Наредба за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на община Луковит


 

Решение №86/03.05.2012 г.

Раздел І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Тази Наредба се издава на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с Наредба № 2 от 21.04.2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове /гробища/ и погребването и пренасянето на покойници.
Чл. 2. /1/ Настоящата наредба урежда управлението, стопанисването и вътрешния ред в гробищните паркове /гробища/ и обредни зали на територията на община Луковит, както реда и условията за погребения и полагане на урни, ползването и благоустрояването на гробните и урнови места и свързаните с тази дейност услуги.
/2/ Гробищните паркове /гробищата/ и обредните зали функционират и се управляват в съответствие със законовата уредба в страната и решенията на Общинския съвет.
Чл. 3. /1/ Гробищните паркове са обществени терени със специално предназначение. Те са изключително публична общинска собственост.
/2/ На територията на Община Луковит действат:
1. Гробищен парк в м. " Мишек " гр. Луковит – нови гробища.
2. Гробищен парк в м. " Панега " в гр. Луковит.
3. Гробищни паркове в кметствата на общината.
/3/ В старият гробищен парк в гр. Луковит са прустановени погребения на покойници в стари и нови гробни места.
Чл. 4. /1/ Създаването на нови, разширяването или закриването на действащи гробищни паркове и гробища на територията на общината става с решение на Общинския съвет – Луковит и в съответствие с нормативната уредба в Република България, касаеща тази дейност.
/2/ Устройственото планиране, инвестиционното проектиране, разрешаването на строителството и въвеждането в експлоатация на гробищните паркове се извършва в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, приложимите разпоредби на нормативните актове по прилагането му и специалните норми на Наредба № 2 от 21 април 2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове /гробища/ и погребването и пренасянето на покойници.

/3/ Гробищните паркове се проектират, изпълняват и поддържат в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.
/4/ Подробни устройствени планове за гробищни паркове се приемат с решение на общинския съвет в зависимост от техния териториален обхват.
/5/ След преустановяване на погребенията в гробищния парк теренът му може да се използва като мемориален парк с урнополагане въз основа на действащ нов подробен устройствен план.

Чл. 5. По желание на религиозни общности или етнически групи могат да се обособят самостоятелни парцели, при спазване изискванията на устройствения гробищен план, след решение на Общинския съвет.
Чл. 6. /1/ Теренът определен за гробище, трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да не е с наклон към страната на урбанизираните територии, към водоизточници използвани за питейно-битови нужди, плажове и места за къпане;
2. да не крие опасност за свличане или срутване;
3. да не се наводнява при проливни дъждове или топене на снегове;
4. подпочвените води да са на дълбочина най-малко 0.5 метра под изкопното ниво на гробищните места.
/2/ Изискванията по ал. 1, т. 1 – 4 не се прилагат вслучай, че проектът за изграждане на гробище предвижда дренажна система с минимал на дълбочина от 2.2 метра.
Чл. 7. На територията на гробището се разполагат:
1. парцели и гробищни места за погребване;
2. места за изграждане на гробници;
3. места за изграждане на урнови стени;
4. места за изграждане на костници;
5. места за разпръсване на урнова пепел;
6. вътрешни главни и второстепенни алеи;
7. площи за озеленяване около оградата и край алеите с висока дървесна растителност, храсти и цветни насаждения;
8. сгради и места за други дейности, необходими за функциониране на гробището;
9. тоалетни за посетителите;
10. места за паркиране на моторни превозни средства.
Чл. 8. /1/ Гробищните паркове се ограждат с ограда.
/2/ В гробищните паркове се осигурява течаща вода за питейно-битови цели, отговаряща на изискванията за качество на водата.
/3/ Отпадъчните води се включват в канализационната мрежа на населеното място. Когато няма изградена канализационна система, отпадъчните води се изпускат във водоплътни изгребни ями, оразмерени съгласно нормите за проектиране на канализационни системи.
/4/ За събиране на венци, цветя и други отпадъци се осигуряват подходящи съдове и се организира транспортирането им за последващо третиране.

Раздел ІІ
УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 9. /1/Общото ръководство и контрол по управлението на гробищните паркове /гробищата/ се осъществява от Кмета на Община Луковит.
/2/ Кметът на Общината делегира правомощията си по организацията и поддръжката на гробищните паркове и свързаните с тях дейности, на територията на град Луковит, на специално назначен или определен за целта служител от общинската администрация на Общината.
/3/ Организацията и поддръжката на гробищните паркове по населените места на територията на Общината и свързаните с тях дейности се организират от съответните Кметове на кметства и кметските наместници.

Чл. 10. /1/ Лицето по чл. 9, ал. 2 осъществява дейности по:
1. Определя гробищния парк, в който ще се извърши траурния обред, погребение или урнополагане, деня и часа на тези действия, осигурява гробно място за покойника и зала за провеждане на обреда, издава Разрешение за погребение /по образец/, като при уреждане на всяко погребение най-близкия родственик дава информация за съставяне на личен регистрационен картон, необходим за обратна връзка с наследниците. При липса на наследници се предоставя служебна справка от дирекция "ОА" или от съответното кметство по последно местоживеене на покойника.
2. Ако покойникът или неговите наследници по закон притежават право на гробоползуване и в гробното място може да се извърши погребението при условията на чл. 30, гробищната администрация не осигурява ново гробно място.
3. Събира и отчита таксите за гробни места по ЗМДТ и цени на услуги, съобразно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Луковит.
4. Води регистъра на покойниците по гробищните паркове, парцели, гробни места, урнови гробове, като за всяко гробно място е събрана информация за:
-идентификатор на гробното място;
-имената на починалия в гробното място;
-вида на гробното място-единично или двойно;
-дата на смърт;
-имена на грижовника-лицето за контакт;
-вид на учредено право на ползване-срочно или вечно право и дати на придобиване и изтичане на правото.
Изходни дани за регистрирането се вземат от регистъра на издадените смъртни актове, воден чрез централизирано поддържаната система Локална База Данни (ЛБД).
5. Упражнява контрол на парцелите, обособени за различните религиозни и етнически групи.
6.Обезпечава условия за нормален погребален процес и осъществява контрол по спазване на нормативната уредба.
7. Грижи се за реда и поддържането на подходите и алеите на гробищния парк.
8. Определя и следи за режима за влизане на моторни превозни средства в парковете.
9.Отговаря за подготовка на мястото за гробополагане /урнополагане/, изкопаване и оформяне на гробното място, полагане на ковчега и зариване на гроба.
10. Изравяне на кости, съгласно нормативните изисквания.
/2/ Кметове на кметства и кметските наместници организират осъществяване на дейностите, по чл. 10, ал. 1, на територията на съответното Кметство.
Чл. 11. Община Луковит в рамките на своя бюджет заделя средства за изграждане на нови, разширение на съществуващи, благоустрояване, стопанисване на гробищните терени, сгради и съоръжения, общо озеленяване и изграждане на алейна мрежа, водопроводи, общо осветление, транспортни комуникации и др.
Чл. 12 /1/ Общински съвет - Луковит, на основание чл. 21, ал. 1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, определя таксите за ползване на гробни места.
/2/ Видовете услуги по "Тъжни ритуали", предоставяни от Община Луковит, за град Луковит, са:
1. Издаване на смъртен акт. 2. Изкопаване и заравняване на гробно място.
2.1.За ново гробно място.
2.2.За старо гробно място-доплащане за обработка на тленни останки.
2.3. За урнов гроб.
3. Преместване и полагане на тленни останки в друг наследствен гроб.
4. Ползване на обредна зала.
/3/ Кметствата на територията на общината предоставят само услугата "Издаване на смъртен акт".
/4/ Таксите за ползване на гробни места и цените на предоставяните услуги, се утвърждават в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Луковит.
Чл.13Общинският съвет Луковит, ежегодно с приемането на бюджета, определя социалните категории граждани имащи право, както и размера на безвъзмездната помощ при погребения.
Чл. 14. /1/ Физически и юридически лица /фирми/, извършващи траурни услуги на територията на Община Луковит, следва писмено да уведомят за същото общинската администрация.
/2/Община Луковит осигурява равни условия на всички търговски субекти, които имат за предмет на дейност организиране на погребални услуги, за осъществяване предмета им на дейност.

Раздел ІІІ
ГРОБНИ МЕСТА И ТЯХНОТО ПОЛЗВАНЕ

Чл. 15. Погребването на покойниците се извършва във: отделни гробни места, урнови гробове, урнови стени /ниши/, надземни стени /ниши/ за поставяне на ковчези и подземни или надземни гробници при спазване на изискванията на Наредба № 2 от 21.04.2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове /гробища/ и погребването и пренасянето на покойници.

Чл. 16. /1/ Отделните гробни места са обособени части от гробищния парк или гробището, предназначени за полагане на ковчег на покойник, включително на два ковчега при фамилни гробни места, които се разполагат един до друг или в подземни стоманобетонни или полимерни камери един над друг.
/2/ Всяко гробно място за възрастен трябва да има минимални размери, както следва:
1. дължина - 2 м;
2. широчина - 1 м, а за фамилно гробно място - най-малко 1,5 м;
3. дълбочина - 1,5 м.
/3/ При погребване на трупове на деца дълбочината на гроба трябва да бъде най-малко 1,2 м.
/4/ Разстоянието между гробовете не трябва да бъде по-малко от 1 м по дългите им страни и 0,5 м по късите им страни.
/5/ При извършване на погребването над гробното място се създава земен насип, висок около 0,5 м. Този насип впоследствие може да се оформи с рамка с паметна плоча.
/6/ Гробните места могат да се оформят с паметни плочи, декорации и други елементи, без да се излиза извън установените за гробното място размери.

Чл. 17. /1/ Стоманобетонни и полимерни камери са специално изградени съоръжения за едно или две погребвания, с възможност за поставяне на разделителна плоча, осигуряваща хоризонтално разделяне на камерата, които се монтират след извършване на изкоп с дълбочина не по-малко от 2,2 м и полагане на дренажен пласт под тях. Минималният слой пръст от дъното на горната камера не може да бъде по-малко от 1,25 м.
/2/ Камерите трябва да имат следните минимални размери:
1. дължина - 2,2 м;
2. широчина - 1 м;
3. обща дълбочина - 1,5 м.
/3/ Погребването на покойник в стоманенобетонна или полимерна камера се извършва в херметически затворен метален ковчег с филтрираща система.
/4/ При погребване на втори покойник в стоманенобетонната или полимерната камера не се прилага срокът по чл. 25, ал. 1, а погребалната ниша след поставяне на ковчега се затваря плътно.

Чл. 18. /1/ Урновите гробове се разполагат на обособени места от гробищния парк или гробището.
/2/ Урновите гробове са с размери 0,7 м на 1 м, предназначени за полагане на една или повече урни с пепел от кремирани покойници.
/3/ Урнополагането може да се извършва в обикновени или фамилни гробни места на близки на покойника.
/4/ Полагането на урни в гробно място трябва да става на 0,7 - 0,8 м дълбочина така, че урната да бъде покрита най-малко с 0,3 м пръст.
Чл. 19. Урновите стени /ниши/ са обособени части от специално изградени стени в гробищния парк за полагане на урни с пепел от кремирани покойници.
Чл. 20. /1/ Изграждането на надземна урнова стена /ниша/, надземна стена /ниша/ за поставяне на ковчези, стоманобетонна камера, гробница или костница в случаите, когато представляват строеж по смисъла на ЗУТ, се допуска въз основа на разрешение за строеж, издадено при условията и по реда на ЗУТ.
/2/ При надземни погребвания /в надземни стени /ниши/ за поставяне на ковчези или в надземни гробници/ покойниците се поставят в запоени метални ковчези с филтрираща система, а погребалната ниша след поставяне на ковчега се затваря плътно.
Чл. 21. /1/ Не се допуска погребване в общи гробове освен в изключителни случаи със съгласието на директора на съответната регионална здравна инспекция при спазване на следните изисквания:
1. разстоянието между отделните ковчези да бъде най-малко 0,5 м;
2. при погребване в два реда горният ред трябва да бъде отделен от долния с 0,5 м пръст;
3. ковчезите от горния ред трябва да се разполагат в шахматен ред спрямо долния;
4. дълбочината на общите гробове при погребване в два реда трябва да бъде най-малко 2,5 м и на най-малко 0,5 м от нивото на подпочвените води.
/2/ Погребването на покойници извън гробището се допуска в случай на особени заслуги на лицето за развитието на съответното населено място или държавата с разрешение на кмета на общината или упълномощено от него лице, съгласувано с директора на съответната регионална здравна инспекция.
Чл. 22. При извършване на погребвания на лица от вероизповедания, различни от традиционното за Република България източноправославно вероизповедание, се вземат под внимание битът и традициите на съответната религиозна общност, регистрирана съгласно българското законодателство.

Чл. 23. /1/ С полагането на покойник или урна с праха му в гроб или урнова ниша за наследниците му по закон или завещание се поражда правото на гробоползване.
/2/ Правото на ползване е срочно, освен в случаите на възмездно придобиване на ползване за вечни времена.
/3/ Гробното място се ползва безплатно за срок от 8 години.
/4/ Ползвател, добил безсрочно право на гробоползване в гробищен парк, в който не се разрешава погребение /респективно урнополагане/, добива същото право в друг посочен от него гробищен парк.
Чл. 24. /1/ Възмездено преотстъпване на право на гробоползване не се допуска.
/2/ Безвъзмездно преотстъпване на това право ползвателите могат да извършват само с писмено заявление до Кмета на общината.
Чл. 25. /1/Правото на ползване на гроб, след първите 8 години, може да бъде продължено за срок до 15 години или за вечни времена ако правоимащите заплатят определената от ОбС такса, но не по-късно от срока по чл. 23. /2/ Правото на гробоползване може да се продължава периодически на всеки 15 години, ако правоимащите заплатят съответните такси, преди изтичането на срока. /3/ Кмета на общината може да разреши възмездното продължаване на ползването на гроб и след изтичане на срока ако се увери, че просрочването на плащането се дължи на уважителни причини и гробното място е поддържано и благоустроено с траен знак.
Чл. 26. /1/ При последващи погребения в едно гробно място, правото на ползване може да бъде продължено и по искане на наследниците на следващите погребани в същото гробно място лица. В този случай се продължава правото за ползване на гроба и за наследниците на първия погребан. /2/Когато първото погребано лице няма наследници и правото за ползване на гроб е продължено, наследниците на следващия или следващите покойници, по реда на извършените погребения в същото гробно място, придобиват самостоятелно право на ползване, след като декларират писмено пред Кмета на общината, че и първият погребан няма наследници.
Чл. 27. За неуредените в предходните членове случаи се прилагат разпоредбите на Закона за наследството.
Чл. 28. Когато правото на ползване не е било продължено по реда на предходните членове и след писмено предизвестие на наследниците, гробното място се предоставя за нови погребения с писмено предписание на Кмета на общината. Останките на погребания се изваждат и поставят в обща гробница.
Чл. 29. /1/ Правото на ползване на обикновен и урнов гроб, както и на фамилна гробница обхваща:
1. Извършване на последващи погребения в него по реда и условията на тази Наредба.
2. Поставяне на временни или трайни надгробни знаци: паметник, ограда, фото портрети с лика и изписване името на покойника с датите на раждането и смъртта му.
3. Засаждане на цветя и други декоративни растения.
4. Извършване на траурни и възпоменателни обреди.
/2/ Правото на ползване на урнова ниша обхваща:
1. Извършване на урнополагане по реда и при условията на тази Наредба.
2. Поставяне на табела с името на покойника, датите на раждане и смърт, както и фото портрета му.
3. Монтиране на ваза край нишата, за поставяне на цветя.
4. Извършване на траурни и възпоменателни обреди.
/3/ Индивидуално благоустрояване на отделни гробове и на фамилни гробници от ползвателите им или от инициативни граждански комитети и организации се допуска само след предварително съгласуване с Кмета на общината и Главния архитект.

Чл. 30. Полагането на друг покойник в обикновен гроб не се допуска преди изтичането на 8 годишния санитарен срок от предишното погребение. Това ограничение не се прилага за урнополагане.

Чл. 31. В зависимост от особеностите на почвата и нивото на подпочвените води Кмета на общината, съгласувано с директора на съответната регионална здравна инспекция, може да определя и по висока граница за погребване в стар гроб, ако определеният в чл. 30 срок за пълно разлагане на органичната материя е недостатъчен.

Раздел ІV
ПОГРЕБЕНИЯ И УРНОПОЛАГАНЕ

Чл. 32. /1/ В гробищния парк на град Луковит и в тези на останалите селища, се погребват покойници с постоянно местоживеене приживе в град Луковит и селищата от Общината и със съответната адресна регистрация.
/2/ Покойници от други населени места могат да бъдат погребани в град Луковит и селищата от Общината ако имат основателни причини за това или се ползва правото на гробоползване. Това се разрешава от Кмета на Общината, кмета или кметския наместник на съответното населено място.
/3/ Покойници-чужди граждани се погребват в гробищния парк на съответното населеното място в което са починали освен в случаите, когато близките на покойника са потърсили тялото.

Чл. 33. Покойници, принадлежали приживе към някоя религиозна общност или етническа група, се погребват по реда на тази Наредба. Религиозните погребални ритуали са допустими, доколкото не противоречат на тази Наредба.

Чл. 34. /1/ Погребването на покойници се извършва най-рано 24 часа след установяване на смъртта по реда на Наредба № 14 от 2004 г. за медицинските критерии и реда на установяване на смърт (ДВ, бр. 39 от 2004 г.) и получаване на препис-извлечение от акта за смърт.
/2/ Погребване след 48 часа от настъпване на смъртта се разрешава при условие, че се вземат мерки за запазване и съхранение в специализирана хладилна камера или консервация на трупа съгласно изискванията на БДС EN 15017:2006 "Погребални услуги".

Чл. 35. Когато има съмнение или данни за насилствена смърт се организира погребението, след като има разрешение от компетентните органи.

Чл. 36. /1/ Пренасянето и превозването на покойници се извършва със специализиран транспорт, предназначен само за тази цел.
/2/ Кабината на водача на транспортното средство се отделя от товарния
сектор чрез плътна преграда.

Чл. 37. /1/ Покойниците, починали от заболяванията: холера, чума, петнист тиф, коремен тиф, антракс, туберкулоза (с бацилоотделяне), кримска хеморагична треска с бъбречен синдром и полиомиелит или от установено ново, непознато опасно заразно заболяване, се поставят в плътно затварящи се полиетиленови чували, поставени в плътно затворени дървени ковчези, облицовани отвътре с ламарина, дъното на които се посипва с хлорсъдържащ биоцид, разрешен за употреба от Министъра на здравеопазването.
/2/ В случаите по ал. 1 ковчезите остават затворени при пренасянето на покойниците до гробището, както и по време и след провеждане на траурния ритуал.

Чл. 38. /1/ Пренасянето на покойници от едно до друго населено място в страната се извършва, като тялото се поставя във:
1. Транспортен плик за покойници;
2. Плътен дървен ковчек, облицован отвътре с ламарина, или
3. Плътно затворен транспортен контейнер.

Чл. 39. /1/ Изравянето на трупове или останките им за последващо използване на същото гробно място се разрешава най-малко след 8 години от последното погребване и се извършва през деня.
/2/ Главният държавен здравен инспектор може да определи срок, по-кратък от този по ал. 1, за отделни гробищни паркове или обособени парцели от тях въз основа на данни за климата, нивото на подпочвените води, механичния състав, относителната влажност, pH и степента на замърсяване на почвата с екзогенни химични замърсители.
/3/ За намаляване на срока по ал. 1 за отделни гробищни паркове или обособени парцели Кмета на общината /кмета на кметство подава заявление до главния държавен здравен инспектор, към което прилага здравно-хигиенна експертиза, обуславяща исканото намаление на срока, изготвена от експерт в областта на оценка на въздействието върху околната среда.
/4/ При необходимост главният държавен здравен инспектор може да изисква от лицето, управляващо гробищния парк, допълнителна информация за обстоятелствата по ал. 2.
/5/ Изваждане на тленни останки за последващо използване на надземна ниша за поставяне на ковчег, стоманобетонна или полимерна камера и подземна или надземна гробница се извършва през деня и се разрешава най-малко след изтичане на 20 години от последното погребване.
/6/Лицето, управляващо гробищния парк, носи отговорност за спазването на условията и сроковете по ал. 1, 2 и 5.

Чл. 40. /1/ Изравянето на трупове на починали или на останките им преди изтичане на 8 години от погребването или преди изтичане на срока по чл. 25, ал. 2 се допуска само по нареждане на съда или на прокурора по реда и при условията на чл. 157 от Наказателно-процесуалния кодекс и след писмено уведомяване на съответната регионална здравна инспекция.
/2/ Лицата /гробарите/, които изравят трупове на починали лица и останките им, работят с лични предпазни средства, определени по реда на Наредба № 3 от 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място /ДВ, бр. 46 от 2001 г./. След приключване на работа гробарите измиват ръцете си и ги дезинфекцират с биоцид, разрешен за употреба от министъра на здравеопазването.
/3/ Гробовете, от които са извадени тленни останки, при засипването им се дезинфекцират с подходящи хлорсъдържащи биоциди, разрешени за употреба от Министъра на здравеопазването.

Чл. 41. Поставянето на предмети, пари, злато и други в ковчега на мъртвеца и гроба е забранено.

Чл. 42. В урновата ниша не се разрешава поставянето на други предмети, освен урната с праха на покойника.

Чл. 43. Погребението в общи гробове е забранено.

Чл. 44. Предварително запазване на индивидуални гробни места е забранено.

Раздел V
ОБРЕДНА И РИТУАЛНА ДЕЙНОСТ

Чл. 45. /1/ Религиозни ритуали се провеждат от духовни лица, съгласно каноните на съответната религия. Те могат да ползват ритуалните зали, ако не противоречи на техните правила.
/2/ Гражданските ритуали се провеждат в обредните зали или на открито, при изявено желание на близките, от длъжностни лица упълномощени от Кмета на Общината.
/3/ Традиционни и обичайни обреди могат да се правят на гроба от близките на починалия, ако те не пречат на съседни гробове.
/4/ Обредни действия и ритуали, противоречащи на добрите нрави и благоприличие са недопустими.

Чл. 46. Да се спазват строго правилата в чл. 37, ал. 2 на тази Наредба.

Раздел VІ
ОБЩЕСТВЕН РЕД В ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ

Чл. 47. Посещения в гробищните паркове се допускат:
1. За времето от 01 април до 30 септември - 7.00-20.00 часа;
2. За времето от 01 октомври до 31 март - 8.00-18.00 часа.

Чл. 48. В районите на гробищните паркове се забранява:
1. Посещението на деца под 14-годишна възраст, ако не са съпроводени от пълнолетни лица.
2. Влизането с превозни средства, освен когато с тях се обслужват инвалиди, болни или възрастни немощни хора.
3. Въвеждането на кучета, домашни и други животни.
4. Приготвянето на циментови и варови разтвори по алеите, струпването на насипни материали и части за паметници, без надлежно разрешение на Кмета на общината или кмета / кметския наместник на населеното место.
5. Отсичане на дървета без разрешение от службите за опазване на околна та среда в Общината.

Чл. 49. Не се разрешава извън определените за целта места:
1. Изхвърлянето на хранителни и други отпадъци, увехнали цветя и треви.
2. Паленето на огън и изгаряне на отпадъците.
3. Разлепване и поставяне на некролози, афиши, реклами, съобщения и други подобни.
4. Засаждане на плодни и декоративни дървета в гробните места.

Чл. 50. С разрешение на Кмета на общината или упълномощено от него лице, може да се допусне влизането на превозни средства за превозване на строителни материали, паметници, огради и при други особени случаи.

Чл. 51. /1/ Наследниците на починалия или откупилите гробните места са длъжни да поставят трайни надгробни знаци и да ги поддържат в добър вид.
/2/ Наследниците на починалия са длъжни да почистват гробовете и окологробното пространство.
/3/ Ползвателите на гробни места, откупени преди влизането в сила на тази Наредба, са длъжни да спазват задълженията си по ал.1 и ал.2 от този член.

Чл. 52. Гробните места, за които не са плащани таксите за правоползване и са напълно запустели, се предоставят за други погребения.

Раздел VІІ
КОНТРОЛ И САНКЦИИ

Чл. 53.Контролът по изпълнинието на тази наредба се осъществява от Кмета на общината, кметовете и кметските наместници.
Чл. 54. /1/Длъжностно лице, което не изпълнява задълженията си по настоящата Наредба се наказва дисциплинарно съгласно Правилника за дейността на общинската администрация или Кодекса на труда. /2/Кметът управомощава длъжностни лица за издаване на актове при установени нарушения в гробищните паркове или по разпоредбите на Наредбата. /3/За установени нарушения на граждани по член 49 или други упоменати в Наредбата, на нарушителите се налага глоба в размер от 50 до 500 лева. За такива по член 48, точки 4 и 5 глобата е в размер от 100 до 1000 лева, като нарушителят се задължава за своя сметка да възстанови щетите. /4/ На лица извършващи прояви на вандализъм на територията на общинските гробищни паркове се налага глоба в размер от 100 лв. до 1000 лв., доколкото деянието не представлява престъпление по смисъла на НК. /5/Размерът на глобата по по горната алинея се определя в зависимост от нанесените щети. /6/Кметът или упълномощено от него лице издават наказателните постановления по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
Чл. 55.Сумите набирани по член 54, алинея 3 и 4 се внасят в приход на общината и се изразходват целево за благоустройствени мероприятия в гробищните паркове.
Чл. 56. /1/ За изградените и монтирани без разрешение обекти и съоръжения на територията на гробищните паркове или които са извършени в отклонение на даденото разрешение и не могат да бъдат узаконени в съответствие с предвижданията на устройствените планове, се предприемат принудителни мерки, предвидени в ЗУТ с писмена заповед на Кмета на Общината. /2/ Заповедта по предходната алинея може да се обжалва по реда на Административно процесуалния кодекс /АПК/.
Раздел VІІІ
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. По смисъла на тази наредба:

„Прояви на вандализъм" - е събаряне, издраскване, разрушаване на паметници и надгробни знаци или на детайли от тях, кражба и други действия на оскверняване на гробното място.

Раздел IX
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Разпоредбите и задълженията на гробоползвателите придобили правата си за ползване на гробни места преди влизането на тази наредба, се привеждат в съответствие с Наредбата.

§2. Наредбата е приета на заседание на Общински съвет Луковит, проведено на 03.05.2012 г. с Решение № 86

§3. Настоящата наредба влиза в сила в деня на приемането й от общински съвет и отменя Наредба за гробищните паркове от 17.12.2002 г.

§4. Наредбата подлежи на актуализация.

§5. Контролът по изпълнението на тази Наредба се осъществява съвместно с органите на държавния здравен контрол.

§6. Съгласно §1 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 2 от 21.04.2011 г. за здравните изисквания към гробищните паркове /гробища/ и погребването и пренасянето на покойници /ДВ. Бр.36 от 10.05.2011 г., в сила от 10.05.2011 г./, съществуващите гробищни паркове /гробища/ се привеждат в съответствие с изискванията на наредбата в срок до две години от влизането й в сила.