Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Луковит


ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 С тази Наредба се определят отношенията, свързани с определянето и администрирането на местните такси и цени на предоставяне на физически и юридически лица услуги, реда и срока на тяхното събиране на територията на Община Луковит.
Чл.2 (1)    На територията на общината се събират следните местни такси:
1. за битови отпадъци;
2. за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна;
3.  за ползване на детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери,общежития и други общински социални услуги;
4.  за технически услуги;
5. за административни услуги;
6. /отменен/ 
7. такса за притежаване на куче;                  
8. други местни такси, определени със закон.
(2) На територията на общината се събират приходи от предоставените услуги, с изключение на тези по ал.1, по цени определени с Наредбата.
(3) Не се определят и събират цени на общински услуги, предоставени за всеобщо ползване.

РАЗДЕЛ І
Определяне на размера на общинските такси и цени на услуги

   Чл.3 (1) Размерът на местните такси и цени на услуги се определя в български лева.Местните такси са прости и пропорционални и се заплащат безкасово, в брой или с общински таксови марки.
(2) Местните такси и цени на услуги се заплащат предварително или едновременно с предоставяне на услугите, с изключение на тези, за които с нормативен акт е предвидено друго.
Чл.4   (1) Размерът на местните такси и цени на услуги се определя при спазване на следните принципи:
1.възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата
2.създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество.
3.постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси.
4. (отм. с  Решение № 103 от 28.07.2017 г. на АдмС - Ловеч по адм. д. № 119/2017 г.)
5.( отм. с  Решение № 103 от 28.07.2017 г. на АдмС - Ловеч по адм. д. № 119/2017 г.)

(2) За услуга, при която дейностите могат за се разграничат една от друга, се определя отделна такса за всяка от дейностите.
Чл.5 (1) Пълните разходи на общината по предоставяне на определена услуга включват всички разходи за : работни заплати и осигуровка на персонала; материални, режийни,консултантски; за управление и контрол; по събиране на таксите и други( напр. инвестиционни) разходи,имащи отношение към формирането на размера на таксата.
(2) Пълните разходи се определят при спазване изискванията на Закона за счетоводството и актовете по неговото прилагане.
Чл.6  (1) Размерът на таксата може и да не възстановява пълните разходи на общината по предоставянето на определена услуга, когато общинският съвет реши, че това се налага за защита на обществения интерес.
(2)     В случаите по ал.1 разликата между разходите по предоставяне на услугата и размера на таксата е за сметка на общинските приходи.
(3)     Не се допуска разликата между разходите и размера на таксите да е за сметка на споделени данъци, допълващи субсидия, целеви субсидии, заеми и други трансфери от републиканския бюджет.
Чл.7   Лицата, неизползващи услугата през съответната година или определен период от нея, заплащат само такса за периода на ползване на услугата.
Чл.8 (1) Общинският съвет може да освобождава отделни категории граждани изцяло или частично от заплащане на отделни такси.
(2) В случаите по ал.1 разходите са за сметка на общинските приходи с изключение на приходите от такси.
(3)  Конкретният размер на облекченията се определя ежегодно с приемането на бюджета на общината.
Чл.9  В случаите, когато едни и същи услуги се предоставят от общината и от други лица, основа за определяне размерите на цените на услуги могат да бъдат пазарните стойности. В този случай размерът на цените не се ограничава до размера на пълните разходи и е възможно получаването на нетни приходи.
Чл.10 (1) Събирането на местните такси и цени се извършва от и за сметка на общината.
(2) Местните такси се събират от общинската администрация.
(3) Приходите по ал.2 постъпват в общинския бюджет.
Чл.10а    (нов,Решение №20/29.12.2011) Установяването, обезпечаването и събирането на местните такси се извършват по реда на чл. 4, ал.1 - 5 от ЗМДТ 

РАЗДЕЛ ІІ

Промени в размера на местните такси и цените на услугите

Чл.11   Промените в размера на местните такси и цените на услугите се извършват по реда на тяхното приемане.
Чл.12 (1) Кметът на общината внася в общинския съвет анализ на прилаганите такси и цени на услуги не по-малко от веднъж годишно и/или при промяна размера на таксите и цените.
(2) Анализът по ал.1 задължително съдържа:
1.оценка доколко съществуващите такси и цени отразяват измененията в разходите или пазарната цена;
2.оценка на потребностите от предоставяне на услугите;
3.информация за привлечени средства от проекти, донорски програми, дарения и завещания.
4.препоръки за подобряване на администрирането на таксите.
(3) При необходимост общинският съвет променя размера на местните такси и цените на услугите.
Чл.13  Общинската администрация подържа данни за:
1.услугите и дейностите, за които има определени такси и цени;
2.ползватели на предоставената услуга;
3.изключенията от общата политика (преференции);
4.използвана информация при определяне на такси и цени и конкретната методика/методики, използвани за определяне на размера им/;
5.събраните средства от всяка потребителска такса и/или цена на услуга.

Г Л А В А   В Т О Р А

МЕСТНИ  ТАКСИ
РАЗДЕЛ І
Такса за битови отпадъци

Чл.14 (1) (изм. с  Решение № 255, Протокол № 28/31.05.2021 г.) Таксата за битови отпадъци се заплаща за извършваните от общината услуги по:
1. събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране на територията на Община Луковит;
2. третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации на територията на Община Луковит;
3. поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в Община Луковит.
Чл.15  Таксата се определя от Общинския съвет и се заплаща от лицата по чл.11 от Закона за местните данъци и такси". (изм. и доп. с Решение №361/26.03.2018 г. на ОбС)
Чл.16 (1)   Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка, включваща необходимите разходи за :
1.осигуряване на съдове за съхраняване на битови отпадъци – контейнери, кофи и други.
2. събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им;
3. (изм. с Решение №20/29.12.2011)) проучване, проектиране, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране, и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл.71а и 71е от Закона за управление на отпадъците 
4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.
(2)     Не се допускат изменения в приетите от общинския съвет начин за определяне и размер на таксата битови отпадъци в течение на годината /чл.68 от ЗМДТ/
(3) Когато до края на предходната година Общинският съвет не е определил размера на таксата за битови отпадъци за текущата година, таксата се събира на база действащия размер към 31 декември на предходната година.
(4) Таксата се събира от общинската администрация

чл.16а, (нов, Решение №325 от 29.12.2021 г.)  Размерът на таксата се определя в левове, както следва:

1. За жилищни имоти на граждани и жилищни имоти на  предприятията таксата се определя по един от следните два начина:

а) Според количеството на отпадъците:

За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване - според количеството на битовите отпадъци съобразно вида, броя и честотата на извозване на ползваните през годината стандартни съдове за изхвърляне на битови отпадъци.

За услугата по обезвреждане и депониране на битови отпадъци в депа или други съоръжения - според количеството на битовите отпадъци съобразно вида, броя и честотата на извозване на ползваните през годината стандартни съдове за изхвърляне на битови отпадъци.

За услугата по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - пропорционално върху данъчната оценка на имота.

б) Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци:

За услугата по сметосъбиране и  сметоизвозване - пропорционално върху данъчната оценка на имота.

За услугата по обезвреждане на битови отпадъци в депа или  други съоръжения- пропорционално върху данъчната оценка на имота.

За услугата по поддържане чистотата па териториите за обществено ползване - пропорционално върху данъчната оценка на имота.

2. За нежилищни имоти на предприятия и граждани таксата се определя по един от следните два начина:

а) Според количеството на отпадъците:

За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване - според количеството на битовите отпадъци съобразно вида, броя и честотата на  извозване на ползваните през годината стандартни съдове за изхвърляне на битови отпадъци.

За услугата по обезвреждане и депониране на битови отпадъци в депа или други съоръжения - според количеството на битовите отпадъци съобразно вида, броя и честотата на извозване на ползваните през годината стандартни съдове за изхвърляне на  битови отпадъци.

За услугата по поддържане на териториите за обществено ползване - пропорционално върху данъчната оценка за нежилищни имоти на граждани, а за нежилищни имоти на предприятията — по по-високата между данъчната оценка и отчетната им стойност.

б) Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци:

За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване - пропорционално върху данъчната оценка за нежилищни имоти на граждани, а за нежилищните имоти на предприятията —  по-високата между данъчната оценка и отчетната им стойност.

За услугата по обезвреждане и депониране на битови отпадъци в депа или други съоръжения - данъчната оценка за нежилищни имоти на граждани, а за нежилищните имоти на предприятията — по-високата между данъчната оценка и отчетната им стойност.

За услугата по поддържане на териториите за обществено ползване - пропорционално върху данъчната оценка за нежилищни имоти на граждани, а за нежилищни имоти на предприятията — по-високата между данъчната оценка и отчетната им стойност.

чл. 16б. (нов, Решение №325 от 29.12.2021 г.)  (1) Когато таксата се определя според количеството на битовите отпадъци, лицата по чл.15 подават декларация в два екземпляра в Дирекция „Местни данъци и такси“ до 30 ноември на предходнта година. За придобитите през годината имоти декларацията се подава в двумесечен срок от датата на придобиването им.

(2) В декларацията се посочват видът и броят на съдовете за битови отпадъци, които ще се използват през годината, съобразно обявената честота на извозването на битовите отпадъци със заповедта на кмета на Общината, издадена в съответствие с чл. 63, ал. 2 от ЗМДТ.

Чл.17    Таксата се заплаща на четири равни вноски в следните срокове: 
(1)     (изм.  с Решение №20/29.12.2011) таксата се заплаща по реда и сроковете за заплащане на дни, регламентирани в ЗМДТ за съответната година 
(2    (изм. с Решение №20/29.12.2011)на предплатилите в първия срок /съгласно ЗМДТ/ за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто".

Чл.18 (1)    Собственикът на новопридобити имоти дължи такса от началото на месеца, следващ месеца на придобиване на имота.
(2) Когато ползването е започнало преди окончателното завършване на сградата, таксата се дължи от началото на месеца, следващ месеца, през който ползването е започнало.
(3) За сгради, подлежащи на събаряне, таксата се дължи включително за месеца, през който е преустановено ползването й.
(4) За незавършени сгради, които не са водоснабдени и електрозахранени не се дължи такса битови отпадъци след представяне на служебни бележки от съответните организации. 
Чл.19    (1) Лицата декларирали до 31.12. на предходната година, че няма да ползват услугата „сметосъбиране и сметоизвозване” поради неползване на даден имот през следващата година, се освобождават от заплащане на същата.  Декларацията се подава в съответното кметство, по местонахождение на имота.
(2) Освобождаването на лицата подали декларация от населените места на общината, извън гр.Луковит, става с решение на Обществения съвет към съответното кметство. 
(3) За гр.Луковит освобождаването на лицата, подали декларация за освобождаване от такса „сметосъбиране и сметоизвозване”, става след решение на комисия определена със заповед на кмета на общината. В състава на комисията влизат представители на общинската администрация, общински съветници и гражданство. 
(4) В срок до 15.01. на текущата година обществените съвети и комисията представят протокол с взетите решения в деловодството на Община Луковит. 
(5) В течение на годината Общинска администрация Луковит извършва проверки на обстоятелствата декларирани по ал.1. Проверката може да се базира на официална информация за ползваната в недвижимия имот ел.енергия и вода.
(6) (нова, Решение №41/16.02.2012г.) Освобождават се от Такса за битови отпадъци като собственици и ползватели, считано от 01.01.2012 г. Целодневните детски градини и читалищата на територията на Община Луковит.

Чл.20.    Имотите декларирани от граждани като основни жилища не се освобождават от такса битови отпадъци.

Р А З Д Е Л   ІІ
Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение

Чл.21   (1)    Таксата се заплаща за ползване на тротоари, площади, улични платна, места, върху които са организирани пазари (открити и покрити),тържища,панаири,както и терени с друго предназначение, които са общинска собственост.
(2)     Таксата се заплаща от физическите и юридическите лица ползващи услугата в зависимост от зоната, в която се намират терените, посочени в ал.1.
(3) Зоните по ал.2 се определят от общинския съвет,както следва:
І зона – гр.Луковит
ІІ зона – територията на селата от Община Луковит
За ползване на пазари с цел търговия със селскостопанска продукция таксата се определя, както следва:
І зона
За непроизводители
1.на квадратен метър:
а/ на ден – 1.10 лв. 
б/ на месец – 22.00 лв. 
2.за продажба с кола,впрегната в добитък – на ден – 3.30 лв
3.за продажба с лек автомобил – на ден 5.50 лв.
4. за продажба с товарен автомобил или ремарке – на ден – 16.50 лв.           
За  производители
1.на квадратен метър:
а/ на ден – 0.70 лв. 
б/ на месец – 13.00 лв. 
2 . за продажба с кола, впрегната в добитък – на ден – 3.30 лв. 
3. за продажба с лек автомобил – на ден 5.50 лв.
4. за продажба с товарен автомобил или ремарке – на ден – 16.50 лв.

ІІ зона
За непроизводители
1.на квадратен метър:
а/ на ден – 1.10 лв.
б/ на месец – 16.50 лв.
2.за продажба с кола, впрегната в добитък–на ден–3.00 лв.
3.за продажба с лек автомобил – на ден 4.00 лв .
4. за продажба с товарен автомобил или ремарке – на ден – 11.00 лв.    
За производители
1.на квадратен метър:
а/ на ден – 0.60 лв.
б/ на месец – 11.00 лв. 
2.за продажба с кола, впрегната в добитък– на ден– 2.20 лв.
3.за продажба с лек автомобил – на ден - 3.30 лв. 
4. за продажба с товарен автомобил или ремарке – на ден – 8.80 лв.    
4)   За ползване с цел търговия с промишлени стоки таксата се събира, както следва:
І зона – 1.70 лв./кв.м  
ІІ зона – 1.10 лв./ кв.м 
-За ползване на тротоари,площади,улични платна и други терени за търговска дейност на открита, включително за разполагане на маси, столове, витрини, се събира такса на квадратен метър на ден в размер  - 0.50 лв. или на месец в размер  - 4.40 лв. 
-За ползване на места, върху които са организирани панаири, събори и празници, за продажба на стоки се събира такса на квадратен метър на ден в размер на – 2.20 лв. 
-За ползване на места, върху които са организирани панорами, стрелбища, моторни люлки и други, се събира такса на квадратен метър на ден в размер на – 1.10 лв. 
-За ползване на тротоари, площади, улични платна и други общински терени за разполагане на строителни материали се събира такса на квадратен метър за месец или за част от месеца:
а/ за гр.Луковит – 3.00 лв.
б/ за селата – 2.00 лв.
(5)  Таксите се плащат при издаване на разрешението за посочения в него период.
(6)   При ползване на мястото повече от месец таксите се плащат месечно.
(7)   Общинският орган, издал разрешението за ползване на мястото, може да го отнема, когато мястото не се използва по предназначение, когато не се използва от лицето, на което е предоставено, или когато обществени нужди налагат това.
Чл.22  Таксата се събира от общинската администрация    

Р А З Д Е Л  ІІІ 
Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги
            
Чл.23 (изм. с Решение №110, Протокол №11 от 27.05.2020 г.) (1). За ползване на детски градини и детски ясли се събира дневна такса за всеки присъствен ден от родителите или настойниците в следните размери:

  1. За децата в групи преди задължителната предучилищна подготовка (2-4 годишни деца) в детските градини- дневна такса в размер на 2,20 лв. за всеки присъствен ден, в който е посетена детската градина;
  2. За децата в подготвителна група в детските градини- дневна такса в размер на 1,70 лв. за всеки присъствен ден, в който е посетена детската градина;
  3. За децата, завършили подготвителна група в детските градини, придобили удостоверение за задължително предучилищно образование по реда на чл.36 от Наредба №5 от 03.06.2016 година за предучилищното образование и записани в първи клас през същата година, за периода от 01.06. до 01.09., се заплаща дневна такса в размер на 2,20 лв. за всеки присъствен ден, в който е посетена детската градина.
  4. За детски ясли-  дневна такса в размер на 2,40 лв. за всеки присъствен ден, в който е посетена детската ясла.
  5. Не се заплаща такса за:

- дете, с родител или настойник с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или трайно намалена работоспособност;
- дете с тежко хронично заболяване и медицинска експертиза.

  1. Размерът на таксата се заплаща с 50 на сто намаление за:

- дете, на което единият или и двамата родители са починали;
- дете, на което и двамата родители са студенти, учащи в редовна форма на обучение.

  1. При отсъствие на дете не се заплаща дневна такса за времето, през което ще отсъства, при условие, че родителят или настойникът предварително е уведомил директора на детската градина или детската ясла.
  2. За ползване на намаления по реда на ал.6 и за освобождаване от заплащане на дневна такса по реда на ал.5, родителите или настойниците подават декларация до директора на детската градина и/или детската ясла, придружена с документи, доказващи преференцията.
  3. Заплащането на намаления размер на дневната такса за всеки присъствен ден или освобождаването от същата започва от началото на месеца, следващ месеца от подаване на декларацията.“

(2). /нова/   Освобождават се от месечни такси за ползване на детски ясли и детски градини родителите, чиито деца са бенефициенти по „Проект за социално включване”
(3). (нова, с Решение № 255, Протокол № 28/31.05.2021 г.) За 2021 г. не се заплаща такса за дейностите по хранене извън финансираното от държавата на деца в задължителното предучилищно образование, осъществявано в общински детски градини, освен ако са освободени на друго основание.“
(4). (нова, с Решение № 255, Протокол № 28/31.05.2021 г.) Таксата по ал. 3 се определя ежегодно с решение на Общински съвет Луковит
Чл. 24   Ученици от социално слаби семейства, които ползват общежития – без такса /ПМС № 207/2002 г.   
Чл. 25 (1) Лицата, ползващи общински социални услуги, заплащат месечна такса в размер на съответстващата реална издръжка на едно лице.
(2)    Реалната издръжка на едно лице включва месечните разходи за храна, постелен инвентар и облекло, перилни и хигиенни материали, транспортни разходи за разнасяне на храната, както и съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия, вода, канализация и битови отпадъци, с изключение на даренията и завещанията от местни и чуждестранни физически и юридически лица.   
(3)     На лицата, обслужвани в системата за социални грижи, се оставя за лични разходи сума, не по-малко от:
1.тридесет и пет на сто от личните доходи на обслужваните в системата на домашния социален патронаж; 
2.седемдесет на сто от личните доходи на обслужваните в системата на домашния социален патронаж за ветераните от войната.
(4)  Дължимата такса се удържа от личните доходи на лицето.
(5)  Когато оставащата част от личните доходи е недостатъчна за покриване на таксата, разликата е за сметка на бюджета на общината, в която е открит домът или друга форма на социално обслужване.
Чл.26   Лицето ползващо дом за социални услуги заплаща месечна такса съответстваща на реалната издръжка на едно лице
Чл.27 (1)   Дължимата такса се удържа от личните доходи на лицето.  
- Не се заплаща такса за децата под 16 години, настанени в  заведения за социални услуги .
- Деца навършили 16 годишна възраст с пенсия за инвалидност да заплащат такса до 50% от личния им доход, а разликата до пълния размер на таксата да бъде за сметка на общинския бюджет.
(2) Деца с намалена дееспособност 50 и над 50%  ползват безплатна детска кухня.
Чл.28   Лицата, настанени в частни пансиони или социални патронажи заплащат суми по договаряне.
Чл.29   За настаняване в заведение или помещения за отрезвяване се събира такса на ден в размер- 33.00 лв.
Чл.30   (изм. с Решение №110, Протокол №11 от 27.05.2020 г.) За ползване на детска млечна кухня се събират от родителите или настойниците месечни такси: Цена на купон за детска млечна кухня- 1,40 лв.
Чл.31    Таксите по този раздел се начисляват и събират от длъжностните лица от съответните заведение и се внасят в Общинският бюджет до 10 –то число, а тези по чл.24 и чл.26 до 28-число на месеца, следващ месеца за който се дължат.

Р АЗ Д Е Л   IV 
Туристическа такса  - /отменен/
Чл. 32  - 37

Р А З Д Е Л    V

Такси за технически услуги

Чл.38   Таксите се заплащат за техническите услуги, които се извършват от о   бщината и обхващат дейностите във връзка с териториалното и селищното устройство, архитектура, строителство, благоустройството, кадастъра в селищните и извънселищните територии.
Чл.39 Таксите за технически услуги се заплащат от физическите и юридическите лица, ползватели на услугата, при предявяване на искането.
Чл.40   Размерът на таксите за технически услуги се определя както следва:
1.за издаване на скица за недвижим имот - 15.00 лв.
2.за издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване – 30.00 лв.
3.за презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца – 4.00 лв. 
4. (изм. с Решение №20/29.12.2011)за издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториално и селищното устрой ство 
а/ (нова, Решение №20/29.12.2011)) Удостоверение за идентичност - 11,00 лв. 
б/ (нова, Решение №№20/29.12.2011)Удостоверение за търпимост - 30,00 лв. 
в./ (нова, Решение №20/29.12.2011)Удостоверение за отстояние на търговски обект от здравно, детско и учебно заведение - 20,00 лв.

5. за заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях – 5.50 лв. /

6. за издаване на разрешение за поставяне на временни съоръжения за търговия – маси, павилиони, кабини и други – 23.50 лв.

7.за издаване на разрешение за строеж, основен ремонт и преустройство на съществуващи сгради и помещения в тях – 23,50лв.

8. Предоставяне данни за съставяне на протокол за определяне на строителна линия и ниво за ограда на възложител(упълномощено от него лице) – 5.50 лв.

 Чл.41 (1)     Срокът за извършване на технически услуги до 7/седем/дни, ако не е определен в друг нормативен акт.
(2) Бързата услуга до 2 /два/ дни се заплаща с 50% увеличение, а експресната – до 4 часа– със 100%.
Чл. 41а (нов, с Решение № 255, Протокол № 28/31.05.2021 г.) Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и Българският Червен кръст

Р А З Д Е Л    VI 
Такси за административни услуги

Чл.42  За извършени услуги по гражданското състояние се заплащат следните такси:
1.за издаване на удостоверение за наследници – 5.50 лв
2.за издаване на удостоверение за идентичност на имена – 3.00 лв.               
3.за издаване на удостоверение, че не е съставен акт за раждане или акт за смърт – 4.00 лв. 
4.за издаване на дубликат на удостоверение за раждане или за граждански брак, както и за повторно издаване на препис – извлечение от акт за смърт- 3.50 лв
5.за издаване на удостоверение за семейно положение - 3.50.лв.         
6. за издаване на удостоверение за родствени връзки- 4.00.лв
7. за издаване на удостоверение за поредност на родените деца -4.00.лв.
8. за адресна регистрация и/или издаване на удостоверения за постоянен или настоящ адрес – 4.00 лв
9. за легализация на документи по гражданско състояние за чужбина- 15.00.лв. / било 11.00 лв./ 
10. За всички други видове удостоверения по искане на граждани – 5.00 лв.  
11. за препис от документи – 5.50 лв. на страница. 
12. издаване на решение по чл. 19а от ЗГР – 3.50 лв.
13. (нова, с Решение №20/29.12.2011) за получаване на писмени справки, сведения, копия и извлечения на документи, съдържащи информация по гражданското състояние за длъжник - 30,00 лв.

чл. 43   Сроковете за извършване на услугите по чл.42 са:

1.обикновена – до 3 работни дни;

2.бърза – в рамките на 1 работен ден;

3.експресна –  до 2 часа.

Бързата услуга се заплаща с 50% увеличение, а експресната – със 100%. 
чл.44 По производства за настаняване под наем, се заплаща такса както следва:     1. за жилищни имоти – 1.00 лв.
2. за нежилищни имоти – 5.00 лв.  
чл.45 За издаване на свидетелство за собственост при продажба на едър добитък се заплаща такса в размер :
- овце и свине – 1.50 лв. на бр
- Едър добитък – 3.50 лв. на бр
Чл.46    За издаване на разрешение за търговия по чл.30, ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия се заплаща такса в размер на 25,00 лв.

Р А З Д Е Л    VIІ

Такса за притежаване на куче

Чл.47  (1)  За притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса в размер на 10,00 лв
(2) Освобождават се от такса собствениците на кучета по чл.175, ал.2 от Закона за ветеринарно-медицинската дейност.
(3) В тримесечен срок от датата на придобиването на куче собственикът подава декларация в общината по постоянния му адрес/седалище.
(4) Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година. За кучета придобити през текущата година, таксата се дължи в размер една дванадесета от годишния и размер за всеки месец до края на годината, включително за месеце на придобиването.
(5) (нова, с Решение № 255, Протокол № 28/31.05.2021 г.)  Приходите от събраните такси по ал. 1 се използват за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета.

Р А З Д Е Л    VIІІ

Такси за гробни места

  Чл.48  (1)     За ползване на гробни места над 8 години се заплаща такса, както следва:

1.(изм. с Решение №88/03.05.2012)    -  до 15 години 
а./ (изм.с Решение №88/03.05.2012)  - за град Луковит - 50,00 лв. 
б./ (изм. с Решение №88/03.05.2012) - за населените места в общината - 25,00лв.

2. (изм. с Решение №88/03.05.2012)  - за вечни времена 
а./ (изм.с Решение №88/03.05.2012)  - за град Луковит - 120,00 лв. 
6./ (изм. с Решение №88/03.05.2012)  - за населените места в общината - 60,00лв."

 (2)    За урнов гроб се заплащат таксите по ал.1, т.1 и 2 намалени с 50 на сто

(З) (нова, с Решение № 335/ 17.12.2013/ заползванена празни гробни места за вечнивременасе заплащатакса както следва:

1. за градЛуковит -120,00 лв.

2. занаселените меставобщината -60,00 лв.

Чл. 49 Таксите се събират от общинската администрация и Кметствата на населените места.

                Раздел IX:Такси за издаване на разрешителни за водовземане и/или водоползване.

                                                          /нов, с Решение № 335/17.12.2013 г./

Чл. 49аТакси за водовземане и ползване на водни обекти:

(1)   За издаване на разрешителни за водовземане от води,
включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична
общинска собственост, както и от находища на минерални води -
изключително държавна собственост, които са предоставени
безвъзмездно за управление и ползване от Общината, и за ползване на
водни обекти - публична общинска собственост се заплащат такси.

(2)   За издаване на разрешителни, за срока на действието им се
събират еднократно следните такси:

1.за ползване на воден обект публична общинска собственост - по 0,50 лева на дка, но не по малко от 100 лв. за воден обект;

2.за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от Общината - 100,00 лева.;

(3)   За продължаване срока на разрешителните по ал.2 се събират
такса в размер на 100,00лева.

(4)    За изменение и/или допълнение на разрешително за
извършване на дей ности по ал.2 се събира такса в размер на 100,00 лева.

Чл.49б(1) За водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от Общината, се заплаща такса по бюджетната сметка на общината по ред и начин, определени с Тарифата на таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, приета от Министерския съвет.

(2) При всяко плащане копие от платежния документ се изпраща на органа, издал разрешителното.

Чл.49в(1)Таксите за водовземане от повърхностни води се определят на база отнетия воден обем вода и в зависимаст от целта на използване на водата.

(2) Таксите за водозвемане от минерални води се определят на база разрешения обем вода и температурата на минералната вода.

Чл.49г (1) Единичния размер на таксата за водовземане от воден обект,  включително  язовири  и  микроязовири-публична  общинска собственост, се определя съгласно целта на ползване на водата:

1. за питейно-битово водоснабдяване - 0,02 лв/куб.м.

- за   напояване    на   земеделски   култури,    животновъдство, аквакултури - 0,001лв./куб.м;

- за охлаждане - 0,0003лв./куб.м;

- за промишлено водоснабдяване - 0,045 лв./куб.м;

- за всички други цели - 0,065 лв./куб.м.

Чл.49дОбщина Луковит се освобождава от заплащане на такси по този раздел.

Раздел Х (нов, приет с Решение №153, взето с Протокол №17 от 01.09.2020 г. на Общински съвет Луковит) „Други местни такси, определени със закон”

Чл. 49е.  (нов, приет с Решение №153, взето с Протокол №17 от 01.09.2020 г. на Общински съвет Луковит) (1)  При промяна на предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд за неземеделски нужди, включително и в случаите по чл. 29, ал. 3 и ал. 4 от Закона за опазването на земеделските земи (ЗОЗЗ), се заплаща такса, определена съгласно правилата на настоящия Раздел.

(2) Размерът на таксата за промяна на предназначението на земеделска земя се определя от:

1. бонитетната категория на земеделската земя, посочена в акта за категоризация, изготвен съгласно Наредбата за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение;

2. размера на земята, включена в границите на определената площадка или трасе на  обекта;

3. местонахождението на земята, съобразно категорията на населеното място, определена по реда на чл. 36, ал. 2 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България;

4. вида на обекта;

5. възможността за напояване.

Чл. 49ж. (нов, приет с Решение №153, взето с Протокол №17 от 01.09.2020 г. на Общински съвет Луковит) (1)  Размерът на таксата се определя по формулата: Т = СББ x Кплощ x Кк x Кпол, където:

Т е таксата за промяна на предназначението на 1 дка земеделска земя (лв.);

СББ - средният бонитетен бал за съответната категория земеделска земя при неполивни

условия; за некатегоризируема земя СББ е 2,5;

Кплощ - коефициентът за площта на земята, необходима за обекта;

Кк - коефициентът за категорията на населеното място;

Кпол - коефициентът за поливност.

(2) Коефициентът за площта на земята се определя в зависимост от размера на земята, необходима за обекта, и от вида на обекта, както следва:

1. за обекти по чл. 49з, ал. 1:

а) при площ до 1 дка включително - 2,00;

б) при площ над 1 до 5 дка включително - 3,00;

в) при площ над 5 до 10 дка включително - 4,00;

г) при площ над 10 дка - 5,00;

2. за обекти по чл. 49з, ал. 2 - независимо от размера на площта, която се засяга - 2,00;

3. за имоти, които са разположени в едно и също землище и за които предложения за промяна на предназначението са внесени от един и същ собственик или лице, което има право да строи в чужд имот, коефициентът за площ по т. 1 се определя въз основа на сумата от площите на всички имоти независимо от броя на изработените за тях подробни устройствени планове.

(3) Коефициентът за категорията на населеното място се определя в зависимост от групата по категория на населеното място и от вида на обекта, както следва:

 

 

ГРУПИ ПО КАТЕГОРИЯ

ВИД НА ОБЕКТА

 

по чл. 49з, ал. 1

по чл. 49з, ал. 2

1

2

3

За земи в землището на град Луковит – населено място от III категория

13

1.20

За земи в землищата на населени места V категория

9,00

0,80

За земи в землищата на населени места VI, VII и  VIII  категория

6,00

0,50

 

 

(4)  За линейни обекти коефициентът е 1,00.

(5) Коефициентът за поливност при поливни условия е 1,20, а при неполивни - 1,00.

Чл.49з. (нов, приет с Решение №153, взето с Протокол №17 от 01.09.2020 г. на Общински съвет Луковит) (1) Размерът на таксата се определя по реда на чл. 49ж, като се ползва съответния коефициент в колона 2  към чл. 49ж, ал. 3, при промяна на земеделска земя при изграждане на:

1. търговски обекти;

2. производствени обекти;

3. складови обекти;

4. административни обекти;

5. курортни обекти;

6. туристически и спортни обекти;

7. жилищни и вилни сгради, паркинги и гаражи.

(2) Размерът на таксата се определя по реда на чл. 49ж, като се ползва съответния коефициент в колона 3  към чл. 49ж, ал. 3, при промяна на земеделска земя при изграждане на:

1. здравни обекти;

2. обекти на науката, образованието и културата;

3. обекти на енергетиката и транспорта;

4. обекти със социално предназначение;

5. обекти за опазване и възстановяване на околната среда;

6. обекти, свързани с отстраняване на природни бедствия и аварии;

7. обекти на отбраната и националната сигурност;

8. обекти, свързани с производството, съхранението и преработката на селскостопанска продукция, както и обекти на хранително-вкусовата промишленост; стокови тържища за непреработена растителна и животинска продукция;

9. обекти за съхраняване, поддържане и ремонт на селскостопанска техника;

10. хидромелиоративна инфраструктура;

11. игрални полета на игрища за голф.

Чл. 49и  (нов, приет с Решение №153, взето с Протокол №17 от 01.09.2020 г. на Общински съвет Луковит) (1) Таксата се заплаща от инвеститора на обекта, който ще строи в земеделска земя от общинския поземлен фонд, след постановяване на положително решение по чл. 24, ал. 2 от ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделската земя от комисията по чл. 17, ал. 1 от ЗОЗЗ.

(2) За определяне размера на таксата, инвеститорът подава заявление в Общинската администрация, придружено с:

1. Документ за постановено положително решение за промяна на предназначението на земеделска земя от комисията по чл. 17, ал. 1 от ЗОЗЗ.

2. заверено копие от акта за категоризация;

3. заверено копие от удостоверението за поливност;

(3) Размерът на таксата за всеки конкретен обект се определя в двуседмичен срок от подаване на заявлението, въз основа на протокол на комисия, назначена от Кмета на Общината. Протоколът на комисията се връчва на инвеститора на обекта по реда на АПК.

(4) Таксата се заплаща еднократно в едномесечен срок от връчване на протокола по предходната алинея, но не по-късно от три месеца от съобщаването на решението по чл. 24, ал. 2 от ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделската земя. Решението губи правно действие, когато таксата не е заплатена в тримесечния срок.

(5) При изграждане на оранжерии, разсадници и други обекти за производство на земеделска продукция такса се заплаща само за тази част от земята, която се застроява със спомагателни сгради, съоръжения и комуникации и от нея пряко не се получава земеделска продукция.

(6) Таксата за всички спомагателни и допълнителни обекти, за инженерната инфраструктура и комуникациите, намиращи се във и извън границите на площадката (трасето) на основния обект, се определя в зависимост от вида на обекта, за който се иска промяна на предназначението на земеделските земи.

(7) Не се заплаща такса за строителство при условията на чл. 4, ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ); за засаждане на горски дървесни видове; за земи изключени от строителните граници на населените места, определени със застроителен и регулационен план или с околовръстен полигон, когато отново се иска включването им в същите граници; за строителство, свързано с прилагане на технологии и мероприятия по чл. 7 от ЗСПЗЗ, както и в случаите по чл. 22а, ал. 12 от Закона за насърчаване на инвестициите.

(8) Таксите, при промяна предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд, придобита по реда на ЗОС, включително в случаите по чл. 29, ал. 3 и 4 от ЗОЗЗ, се внасят в брой в касата на общината или по банковата й сметка.

(9) При отмяна на решението за промяна на предназначението на земята по реда на ЗОЗЗ, както и в случаите на чл. 24, ал. 5, т. 2 и т. 3 от същия закон, заплатената такса по чл. 49е от наредбата не се възстановява.

         
Г Л А В А    Т Р Е Т А

Цени на неуредени със закон услуги, оказвани или предоставяни от общината на физически и юридически лица

Чл.50  За всички услуги, предоставяни от общината, които не са регламентирани със закон, се определя цена с тази Наредба. 
Чл.51   (1)     Цените на услугите се формират на основа на пълните разходи, направени от общината по предоставяне на услугите.Пълните разходи включват всички преки и непреки разходи по предоставянето на услуги от общината.
Те включват съответен дял от:
а/преките и непреки разходи за персонал, включително работна заплата и осигуровки.
б/материални, режийни, консултантски и други  разходи, включително разходите за материали и доставки, комунални услуги, застраховки, пътни и наеми на сгради и оборудване.
в/разходи за управление и контрол.
г/разходи по прилагане, събиране, научноизследователска дейност, определяне на стандарти и регулиране, включително и за задължителни протоколи за оценка на влиянието върху околната среда.
д/пълните разходи се определят или изчисляват въз основа на данни от съществуващата система за отчетност.
(2)     Цените на услугите могат и да надвишават себестойността им;
(3)     Цените на услугите са прости и пропорционални;
(4)     Цените на услугите се събират от общинската администрация и приходите от тях постъпват в бюджета на общината.
Чл.52  (1)    Услугите, предоставяни от общината могат да бъдат:
1. обикновена
2. бърза
3. експресна
(2) Сроковете за извършване на услугите са:
1. обикновена – в рамките на 7 работни дни
2. бърза – в рамките на 2 работни дни
3. експресна- в рамките на 4 часа
(3)     Сроковете за извършване на услугите започват да текат от деня на подаване на необходимите документи в деловодството на Общината и заплащане на цената на съответния вид услуга.Заплащането се извършва в брой в деловодството или в касата на общината.
(4) Бързата услуга се заплаща с 50% увеличение, а експресната – със 100%.
Чл.53  Необходимите документи за извършване на конкретна услуга или предоставяне на право от общината се утвърждават със заповед на кмета на общината.
 Чл.54 Мястото за изпълнение на конкретния вид услуга се определя със заповед на кмета на общината.
 Чл.55  Общинският съвет определя следните услуги и цените за тях:
1.Административни услуги:
- попълване на бланка на компютър и пишеща машина – 0.35 лв
2. Образци,  бланки и обложки:
-обложка за удостоверение за раждане и за сключен граждански брак – 1.25 лв   
комплект документи за сключване на граждански брак по Семейния Кодекс – 2.25 лв.  
-копирни услуги – за един лист формат А4
едностранно – 0,10 лв. 
двустранно   – 0,15 лв.
-копирни услуги – за един лист формат А3
едностранно – 0,30 лв
двустранно   – 0,60 лв
-заверка на ксерокопие от документи – 1.00 лв. 
3.Цени за ползване на зали на Общината
А/ Ритуална зала за:
- Сключване на граждански брак с ритуал и именуване– 60,00 лв. 
- Сключване на граждански брак без ритуал-15,00 лв
- Мероприятия – 10,00 лв. /час /
Б/ Салона в Общината – 10,00 лв. /час  
4. Цена за извършване на весел ритуал, изнесен извън ритуалната зала на Общината в друга подходяща тържествена зала в чертите /регулацията/ на гр.Луковит – 120,00 лв. 
5. Ползване на документи от архива на Общината 
- при подаване на молба – 1.00 лв
- заверка на ксерокопия от документи от архива на общината– 5.00 лв. 
- заверка на копие от документ по гражданско състояние и гражданска регистрация – 5,00 лв.
- копие от Решение на Общински съвет – 5.00 лв
Чл.56    Технически услуги
1.За одобряване и съгласуване на проекти-/разгъната застроена площ/
- за жилищни сгради и гаражи 
до 100  кв.м. –0.60 лв./кв.м.
над 100 кв.м. – 0.50 лв./кв.м
- за производствени,складови и селскостопански сгради и сгради за услуги
до 500 кв.м. - 0.50 лв./кв. м.
над 500 кв.м. – 0.40 лв./кв.м. 
- за офиси,магазини,заведения за обществено хранене и други търговски и обслужващи дейности
до 100 кв.м.   – 1.10 лв./кв.м. 
над 100 кв.м.-   0.90 лв./кв.м. 
2.За одобряване и съгласуване на проекти за линейни обекти
до 10 м.л. -  2.20 лв./л.м. 
от 10 до 50 л.м.   – 1.10 лв./л.м. 
от 50 до 500 л.м.   – 0.50 лв./л.м
над 500 л.м.  – 180.00 лв.  + 0.05 лв./л.м. за всеки метър над 500 л.м.
3.За одобряване и съгласуване на проекти за други благоустройствени обекти – 0.20 лв./ кв.м. 
4. За одобряване и съгласуване на проекти за съоръжения – 2.20 лв./кв.м. 
5.Заверяване на екзекутивни проекти    -7.00 лв. 
6.При двуфазно проектиране- 60% от дължимата  цена на услугата за одобряване и съгласуване на проекти се внася при одобряване на  идейния проект , а останалите 40% - при одобряване на техническия или работния проект.
7.Попълване приложение на данъчни декларации  – 3,00 лв 
8. (изм. с Решение №20/29.12.2011)   за издаване на удостоверение за 
въвеждане на строеж в експлоатация 
а./ (нова, Решение №20/29.12.2011) за строежи от 1V-та категория по чл.137, ал.1, т.4 от ЗУТ - 300,00 лв 
б./ (нова, Решение №20/29.12.2011) за строежи от V-та категория по чл.137, ал.1, т.5, буква а, б, г, д - 200,00 лв. 
в./ (нова, Решение №20/29.12.2011) за строежи от V-та категория по чл.137, ал.1, т.5, буква в - 100,00 лв.

9.За издаване на служебни бележки за факти и обстоятелства по устройство на територията – 3.50 лв.
10.За издаване на препис-извлечение от кадастралния регистър на точките от работната геодезическа основа се събира такса по 2.20 лв. на една точка –нова,а когато координатите на точките се придружават от схема и/или копие от реперни карнети,таксата е 5.50 лв. за една точка-                          нова
11.За издаване на удостоверение по чл. 52 от ЗКИР- 10,00 лв
12.Издаване на разрешение за разкопаване на настилки или други общински терени за полагане или ремонт на подземни комуникации –  33.00 лв. - (отменен, с решение №84/21.04.2016)
13. (изм., Решение №20/29.12.2011) За процедура по обявяване на ПУП /Подробни устройствени планове/- 20,00 лв. и разрешения за строеж – 2,50 лв. на брой заинтересовано лице /било 2.00 лв./, на което се изпраща обявлението
/Услугата се заплаща от инвеститора,  при приключване на процедура/.
14. При поискване на комисия от заинтересовани лица по молби и   жалби – 5.50 лв.
15. За регистрация на технически паспорт – 10,00 лв.
16. За издаване на констативен акт за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен по отношение на застрояването – 10,00 лв.
17. (изм., Решение №20/29.12.2011) За издаване на мотивирано предписание за допускане изработване на проект на ПУП – ПРЗ – 30,00 лв .
/било 20,00 лв/

18. (изм., Решение №20/29.12.2011) За издаване на мотивирано предписание за допускане изработване на изменение на проект за ПУП - 30,00 лв. /било 20,00 лв/
19. (изм., Решение №20/29.12.2011) За издаване на разрешение за допускане изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива – 30,00 лв. /било 20,00 лв/
20. За присъствие при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа –10,00 лв. 
Чл. 56а. (нов, Решение №88/03.05.2012)  - Общинският съвет определя цени на услуги по тъжни ритуали както следва: 
(1). (нова, Решение №88/03.05.2012) - изкопаване и заравняване на гробно 
място: 
1. (нова, Решение №88/03.05.2012) - за ново гробно място – 120,00 лв.; 
2.  (нова, Решение №88/03.05.2012) - за старо гробно място – доплащане  за обработка на тленни останки -150,00 лв.;
3. (нова, Решение № Решение №88/03.05.2012) за урнов гроб се заплаща 50 % от т. 1 и т. 2 на ал. 1;
(2).  (нова, Решение №88/03.05.2012) преместване и полагане на тленни 
останки в друг наследствен гроб - 200,00 лв. 
(З). (нова, Решение №88/03.05.2012) ползване на обредна зала - 20,00 лв.

Чл.57 Други услуги
1.Издаване на удостоверение за данъчна оценка – 5,00 лв
2.Издаване на удостоверение за декларирани данни,в т.ч. за платен данък върху наследството – 3,00 лв.
3.Издаване на удостоверение за липса на задължения към общината- 3,00.лв
4.Издаване на разрешително за сеч на дървета в частни и общински имоти- 6.60 лв. 
5.Копие от Акт за общинска собственост или държавна    собственост –                    срок 5 дни – 6.60 лв.    - срок 10 дни – 4.40 лв.
6.Препис от заповед за деактуване на имот – срок 5 дни – 6.60 лв.              -   срок 10 дни –4.40 лв. 
7.Издаване на Удостоверение относно статута на недвижим  имот и други– срок 5 дни – 6.60 лв.   -  срок – 10 дни –4.40 лв.           
8.Издаване на удостоверения, удостоверяващи обстоятелства по дела    водени от Общината /за 1 стр./   -  1.10 лв
9. Техническа такса за издаване на документи свързани  с обществен превоз на пътници по транспортни схеми и таксиметров превоз -11.00 лв.
10.За издаване на становище за наличие на елементи от Националната екологична мрежа  - 11.00 лв
11.За издаване на становище за реализация на инвестиционно предложение / по чл. 4 , ал.2 от Наредбата по ОВОС - 11.00 лв.  
12. Такса за депониране на хумус и пръст в депо за ТБО – 2,00 лв на куб.м.    
13.Такса за депониране на строителни материали на депо за ТБО- 2,00 лв.  на куб.метър

 14. /отменен/

 15. за издаване на други разрешения – 20,00 лв

16. (нова, с Решение №№20/29.12.2011) за издаване на удостоверение за декларирани данни от отдел „МДТ" на Частни съдебни изпълнители - 20,00 лв.

17. (нова, с Решение №№20/29.12.2011) за изготвяне на копие от данъчна декларация,    без    приложения,    за    един    брой     на    Частни    съдебни изпълнители - 25,00 лв.

18. (нова, с Решение №№20/29.12.2011) за изготвяне на копие от данъчна декларация, ведно с приложените към същата документи, за един брой на Частни съдебни изпълнители - 30,00 лв.

19. (нова, Решение №101/25.06.2012 ) За издаване на разрешително за добив на дървесина извън горски фонд по чл. 2 и чл. 3 от Общите разпоредби на Наредба за реда и начина на ползване на дървесина, добита извън горски фонд да се заплаща цена на услугата в размер на 5 / пет/ лева.;

20. (нова, Решение№101/25.06.2012) За  маркиране  и  сортиментиране  на дървесината на корен 
- едра   1.00 лв. за куб.м. 
- средна 1.20 лв. за куб.м.
- дребна 1.40 лв. за куб.м. 
- дърва    1.40 лв. за куб.м.

21. (нова, Решение №101/25.06.2012) За измерване и кубиране на дървесината в лежащо състояние 
- едра 0.50 лв. за куб.м. 
- средна 0.60 лв. за куб.м. 
- дребна 0.70 лв. за куб.м. 
- дърва 0.40 лв. за куб.м.

22. (нова, Решение №101/25.06.2012)   За маркиране на дървесина в лежащо състояние 
- едра 0.30 лв. за куб.м. 
- средна 0.40 лв. за куб.м. 
- дребна 0.50 лв. за куб.м. 
- дърва 0.40 лв. за куб. м.

23. (нова, Решение  №101/25.06.2012) За  издаване  на  удостоверение  за транспортиране - по 1.00 лев за всяко едно.

24. (нова, Решение №325 от 29.12.2021 г.)  Извозване на отпадъци с контейнер 4 куб. м. по заявка на граждани - 72,00 лв. за град Луковит и 96,00 лв. за населените места от община Луковит.

Чл.58.   Такси и цени на услуги за радиофикация на територията на община 
Луковит.
(1) Услуги
1. Откриване на радиоточка – 10.00 лв 
2. Преместване на радиоточка- 10.00 лв. 
3. Възстановяване на закрита радиоточка – 3.00 лв.
4. Монтаж на допълнителен контакт за РТ – 1.00 лв.
5. Музикално поздравление – 2.00 лв.
6. Реклами и съобщения за 1 минута – 3.00 лв.
7. Радиопредавания за 1 минута до 2 часа – 1.00 лв.
8. Радиопредавания за 1 минута над 2-рия час – 0.50 лв.
(2) Такси
1. Годишен абонамент частни радиоточки – 9.00 лв.
2. Годишен абонамент служебни радиоточки – 18.00 лв.

Г Л А В А    ЧЕТВЪРТА
Административнонаказателни  разпоредби
Чл.59   (отм. с  Решение № 103 от 28.07.2017 г. на АдмС - Ловеч по адм. д. № 119/2017 г.)

Чл.60  Актовете за установяване на нарушенията по тази Наредба се съставят от определени от кмета длъжностни лица(от общинската администрация), а наказателните постановления се издават от кмета на общината.
Чл.61   Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на  Административно – процесуален кодекс.
Чл.62   (отм. с  Решение № 103 от 28.07.2017 г. на АдмС - Ловеч по адм. д. № 119/2017 г.)

чл.6З (нов, Решение №325 от 29.12.2021 г.)  За неизпълнение на задължението по чл. 16б, както и при деклариране на неверни данни обстоятелства, водещи до намаляване или  освобождаване от такса битови отпадъци, на задължените лица се налага глоба в размер от 10 до 400 лв., съответно имуществена санкция в размер от 100 до 3000 лв.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА  РАЗПОРЕДБА
§ 1  По смисъла на тази Наредба:
1. ”Услуги за всеобщо ползване” са тези общински услуги, при които   конкретният ползвател не може да бъде определен.
2. ”Ползвател” са физически лица и юридически лица, на които се предоставят публични услуги по смисъла на Закона за месните данъци и такси.
3   ”Личен доход” са всички доходи на лицата с изключение на :
а./ Добавката за чужда помощ на инвалидите с намалена работоспособност над 90 на сто с определена чужда помощ.
б./Сумите, които лицата, настанени в домовете за социални грижи, получават като възнаграждение в трудовотерапевтичен процес.
в./ Помощите, определени с акт на Министерския съвет.
г./ Дарения с хуманитарна цел, направени на лицата, ползващи услугите на заведенията за социални грижи и формите за социално обслужване.
д./ Еднократно изплащаните допълнителни суми към пенсиите по решение на Министерския съвет.
4.   “Битови отпадъци” са тези, които се получават в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, дворните места, в административните, социалните и др. обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъците от търговските обекти, занаятчийските дейности, предприятията, обектите за отдих и забавление, когато нямат характер на опасни и в същото време тяхното количество или състав няма да попречи на третирането им съвместно с битовите. 
5.   “Съдове за битови отпадъци” са контейнери, кофи, кошчета на обществени места, в които се изхвърлят битови отпадъци и др. подобни.
6.   “Предприятия” са лицата по смисъла на Закона за счетоводството.
7.  “Отчетна стойност” е стойността при счетоводното завеждане на актива или обезценената / преоценената стойност на актива, когато е извършена оценка след първоначалното му счетоводно завеждане.
8.  “Незастроен нежилищен имот” е поземлен имот, върху който не е реализиран строеж по смисъла на Закона за устройство на територията.
9.  “Обезвреждане на битови отпадъци” по смисъла на тази наредба включва дейностите по третиране на битовите отпадъци след тяхното събиране и извозване от мястото на образуването им.”

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1  Изпълнението и контрола на тази наредба се осъществява от Kмета на общината или определени от него лица.
§ 2  При започнало, но незавършено плащане на такси и цени на услуги, същото се завършва по реда на тази наредба с оглед размер и срок.
§ 3  Другите общински такси, определени със закон, се събират от общинската администрация на база на тарифи, определени от  Министерския съвет.
§ 4 Таксите за услуги предоставяни от Дирекция  АПИТО на хора в неравностойно положение – инвалиди, да се таксуват с 50 % по-ниско от определените по тази наредба, при представяне на Решение от ТЕЛК. Разпоредбата важи за инвалиди титуляри на документи, касаещи Дирекция “Социално подпомагане”
§ 5  Тази Наредба се издава на основание чл.9 от Закона за местните данъци и такси                    
§ 6   Наредбата е изменена и допълнена с Решение №20/29.12.2011 г., взето с Протокол №3. Изменението и допълнението влизат в сила от 01.01.2012г. след разгласяване от Общински съвет.

§7 Наредбата е допълнена с Решение №41/16.02.2012 г, взето с Протокол №5/16.02.2012 г.  Допълнението влиза в сила от 01.01.2012 г. след разгласяване от Общински съвет.

§8   Наредбата е изменена и допълнена с Решение №88/03.05.2012 г,  взето с Протокол №7/03.05.2012 г. Изменението и допълнението влизат в сила от 01.06.2012 г. след разгласяване от Общински съвет.

§ 9  Наредбата е изменена и допълнена с Решение №101/25.06.2012 г.
Изменението и допълнението влизат в сила от 01.07.2012 г. след разгласяване   от Общински съвет.

§10 Наредбата е изменена и допълнена с РешениеNo 335/17.12.2013 г.

§11 Наредбата е изменена и допълнена с Решение № 84/21.04.2016 г. след разгласяване от Общински съвет.

§12. Наредбата е изменена с Решение № 103 от 28.07.2017 г. на АдмС - Ловеч по адм. д. № 119/2017 г., с което са отменени чл. 4, ал.1, т.4 и т.5, чл. 59 и чл. 62. Решението е обнародвано по реда на чл. 194 от АПК на …….., от която дата влиза в сила.

§13. Наредбата е изменена с Решение №361 , прието с протокол  № 41/26.03.2018 г. на Общински съвет Луковит

§14. (нов, Решение №110, Протокол №11 от 27.05.2020 г.) Наредбата е изменена и допълнена с Решение №110 от 27.05.2020 г., взето с Протокол №11. Изменението и допълнението влизат в сила от 01.06.2020 г., след разгласяване от Общински съвет.

§15 (нов, Решение №153, взето с Протокол №17 от 01.09.2020 г.) Наредбата е допълнена с Решение №153 , взето с Протокол  № 17 от 01.09.2020 г. на Общински съвет Луковит.

§16 Наредбата е изменена и допълнена с Решение № 255 от 31.05.2021 г., взето с Протокол № 28/31.05.2021 г. Изменението и допълнението влизат в сила от деня на приемането й от Общински съвет Луковит.

§17 Срокът за подаване на декларациите по чл. 16б, ал.1 за 2022 г. е до 15.01.2022 г.

§18 Наредбата е изменена и допълнена с Решение №325 от 29.12.2021 г., взето с Протокол №38/29.12.2021 г. Изменението  и допълнението влизат в сила от 01.01.2022 г. след разгласяване от Общински съвет.