Наредба за общинския бюджет - ОТМЕНЕНА


РАЗДЕЛ I

Общи положения

Чл.1.(1) С тази Наредба се определят условията и реда за съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните сметки, както и взаимоотношенията с централните ведомства, второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, други общини, финансови институции и местната общност.
(2)Наредбата регламентира управлението на бюджетните и извънбюджетните средства при спазване принципите на законосъобразност, целесъобразност, ефективност, ефикасност и публичност.

Чл.2.(1) Общинският бюджет е:
1.самостоятелна финансова сметка за приходите и разходите на общината за една бюджетна година;
2.документ за политиката на общината;
3.ръководство за оперативната дейност;
4.средство за комуникация.
(2) Общинският бюджет включва бюджета на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити и бюджетните сметки на определените със заповед на кмета на общината второстепенни разпоредители.
(3) С общинският бюджет се осигуряват парични средства за финансиране на местни и делегирани от държавата дейности в интерес на местната общност.

Чл.3.(1) Приходната част на общинския бюджет включва собствените приходи, трансферите от централния бюджет и трансфери между разпоредители с бюджетни кредити.
(2)Общинският съвет определя в разходната част на общинския бюджет бюджетните кредити за финансиране на текущи и капиталови разходи в местните и делегираните от държавата дейности, както и разходите за лихви, такси и комисионни по обслужването на общинския дълг.
(3)Общинският бюджет е публичен и се контролира от определените със закон органи, както и от местната общност, по реда определен в тази Наредба.

Чл.4.(1) Бюджетният процес включва дейностите по съставянето, приемането, изпълнението, отчитането и контрола на общинския бюджет.
(2)Бюджетният процес се управлява от общинския съвет и кмета на общината.

Чл.5.(1) В общинския бюджет може да се предвиди резерв за неотложни и непредвидени разходи, възникнали по време на текущата бюджетна година.
(2)Размерът и редът за разходване на резерва се определя от общинския съвет при приемането на общинския бюджет.
(3)Разходи от резерва могат да се извършват след разпределянето им по съответните дейности и параграфи.РАЗДЕЛ II
Съставяне на проект на общинския бюджет

Чл.6.(1) Проектобюджета на общината се съставя на основата на:
1.преглед на дългосрочните цели по приетите от общинския съвет стратегии, прогнози и общинския план за развитие;
2.Преглед на местните такси, цени на услуги, наеми и други актове на общинския съвет свързани с общинските приходи;
3.Проучване на потребностите на местната общност;
4 .Бюджетната прогноза в съответствие с общоикономическите изисквания, очертаващи параметрите на общинските приходи за следващите три години;
5. Приетите през годината решения на Общинския съвет;
6. Предложенията на кметовете, кметските наместници, директорите на дирекции в общинска администрация и ръководителите на звената на бюджетна издръжка;
7. Разделението на дейностите на местни и делегирани от държавата;
8. Стандартите за делегираните от държавата дейности;
9. Състоянието на общинския дълг;
10. Предложенията на съответните министерства за структурни промени в делегираните от държавата дейности при запазване самостоятелността на общинския бюджет;
11. Информация от Министерство на финансите за очакваните постъпления от държавните трансфери от Централния бюджет;
12. Задължения на общината по национални и регионални програми и проекти;
13. Участие на общината в програми и проекти на Европейския съюз.
(2)Тенденциите в местната икономическа прогноза, съставена на база дейностите по ал.1, се ползват за съставяне на проекта на текущия бюджет и на тригодишната бюджетна прогноза в частта за местните дейности.
(3)Сроковете и отговорностите за организацията на дейностите по ал.1 се вписват в бюджетния календар.

Чл.7.Кметът на общината организира съставянето на проекта на общинския бюджет със съдействието на кметовете на кметства, кметските наместници, второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и ръководителите на бюджетните звена.

Чл.8.(1) Кметът на общината утвърждава бюджетен календар (план – график).
(2)Бюджетният календар включва дейности, отговорни длъжностни лица и срокове за изпълнение на всяка фаза на бюджетния процес.
(3)Копие от бюджетния календар се предоставя на председателя на общинския съвет, кметовете на кметства, кметски наместници, и ръководителите на бюджетните звена.

Чл.9.(1) Кметът на общината дава указания до кметовете на кметства, кметските наместници, ръководителите на бюджетните звена, в които определя условията и сроковете за представяне на проектите.
(2)Кметът на общината информира местната общност за годишните цели, задачи и приоритети на проекта на бюджета, и за реда за представяне на мнения и предложения.

Чл.10. Кметът на общината представя в Министерство на финансите прогноза за размера на собствените приходи и местните разходи, предложение за размера на целевата субсидия от централния бюджет за капиталови разходи за съответната бюджетна година, както и намеренията на общината за поемане на общински дълг по реда и в сроковете определени от министъра на финансите.
Чл.11.Проектът на бюджета включва:
1.текущ бюджет на делегираните от държавата дейности;
2.текущ бюджет на местните дейности;
3.капиталов бюджет.

Чл.12.(1) Кметът на общината съставяпроекта натекущ бюджет на делегираните от държавата дейностипо чл.11,т.1 на основата на държавни стандарти, финансирани с държавни трансфери (ДДФЛ и обща допълваща субсидия) за делегираните от държавата дейности и при спазване на бюджетната класификация.
(2)Към средствата по ал.1, може да се включи преходния остатък от предходната година за делегираните от държавата дейности.
(3)С решение общинския съвет може да дофинансира всяка делегирана държавна дейност за допълнителна численост на персонала и текущи разходи за издръжка над стандартите, за сметка на собствени приходи и изравнителна субсидия.
(4)Текущият бюджет на делегираните от държавата дейности се приема без дефицит.
(5)Общинският съвет може да определи резерв за неотложни и непредвидени разходи в размер до 10 на сто от одобрените средства със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.
(6)Средствата от дарения се отразяват текущо приходно и разходно със заповед на кмета според волята на дарителя.
(7)С решение на общинския съвет, финансирането на някои дейности в образованието и културата може да се организира като “делегиран бюджет”.

Чл.13.(1) Съставянето напроект на текущ бюджет на местните дейностисе извършва след месец юни на текущата година.
(2)Текущите разходи за местните дейности се финансират от собствени приходи и изравнителна субсидия.
(3)Собствените приходи включват местни данъци и местни неданъчни приходи.
(4)Кметът на общината съставя проекта по ал.1 на основата на:
1. прогнозните разработки за местните приходи на общинската администрация, както и прогнозата на отдел “Местни данъци и такси” при Община Луковит за данъчните приходи и такса битови отпадъци;
2.приходите от такси и цени на услуги, операции с общинско имущество, глоби, лихви и други неданъчни приходи;
3. определените със Закона за държавния бюджет на Република България трансфери от Централния бюджет.

(5)Към средствата по ал.2 може да се включи преходния остатък от предходната година;
(6)Постъпленията от наказателни лихви и неустойки се планират само, ако има достатъчни основания за тяхното постъпване – съдебни решения, изпълнителни листове, споразумения и др.
(7)Текущите постъпления от дарения не се планират – всяка постъпила сума се отразява със заповед на кмета на общината по прихода и по видове разходи според волята на дарителя.

(8)При балансиране на местните дейности може да се планира резерв (размера се определя от общинския съвет при приемането на бюджета).
(9)Текущият бюджет за местните дейности се приема без дефицит.
(10)Общинският съвет, при недостиг на средства за местните дейности, определя приоритети и/или приема допълнителни мерки за увеличаване на приходите, както и за преструктуриране и/или намаляване на разходите.

Чл.14.Вкапиталовия бюджетсе включват средства за основен ремонт на материалната база и инфраструктура, придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи за делегираните от държавата дейности и за местните дейности.

Чл.15.(1) Капиталовите разходи за текущата година се планират в съответствие с:
1.дългосрочната инвестиционна програма и конкретните неотложни потребности на бюджетните структури;
2.предложенията на местната общност;
3.прехвърлените задължения по общинския дълг в частта за капиталовите разходи.
4.задължения за съфинансиране по национални, регионални и международни програми и проекти.
(2)Източници за финансиране на капиталовите разходи за делегираните от държавата дейности и за местните дейности са:
1.определените със закон или акт на Министерския съвет средства за капиталовите разходи за делегираните от държавата дейности и за местните дейности;
2.определените с решение на общинския съвет собствени общински приходи;
3.средства от програми и проекти;

Чл.16.(1)Окончателният общ проект на общинския бюджетпо пълна бюджетна класификация за местните и делегирани дейности,се съставя след обнародване на Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.
(2)Общинският съвет определя конкретните условия за изпълнение и отчитане на общинския бюджет с решението за неговото приемане.

РАЗДЕЛ III
Обсъждане и приемане на проекта на общинския бюджет

Чл.17.(1).Кметът на общината предоставя проекта на общинския бюджет за публично обсъждане от местната общност.
(2)Кметът на общината довежда до знанието на местната общност публичното обсъждане чрез местните средства за масово осведомяване и/или по друг подходящ начин, не по-късно от 7 дни преди началото на обсъждането.
(3)Публичното обсъждане се провежда чрез срещи и пресконференции с участието на граждани, общински съветници, кметове на кметства, кметски наместници, ръководители на бюджетни звена, представители на медии, на граждански сдружения и на други юридически лица, които имат регистрация, осъществяват дейност или ползват услуги на територията на общината.
(4)За постъпилите предложения от публичното обсъждане се съставя протокол, който се прилага като неразделна част на проекта на общинския бюджет при внасянето му от кмета на общината за разглеждане от общинския съвет.

Чл.18.(1)Проектът на общинския бюджет се внася от кмета на общината с доклад и проект на решение и се разпределя от председателя на общинския съвет за становище от всички постоянни комисии. Водеща е комисията по финанси и бюджет.

Чл.19.Общинският съвет приема общинския бюджет в определения от закона срок и в съответствие с Единната бюджетна класификация.

Чл.20.При недостиг на средства за местните дейности, общинският съвет може да определи приоритети за финансиране, базирани на ясни и обосновани критерии и отчитане мненията и предложенията на гражданите на общината.

Чл.21.Кметът на общината представя приетия общински бюджет в областното поделение на Сметната палата и в Министерството на финансите в определения от закона срок, както и в Националното сдружение на общините в Република България за изготвяне на анализи и формиране на обща позиция за преговори с централната власт.

Чл.22.Когато не е приет законът за държавния бюджет на Република България за съответната година, разходите за делегираните от държавата дейности и разходите за местните дейности се извършват месечно до 1/12 част от отчета на бюджетните кредити за съответния период на предходната година.

Чл.23.Когато е приет законът за държавния бюджет на Република България за съответната година, за времето до приемането на общинския бюджет, разходите за финансиране на делегираните от държавата дейности се извършват месечно в размер на утвърдените със закона за държавния бюджет на Република България държавни трансфери за съответната година, а разходите за финансирането на местните дейности се извършват месечно в размер до 1/12 част от отчета на бюджетните кредити за предходната година.

Чл.24.Когато общинският съвет не е приел бюджета на общината в определения от закона срок , разходите за финансиране на местните дейности до приемане на бюджета се извършват съобразно внесения проект, а разходите за финансиране на делегираните от държавата дейности - при условията на предходния член.

Чл.25.След изтичането на законовия срок за приемане на общинския бюджет, до неговото приемане се спира възнаграждението на председателя на общинския съвет и на общинските съветници.

РАЗДЕЛ I V

Изпълнение на общинския бюджет

Чл.26.(1) Изпълнението на общинския бюджет започва от 1-ви януари и приключва на 31-ви декември.
(2)Изпълнението на общинския бюджет се организира от кмета на общината чрез кметовете на кметства и чрез ръководителите на бюджетни звена – второстепенни разпоредители, финансирани от и чрез общинския бюджет.

Чл.27.Кметът на общината разпределя одобрените от общинския съвет бюджетни кредити по тримесечия и по месеци.

Чл.28.Кметът на общината утвърждава бюджетните сметки на второстепенните и третостепенните разпоредители с бюджетни кредити и определя техните права и задължения, в срок до 30 дни след приемане на общинския бюджет от общинския съвет.

Чл.29.Събирането на приходите от местните такси и цените на услуги в общинския бюджет се извършва в съответствие с Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на община Луковит.

Чл.30.Разходите по общинския бюджет се извършват до размера на постъпилите приходи по банковата сметка за деня и до размера на бюджетните кредити за отчетния период.

Чл.31.Не се допуска извършването и поемането на задължения, както и започване на програми и проекти от второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, които влошават баланса на общинския бюджет и не са включени в приетия бюджет на общината.

Чл.32.Кметът на общината ограничава или спира финансирането на бюджетни организации, звена и субсидирани дейности при доказано нарушение на бюджетната дисциплина до неговото отстраняване, като уведомява съответните органи.

Чл.33.Общинският съвет може в течение на бюджетната година, за сметка на общинския бюджет, да открива, закрива или преструктурира бюджетни звена финансирани със собствени приходи, както и да предлага вземането на решения от компетентните държавни органи за делегираните от държавата дейности с цел задоволяване на реалните потребности на местната общност.

Чл.34.При текущо възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година и при спазване на общия размер на бюджета, кметът на общината може да:
1.изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии, в частта за делегираните от държавата дейности;
2.прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта за местните дейности;
3.се разпорежда с определения резервен бюджетен кредит.

(2)Когато в процеса на изпълнение на бюджета, одобрените тримесечни разпределения на кредити по даден параграф се окажат недостатъчни или при възникване на нови неотложни нужди, кмета на общината ги осигурява без да променя общия обем на бюджетните кредити по дейности и параграфи чрез:
1.прехвърляне на бюджетни кредити от следващи тримесечия по параграфи с установен недостиг;
2.прехвърляне на бюджетни кредити в следващи тримесечия по параграфи с реализирани икономии.

Чл.35.При текущото изпълнение на бюджета, кметът на общината спазва лимитите за:
1.представителни разходи;
2.разходите за помощи за лечение и за погребение, определени от общинския съвет;
3.режийни разноски за ученическо столово хранене;
4.за поевтиняване на храната за ученическо столово хранене, за детски млечни кухни

Чл.36.Кметът на общината внася в срок до 31 юли в общинския съвет информация за текущото изпълнение на бюджета за първото шестмесечие.

Чл.37.(1) Кметът на общината и кметовете на кметства информират местната общност не по-малко от два пъти годишно за изпълнението на бюджетите им.

Чл.38.(1). При изменения в макроикономическите условия, възникване на неотложни потребности или други непредвидими обстоятелства, настъпили през бюджетната година, общинският съвет актуализира бюджета.
(2)Общинският бюджет се изменя през текущата бюджетна година по реда, по който е бил приет.
(3)Кметът на общината при изпълнението на бюджета отразява със заповед служебно промените в приходната и разходната част в следните случаи:
1.съгласно писма от МФ за корекции по реда на ЗУДБ и ЗДБРБ за съответната година;
2.целеви трансфери от министерства и агенции;
3.получени спонсорства и дарения с определена воля на дарителя;
4.преводи по сключени договори по донорски програми и проекти;
5.разпределение на резервирания кредит.

РАЗДЕЛ V

Извънбюджетни средства на общината

Чл.39.Извънбюджетни средства са тези, които се събират и разходват по силата на закон.

Чл.40.Извънбюджетните средства се събират и разходват чрез извънбюджетни сметки и фондове с приходна и разходна част, които се съставят в съответствие с единната бюджетна класификация и се приемат от общинския съвет заедно с общинския бюджет.

Чл.41.В случаите, когато общинския бюджет не е приет, извънбюджетните сметки и фондове се приемат от общинския съвет в срок до един месец от началото на бюджетната година.

Чл.42.Отчетът за разходваните извънбюджетни сметки и фондове се приема заедно с отчета за касовото изпълнение на общинския бюджет.

Чл.43.Кметът на общината представя на областното поделение на Сметната палата и на Министерството на финансите приетите план сметки на извънбюджетните средства и фондове и отчетите за изпълнението им.

РАЗДЕЛ VI
Отчитане на общинския бюджет

Чл.44.Приключването и отчитането на общинския бюджет се извършва по реда и в сроковете за приключване и отчитане на държавния бюджет.

Чл.45.(1)Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити съставят тримесечни и годишни отчети за касовото изпълнение на бюджетните си сметки в съответствие с единната бюджетна класификация по форми, съдържание и срокове, определени от кмета на общината.
(2)Кметът на общината съставя периодични и годишни отчети за изпълнение на общинския бюджет в съответствие с единната бюджетна класификация, въз основа на отчетите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и отчетите за дейностите, финансирани пряко от общината.

Чл.46.(1)Кметът на общината представя годишния отчет за изпълнението и приключването на общинския бюджет за публично обсъждане от местната общност.
(2)Публичното обсъждане на годишния отчет се провежда едновременно с обсъждането на проекта на бюджет по реда, определен в чл.17.

Чл.47.Водещата комисия по бюджет и финанси и другите постоянни комисии разглеждат годишния отчет за изпълнението на общинския бюджет при условията и по реда, определени в Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Чл.48.(1)Годишният отчет за изпълнението на бюджета се внася от кмета на общината в общинския съвет по показателите по които е бил приет, заедно с годишния отчет за състоянието на общинския дълг и годишния отчет за извънбюджетните сметки и фондове.

(2)Кметът на общината представя периодични и годишни отчети за изпълнението на бюджета, дълга и извънбюджетните сметки и фондове, както и допълнителна информация по форми, съдържание и срокове, определени от Министерството на финансите, съгласувани със Сметната палата.

(3)Кметът на общината представя информацията по ал.2 и в Националното сдружение на общините в Република България за изготвяне на анализи и формиране на обща позиция за преговори с централната власт.

Раздел VІІ
Оганизация на системата за финансово управление и контрол

Чл.49.(1)Кметът на общината изгражда и прилага Системи за финансово управление и контрол на бюджетните и извънбюджетните средства на общината за предварителен и текущ вътрешен контрол върху дейността на органите на местното самоуправление и общинската администрация по управлението на бюджетните и извънбюджетните средства на общината, както и на имотите и вещите – общинска собственост, съгласно чл.5, ал.1 и ал.2, т.1.2.3 и 4 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.
(2)Вътрешният финансов контрол по ал.1 се осъществява независимо от финансовия контрол, упражняван от компетентните държавни органи.
(3) С организирането на СФУК се цели да се прецени законосъобразността, целесъобразността и спазването на принципите за ефективност, ефикасност и икономичност при прогнозирането и управлението на бюджетния процес.
/4/ Основна задача на СФУК е предотвратяването, отстраняването и възстановяването на вреди и загуби, както и разкриването на резерви и допълнителни финансови средства за общинския бюджет.

Чл.50 СФУК обхваща всички документи и действия, свързани с финансовата дейност на общината в следните направления:
1. събирането на собствените приходи по бюджета /без тези по чл.6, ал.1, т.1 от ЗОБ/;
2. усвояването на целевите субсидии от републиканския бюджет;
3. разходването на бюджетните кредити по функции, групи и дейности;
4. набирането и изразходването на средствата по извънбюджетните сметки и
фондове;
5. отчитането на бюджетните и извънбюджетните средства
6. разходването на средствата по дейности, финансирани по праграми на
Европейския съюз и други международни фондове;
7. приложението на наредбите относно стопанисването, управлението и
разпореждането с имоти и вещи – общинска собственост;
8. финансовите взаимоотношения на общината с търговските дружество с общинско имущество ;

Чл.51/1/ Звеното за вътрешен одит изпълнява следните функции:

  1. планира, организира и провежда контролната дейност в системата за финансово управление и контрол, съобразно целите и задачите на общинската бюджетна политика;
  2. дава методически указания по прилагането на нормативната уредба в бюджетната сфери и следи за тяхното прилагане;
  3. дава насоки и препоръки на разпоредителите с бюджетни кредити в областта на контрола и проверява прилагането им;
  4. анализира причините и условията за извършване на нарушения на финансовата дисциплина и предлага мерки за отстраняването им;
  5. анализира и обобщава резултатите от контролната дейност;
  6. осъществява взаимодействие и обмен на информация с Министерството на финансите, Сметната палата, разпоредителите с бюджетни кредити, дирекциите към общинска администрация, отдел”Местни данъци и такси” и с други финансово-контролни органи и организации ;

/2/ При изпълнение на служебните си задължения длъжностните лица към звеното за вътрешен одит имат право:

  1. на свободен достъп до служебните помещения и документацията на контролираните обекти;
  2. да изискват в определени от тях срокове от длъжностните лица всичкчи документи, сведения и справки, които имат значения за контролната дейност;
  3. да привличат при необходимост вещи лица.

Чл.52 Резултатите от контролната дейност служат за анализ на отчета за изпълнение на бюджета и за оценка на финансовото състояние на общината.

РАЗДЕЛ VII
Общински дълг

Чл.53 Общината може да поема дългосрочни и краткосрочни дългове, при условията на Закона за общинския дълг.
Чл.54 Кметът на общината внася предложенията за поемане на дълг, които се разглеждат на заседание на Общинския съвет.
Чл.55 Предложенията за поемане на дългосрочен общински дълг трябва да са придружени с пълно описание на проектите, които ще се финансират със заемните средства.
Чл.56 Предложението за поемане на дългосрочен общински дълг се подлага на обсъждане с местната общност по реда за обсъждане на общинския бюджет.
Чл.57 С решението си за приемане на отчета на бюджета за съответната година Общинският съвет приема и годишен отчет за състоянието на общинския дълг.

Р А З Д Е ЛVIII
Финансова политика на общината
/ съгласно приложение №1 /

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Наредбата е приета с Решение 73от 2004г./ акт.Решение 456/2007
§ 2. Наредбата се приема на основание чл.9а от Закона за общинските бюджети и влиза в сила от датата на приемането й от ОбС.