждане на тържества, работното време на заведенията за хранене и развлечения може да бъде удължено след подаване  на  заявление от организатора на тържеството и издаване на разрешение от кмета на общината.

Чл.33.Съдържателите на заведения с капацитет над 50 места, организират за своя сметка пропускателен режим и охранителни мерки, съгласувани с РУ на МВР -Луковит.

Чл.34. Търговията на открито в община Луковит се извършва само на определените за целта пазари, а в селата само на определените  от кметовете и кметските наместници за целта места.

Чл.35. Извършването на търговия на открито върху терени общинска собственост се извършва въз основа на разрешение за ползване на място (по образец), издадено от Кмета на общината. Чл.36 /1/Разрешението се издава въз основа на заявление от търговеца, отправено до кмета на общината или кметовете на населени места.

/2/ Към заявлението  се  прилагат  следните  документи:

1. удостоверение за актуално състояние-само за фирмите които не са пререгистрирани по ТЗ

2. БУЛСТАТ- само за фирмите които не са пререгистрирани по ТЗ

3. други документи, на които търговецът се позовава.

/3/Разрешение за търговия на открито върху терени общинска собственост се издава за срок до 6 (шест) месеца.

/4/ В разрешението се вписва: търговецът, мястото, вид и заемана площ на съоръжението , срокът и предмета на дейност.

/5/Не може да се издава разрешение за   извършване на търговия със стоки, които са забранени с други законови и подзаконови нормативни актове.

/6/ Разрешението важи само за населеното място, от което е издадено.

Чл. 37. /1/ При издаване на разрешение за търговия на открито върху терени общинска собственост, търговецът заплаща такса по Наредбата заопределянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

Чл.38. Органът издал разрешението по чл.36 /1/, може да го отнема, когато мястото не се използва по предназначение, когато не се използва от лицето, на което е предоставено, или когато обществени нужди налагат това.

Чл.39. Временни търговски щандове и базари могат да се разкриват при празници, панаири и други мероприятия с разрешение на кмета на общината.

Г Л А В А   III :

БЕЗОПАСНОСТ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО В ОБЩИНА ЛУКОВИТ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО

Чл. 40.Временен режим на движение, поради ремонтни работи, аварии, строителство, обществени и спортни прояви и други по уличната мрежа, се определя от кмета на общината, съгласувано с РДВР- гр. Ловеч, ИА /Пътища/ гр. София и с Комисията по организация и безопасност на движението.

Чл. 41. Забранява се движението на всякакъв вид превозни средства в пешеходните зони, парковете и градините на град Луковит. Забраната не се отнася за МПС със специален режим на движение; за деца до 14 години, управляващи велосипеди, скейбордове и ролкови кънки.

Чл. 42. Забранява се местодомуването на товарни автомобили, автобуси, ремаркета и други специализирани самоходни машини в централна градска част, главната улична мрежа, площадите, зелените площи, паркингите на територията на града.

Чл. 43. /1/ Забранява се управлението на велосипеди, карането на ролкови кънки и скейбордове от деца до 14 години по всички главни улици. Отговорност за целта се носи по закон от родителите (настойни-ците). /2/ Забранява се возенето на две или повече лица на един велосипед.

Чл.44. Разпоредбите на Глава III от Наредба N 1, относно режима на движение, се прилагат след обозначението на определените улици и места със съответната маркировка и знаци, предвидени в Правилника за приложеине на Закона за движение по пътищата, което следва да се извърши до 45 дни от влизането на наредбата в сила и да се подновяват периодично по заповед на кмета, съгласувано с РДВР.

Чл.44а (1)Местата за паркиране на МПС превозващи хора с увреждания се обозначават с пътен знак Д21 „Инвалид" в съответствие с Наредба №18/2001 година за сигнализация на пътищата с пътни знаци и с плътна маркировка с международния символ за достъпност.

(2) Броят

 

на местата по ал.1 се определя съгласно ГЛАВА ПЕТА от Наредба №4/01.07.2009 год. за проектиране и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания, издадена от Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

§2. Създава се нов чл.44б със следната редакция:

Чл.44б (1) За издаване на карта за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с увреждания и използване на улеснения при паркиране по чл.99а отЗакона за движение по пътищата, лицата с увреждания с постоянен/настоящ адрес в община Луковит, подават заявление по образец до кмета на общината. За деца с определен вид/степен на увреждане, заявлението се подава от родител (настойник/попечител).

(2) Към заявлението се прилага:

1 .Лична карта и документ за настоящ адрес (ако е приложимо);

2.Удостоверение за раждане (за малолетни и непълнолетни) -  копие  и

Оригинал (за сверяване);

З.Акт за граждански брак(ако е приложимо) - копие и оригинал(за сверяване): 4.Решение на ТЕЛК,  НЕЛК или ДЕЛК - копие и оригинал(за сверяване): 5.Регистрационен талон на автомобила и договор за лизинг (ако е приложимо) -копие и оригинал(за сверяване);

6.Актуална цветна снимка;

7.Копие от нотариално заверено пълномощно, в случай, че заявлението не се подава от лицето с увреждания.

(3) В община Луковит се създава и поддържа регистър, в който да бъдат описани:

1. Пореден № на издадена карта за паркиране на хора с увреждания: 2.Име, презиме и фамилия на лицето, подало заявлението:

З.Е динен граждански номер;

4.№ и дата на издаване на експертно решение на ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК: 5.Данни за автомобила от свидетелството за регистрация:

6.Валидност на издадената карта - съобразно срока на експертното решение на ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК.

(4)Услугата се извършва в 14-дневен срок от дата на подаване на заявлението и е безплатна.

(5) Картата се издава по образец, съобразен с изискванията на стандартизирания модел на общността от Приложение „Разпоредби относно модела на общността на карта за паркиране на хора с увреждания" към Препоръка 98/376/ ЕО на Съвета от 04 юни 1998 год.

1. Картата за паркиране на хора с увреждания е задължително ламинирана с размери: височина 106 мм и широчина 148 мм. Цветът на картата трябва да бъде светло син с изключение на белия знак „инвалид", който трябва да бъде на тъмно син фон.

2.Картата за паркиране на хора с увреждания трябва да бъде разделена вертикално на две части отпред и на гърба.

3.Визуализираната задължителна информация, отпечатана на външните повърхности на картата е както следва:

A) Лявата част отпред трябва да съдържа:

а/символ на инвалидна количка в бяло на тъмно син фон;

б/дата на изтичане на картата за паркиране;

в/серийния номер на картата за паркиране;

г/името и печат на издаващия орган;

Б) Дясната част отпред трябва да съдържа:

а/ с главни букви думите „Карта за паркиране за хора с увреждания" на български език, а на подходящо отстояние с малък шрифт думите „Карта за паркиране" на други езици;

б/думите „Модел на европейските общности" на български език;

в/като фон отличителния код на Република България - BG, заобиколен от

кръг от 12 звезди, символизиращи Европейския съюз;

B) Лявата част на гърба трябва да съдържа:

а/фамилията на притежателя:

б/първото име на притежателя;

в/подпис на притежателя или друг идентифициращ знак г/снимка на притежателя;

Г) Дясната частна гърба трябва да съдържа:

а/твърдението, че тази карта дава право на притежателя й да ползва място за преференциално паркиране на МПС, превозващи хора с увреждания в зоните за почасово платено паркиране.

б/ твърдението, че при употреба тази карта се поставя в предната част на превозното средство, така, че лицевата й част да се вижда изцяло с цел проверка;

в/текста на чл.99а от ЗДвП (с малък шрифт):

Д) Данните се въвеждат на български език.

а/ Картата за паркиране за хора с увреждания се издава на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, отговарящи на следните условия:

1 Лица, които в следствие на увреждането не могат да се придвижват без използването на инвалидна количка, ортопедични апарати, външни протези, патерици или чужда помощ, т.е. лица, които не са в състояние да заемат изправено положение на тялото без използване на технически помощни средства и имат трайно оформен функционален дефицит на строежа, придвижването и издръжливостта. Определеният процент на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, определени от ТЕЛК,  НЕЛК или ДЕЛК следва да е над 50%(петдесет процента):

2.Лица ПГ™ и по-висок функционален клас на сърдечна недостатъчност и с определена над 90%(девет десет процента) трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, определени от ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК:

ЗЛица с белодробни заболявания с ІІра и по-висока степен на хронична дихателна недостатъчност и с определена над 90%(деветдесет процента) трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, определени от ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК;

4.Лица с пълна двустранна слепота или с определена над 90%(деветдесет процента) трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане

поради зрителни заболявания, определени от ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК;

5.Деца до 16-годишна възраст с други заболявания и с определени от ДЕЛК или НЕЛК вид и степен на увреждане над 90%(деветдесет процента):

б/ Кметът на община Луковит назначава комисия за разглеждане на постьпилите заявления. Правилата за работата на комисията се утвърждават със заповедта за назначаването й:

7.Комисията по преценка призовава правоимащото лице или заедно с неговия родител, настойник или попечител, да присъстват на нейни заседания, с цел даване на пояснения за изясняване на случая.

§3. Създава се нов чл.44в със следната редакция:

Чл. 44в. (1) Собствениците на пътни превозни средства с животинска тяга, с постоянен адрес на територията на община Луковит са длъжни с писмена молба да ги заявят за регистрация в общинската администрация при придобиването им.

(2)Кметът на общината или определено от него длъжностно лице разглежда молбата и при наличие на всички необходими изисквания в едноседмичен срок от приемането й вписва превозното средство в регистър по ал. 3.

(3)За пътните превозни средства се води регистър по образец на хартиен и електронен носител, който съдържа:

1.   личното, собствено го и фамилното име на собственика на пътното превозно средство:

2.   постоянен адрес на собственика;

3.   вида на животинската тяга;

4.   вида на превозното средство:

5.   номер на пътното превозно средство;

6.   дата на регистрация:

7.   промени по регистрацията.

(4) (изм. с Решение №198 Протокол №22/22.12.2016г.)За извършената регистрация на собственика се издава талон по образец и регистрационна табела.

(5)Лицата по ал. (1) са длъжни да заявят настъпилите промени в обстоятелствата по ал. (3) при настъпването им.

(6)(изм. с Решение №198 Протокол №22/22.12.2016г.) За регистрацията на пътно превозно средство с животинска тяга и за промените по нея се събира такса по Наредбата за администриране на местните такси и цени на услуги.

(7)(изм. с Решение №198 Протокол №22/22.12.2016г.) Пътните превозни средства с животинска тяга се допускат до движение по пътищата, определени със заповедта по чл.19, ал.18, след като бъдат регистрирани и отговарят на следните технически изисквания:Да представят документ за чипиране на еднокопитно животно;Да имат отпред върху амуницията на всяко впрегатно и на ока, а при единичен впряг - на всяка от стръките или в горните ъгли на предния капак, по един бял или жълт кръгъл светлоотразител с диаметър над 50 мм;Отзад:

3.1. два червени светлоотразители, разположени симетрично на надлъжната ос;

3.2. при движение през нощта и при намалена видимост, отзад вляво - светещо тяло, излъчващо бяла или жълта добре различима светлина.

На всеки от страничните капаци - по три бели или жълти квадратни или ромбовидни светлоотразители със страни над 30 мм, разположени симетрично по дължината.Да имат престилки за животинските отпадъци."

Приложение 1 към  чл. 44в, ал. 3

 

по

ред

Дата

на регистрация

Лично, бащино

и фамилно име на собственика

Постоянен

адрес

Вид на превозното средство

Вид на

Промени

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 към чл. 44в, ал. 4

 

   

Вид на ППС.........................

Община Луковит

   
   

(конска, магарешка, волска или друга каруца)

Регистрационен талон на пътно

   

превозно средство с животинска тяга

 

(собствено, бащино и фамилно име)

   

(име, фамилия, подпис и печат)

 

Чл 44г. (1) (нов, с Решение №198 Протокол №22/22.12.2016г.) Забранява се движението на нерегистрирани пътни превозни средства с животинска тяга по улиците на населените места в Община Луковит и по общинската и републиканска пътна мрежа на общината.

(2) Забранява се движението на пътни превозни средства с животинска тяга, без да имат престилки за животински отпадъци по улиците на населените места в общината, както и по общинската и републиканска пътна мрежа.

Г Л А В А   IV

ПОЖАРНА  И   АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ

 

Чл. 45. /Изм.Решение 322/11.11. 2013 г./    Забранява се:

 1. Паленето на огън по улици, площади и паркове, а така също и в близост на пасища, ливади, стърнища, посеви, горски и зърнени масиви.

При нарушение се налага глоба от 50 до 500 лева.

2.      Съхраняването на нафта, бензин и други лесно-запалими течности /ЛЗТ/ и горими течности /ГТ/ на открито и в тавански помещения, а в сутерени и мазета на
не повече от 500 литра в помещение.

При нарушение се налага глоба от 50 до 500 лева.

3.         Съхраняването на горими материали (сено, слама, дървен материал и други) в непосредствена близост до сгради да става съгласно противопожарните
изисквания.

При нарушение се налага глоба от 50 до 250 лева.

4.         Ползването на необезопасени комини и прекарването на нерегламентирани димоотводни тръби през прозорци, врати и стени.

При нарушение се налага глоба от 50 до 250 лева.

5.         Паркирането и спирането върху и в близост до пожарните хидранти и
подстъпите към противопожарните водоеми, маркирани и обозначени по
подходящ начин.

При нарушение се налага глоба от 50 до 100 лева.

6.         Използването на вентилационни канали в качеството на димоотводи.
При нарушение се налага глоба от 50 до 250 лева.

7. Ползването на нестандартни и необезопасени отоплителни уреди,
оставянето им без наблюдение и разпалването им с леснозапалими и горивни
течности.

При нарушение се налага глоба от 50 до 250 лева.

8.   Монтирането на павилиони, фургони и други временни постройки по улици, площади, паркове и градини без предварително съгласуване с Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" /РС ПБЗН/.

При нарушение се налага глоба от 50 до 200 лева.

9.   Складиране на материали и оборудване, паркиране на превозни средства,
изграждане на временни постройки и други, с които се затварят проходи и
незастроени свободни пространства между сгради и съоръжения.

При нарушение се налага глоба от 100 до 500 лева.

10. Промяна на функционалното и конструктивно предназначение и
техническо преоборудване на помещения без разработването на съответна
документация, съгласувано с органите на пожарна и аварийна безопасност.

При нарушение се налага глоба от 50 до 200 лева.

11. Злоупотребата със спешните телефони.

При нарушение се налага глоба от 100 до 500 лева

12. Използването на открит огън на разстояние по-малко от 50 метра от
пожаро- и взривоопасни обекти.

При нарушение се налага глоба в размер от 50 до 200 лева.

13. Складиране на различни материали и оборудване в коридорите, изходите,
предверията, стълбищните клетки и други пътища за евакуация, заключване на
вратите по пътищата за евакуация, когато в сградите и помещенията пребивават
хора.

При нарушение се налага глоба в размер от 50 до 200 лева.

14. Използването на открит огън и тютюнопушенето на пожаронеобезопасени
площадки на разстояние по-малко от 50 метра от посевите, горските масиви и
складиран фураж.

При нарушение се налага глоба в размер от 50 до 200 лева.

 

Чл. 46. /Изм.Решение 322/11.11. 2013 г./    Задължават се:

1.   Гражданите, търговците и организациите, извършващи изкопни работи по уличните и пътните платна, "В и К" мрежите и други комуникации, както и при  режим на водата да уведомяват PC ПБЗН. Планираните изкопни работи се извършват и при спазване на правилата и процедурите, предвидени в Наредбата за реда и условията, свързани с разкопаване на благоустроени общински терени и зелени площи при извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на община Луковит.

При нарушение се налага глоба от 50 до 250 лева.

2.   Обектите и търговците преди започване на ремонт, реконструкции,
модернизации и ново строителство да го съгласуват с
PCПБЗН.

При нарушение се налага глоба от 50 до 100 лева.

3.   Ръководителите на търговски дружества и организации да предоставят за
ползване от специалните автомобили на противопожарната охрана, собствените
водоизточници по време и след пожар.

При нарушение се налага глоба от 50 до 250 лева. Нарушителят дължи и обезщетение за претърпените от собственика вреди.

4.   Управителите на етажна собственост, ръководителите на обекти и
собствениците на застроени имоти да осигуряват редовно почистване на комините
и прилежащите терени към сградите, и вземат необходимите предпазни мерки
против възникването на пожари.

При нарушение се налога глоба от 50 до 100 лева.

5. Родителите да осигурят контрол върху действията на децата, които могат да доведат  възникване на пожари.

При нарушение се налага глоба от 50 до 100 лева.

6.   Гражданите, персонала на търговски дружества, организации и учреждения при възникване на пожар и аварийни бедствия да спазват разпорежданията и оказват съдействие на оперативните подразделения.

При нарушение се налага глоба от 50 до 100 лева.

7.   Кметовете на кметства и кметските наместници да сформират гасачески
групи по места и да осигуряват необходимото оборудване и техника за гасене на
пожари на територията на кметството.

При нарушение се налага глоба от 50 до 250 лева.

   8.         Организаторите и органите, разрешаващи провеждането на масови
мероприятия, да ги съгласуват с органите на пожарна безопасност и защита на
населението /ПБЗН/, преди мероприятието, когато тези мероприятия са свързани с
палене на огньове, факелни шествия, зари и др.

При нарушение се налага глоба в размер от 50 до 200 лева

  9. Организаторите и органите, разрешаващи направата на празнична украса на обществени места с използването на енергийни източници /газ, леснозапалими
течности, ел.енергия и др./ да съгласуват тези дейности с органите на ПБЗН.

При нарушение се налага глоба в размер от 50 до 200 лева

  10.  Ръководителите на учреждения, организации и фирми, съобразно
особеностите на пожарната опасност в техните обекти да издават вътрешни
наредби, заповеди и инструкции за организиране на пожарната им безопасност.

При нарушение се налага глоба в размер от 50 до 200 лева

 11. Лицата извършващи дейност по занятие по прибиране на реколтата при
жътвените кампании се задължават:

12.  да изготвят планове с мероприятия за пожарна безопасност при
подготовката и провеждането на кампанията по прибиране на реколтата;

При нарушение се налага глоба в размер от 50 до 200 лева.

13.  да определят със заповед отговорници по наблюдение и опазване на
посевите, зърното и фуражите от пожари;

При нарушение се налага глоба в размер от 50 до 350 лева.

14.  да организират качествен ремонт, пожарообезопасяване и оборудване с
противопожарни уреди и съоръжения на селскостопанските машини;

При нарушение се налага глоба в размер от 50 до 450 лева. 15.  да  организират  и  провеждат  обучение  и  инструктаж  на  всички механизатори и участници в кампаниите по прибиране на реколтата. При нарушение се налага глоба в размер от 50 до 200 лева

Г Л А В А   V

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.47. Всички физически и юридически лица , учреждения и сдружения с идеална  цел, нарушили разпоредбите на  настоящата  наредба , се наказват съгласно чл.22 от Закона  за  местното самоуправление и местната  администрация с глоба 50 до 500 лв., освен  ако извършеното нарушение не представлява  престъпление по смисъла  на наказателния кодекс и за  него не е предвидено по-тежко наказание от по-висок нормативен документ.

Чл.48. За  нарушения на  настоящата  наредба , извършени от малолетни и непълнолетни лица  отговарят съответните родители, попечители и настойници, съгласно чл.26 от Закона  за   административните нарушения и наказания.

Чл.49.  /Изм.Решение 322/11.11. 2013 г./   Нарушенията се констатират с актове, съставени от упълномощени от Кмета на община Луковит длъжностни лица от общинската администрация, РПУ, ХЕИ, ДВСК, РСПБЗН Луковит и други контролни органи на територията на общината.

Чл.50. Актове могат да  съставят длъжностни лица , посочени изрично в съответните нормативни документи, определени от ръководителите на  ведомствата , от органа  на  изпълнителната  власт на  общината , на  които е възложено приложението или контрола  по съответните нормативни документи.

Чл.51. /1/ Контролът по неправилното спиране, престой и паркиране на  МПС се осъществява  от органите на  полицията 

/2/ При извършване на нерегламентиран таксиметров превоз се налага глоба на водача от 300 лева и се уведомява писмено титуляра на лицензията. При повторно нарушение се налага глоба от 500 лева на водача и се прави предложение до РОДАИ за прекратяване на лицензията.

/3/ При замърсяване с отпадъци на таксиметровите местостоянки се налага глоба от 50 до 300 лева на водача на лек таксиметров автомобил.

Чл.51а. (нов, с Решение №198 Протокол №22/22.12.2016г.) Наказва се с глоба от 10 лв. водачът, който не носи със себе си свидетелството за регистрация на превозното средство теглено с животинска тяга.(2) При повторно нарушение на чл. 51а, ал.1, глобата е до 50 лв.

Чл.51 б (1) (нов, с Решение №198 Протокол №22/22.12.2016г.) Наказва се с глоба от 30 лв. водачът на пътното превозно средство теглено с животинска тяга, което не отговаря на техническите изисквания съгласно чл.44в, ал.7 от тази Наредба.

(2) При повторно нарушаване на чл.51б, ал.1 глобата е до 100 лв.

Чл.51в. (1) (нов, с Решение №198 Протокол №22/22.12.2016г..) Наказва се с глоба от 100 лв. водач на пътно превозно средство теглено с животинска тяга, което не е регистрирано.

(2) При повторно нарушение на чл.51 в, ал.1, глобата е до 200 лв.

Чл.51г. (1) (нов, с Решение №198 Протокол №22/22.12.2016г.) Наказва се с глоба от 50 лв водач на пътно превозно средство теглено от животинска тягаг който управлява превозно средство по забранените улици за движение на животните, сигнализирани с необходимите пътни знаци.

(2) При повторно нарушение на чл.51 г, ал.1, глобата е до 100 лв.

Чл.51д. (1) (нов, с Решение №198 Протокол №22/22.12.2016г.) Наказва се с глоба до 150 лв. водач, който използва регистрационен номер, издаден на друго ППС.

Чл.51ж. (1) (нов, с Решение №198 Протокол №22/22.12.2016г.) ППС теглено с животинска тяга, което не е регистрирано и/или не отговаря на техническите изисквания съгласно чл. 44в, ал.7 от тази Наредба се задържа временно от органите по чл. 49 заедно с впрегатното животно.

(2) животните или ППС теглено от животинска тяга се
освобождават след като:

собственикът заплати наложената по настоящата наредба санкция,собственикът заплати таксата за регистрация на ППС с животинска тяга.

(3) След влизане в сила на наказателното постановление, съгласно
чл.64 от ЗАНН, собственикът на задържаното по чл.51ж животно
и/или ППС с животинска тяга е длъжен да предприеме
законосъобразни действия по освобождаването му в срок до 14
дни, считано от датата на влизане на НП в сила.

Чл.52 . Наказателните постановления се издават от кмета  на общината.

Чл.53. При явно маловажни нарушения се налагат глоби в размер до 50 лв.

Чл.54 . Редът за  съставяне на   актове, издаване на  наказателни постановления, връчването и обжалването им се извършва  съгласно разпоредбите на  Закона  за  административните нарушения и наказания. Когато сезираният  административно-наказващ орган неоснователно откаже да  образува   административно-наказателно производство, ако извършеното не представлява  престъпление, то се наказва  с глоба в размер, съответствуващ на  извършеното нарушение.  

ГЛАВА VІ

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

     § 1. т.1.Кметът на общината организира контрола по спазването на наредбата. Административно-наказателното производство се осъществява по реда на ЗАНН.

          т.2. Налаганите глоби се диференцират според тежестта на нарушението.

          т.3. Актовете за нарушение се съставят от органи на РДВР, упълномощени служители на общината и кметствата и други длъжностни лица, определени със заповед на кмета на общината.

          т.4. Наказателните постановления се издават от кмета на общината.

          т.5. Кметът на общината да предложи инструкция за стимулиране и санкциониране на актосъставителите и служителите, имащи отношение по събиране на средствата и тяхното осчетоводяване.

§ 2 Наредбата е изменена и допълнена с Решение №21/29.12.2011г.  Изменението и допълнението влизат в сила от 01.01.2012г

       §.3. Наредбата е изменена и допълнена с Решение № 182/21.12.2012, взето с Протокол № 18.

§4.  Наредбата е изменена и допълнена с Решение № 322/11.11.2013, взето с Протокол № 29

§5. Наредбата е изменена и допълненас Решение № 198 Протокол № 22/22.12.2016г., взето с Протокол № 22

 

      

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:

              /К.Василев/

Секретар Община Луковит:

                         /К.Василева/